Oznámenie č. 195/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou

Čiastka 88/1997
Platnosť od 17.07.1997
Účinnosť od 19.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1994 na základe článku 40 ods. 3. Dohoda o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, podpísaná 17. júla 1998 v Sofii, sa na základe článku 12 ods. 3 predbežne vykonáva od 1. januára 1999 (oznámenie č. 202...

195

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 1992 bola v Krakove podpísaná Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode uzatvorená medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 190 z 21. apríla 1993 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 19. novembra 1993.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1994 na základe článku 40 ods. 3.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode, podpísaná 21. decembra 1992 v Krakove, sa v súlade s článkom 41 ods. b) Dohody dopĺňacej Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode, ktorá bola podpísaná 4. júla 2003 v Ľubľane, prestala automaticky uplatňovať voči stranám, ktoré vstúpili do Európskej únie. Pre Slovenskú republiku bola platnosť dohody vrátane dodatkových protokolov č. 2 až 14 a prístupových dohôd skončená 1. mája 2004.

Slovenský text dohody spolu s anglickým textom sa vyhlasuje súčasne.

STREDOEURÓPSKA DOHODA O VOĽNOM OBCHODE UZATVORENÁ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, POĽSKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

PREAMBULA

Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika a Slovenská republika (ďalej len „strany“),

potvrdzujúc svoju oddanosť pluralistickej demokracii založenej na zákonnosti, ľudských právach a základných slobodách,

majúc na zreteli Višegradskú deklaráciu z 15. februára 1991 a Krakovskú deklaráciu zo 6. októbra 1991, ktoré boli prijaté ako výsledok stretnutí najvyšších predstaviteľov týchto strán,

pripomínajúc svoj zámer aktívne sa podieľať na procese ekonomickej integrácie v Európe a vyjadrujúc svoju pripravenosť spolupracovať pri hľadaní spôsobov a prostriedkov, ako tento proces posilniť,

potvrdzujúc svoj pevný záväzok voči zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov,

pripomínajúc svoj pevný záväzok voči Záverečnému aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskej charte, a najmä zásadám, ktoré obsahuje Záverečný dokument Bonnskej konferencie o ekonomickej spolupráci v Európe,

rozhodnuté na tento účel postupne odstraňovať prekážky takmer v celom ich vzájomnom obchode v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode,

pevne presvedčené, že táto dohoda podporí zintenzívnenie vzájomne výhodných obchodných vzťahov medzi nimi a prispeje k procesu integrácie v Európe,

berúc do úvahy, že žiadne ustanovenie tejto dohody nemožno interpretovať ako oslobodenie strán od ich záväzkov prijatých v rámci iných medzinárodných dohôd, najmä Všeobecnej dohody o clách a obchode,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ciele

1. Strany vytvoria postupne v prechodnom období, ktoré sa skončí najneskôr 1. januára 2001, oblasť voľného obchodu v súlade s ustanoveniami tejto dohody a v zhode s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode.

2. Ciele tejto dohody sú:

a) podporovať rozširovaním obchodu harmonický rozvoj ekonomických vzťahov medzi stranami a tým napomáhať v stranách rozvoj ekonomickej činnosti, zlepšovanie životných a pracovných podmienok a zvyšovanie produktivity a finančnej stability,

b) poskytovať spravodlivé podmienky súťaže v obchode medzi stranami,

c) prispieť odstraňovaním bariér obchodu k harmonickému rozvoju a rozmachu svetového obchodu.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 2

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na priemyselné výrobky majúce pôvod v stranách. Pojem „priemyselné výrobky“ znamená na účely tejto dohody výrobky zahrnuté do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe I.

Článok 3

Dovozné clá

1. V obchode medzi stranami sa nebudú zavádzať žiadne nové dovozné clá.

2. Dovozné clá sa zrušia v súlade s ustanoveniami protokolov 1, 2 a 3. Ustanovenia o zrušení dovozných ciel medzi

– Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Maďarskou republikou na druhej strane sú uvedené v protokole 1,

– Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Poľskou republikou na druhej strane sú uvedené v protokole 2,

– Maďarskou republikou a Poľskou republikou sú uvedené v protokole 3.

Článok 4

Základné clo

1. Pre každý výrobok je základným clom, z ktorého sa bude uplatňovať postupné znižovanie stanovené v tejto dohode, colná sadzba podľa Doložky najvyšších výhod uplatňovaná k 29. februáru 1992.

2. Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody dôjde k akémukoľvek zníženiu ciel podľa zásady „erga omnes“, najmä k zníženiu vyplývajúcemu z dohody o colných sadzbách dohodnutej ako výsledok Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, tieto znížené clá nahradia základné clá uvedené v odseku 1, počínajúc dňom, keď sa takéto zníženie uplatní.

3. Znížené clá vypočítané v súlade s článkom 2 sa budú uplatňovať po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto.

4. Strany si navzájom oznámia svoje príslušné colné sadzby.

Článok 5

Poplatky rovnocenné s clami

1. V obchode medzi stranami sa nezavedie žiadny nový poplatok, ktorý má účinok rovnocenný s dovozným clom.

2. Všetky poplatky, ktoré majú účinok rovnocenný s dovoznými clami, sa zrušia ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou uvedenou v prílohe II.

Článok 6

Fiškálne clá

Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na fiškálne clá.

Článok 7

Vývozné clá a poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne vývozné clá alebo poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Strany postupne, najneskôr k 1. januáru 1997, vzájomne zrušia akékoľvek vývozné clá a poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok.

Článok 8

Kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové kvantitatívne obmedzenia dovozu alebo opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok na dovoz výrobkov majúcich pôvod v stranách, sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkami uvedenými v prílohách III/a, III/b a III/c.

Článok 9

Kvantitatívne obmedzenia vývozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové kvantitatívne obmedzenia vývozu alebo opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia vývozu zo strán a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, sa zrušia dňom nadobudntia platnosti tejto dohody s výnimkami uvedenými v prílohách IV/a, IV/b a IV/c.

Článok 10

Postup pri výmene informácií o návrhoch technických predpisov

1. Strany sa budú navzájom informovať v čo v najkratšom čase a v súlade s ustanoveniami prílohy V o návrhoch technických predpisov a návrhoch doplnkov k nim, ktoré hodlajú vydať.

