Oznámenie č. 199/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu dopĺňajúceho Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej

Čiastka 90/1997
Platnosť od 23.07.1997
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 19. decembra 1996 na základe článku 6.

199

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 1996 bol v Bratislave podpísaný Protokol dopĺňajúci Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 138/1974 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením z 2. júla 1996 č. 381 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 30. augusta 1996.

Protokol nadobudol platnosť 19. decembra 1996 na základe článku 6.

Do anglického znenia protokolu, ktoré je pre jeho výklad rozhodujúce, možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

PROTOKOL

dopĺňajúci Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej

Slovenská republika a Holandské kráľovstvo,

prajúc si doplniť Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej, podpísané v Prahe 4. marca 1974 (v tomto protokole ďalej len „Zmluva“),

dohodli sa takto:

Článok 1

1. V článku 5 Zmluvy sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) miesto stavby alebo konštrukcia, alebo projekt montáže, ktoré trvajú dlhšie ako dvanásť mesiacov.“.

2. V článku 5 odseku 3 Zmluvy sa vypúšťa písmeno f).

Článok 2

V článku 6 odseku 2 Zmluvy sa v druhej vete vypúšťajú slová „a pohľadávky akéhokoľvek druhu zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosti s výnimkou obligácií“.

Článok 3

V článku 11 Zmluvy odsek 2 znie:

2. Výraz „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z vládnych dlhopisov, obligácií alebo dlžných úpisov zabezpečených aj nezabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti, ale len vtedy, ak neposkytujú právo na podiel zo zisku, a z pohľadávok akéhokoľvek druhu, ako aj na všetky iné príjmy postavené na roveň príjmov z pôžičiek daňovými predpismi štátu, v ktorom majú tieto príjmy zdroj.“.

Článok 4

Článok 14 Zmluvy sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

5. Ustanovenia odseku 4 sa nedotknú práv oboch štátov vyberať podľa svojich vlastných zákonov daň zo ziskov zo scudzenia podielov alebo „požitkových“ práv účasti na spoločnosti, ktorej kapitál je úplne alebo čiastočne rozdelený na podiely a ktorá má podľa zákonov tohto štátu sídlo v tomto štáte, poberaných fyzickou osobou, ktorá má bydlisko v druhom z dvoch štátov a mala bydlisko v prv spomenutom štáte v priebehu posledných piatich rokov, ktoré predchádzali scudzeniu podielov alebo „požitkových“ práv.“.

Článok 5

1. V článku 25 oddiele A odseku 3 Zmluvy sa za slová „článku 12 ods. 2“ vkladá čiarka a dopĺňajú sa slová „článku 14 ods. 5“.

2. V článku 25 oddiele B odseku 2 Zmluvy sa za slová „v článkoch 10, 12,“ vkladá číslica „14,“.

Článok 6

Tento protokol, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, nadobudne platnosť v tridsiaty deň po dátume neskoršieho oznámenia, ktorým si príslušné vlády písomne oznámia, že boli splnené požiadavky ústavných predpisov ich štátov, a jeho ustanovenia sa budú vzťahovať na daňové roky a obdobie začínajúce sa prvým dňom januára alebo neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bolo neskoršie oznámenie podané.

Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení podpísali tento protokol.

Dané v Bratislave 16. februára roku tisícdeväťstodeväťdesiatšesť v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, holandskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade odlišného výkladu slovenského a holandského textu bude rozhodujúci anglický text.

Za Slovenskú republiku:

Jozef Šesták v. r.

Za Holandské kráľovstvo:

Michiel Patijn v. r.