Vyhláška č. 197/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke

(v znení č. 339/1997 Z. z., 82/1998 Z. z.)

Čiastka 89/1997
Platnosť od 21.07.1997 do30.09.1998
Účinnosť od 01.04.1998 do30.09.1998
Zrušený 295/1998 Z. z.

197

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. júla 1997

o dovoznej prirážke

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Dovozná prirážka sa vymeriava na všetok dovážaný tovar s výnimkou tovaru uvedeného v odseku 2.

(2) Dovozná prirážka sa nevymeriava na tovar podľa odseku 1, ak ide o

a) dovážaný tovar obchodného charakteru, ktorý je uvedený v prílohe tejto vyhlášky,

b) dovážaný tovar, ktorý je uvedený v osobitnom predpise,1)

c) preukázaný spätný dovoz,2)

d) tovar, ktorý zaslal zahraničný dodávateľ ako náhradu za reklamovaný tovar.

(3) Dovážaným tovarom sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) tovar prepustený do režimu voľného obehu,3)

b) tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,4)

c) späť dovážaný tovar prepustený do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,5)

d) nezákonne dovezený tovar a tovar, ktorý bol odňatý spod colného dohľadu.

§ 2

Základom dovoznej prirážky je colná hodnota tovaru. Sadzba dovoznej prirážky na tovar uvedený v § 1 ods. 1 je 3 % zo základu.

§ 3

Na konanie o dovoznej prirážke sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.6)

§ 4

Na dovážaný tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 189/1995 Z. z., vyhlášky č. 191/1996 Z. z. a vyhlášky č. 362/1996 Z. z.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.


Príloha k vyhláške č. 197/1997 Z. z.