2. Spoločný výbor rozhodne o dátume zavedenia ustanovení odseku 1.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 11

Rozsah

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v stranách tejto dohody.

2. Za poľnohospodárske výrobky sa v tejto dohode považujú výrobky zahrnuté do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru a výrobky uvedené v prílohe I.

Článok 12

Výmena koncesií

1. Strany tejto dohody si navzájom poskytnú koncesie špecifikované v protokoloch 4, 5 a 6 v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly a zakotvené v týchto protokoloch. Koncesie vymenené medzi

– Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Maďarskou republikou na druhej strane sú uvedené v protokole 4,

– Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Poľskou republikou na druhej strane sú uvedené v protokole 5,

– Maďarskou republikou a Poľskou republikou sú uvedené v protokole 6.

2. Berúc do úvahy

– úlohu poľnohospodárstva vo svojich ekonomikách,

– rozvoj obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi stranami,

– zvláštnu citlivosť poľnohospodárskych výrobkov,

– pravidlá poľnohospodárskej politiky strán,

– dôsledky multilaterálnych obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode,

strany preskúmajú možnosti vzájomného poskytovania ďalších koncesií.

Článok 13

Koncesie a poľnohospodárska politika

1. Ustanovenia tejto kapitoly nebudú žiadnym spôsobom obmedzovať realizáciu príslušných reštriktívnych poľnohospodárskych politík strán alebo prijímanie akýchkoľvek opatrení v rámci týchto politík vrátane uplatňovania výsledkov vyplývajúcich z dohôd Uruguajského kola, pričom koncesie udelené podľa článku 12 nebudú dotknuté.

2. Strany oznámia Spoločnému výboru akékoľvek zmeny v uskutočňovaní ich príslušných poľnohospodárskych politík alebo uplatnené opatrenia, ktoré by mohli ovplyvniť podmienky vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, ako sú stanovené v tejto dohode. Na požiadanie strany sa uskutočnia okamžité konzultácie s cieľom preskúmať situáciu.

Článok 14

Zvláštne ochranné opatrenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto dohody, a najmä článku 27, ak pri zvláštnej citlivosti poľnohospodárskych trhov dovozy výrobkov majúcich pôvod v stranách, ktoré sú predmetom koncesií poskytnutých podľa tejto dohody, spôsobujú vážne narušenie trhu inej strany alebo strán, začnú dotknuté strany okamžité konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenie. Pred dosiahnutím takéhoto riešenia môžu dotknuté strany prijať opatrenia, ktoré pokladajú za nevyhnutné.

Článok 15

Zdravotné a fytosanitárne opatrenia

Strany budú v záležitostiach veterinárnej hygieny rastlín a v zdravotníckych záležitostiach uplatňovať svoje predpisy nediskriminačným spôsobom a nebudú zavádzať žiadne nové opatrenia, ktoré svojím účinkom neprimerane bránia obchodu.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Pravidlá pôvodu a spolupráca v colnej správe

1. Protokol 7 ustanovuje pravidlá pôvodu a príslušné metódy administratívnej spolupráce.

2. Strany prijmú vhodné opatrenia vrátane pravidelného preverovania Spoločným výborom a úprav administratívnej spolupráce, aby zabezpečili účinné a harmonické uplatňovanie ustanovení protokolu 7 a článkov 3 až 9, 12, 17 a 28 tejto dohody a aby čo najviac obmedzili formality používané v obchode a dosiahli vzájomne uspokojivé riešenia akýchkoľvek ťažkostí, ktoré by vyplynuli z uplatňovania týchto ustanovení.

Článok 17

Vnútorné zdanenie

1. Strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútorneho fiškálneho charakteru, ktoré priamo alebo nepriamo vytvárajú diskrimináciu medzi výrobkami majúcimi pôvod v stranách.

2. Výrobky vyvážané na územie jednej zo strán nesmú mať výhody z navrátenia vnútornej dane, ak by prevyšovala sumu priameho alebo nepriameho zdanenia na ne uvaleného.

Článok 18

Všeobecné výnimky

Táto dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného záujmu alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín; ochrany národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty; ochrany duševného vlastníctva alebo pravidiel týkajúcich sa zlata alebo striebra alebo zachovania vyčerpateľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú v spojitosti s obmedzeniami domácej výroby alebo spotreby. Takéto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať prostriedkom svojvoľnej diskriminácie alebo skrytých obmedzení obchodu medzi stranami.

Článok 19

Bezpečnostné výnimky

Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni ktorejkoľvek strane, aby prijala akékoľvek opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na

a) zabránenie úniku informácií, ktoré sú v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,

b) ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov alebo na plnenie medzinárodných záväzkov alebo národnej politiky, ktoré

i) sa vzťahujú na obchod so zbraňami, strelivom a s vojenským materiálom, za predpokladu, že takéto opatrenia nenarušia podmienky súťaže pri výrobkoch, ktoré nie sú určené na špeciálne vojenské účely, ako ani na obchod s iným tovarom, materiálmi a službami, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely zásobovania ozbrojených zložiek, alebo

ii) sa vzťahujú na nerozširovanie biologických a chemických zbraní, jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení, alebo

iii) sa prijali v čase vojny alebo v čase iného vážneho medzinárodného napätia.

Článok 20

Štátne monopoly

1. Strany postupne upravia akýkoľvek štátny monopol obchodného charakteru tak, aby zabezpečili, že do konca piateho roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody nebude medzi štátnymi príslušníkmi strán existovať žiadna diskriminácia týkajúca sa podmienok, za ktorých sa tovar obstaráva a obchoduje sa s ním. Spoločný výbor bude informovaný o opatreniach prijímaných na dosiahnutie tohto cieľa.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na akýkoľvek orgán, ktorého prostredníctvom príslušné úrady strán právne alebo fakticky, priamo alebo nepriamo dohliadajú na dovozy alebo na vývozy medzi stranami, rozhodujú o nich alebo ich významne ovplyvňujú. Tieto ustanovenia sa obdobne uplatnia aj na iné orgány, ktoré štáty poveria zabezpečovaním monopolu.

