Zákon č. 205/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/1997
Platnosť od 26.07.1997 do31.12.2001
Účinnosť od 01.08.1997 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z.

205

ZÁKON

z 9. júla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Vymedzenie pojmov

(1) Palivami a mazivami sa na účely tohto zákona rozumejú

a) benzíny, stredné oleje a ťažké oleje zaradené do položky 2710 00 harmonizovaného systému1) kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,1a) ako aj ich vzájomné zmesi, stlačené a skvapalnené plyny položky 2711 colného sadzobníka,1a)

b) zmes vyrobená z palív a mazív uvedených v písmene a) a tovarov iných kapitol colného sadzobníka1a) s výnimkou ekologického paliva vyrobeného v tuzemsku a biogénneho paliva vyrobeného v tuzemsku,

c) ekologické palivo,

d) biogénne palivo.

(2) Ekologickým palivom sa na účely tohto zákona rozumie zmes vyrobená z palív a mazív uvedených v odseku 1 písm. a) a esteru kyselín obsiahnutého v tukoch a olejoch uvedených v kapitole 15 colného sadzobníka,1a) ktorá je odbúrateľná najmenej na 90 % za 21 dní podľa medzinárodného testu CEC L-33-A-93, pričom podiel esteru kyselín v tejto zmesi je vyšší ako 30 %.

(3) Biogénnym palivom sa na účely tohto zákona rozumie zmes biogénnej látky a uhľovodíkov, v ktorej podiel uhľovodíkov nesmie presiahnuť 5 %, pričom biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumejú rastlinné tuky a oleje uvedené v kapitole 15 colného sadzobníka,1a) tiež chemicky modifikované.

(4) Vyskladnením sa na účely tohto zákona rozumie

a) predaj alebo akýkoľvek iný odbyt alebo iné fyzické vydanie palív a mazív, z ktorých nebola odvedená daň,

b) fyzické vydanie palív a mazív vyrobených platiteľom dane z materiálu úplne alebo čiastočne dodaného objednávateľom,

c) použitie palív a mazív na výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom dane,

d) použitie palív a mazív pre vlastnú potrebu platiteľa, príslušníkov jeho domácnosti1b) a jemu blízkych osôb,1c) jeho zamestnancov, členov a spoločníkov a príslušníkov ich domácností1b) a im blízkych osôb,1c)

e) použitie palív a mazív na účely reklamy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b a 1c znejú:

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.

1a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/1997 Z. z.

1b) § 115 Občianskeho zákonníka.

1c) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.

2. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Dani nepodliehajú

a) palivá a mazivá, ktoré sa daňou už raz zdanili podľa tohto zákona, ak sa pri nich neuplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 a ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 2),

b) biogénne palivá (§ 2 ods. 1 písm. d)) vyrobené v tuzemsku.“.

3. V § 4 písmeno a) znie:

a) právnická osoba a fyzická osoba, ktorá v tuzemsku palivá a mazivá vyrába alebo ktorej sa majú vyvážané alebo dovážané palivá a mazivá prepustiť do navrhovaného režimu1d), alebo ktorá si podľa § 11 ods. 4 uplatní nárok na vrátenie zaplatenej dane,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

1d) § 2 písm. k) body 1 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.“.

4. V § 4 sa vypúšťa písmeno f).

5. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Sadzba dane

(1) Sadzby dane sú určené takto:

Položka colného sadzobníka1a)Názov tovaruSadzba dane
a)2710 00 11minerálne oleje
okrem položiek uvedených
2710 00 98v písmenách b) až g)11 400 Sk/t
b)2710 00 21
ašpeciálne druhy benzínu2 800 Sk/t
2710 00 25
c)2710 00 27
motorový benzín s obsahom olova
2710 00 32neprevyšujúcim 0,013 g/1
a
2710 00 37palivo pre tryskové motory benzínového typu
10 300 Sk/t
d)2710 00 41stredné oleje určené na špecifické spracovanie2)
a
2710 00 45stredné oleje určené na chemické spracovanie, ale iné ako špecifické 2)0 Sk/t
e)2710 00 51
kerozín
2710 00 59
2710 00 61
plynové oleje
2710 00 68
2710 00 74vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
a
2710 00 76vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti9 500 Sk/t
í)2710 00 77vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
a
2710 00 78vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 2,8 % hmotnosti300 Sk/t
g)2710 00 81
mazacie oleje0 Sk/t
2710 00 98
h)2711 11 00zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
skvapalnené, určené na použitie
2711 19 00ako pohonná látka2 370 Sk/t
i)2711 21 00zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
av plynnom stave, určené na použitie
2711 29 00ako pohonná látka2
Sk/m3
j)3824 90 95ekologické palivo vyrobené v tuzemsku1 000 Sk/t

(2) Ak sa zmesi palív a mazív podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) spotrebujú ako pohonná látka, zdaňujú sa sadzbou podľa odseku 1 písm. a).