ZOZNAM

položiek tovaru obchodného charakteru, na ktorý sa neuplatňuje dovozná prirážka

Položka
colného
sadzobníka
Názov tovaru
010210 Živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá
010511 až 19 Len plemenná hydina
03 Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
04022911 Špeciálne mlieka „pre dojčatá" v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom
&nbsp nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 %
12010090 Sójové bôby ostatné
12050010 Len semená repky určené na siatie
12060010 Slnečnicové semená určené na siatie
1604 Prípravky a konzervy z rýb; kaviár a jeho náhradky z rybacích ikier
1605 Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, upravené alebo v konzervách
2301 Múčka, drvina a aglomerované výrobky v tvare valčekov, guľôčok a v podobných tvaroch
&nbsp z mäsa, drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov, alebo iných vodných bezstavovcov, nespô-
&nbsp sobilé na ľudskú výživu; škvarky
23040000 Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo aglomerované v tvare valčekov, guľôčok
&nbsp a v podobných tvaroch po extrahovaní sójového oleja
230990 Ostatné prípravky používané na výživu zvierat
25010031 Soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený, na
&nbsp chemickú reakciu (separácia Na od Cl) na výrobu iných výrobkov
250300 Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná, zrážaná a koloidná
25041000 Prírodná tuha v prášku alebo vo vločkách
2505 Prírodné piesky všetkých druhov, tiež farbené, s výnimkou piesku obsahujúceho kovy
&nbsp kapitoly 26
25070020 Kaolín
25292100 Kazivec obsahujúci 97 % alebo menej hmotnosti fluoridu vápenatého
2601 Železné rudy a ich koncentráty vrátane pyritových výpražkov (výpalkov)
26020000 Mangánové rudy a ich koncentráty vrátane železonosných mangánových rúd a koncentrá-
&nbsp tov s obsahom mangánu 20 % alebo viac, počítané na suchú hmotnosť
26030000 Medené rudy a ich koncentráty
26100000 Chrómové rudy a ich koncentráty
2613 Molybdénové rudy a ich koncentráty
2701 Čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
270900 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové
27112100 Zemný plyn v plynnom stave
271220 Parafínový vosk obsahujúci menej ako 0,75 % hmotnosti oleja
28046900 Kremík - ostatné
280700 Kyselina sírová, oleum
2809 Oxid fosforečný, kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné
281000 Oxidy bóru, kyseliny borité
2814 Amoniak (čpavok) bezvodý alebo vo vodnom roztoku
28182000 Oxid hlinitý, iný ako umelý korund
29022090 Benzén, na iné účely
29031500 1, 2-Dichlóretán (etyléndichlorid)
29051100 Metanol (metylalkohol)
29051300 1-Butanol (n-butylalkohol)
29152100 Kyselina octová
29173700 Dimetyltereftalát
29213010 Cyklohexylamín a cyklohexyldimetylamín a ich soli
29214100 Anilín a jeho soli
30 Farmaceutické výrobky
390120 Polyetylén s mernou hmotnosťou 0,94 alebo vyššou
3903 Polyméry styrénu v primárnych formách
390690 Akrylové polyméry v primárnych formách - ostatné
4001 Prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal, chicle a podobné prírodné kaučuky, v pri-
&nbsp márnych formách alebo v platniach, listoch alebo v pásoch
4002 Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárnych formách alebo v platniach,
&nbsp listoch či pásoch; zmesi výrobkov čísla 4001 s výrobkami tohto čísla, v primárnych formách
&nbsp alebo v platniach, listoch alebo v pásoch
4101 Surové kože z hovädzieho dobytka, koni a iných nepárnokopytníkov (čerstvé alebo solené,
&nbsp sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na
&nbsp pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané
4103 Ostatné surové kože (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervo-
&nbsp vané, ale nevyčinené, nespracované na pergamen, ani inak neupravené), tiež odchlpené
&nbsp alebo štiepané, iné ako vylúčené poznámkou 1b) alebo c) z tejto kapitoly
4501 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulova-
&nbsp ný alebo zomletý korok
45020000 Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (aj
&nbsp štvorcových) kockách, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hra-
&nbsp nami určených na zátky)
5101 Vlna, nemykaná ani nečesaná
5105 Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané (vrátane ústrižkov česanej
&nbsp vlny)
520100 Bavlna, nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan surový alebo spracovaný, ale nespradený, ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu
&nbsp z priadze a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope surové alebo spracované, ale nespradené, kúdeľ a odpad z pravých konopí
&nbsp (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5303 Juta a iné textilné lykové vlákna (s výnimkou ľanu, pravých konopí a ramie), surové,
&nbsp spracované, ale nespradené, kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze
&nbsp a trhaného materiálu)
5304 Sisalové a iné textilné vlákna rodu Agáve, surové alebo spracované, ale nespradené, kúdeľ
&nbsp a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
7004 Ploché sklo ťahané alebo fúkané, tiež s absorpčnou alebo odrazovou vrstvou, inak nespra-
&nbsp cované
7005 Tabuľové sklo plavené (float) a tabuľové sklo na povrchu matované alebo leštené, tiež
&nbsp s povrchom s absorpčnou reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7201 Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo v iných základných
&nbsp tvaroch
7202 Ferozliatiny
7301 Štetovnice, zo železa alebo z ocele, tiež vŕtané, rezané alebo vyrobené zo zostavených prvkov,
&nbsp zvárané uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z ocele
730210 Koľajnice
76061191 Hliníkové plechy s hrúbkou menšou ako 3 mm
76071190 Hliníkové fólie bez podložky, valcované, ale ďalej už neupravené, s hrúbkou 0,021 mm
&nbsp a väčšou, ale nepresahujúcou 0,2 mm
79011210 Nelegovaný zinok obsahujúci 99,95 % alebo viac, ale menej ako 99,99 % hmotnosti zinku
81041100 Surový (neopracovaný) horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka
84013000 Nevyhorené (neožiarené) palivové články (kazety) (Euratom)
9018 Lekárske, chirurgické, zubárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigra-
&nbsp fických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9021 Ortopedické pomôcky a prístroje vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a
&nbsp bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky a prístroje;
&nbsp prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele, alebo implantované
&nbsp v organizme, na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti

Poznámky pod čiarou

1) § 2 až 36, § 49 až 67,§ 70 až 106, § 108 a 109, § 112 až 118 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla v znení vyhlášky č. 295/1995 Z. z.

2) § 193 až 195 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

3) § 95 až 98 Colného zákona.

4) § 122 a nasl. Colného zákona.

5) § 157 a nasl. Colného zákona v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

6) Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.