Oznámenie č. 20/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 8/1997
Platnosť od 29.01.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 18. augusta 1996, na základe článku 6.

20

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 18. augusta 1996, na základe článku 6.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael
o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Slovenskej republiky a vláda Štátu Izrael (ďalej len „zmluvné strany“), riadiac sa želaním rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied na základe rovnosti, reciprocity a vzájomnej výhodnosti. Špecifické oblasti spolupráce sa určia po vzájomnej dohode so zreteľom na záujmy každej zo zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany predovšetkým využijú všetky svoje schopnosti na to, aby uľahčili

a) výmenu informácií spoločného záujmu v oblasti zdravotníctva,

b) výmenu odborníkov s cieľom štúdia a konzultácií, ako to bude upresnené v Plánoch spolupráce podľa článku 5 tejto dohody,

c) priame vzťahy medzi inštitúciami a organizáciami vo svojich krajinách,

d) výmenu informácií o nových prístrojoch a zariadeniach, farmaceutických výrobkoch a technologickom rozvoji a informácií týkajúcich sa lekárskych vied a zdravia obyvateľstva,

e) výmenu skúseností v otázkach hygieny a preventívnych služieb, a

f) také ďalšie formy spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, na ktorých sa spoločne dohodnú.

Článok 3

Zmluvné strany si budú vymieňať informácie o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou, ktoré sa budú konať v ich krajinách a ktoré sa budú zaoberať problematikou zdravia a lekárskych vied. Na požiadanie jednej zmluvnej strany jej druhá zmluvná strana zašle materiály týkajúce sa daného podujatia.

Článok 4

Príslušné inštitúcie oboch zmluvných strán si vymenia zoznamy odbornej zdravotníckej literatúry a filmov s tematikou starostlivosti o zdravie, ako aj ďalšie písomnosti, vizuálne alebo audiovizuálne informačné materiály a poznatky z oblasti zdravotníctva.

Článok 5

Zmluvné strany poverujú plnením tejto dohody Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Štátu Izrael.

Na účely vykonávania tejto dohody budú tieto ministerstvá podpisovať Plány spolupráce, v ktorých budú okrem iného špecifikované oblasti spolupráce, ako aj všetky finančné podmienky.

Článok 6

Táto dohoda podlieha schváleniu alebo ratifikácii v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť výmenou diplomatických nót o tomto schválení alebo o ratifikácii.

Článok 7

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 27. februára 1995, čo zodpovedá 27 ADARA ALEF 5755, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ľubomír Javorský v. r.

Za vládu

Štátu Izrael:

Ephraim Sneh v. r.