Článok 21

Platby

1. Platby vo voľne vymeniteľných menách týkajúce sa obchodu s tovarom medzi stranami a prevod takýchto platieb na územie štátu, ktorý je stranou tejto dohody, v ktorej má sídlo veriteľ, sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení.

2. Strany sa zdržia akýchkoľvek devízových alebo administratívnych obmedzení pri poskytovaní, splácaní alebo pri prijímaní krátkodobých a strednodobých úverov vo vzťahu k obchodu s tovarom, na ktorom sa zúčastňuje rezident.

3. Bez ohľadu na odsek 2, kým sa článok VIII článkov Dohody Medzinárodného menového fondu nebude vzťahovať na strany, vyhradzujú si tieto strany právo uplatňovať devízové obmedzenia na poskytovanie alebo na prijímanie krátkodobých a strednodobých úverov vo vzťahu k obchodu s tovarom v rozsahu povolenom podľa ich štatútu v Medzinárodnom menovom fonde za podmienky, že tieto obmedzenia sa uplatňujú nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o pôvod výrobkov, a že sa neuplatňujú len na určité výrobky alebo druh výrobkov. Tieto obmedzenia budú časovo limitované a budú odstránené, len čo už nebudú existovať podmienky oprávňujúce ich zachovanie. Strany budú ihneď informovať Spoločný výbor o zavedení takýchto opatrení a o každej ich zmene.

Článok 22

Pravidlá súťaže týkajúce sa podnikateľských subjektov

1. S riadnym uplatňovaním tejto dohody sú nezlučiteľné, ak môžu poškodiť obchod medzi stranami, tieto skutočnosti:

a) všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia asociácií podnikateľských subjektov a dohodnuté praktiky medzi podnikateľskými subjektmi, ktorých cieľom alebo výsledkom je zabránenie, obmedzenie alebo narušenie súťaže,

b) zneužitie dominantného postavenia jedného alebo viacerých podnikateľských subjektov na územiach strán ako celku alebo v jeho podstatnej časti.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na činnosť všetkých podnikateľských subjektov vrátane verejných a podnikateľských subjektov, ktorým strany poskytnú zvláštne alebo výhradné práva. Podnikateľské subjekty, ktorým bola zverená prevádzka služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo ktoré majú charakter monopolu vytvárajúceho štátny príjem, budú podliehať ustanoveniam odseku 1 do tej miery, pokiaľ použitie týchto ustanovení nebráni právne alebo fakticky vykonávaniu zvláštnych verejných úloh, ktoré sú im pridelené.

3. Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II, ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na také dohody, rozhodnutia a praktiky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť organizácie národného trhu.

4. Ak sa strana domnieva, že daná praktika je nezlučiteľná s ustanoveniami odsekov 1, 2 a 3 tohto článku, a ak takáto praktika spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážne poškodenie záujmov tejto strany alebo hmotnú škodu domácemu priemyslu, môže prijať vhodné opatrenia v rámci podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 23

Štátna pomoc

1. Každá pomoc poskytnutá štátom, ktorý je stranou tejto dohody, alebo zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí narušiť súťaž zvýhodnením určitých podnikateľských subjektov alebo výroby určitého tovaru, je nezlučiteľná s riadnym plnením tejto dohody, a to do tej miery, pokiaľ môže ovplyvniť obchod medzi touto stranou a inými stranami tejto dohody.

2. Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výrobky uvedené v kapitole II.

3. Spoločný výbor prijme do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody kritériá, na ktorých základe sa budú hodnotiť praktiky, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, ako aj pravidlá na ich zavedenie.

4. Strany zabezpečia transparentnosť v oblasti štátnej pomoci aj predkladaním ročných správ Spoločnému výboru o jej celkovej výške a o rozdelení poskytnutej pomoci a poskytovaním informácií o programoch pomoci a o osobitných prípadoch štátnej pomoci na požiadanie druhým stranám.

5. Ak sa strana domnieva, že konkrétna praktika vrátane praktík v poľnohospodárstve

– je nezlučiteľná s podmienkami odseku 1 a nezaobchádza sa s ňou adekvátne podľa pravidiel uvedených v odseku 3 alebo

– spôsobuje alebo hrozí spôsobiť, v prípade, že takéto pravidlá neexistujú, vážne poškodenie záujmov strany alebo podstatné poškodenie domáceho priemyslu,

môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 31.

Takéto vhodné opatrenia sa môžu prijať iba v súlade s postupmi a za podmienok, ktoré sú stanovené vo Všeobecnej dohode o clách a obchode a v akomkoľvek príslušnom dokumente dohodnutom pod jej záštitou a ktoré sa uplatňujú medzi dotknutými stranami.

Článok 24

Vládne zákazky

1. Strany pokladajú liberalizáciu svojich príslušných trhov vládnych zákaziek za cieľ tejto dohody.

2. Strany si postupne vytvoria príslušné pravidlá pre vládne zákazky s cieľom poskytnúť dodávateľom ostatných strán najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 1 tejto dohody prístup k procedúram udeľovania kontraktov na svojich príslušných trhoch vládnych zákaziek podľa ustanovení Dohody o vládnych zákazkách Všeobecnej dohody o clách a obchode z 12. apríla 1979, upravených Protokolom o zmenách z 2. februára 1987.

3. Spoločný výbor preskúma vývoj vzťahujúci sa na dosiahnutie cieľov tohto článku a môže odporučiť praktické spôsoby vykonávania ustanovení odseku 2 tohto článku, aby tak zabezpečil voľný prístup, transparentnosť a úplnú rovnováhu práv a povinností.

4. Počas preskúmania uvedeného v odseku 3 tohto článku môže Spoločný výbor zvážiť, najmä vzhľadom na rozvoj tejto oblasti v medzinárodných vzťahoch, možnosť rozšírenia rozsahu a/alebo stupňa otvorenia trhu v súlade s odsekom 2.

5. Strany sa budú usilovať o pristúpenie k príslušným dohodám dohodnutým pod záštitou Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Článok 25

Ochrana duševného vlastníctva

1. Strany budú poskytovať a zabezpečovať ochranu práv duševného vlastníctva na nediskriminačnom základe vrátane opatrení na poskytovanie a vynucovanie takýchto práv. Ochrana sa bude postupne zlepšovať a pred koncom piateho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody dosiahne úroveň zodpovedajúcu vecným normám multilaterálnych dohôd uvedených v prílohe VI.

