Oznámenie č. 2/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 1/1997
Platnosť od 08.01.1997 do30.04.2004
Zrušený 292/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. deň odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 28. júla 1996, na základe článku 10 ods. 1.

2

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. augusta 1995 bola v Radenci podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnosť 30. deň odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 28. júla 1996, na základe článku 10 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa jej článku 9 stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku veterinárnom podpísaná v Prahe 21. júna 1957.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

s cieľom rozvíjať spoluprácu vo veterinárnej medicíne,

s osobitným dôrazom na predchádzanie a zdolávanie nákazlivých ochorení zvierat, ako aj na zabránenie ich rozširovania,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri vývoze, dovoze a tranzite živých zvierat, tovarov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi nákaz, v záujme zabrániť rozširovaniu pôvodcov nákazlivých ochorení zvierat a/alebo zdraviu škodlivých výrobkov živočíšneho pôvodu na územiach svojich štátov.

Článok 2

Kompetentné veterinárne orgány štátov zmluvných strán spoločne vypracujú potrebné dohody o podmienkach vývozu, dovozu a prevozu zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov podliehajúcich veterinárnej kontrole.

Článok 3

1. Kompetentné veterinárne orgány zmluvných strán sa zaväzujú, že

a) sa budú bezodkladne informovať o zistení nákazy na území svojho štátu uvedenej v zozname nákaz „A“ Medzinárodného úradu pre nákazy (O. I. E.), ako aj o ochorení zvierat, ktoré doteraz neboli na území Slovenskej republiky a Slovinskej republiky zistené alebo sa už viac rokov na nich nevyskytli,

b) informácie budú obsahovať údaje o druhu a počte nákazou postihnutých zvierat, o mieste výskytu ochorenia, o spôsobe diagnostiky a likvidácie nákazy, a v prípade zistenia slintačky a krívačky aj o type izolovaného vírusu,

c) informácie budú podávať až dovtedy, kým sa nákaza úplne nezlikviduje,

d) na požiadanie sa budú vzájomne informovať o nákazlivých ochoreniach uvedených v zozname „B“ Medzinárodného úradu pre nákazy (O. I. E.).

2. Ak sa na území štátu jednej zo zmluvných strán zistí niektoré z ochorení uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku, príslušné orgány zmluvných strán si vzájomne pomôžu pri diagnostikovaní týchto nákaz a na požiadanie poskytnú izolovaného pôvodcu ochorenia.

3. Kompetentné veterinárne orgány štátov zmluvných strán si budú navzájom pravidelne zasielať mesačné informácie o výskyte nákazlivých ochorení zvierat podliehajúcich hláseniu v oboch štátoch.

4. Kompetentné veterinárne orgány štátov zmluvných strán si budú vzájomne vymieňať certifikáty s podmienkami dovozu živých zvierat, tovarov živočíšnej výroby a krmív; budú sa informovať o ich zmenách a doplnkoch. Veterinárne certifikáty sa budú vydávať v jazyku krajiny vývozcu a v anglickom jazyku.

Článok 4

V záujme ochrany zdravia zvierat sa príslušné orgány zmluvných strán budú vzájomne informovať o využívaní veterinárnych poznatkov v praxi s cieľom predchádzať vzniku nákazlivých, parazitárnych a iných ochorení zvierat.

Článok 5

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku veterinárneho výskumu a veterinárnej medicíny v rámci

a) výmeny poznatkov a skúseností z pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania,

b) spolupráce medzi diagnostickými, laboratórnymi a vedecko-výskumnými pracoviskami,

c) študijných pobytov odborných a vedeckých pracovníkov,

d) výmeny odborných časopisov a iných publikácií z oblasti veterinárnej medicíny,

e) vzájomného informovania sa o organizačnej štruktúre veterinárnych správ oboch štátov, ako aj o právnych predpisoch a inštrukciách týkajúcich sa veterinárnych služieb,

f) tvorby priaznivých podmienok a stimulovaním obchodu s liekmi, vakcínami, diagnostickými prípravkami a zdravotníckymi materiálmi vyrábanými v oboch štátoch vrátane zakladania spoločných výrobných a obchodných podnikov v tejto oblasti.

Článok 6

Kompetentné veterinárne orgány zmluvných strán budú raz do roka hodnotiť dodržiavanie ustanovení uvedených v tejto dohode, a to striedavo na územiach štátov zmluvných strán.

Článok 7

1. Výmena informácií, odborných časopisov a publikácií bude medzi veterinárnymi orgánmi zmluvných strán bezplatná.

2. Pri výmene odborníkov vysielajúca zmluvná strana hradí náklady na cestu, stravovanie, ubytovanie a vreckové. Prijímajúca zmluvná strana hradí ostatné nevyhnutné náklady.

Článok 8

V prípade potreby vedúci kompetentných veterinárnych orgánov zmluvných strán môžu iniciovať kontakty a výmenu potrebných informácií, ako aj organizovať stretnutia a konzultácie.

Sporné otázky, ktoré sa môžu objaviť medzi zmluvnými stranami v súvislosti s plnením tejto dohody, sa budú riešiť rokovaním medzi kompetentnými veterinárnymi orgánmi, ktoré môžu prijať nevyhnutné opatrenia.

Článok 9

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku veterinárnom podpísaná v Prahe 21. júna 1957.

Článok 10

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť 30. deň odo dňa výmeny diplomatických nót o schválení.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobie v prípade, že ani jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane úmysel skončiť platnosť dohody najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Radenci 25. augusta 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade nejasností je rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Baco v. r.

Za vládu

Slovinskej republiky:

Jože Osterc v. r.