(3) Ak sa stredné oleje podľa odseku 1 písm. d) a mazacie oleje podľa odseku 1 písm. g) položiek 2710 00 81 až 85 použijú na iný než určený účel,2a) zdaňujú sa sadzbou podľa odseku 1 písm. a).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:

2) Doplnková poznámka 4 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

2a) Doplnkové poznámky 4 a 6 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.“.

6. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:

a) dňom vyskladnenia palív a mazív, z ktorých nebola odvedená daň,“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 194 a nasl. Colného zákona.“ nahrádza citáciou „§ 196 až 211 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

8. V § 8 ods. 1 písmeno e) znie:

e) pri palivách a mazivách, pri ktorých sa uplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. f) až i), dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 11 ods. 1 písm. f) až i),“.

9. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe pri palivách a mazivách podľa § 6 ods. 2 dňom spotreby a podľa § 6 ods. 3 dňom použitia.“.

10. V § 8 odseky 2, 3 a 5 znejú:

(2) Daňová povinnosť platiteľovi podľa § 4 písm. d) a e) vzniká dňom nadobudnutia palív a mazív a ak nevie preukázať deň ich nadobudnutia, daňová povinnosť vzniká dňom, ktorý určí správca dane.

(3) Daňová povinnosť pri predaji podniku4) alebo nájme podniku4a) vzniká kupujúcemu dňom nadobudnutia vlastníctva palív a mazív, ktoré tvoria jeho obchodný majetok,4b) alebo pri prevode správy palív a mazív. Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy.

(5) Daňová povinnosť vzniká každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá dopravnými prostriedkami prepravuje nezdanené palivá a mazivá, a to dňom zistenia odcudzenia palív a mazív.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4a a 4b znejú:

4)§ 476 až 488 Obchodného zákonníka.
§ 15 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

4a) § 720 Občianskeho zákonníka.

4b) § 6 Obchodného zákonníka.“.

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 189 Colného zákona.“ nahrádza citáciou „§ 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

12. V § 9 ods. 4 sa slovo „ktorej“ nahrádza slovom „ktorým“.

13. V § 9 ods. 7 sa v druhej vete vypúšťajú slová „vrátane doplnkového kódu“.

14. V § 9 ods. 8 sa slová „ods. 1 písm. b) až h)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. b) až i)“.

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 49 ods. 1 a 3 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. a zákona č. 159/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 39 ods. 1, 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.“.

16. V § 10 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou odcudzenia.“.

17. V § 10 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „bez prostredníctva nepriameho zástupcu7b)“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 7b vrátane citácie.

18. V § 11 ods. 1 úvodná veta znie:

(1) Registrovanému platiteľovi (§ 14) nárok na vrátenie dane vzniká dňom“.

19. V § 11 ods. 1 písmeno f) znie:

f) použitia motorovej nafty na pohon hnacích vozidiel na železničnej dráhe pri verejnej preprave osôb a nákladov.“.

20. V § 11 ods. 1 písmená g) a h) znejú:

g) prevzatia na sklad zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 11 a 15, 2710 00 61 a 65, 2710 00 71 a 72 na účely ich špecifického spracovania2) alebo chemického spracovania iného ako špecifického,2)

h) použitia zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 21 a 25, 2710 00 66 až 68, 2710 00 74 a 76, na iný účel než ako pohonnú látku; nárok na vrátenie dane nemá, ak ich použil ako pohonnú látku,“.

21. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) použitia zdanených palív a mazív uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) na výrobu ekologického paliva [§ 2 ods. 1 písm. c)].“.

22. V § 11 odsek 4 znie:

(4) Platiteľ nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 uplatní na príslušnom daňovom úrade v daňovom priznaní najskôr za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, najneskôr však do dňa premlčania dane, ak

a) daň zaplatil svojmu dodávateľovi, ktorý je platiteľom, alebo pri dovoze správcovi dane, a to do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré nárok na vrátenie dane uplatnil,

b) má daňový doklad podľa § 9 a doklad o zaplatení dane.“.

23. V § 11 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

24. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 226 a nasl. Colného zákona.“ nahrádza citáciou „§ 221 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

25. V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a písm. f)“.

26. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

㤠17a

Prechodné ustanovenie

Pri uplatnení nároku na vrátenie dane z palív a mazív nakúpených do 31. júla 1997 sa použijú ustanovenia § 6 a 11 doterajšieho zákona.“.

27. Slová „právnická a fyzická osoba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „právnická osoba a fyzická osoba“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.