2. Na účely tejto dohody „ochrana duševného vlastníctva“ zahŕňa najmä ochranu autorských práv vrátane počítačových programov a databáz a príbuzných práv, obchodných známok, zemepisných označení, priemyselných vzorov, patentov, topografií integrovaných obvodov, ako aj utajovaných informácií o know-how.

3. Ochrana topografií integrovaných obvodov zabezpečovaná akoukoľvek stranou sa bude poskytovať na recipročnom základe.

4. Strany budú spolupracovať v otázkach duševného vlastníctva. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie expertov o týchto otázkach, najmä o činnostiach vzťahujúcich sa na existujúce alebo na budúce medzinárodné konvencie o harmonizácii, vykonávaní a vynucovaní duševného vlastníctva a o činnostiach medzinárodných organizácií, ako je Všeobecná dohoda o clách a obchode, Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo, ako aj o vzťahoch strán s tretími krajinami v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Článok 26

Dumping

Ak sa ktorákoľvek strana domnieva, že sa v obchodných vzťahoch riadiacich sa touto dohodou uplatňuje dumping v zmysle článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, môže prijať primerané opatrenia proti týmto praktikám v súlade s článkom VI Všeobecnej dohody o clách a obchode a s dohodami vzťahujúcimi sa na tento článok, a to za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 27

Všeobecné ochranné opatrenia

Ak sa akýkoľvek výrobok dováža v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí spôsobiť

a) vážne poškodenie domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov na území dovážajúcej strany alebo

b) vážne poruchy v akomkoľvek príbuznom hospodárskom odvetví, alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť vážne zhoršenie hospodárskej situácie regiónu,

môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 28

Štrukturálne úpravy

1. Ktorákoľvek strana môže prijať výnimočné opatrenia s obmedzeným trvaním, ktoré sa odlišujú od ustanovení článku 3, vo forme zvýšených ciel.

2. Tieto opatrenia sa môžu týkať iba novorozvíjaných priemyselných odvetví alebo určitých sektorov, v ktorých prebieha reštrukturalizácia alebo ktoré majú vážne ťažkosti, najmä tam, kde tieto ťažkosti vyvolávajú vážne sociálne problémy.

3. Dovozné clá uplatňované príslušnou stranou na výrobky majúce pôvod v inej strane, zavedené týmito opatreniami nesmú prekročiť 25 % ad valorem a zachovajú preferenčný prvok na výrobky majúce pôvod v stranách. Celková hodnota dovozu výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nesmie v priebehu posledného roka, ku ktorému sú k dispozícii štatistické údaje, prekročiť 15 % celkového dovozu priemyselných výrobkov z ostatných strán vymedzených v kapitole I.

4. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať po dobu nepresahujúcu päť rokov, ak ich dlhšie trvanie neschváli Spoločný výbor. Prestanú sa používať najneskôr po skončení prechodného obdobia.

5. Žiadne takéto opatrenia nemožno zaviesť pri výrobku, pri ktorom uplynuli viac ako tri roky od odstránenia všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení, ktoré majú na tento výrobok rovnocenný účinok.

6. Príslušná strana bude informovať Spoločný výbor o všetkých mimoriadnych opatreniach, ktoré hodlá prijať, a na požiadanie ostatných strán sa v Spoločnom výbore uskutočnia konzultácie o takých opatreniach a odvetviach, na ktoré sa budú vzťahovať ešte pred ich uplatnením. Pri prijímaní takýchto opatrení príslušná strana, ktorej sa to týka, poskytne Spoločnému výboru časový rozvrh odstraňovania ciel zavedených podľa tohto článku. Tento časový rozvrh stanovuje etapy postupného odstraňovania týchto ciel, počnúc najneskôr dva roky po ich zavedení, a to pri rovnakých ročných sadzbách. Spoločný výbor môže rozhodnúť o inom časovom rozvrhu.

Článok 29

Reexport a vážny nedostatok (tovaru)

Tam, kde dodržiavanie ustanovení článkov 7 a 9 vedie k

a) reexportu do tretej krajiny, voči ktorej vyvážajúca strana zachováva pri danom výrobku kvantitatívne vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia či poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok, alebo

b) vážnemu nedostatku alebo k jeho hrozbe pri výrobku životne dôležitom pre vyvážajúcu stranu

a kde uvedené situácie spôsobujú alebo môžu spôsobiť vážne problémy vyvážajúcej strane, môže táto strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v článku 31.

Článok 30

Plnenie záväzkov

1. Strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo špecifické opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody. Budú sa usilovať o dosiahnutie cieľov stanovených v tejto dohode.

2. Ak sa niektorá strana domnieva, že druhá strana nesplnila záväzok podľa tejto dohody, môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 31

Postup pri uplatnení ochranných opatrení

1. Pred začatím postupu, ktorý vedie k použitiu ochranných opatrení stanovených v nasledujúcich odsekoch tohto článku, strany sa budú usilovať vyriešiť akékoľvek vzájomné rozpory prostredníctvom priamych konzultácií.

2. Ak niektorá strana podrobuje dovozy výrobkov, ktoré môžu spôsobiť situáciu uvedenú v článku 27, administratívnemu postupu, ktorého účelom je rýchle získanie informácií o trende obchodných tokov, bude o tom informovať druhú stranu.

3. Bez dotknutia odseku 7 tohto článku, strana, ktorá uvažuje o použití ochranných opatrení, okamžite o tom písomne upovedomí druhú stranu a Spoločný výbor a poskytne im všetky príslušné informácie. Bezodkladne sa v Spoločnom výbore uskutočnia konzultácie medzi stranami s cieľom nájsť riešenie.

