Vyhláška č. 206/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov

Čiastka 93/1997
Platnosť od 26.07.1997 do31.08.1999
Účinnosť od 01.08.1997 do31.08.1999
Zrušený 212/1995 Z. z.

OBSAH

206

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. júla 1997,

ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Mesačná výška koncesionárskeho poplatku je

a) za rozhlasový prijímač 30 Sk,

b) za televízny prijímač 75 Sk.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 247/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 1997.


Sergej Kozlík v. r.