Zákon č. 204/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/1997
Platnosť od 26.07.1997 do31.12.2001
Účinnosť od 26.07.1997 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.

204

ZÁKON

z 2. júla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a prijaté na verejné obchodovanie“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. d) majú byť vydané v zahraničí v slovenskej mene alebo cudzej mene, ustanovenie odseku 4 prvej vety sa nepoužije.“.

3. § 71 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na verejnom trhu možno obchodovať aj s cennými papiermi uvedenými v § 1 ods. 1 písm. m), vydanými podľa osobitného zákona,32a) aj keď nespĺňajú podmienky verejne obchodovateľného cenného papiera podľa § 76.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) § 24 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

4. § 72 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť, len ak príslušné cenné papiere boli vydané v jednej podobe a ak cenné papiere, ktoré obsahuje, majú len jednu menovitú hodnotu.“.

5. § 73 znie:

㤠73

(1) Ak sa so zahraničným cenným papierom32b) obchoduje na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov,32c) povolenie podľa § 72 ods. 1 sa nevyžaduje. Burza cenných papierov32d) môže na požiadanie emitenta takéhoto zahraničného cenného papiera alebo svojho člena prijať takýto zahraničný cenný papier na verejné obchodovanie podľa podmienok určených burzovým poriadkom.32e)

(2) Zahraničný cenný papier vydaný v Slovenskej republike, znejúci na slovenskú menu môže organizátor verejného trhu prijať na verejné obchodovanie len na základe povolenia podľa § 72 ods. 1.

(3) Fyzické osoby a právnické osoby môžu na verejnom trhu kupovať alebo predávať zahraničné cenné papiere len prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má na túto činnosť povolenie podľa § 45.

(4) Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.32f)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32b až 32f znejú:

32b) § 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

32c) § 21 ods. 4 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.

32d) Zákon č. 214/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

32e) § 21 ods. 2 zákona č. 214/1992 Zb.

32f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.