4.

a) Pokiaľ ide o články 26, 27 a 29, Spoločný výbor preskúma prípad alebo situáciu a môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na skončenie ťažkostí, o ktorých príslušná strana informovala. Ak takéto rozhodnutie nebude prijaté do 30 dní od oznámenia záležitosti Spoločnému výboru, môže dotknutá strana prijať opatrenia potrebné na riešenie situácie.

b) Pokiaľ ide o článok 30, môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia po skončení konzultácií alebo po uplynutí troch mesiacov od dátumu notifikácie.

c) Pokiaľ ide o články 22 a 23, dotknuté strany poskytnú Spoločnému výboru potrebnú pomoc na preskúmanie prípadu, a ak je to primerané, aj na odstránenie praktiky, proti ktorej boli vznesené námietky. Ak príslušná strana neskončí namietanú praktiku v lehote stanovenej Spoločným výborom alebo ak sa Spoločnému výboru nepodarí dosiahnuť dohodu do 30 pracovných dní od predloženia záležitosti, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia na riešenie ťažkostí vyplývajúcich z príslušnej praktiky.

5. Prijaté ochranné opatrenia sa bezodkladne oznámia druhej strane a Spoločnému výboru. Ich rozsah a trvanie sa obmedzia na to, čo je nevyhnutné na riešenie situácie, ktorá bola dôvodom na ich použitie, a nesmú presahovať škodu spôsobenú príslušnou praktikou alebo ťažkosťami. Prednosť dostanú také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia uplatňovanie tejto dohody. Opatrenia prijaté stranou proti kroku alebo proti zanedbaniu druhej strany môžu postihnúť obchod len s touto stranou.

6. Prijaté ochranné opatrenia budú predmetom pravidelných konzultácií v Spoločnom výbore s cieľom dosiahnuť ich zmiernenie, len čo to bude možné, alebo zrušenie, keď už netrvajú podmienky na ich zachovanie.

7. Ak mimoriadne okolnosti vyžadujúce okamžité kroky neumožňujú predchádzajúce preskúmanie, môže dotknutá strana v prípade článkov 26, 27 a 29 bezodkladne použiť dočasné opatrenia striktne potrebné na riešenie situácie. Opatrenia budú bezodkladne notifikované a strany uskutočnia čo najskôr konzultácie v rámci Spoločného výboru, len čo to bude možné.

Článok 32

Ťažkosti v oblasti platobnej bilancie

1. Strany sa budú usilovať, aby sa vyhli zavedeniu obmedzujúcich opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa dovozov na účely ochrany platobnej bilancie.

2. Ak sa jedna zo strán nachádza vo vážnych ťažkostiach v oblasti platobnej bilancie alebo pod ich bezprostrednou hrozbou, môže dotknutá strana v súlade s podmienkami stanovenými podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení vzťahujúcich sa na dovozy, ktoré budú mať obmedzené trvanie, pričom nesmú prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na riešenie situácie v platobnej bilancii. Tieto opatrenia sa budú postupne zmierňovať tak, ako sa budú zlepšovať podmienky platobnej bilancie, a odstránia sa, keď už nebudú trvať podmienky na ich zachovanie. Strana bude bezodkladne informovať druhú stranu o ich zavedení, a kedykoľvek to bude možné, o časovom rozvrhu ich odstraňovania.

Článok 33

Vývojová doložka

1. Ak sa niektorá strana domnieva, že v záujme ekonomík strán by bolo užitočné rozvíjať a prehlbovať vzťahy ustanovené touto dohodou ich rozšírením aj na doteraz nepokryté oblasti, predloží ostatným stranám zdôvodnenú žiadosť. Strany môžu dať Spoločnému výboru pokyn, aby preskúmal takú žiadosť, a ak to bude vhodné, aj na to, aby vypracoval odporúčania, najmä s cieľom začať rokovania.

2. Dohody vyplývajúce z postupu uvedeného v odseku 1 podliehajú ratifikácii alebo schváleniu stranami v súlade s ich právnym poriadkom.

Článok 34

Spoločný výbor

1. Strany súhlasia s ustanovením Spoločného výboru zloženého z predstaviteľov strán.

2. Spoločný výbor bude sledovať a riadiť vykonávanie tejto dohody.

3. Na účely vlastného plnenia tejto dohody si strany budú vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore. Spoločný výbor bude sledovať možnosti ďalšieho odstraňovania prekážok v obchode medzi stranami.

4. Spoločný výbor môže prijímať rozhodnutia v prípadoch stanovených v tejto dohode. V iných záležitostiach môže Spoločný výbor vydať odporúčania.

Článok 35

Postup Spoločného výboru

1. V záujme riadneho plnenia tejto dohody sa Spoločný výbor bude schádzať vždy, keď to bude potrebné, najmenej však raz ročne. Každá strana môže požiadať o zvolanie zasadnutia.

2. Spoločný výbor bude pracovať na základe spoločnej dohody.

3. Ak predstaviteľ niektorej strany tejto dohody prijal v Spoločnom výbore rozhodnutie s výhradou splnenia ústavných požiadaviek, rozhodnutie nadobudne platnosť dňom oznámenia odvolania výhrady, ak v ňom nie je uvedený neskorší dátum.

4. Na účely tejto dohody prijme Spoločný výbor svoje procedurálne pravidlá, ktoré budú okrem iného obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadnutí a o vymenovaní predsedu a jeho funkčnom období.

5. Spoločný výbor môže rozhodnúť o vytvorení takých podvýborov a pracovných skupín, ktoré pokladá za potrebné, aby mu pomáhali pri plnení jeho úloh.

Článok 36

Obchodné vzťahy, ktoré sa riadia touto dohodou a inými dohodami

1. Táto dohoda sa bude vzťahovať na obchodné vzťahy medzi Českou republikou, Poľskou republikou, Maďarskou republikou a Slovenskou republikou, ale nie na obchodné vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

2. Táto dohoda nebráni zachovaniu alebo vytváraniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo dohovorov o pohraničnom obchode, ak nepôsobia negatívne na obchodný režim, a najmä na ustanovenia týkajúce sa pravidiel pôvodu tovaru, ktoré stanovuje táto dohoda.

Článok 37

Prílohy a protokoly

Prílohy a protokoly tejto dohody sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Spoločný výbor môže rozhodovať o úpravách príloh a protokolov v súlade s ustanoveniami článku 35 ods. 3.

Článok 38

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa vzťahuje na územia štátov, ktoré sú stranami tejto dohody.

Článok 39

Doplnky

Doplnky k tejto dohode, iné ako sú uvedené v článku 34 ods. 4, ktoré schváli Spoločný výbor, sa predložia stranám tejto dohody na prijatie a nadobudnú platnosť, ak ich prijmú všetky strany. Dokumenty o prijatí budú uložené u depozitára.

