Nariadenie vlády č. 203/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/1997 Z. z.

Čiastka 92/1997
Platnosť od 26.07.1997 do31.12.1997
Účinnosť od 26.07.1997 do31.12.1997
Zrušený 390/1997 Z. z.

203

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. júla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/1997 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z. sa vykonávajú zmeny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

2. V prílohe č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z. sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

3. V prílohe č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z. sa za slovo „Jordánsko“ vkladajú tieto slová: „Juhoslovanská zväzová republika“.

4. Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 3 tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 203/1997 Z. z.

Zmeny druhej časti prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

Druhá časť prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z. sa mení takto:

V triede IV. Výrobky potravinárskeho priemyslu; nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; tabak a vyrobené tabakové náhradky v 21. kapitole Rôzne potravinové prípravky sa menia položky colného sadzobníka takto:

Položka
CS
Názov tovaru MJ Všeobecné
clo
Zmluvné
clo
Pref.
RK
Colné kvóty
1 2 3 4 5 6 7
2105 00 Zmrzlina a podobné výrobky, tiež &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp s obsahom kakaa &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
2105 00 10 - Neobsahujúce mliečne tuky alebo &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp obsahujúce menej ako 3 % hmotnosti &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp mliečnych tukov UNS 45,2 42,4 &nbsp CK 19
&nbsp - S obsahom mliečnych tukov: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
2105 00 91 -- 3 % alebo viac, ale menej ako 7 % &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp hmotnosti UNS 45,2 42,4 &nbsp CK 19
2105 00 99 -- 7 % alebo viac hmotnosti UNS 45,2 42,4 &nbsp CK 19

V triede XI. Textílie a textilné výrobky v 55. kapitole Chemické (syntetické alebo umelé) strižové vlákna sa mení položka colného sadzobníka takto:

Položka
CS
Názov tovaru MJ Všeobecné
clo
Zmluvné
clo
Pref.
RK
Colné kvóty
1 2 3 4 5 6 7
5504 Umelé strižové vlákna, nemykané, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp nečesané ani inak nespracované na &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp spríadanie: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
5504 10 00 - Viskózové vlákna UNS 9,- 8,2 &nbsp &nbsp

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 203/1997 Z. z.

Zmeny a doplnky prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

V prílohe č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z. sa ZOZNAM colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1997 mení a dopĺňa takto:

Por. číslo
colnej
kvóty
Položka colného
sadzobníka
Ročná colná
kvóta
Merná jednotka Colná sadzba
(%) v rámci
colnej kvóty
Prístup na trh/
Platnosť do
1 2 3 4 5 6
23 2208 60 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 2208 70 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 2208 90 4 590 t 56 (2)/ -
39 5402 33 10 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 5402 33 90 300 t nulová -/31. 12. 1997

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 203/1997 Z. z.

Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z.

Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z. DOČASNÁ ÚPRAVA zmluvných colných sadzieb vybraných tovarov na rok 1997 znie:

Položka colného sadzobníka Dočasná zmluvná colná sadzba (%) Platnosť do
0105 11 11 7 31. 12. 1997
0105 11 19 7 31. 12. 1997
0105 11 91 7 31. 12. 1997
0105 11 99 7 31. 12. 1997
1703 10 00 43,3 31. 12. 1997
1703 90 00 43,3 31. 12. 1997
2826 11 00 bez cla 31. 12. 1997
2833 29 90 bez cla 31. 12. 1997
2915 70 30 3 31. 12. 1997
2917 13 10 bez cla 31. 12. 1997
2917 13 90 bez cla 31. 12. 1997
2918 29 90 3,2 31. 12. 1997
2920 90 80 bez cla 31. 12. 1997
2927 00 00 bez cla 31. 12. 1997
3905 30 00 bez cla 31. 12. 1997
5404 10 90 bez cla 31. 12. 1997
5506 30 00 bez cla 31. 12. 1997
9201 10 10 15 31. 12. 1997
9201 10 90 15 31. 12. 1997
9201 20 00 10 31. 12. 1997
9201 90 00 10 31. 12. 1997