Oznámenie č. 208/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 20. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 93/1997
Platnosť od 26.07.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. augusta 1997.

208

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I/A výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami

výmer z 15. júla 1997 č. Z-11/1997, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 20. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Týmto výmerom sa určujú maximálne ceny nových tuzemských i dovážaných liečiv a zdravotníckych pomôcok.

Výmer nadobúda záväznosť 1. augusta 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.