Článok 39a

Prístup k dohode

1. Ktorýkoľvek európsky štát môže pristúpiť k tejto dohode so súhlasom všetkých strán.

2. Podmienky prístupu sa určia v dohode o prístupe uzatvorenej medzi všetkými stranami na jednej strane a pristupujúcim štátom na druhej strane.

Článok 40

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda nadobudne platnosť 1. marca 1993 pod podmienkou, že všetky strany uložili svoje ratifikačné listiny u depozitára.

2. Ak táto dohoda nenadobudla platnosť v súlade s ustanovením odseku 1, zástupcovia strán, ktorí uložili svoje ratifikačné listiny, sa zídu pred 30. aprílom 1993 a môžu rozhodnúť, kedy dohoda nadobudne platnosť vo vzťahu k týmto stranám.

3. Vo vzťahu k strane, ktorá uložila svoje ratifikačné listiny po stretnutí uvedenom v odseku 2, táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúci po uložení jej listiny, nie však pred dátumom, o ktorom sa rozhodlo podľa odseku 2.

4. Každá strana môže už v čase podpisu vyhlásiť, že počas začiatočného obdobia bude uplatňovať dohodu predbežne, ak dohoda nemôže nadobudnúť platnosť vo vzťahu k tejto strane k 1. marcu 1993.

Článok 41

Platnosť a odstúpenie

Každá strana tejto dohody môže od nej a od jej predbežného uplatňovania odstúpiť, a to písomným oznámením depozitárovi. Odstúpenie nadobudne platnosť šesť mesiacov odo dňa, keď depozitár dostal oznámenie. Dohoda zostáva v platnosti pre ostatné strany.

Článok 42

Depozitár

Vláda Poľskej republiky vystupujúca ako depozitár oznámi všetkým štátom, ktoré podpísali túto dohodu, uloženie každej ratifikačnej listiny, nadobudnutie platnosti tejto dohody, akýkoľvek iný akt alebo oznámenie vzťahujúce sa na túto dohodu alebo na jej platnosť.

Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Podpísané v Krakove 21. decembra 1992 v jednom autentickom exemplári v anglickom jazyku, ktorý bude uložený u vlády Poľskej republiky. Depozitár odovzdá všetkým stranám overené kópie.

Za Českú republiku:

Vladimír Dlouhý v. r.

Za Maďarskú republiku:

Béla Kádar v. r.

Za Poľskú republiku:

Andrzej Arendarski v. r.

Za Slovenskú republiku:

Ľudovít Černák v. r.

ZÁZNAM O POROZUMENÍ

1. Strany vyjadrujú svoju pripravenosť preskúmať v Spoločnom výbore možnosť vzájomného poskytnutia si akýchkoľvek koncesií, ktoré poskytujú alebo poskytnú tretím krajinám, s ktorými uzavreli dohodu o voľnom obchode alebo inú podobnú dohodu, na ktorú sa vzťahuje článok XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode.

2. Pokiaľ ide o článok 4 ods. 2, strany súhlasia, že tam, kde sa clá znížia prostredníctvom ich suspenzie na určité obdobie, takéto znížené clá nahradia základné clá iba na obdobie takejto suspenzie. Kedykoľvek sa uskutoční čiastočná suspenzia ciel, bude medzi stranami zachované preferenčné rozpätie.

3. Strany súhlasia s tým, že článok 9 sa nepoužije, ak opatrenia zahrnuté v tomto článku by sa mohli požadovať na realizáciu medzinárodných záväzkov.

4. Pri vypracovaní kritérií a pravidiel uvedených v článku 23 ods. 3 strany

– sa zamerajú na zabezpečenie čo najväčšej zhody s príslušnými kritériami a pravidlami používanými v rámci dohôd vytvárajúcich asociáciu medzi každou zo strán tejto dohody a Európskymi spoločenstvami,

– vymedzia podmienky a/alebo situácie, keď možno uplatniť dočasné odchýlky od ustanovení odseku 1,

– posúdia podmienky, v ktorých rámci možno urobiť opatrenia proti praktikám štátnej pomoci.

5. Pokiaľ ide o článok 23 ods. 4, Spoločný výbor do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody prijme pravidlá potrebné na zavedenie sprehľadňujúcich opatrení.

6. Na položky v prílohách k protokolom 2 a 3 a v prílohe III/c označené hviezdičkou *) sa budú vzťahovať ustanovenia v nich uvedené iba za predpokladu, že sa v obchode medzi stranami poskytne paralelné zaobchádzanie s týmito položkami v porovnaní s obchodom medzi Poľskom a Európskymi spoločenstvami.

7. Strany sa domnievajú, že by sa mohlo uvažovať o použití arbitrážnej procedúry pre spory, ktoré sa nedajú vyriešiť prostredníctvom konzultácií medzi stranami alebo v Spoločnom výbore. Takúto možnosť možno ďalej preveriť v Spoločnom výbore.

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika a Slovenská republika vyhlasujú, že v prípade, že táto dohoda nemôže nadobudnúť platnosť 1. marca 1993, použijú ju predbežne od tohto dátumu.

Příloha 01

Príloha I

Zoznam výrobkov k článkom 2 a 11:

Číslo položky HS Názov výrobkov
ex3502 Albumíny, albumináty a iné deriváty albumínu:
ex3502 10 - Vaječný albumín:
3502 10 91 --- Sušený (napr. vo fóliách, vo vločkách, v šupinkách, v prášku)
3502 10 99 --- Ostatné
ex3502 90 - Ostatné
-- Albumíny, iné ako vaječný albumín:
--- Mliečny albumín (laktalbumín):
3502 90 51 --- Sušený (napr. vo fóliách, vo vločkách, v šupinkách, v prášku)
3502 90 59 --- Ostatné
4501 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený,
granulovaný alebo na prach zomletý korok
5201 00 Bavlna nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane
odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope (Cannabis sativa), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad
z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

Příloha 02

Príloha II (k článku 5 ods. 2)

Maďarská republika zruší pri svojich dovozoch z Českej republiky, Poľskej republiky a zo Slovenskej republiky tieto poplatky, ktoré majú účinok rovnocenný s clami, podľa nižšie uvedeného časového rozvrhu:

1. január 1995 1. január 1996 1. január 1997
1 % licenčný poplatok 1 % - -
2 % poplatok za colné formality - 1 % 1 %
3 % štatistický poplatok 1 % 1 % 1 %

Příloha 03

Príloha III/a (k článku 8 ods. 2)

Česká republika a Slovenská republika zrušia najneskôr ku koncu prechodného obdobia kvantitatívne obmedzenia dovozov a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok s týmito obmedzeniami, pri nižšie uvedených výrobkoch majúcich pôvod v Maďarskej republike a Poľskej republike.

Číslo položky HS Názov výrobkov
2612 Uránové alebo tónové rudy a ich koncentráty
2844 Rádioaktívne chemické prvky a rádioaktívne Izotopy (vrátane štiepnych alebo
  reprodukčných chemických prvkov a izotopov) a ich zlúčeniny;
2844 10 - Prírodný urán a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické
  výrobky a zmesi obsahujúce prírodný urán alebo prírodné zlúčeniny uránu
2844 20 - Urán obohatený U 235 (uránom 235) a jeho zlúčeniny; plutónium a jeho zlúčeniny;
  zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce urán
  obohatený U 235, plutónium alebo zlúčeniny týchto výrobkov
2701 Čierne uhlie;1) brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
ex2701 00 - Uhlie vhodné na koksovanie
  - Uhlie energetické
4707 Odpad a výmet papiera, kartónu a lepenky
7204 Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa, alebo ocele v ingotoch

Příloha 04

Príloha III/b (k článku 8 ods. 2)

1. Kvantitatívne obmedzenia dovozov do Maďarskej republiky a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, sa pri nižšie uvedených výrobkoch majúcich pôvod v Českej republike, Slovenskej republike a Poľskej republike budú postupne rušiť v období od 1. januára 1995 do 31. decembra 2000.

Výrobky sú uvedené podľa maďarského zahraničnoobchodného klasifikačného systému. Maďarská republika sa zaväzuje, že vyjadrí tieto položky čo najskôr v termínoch svojej colnej tarifnej nomenklatúry.

Maďarský kód Názov výrobkov
Zoznam dovážaných
výrobkov (KJT)
13-71 Drtený kameň
16-0 Polodokončené a dokončené stavby (priemyselného, poľnohospodárskeho, dopravného,
obchodného, zásobovacieho, správneho, kultúrneho, sociálneho typu, typu rezidenčného
ubytovania, plávajúce a iné stavby, ako aj s tým spojené stavebné práce)
16-50-097 Práce spojené so železobetónovými stavebnými prvkami
16-84-097 Práce spojené so stavbami ľahkej konštrukcie
29-31-100 Nožiarsky tovar z drahých kovov
29-32-100 Nožiarsky tovar a kovové nádoby (mince platnej meny sa nemôžu dovážať)
29-71-1 Mince, medaily z kovu (mince platnej meny sa nemôžu dovážať)
41-32-009 Vraky automobilov a časti demontované z týchto vrakov
41-32-010 Renovované vraky automobilov
41-32-110 Automobily s karburátorom, nové
41-32-210 Dieselové automobily, nové
41-32-220 Dieselové automobily, použité
41-32-410 Elektrické automobily, nové
41-32-420 Elektrické automobily, použité
41-32-800 Automobilové karavany
41-32-900 Ostatné karavany, lode a plávajúce zariadenia
42-32-120 Automobily s karburátorom, použité
44-12-100 Verejné LB, CB telefónne aparáty
44-12-200 Špeciálne telefónne aparáty
44-12-300 Telefónne aparáty na mince
44-12-400 Telefónne aparáty zapojené do série
44-12-800 Ostatné stroje na automatizáciu činnosti telefónnych centrál
44-13-310 Súkromné telefónne centrály s automatickým zapojením
44-13-320 Telefónne ústredne s automatickým zapojením
44-13-330 Vidiecke telefónne ústredne
44-13-500 Elektronické telefónne ústredne
44-13-900 Ostatné telefónne ústredne
44-14-230 Káblové telekomunikačné zariadenia
44-14-290 Ostatné zariadenia pre nosnú frekvenciu
44-14-900 Ostatné telekomunikačné zariadenia
44-21-100 Rozhlasové vysielače pre krátke a stredné vlny
44-21-200 VHF vysielače
44-21-300 Televízne vysielače
44-21-400 Prenosové zariadenia
44-23-900 Ostatné vysielacie a prijímacie rozhlasové prístroje
44-24-100 UHF zariadenia, krátke vlny
44-24-200 UHF zariadenia, stredné vlny
44-24-300 UHF zariadenia, dlhé vlny
44-24-900 Ostatné mikrovlnové zariadenia
44-29-000 Ostatné bezdrôtové telekomunikačné zariadenia a príslušenstvo
44-32-100 Zariadenia pre zvukové štúdia
46-79-000 Ostatné obchodné zariadenia
53-12 Alkaloidy
53-30-001 Balené farmaceutiká určené pre ľudské a sérobakteriologické preparáty
53-61-000 Zubná farmaceutiká
53-81-000 Balené humánne potravinové preparáty
ex57-19 MDI
57-41-000 Penové materiály z termoplastov
57-42-000 Penové materiály ustálené tepelnými procesmi
57-43-900 Ostatné penové materiály
57-91-000 Česaná priadza
58-10-000 Namáčacie a vyplachovacie činidlá
58-2 Detergenty a prípravky na umývanie
66-63 Známky
68-1 Obuv vyrobená z kože a náhrad kože
68-2 Papuče
68-3 Gumená obuv
68-4 Plastická obuv
69-3 Klenoty, bižutéria, ozdobné výrobky z kože a fajčiarske potreby
69-94 Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
69-95 Výrobky ľudového umenia a úžitkového umenia
69-99-250 Zábavné predmety
69-99-252 Komponenty a elektrické časti hracích automatov
73-23-000 Bavlnená posteľná bielizeň
73-24-000 Bavlnené tkaniny pre domácnosť
73-25-000 Dekoračné textílie pre domácnosť z bavlny
73-29-000 Ostatné bavlnené tkaniny
73-33-000 Ľanová posteľná bielizeň
73-34-000 Ľanové výrobky pre domácnosť
73-35-000 Dekoračné ľanové výrobky
73-39-000 Ostatné ľanové tkaniny
73-44-000 Výrobky pre domácnosť z konopy
73-46-000 Tkaniny z konopy
73-5 Ostatné hotové lykové tkaniny
73-64-000 Vlnené prikrývky
73-65-000 Dekoračné textílie z vlny
73-66-000 Celovlnené koberce a im podobné
73-75-000 Dekoračné textílie z hodvábu
73-79-000 Ostatné hodvábne tkaniny
73-91-100 Netkané textílie
73-91-300 Netkané textílie pre domácnosť
73-91-400 Netkané dekoračné textílie
73-91-500 Netkané prikrývkové materiály
73-91-600 Netkané koberce
73-91-900 Ostatné netkané textílie
73-92-100 Impregnované vrstvené tkaniny
73-93-000 Prešívané látky
73-96-000 Stuhy
73-98-000 Ostatné rôzne textílie
73-99-000 Ostatné hotové textílie
74-12-000 Pletacia priadza
74-53-100 Záclony vyrobené z bavlny
74-53-200 Záclony syntetické
74-53-900 Záclony vyrobené z ostatných materiálov
75-90-000 Ostatné rôzne výrobky textilného priemyslu
76-11 Pánska spodná bielizeň z tkaného materiálu
76-12 Dámska spodná bielizeň z tkaného materiálu
76-13 Chlapčenská spodná bielizeň z tkaného materiálu
76-14 Dievčenská spodná bielizeň z tkaného materiálu
76-21 Pánska spodná bielizeň z pleteného materiálu
76-22 Dámska spodná bielizeň z pleteného materiálu
76-23 Chlapčenská spodná bielizeň z pleteného materiálu
76-24 Dievčenská spodná bielizeň z pleteného materiálu
76-31 Pánska spodná bielizeň z materiálu vyrobeného inými technológiami
76-32 Dámska spodná bielizeň z materiálu vyrobeného inými technológiami
76-80 Polotovary spodnej bielizne
77-11 Pánske vrchné ošatenie z tkaného materiálu
77-12 Dámske vrchné ošatenie z tkaného materiálu
77-13 Chlapčenské vrchné ošatenie z tkaného materiálu
77-14 Dievčenské vrchné ošatenie z tkaného materiálu
77-16-000 Pracovné odevy
77-17-000 Zvršky pre uniformy, tkané
77-21 Pánske vrchné ošatenie z pleteného materiálu
77-22 Dámske vrchné ošatenie z pleteného materiálu
77-23 Chlapčenské vrchné ošatenie z pleteného materiálu
77-24 Dievčenské vrchné ošatenie z pleteného materiálu
77-3 Vrchné ošatenie vyrobené z kože a kožušiny
77-41 Pánske vrchné ošatenie z materiálu vyrobeného inými technológiami
77-42 Dámske vrchné ošatenie z materiálu vyrobeného inými technológiami
77-43 Chlapčenské vrchné ošatenie z materiálu vyrobeného inými technológiami
77-44 Dievčenské vrchné ošatenie z materiálu vyrobeného inými technológiami
77-80-000 Polotovary vrchného ošatenia
78-1 Hotová posteľná bielizeň
78-2 Hotové textilné výrobky pre domácnosť a dekoračné textílie
78-3 Módny tovar a doplnky
78-50-200 Dámske pančuchové nohavice
78-52 Pánske ponožky
78-53 Dámske pančuchy
78-54 Dámske ponožky
78-8 Stany, vozové plachty
78-9 Ostatné rôzne ošatenie a hotové výrobky (vrátane použitých odevov)

2. Od nadobudnutia platnosti dohody Maďarská republika otvorí tieto ročné stropy pre výrobky majúce pôvod v Poľskej republike:

- šperky, predmety zo vzácnych kovov 250 000 USD
- detergenty a iné výrobky bytovej chémie 500 000 USD
- obuv 2 000 000 USD
- vrchné ošatenie 3 000 000 USD
- nové osobné automobily 3 000 ks
- spodné ošatenie 2 000 000 USD
- textilná metráž 2 000 000 USD
- ostatné priemyselné výrobky 4 000 000 USD

3. Od nadobudnutia platnosti dohody Maďarská republika otvorí tieto ročné stropy pre výrobky majúce pôvod v Českej republike a Slovenskej republike:

- detergenty a iné výrobky bytovej chémie 1 000 000 USD
- vrchné ošatenie 3 000 000 USD
- spodné ošatenie 2 000 000 USD
- obuv 3 000 000 USD
- textilná metráž 4 000 000 USD
- ostatné priemyselné výrobky 4 000 000 USD
- nové osobné automobily 3 000 ks

4. Stropy uvedené v odsekoch 2 a 3 sa budú uplatňovať až do odstránenia kvantitatívnych obmedzení na príslušné výrobky Maďarskou republikou. Počínajúc rokom 1994 a potom postupne každý rok, bude Maďarská republika preverovať využívanie stropov a previerkami posúdi možnosti ich zvýšenia.

Příloha 05

Príloha III/c (k článku 8 ods. 2)

1. Poľská republika zruší najneskôr k 1. januáru 2002 zákaz dovozov automobilov, ich šasi a karosérií, ktoré sú uvedené nižšie a sú staré desať rokov alebo staršie (rátané od roku nasledujúceho po roku výroby) alebo ktorých dátum výroby nemožno určiť.

Číslo položky HS Názov výrobkov
8703 Osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb
(s výnimkou uvedených v čísle 8702) vrátane osobných dodávkových automobilov
a pretekárskych automobilov:
- Ostatné vozidlá s vratným piestovým zážihovým spaľovacím motorom s vnútorným
spaľovaním:
ex8703 21 -- S obsahom valcov nepresahujúcim 1 000 cm3:
8703 21 90 --- Použité
ex8703 22 -- S obsahom valcov väčším ako 1 000 cm3, ale nepresahujúcim 1 500 cm3:
8703 22 90 --- Použité
ex8703 23 -- S obsahom valcov väčším ako 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3:
8703 23 90 --- Použité
ex8703 24 -- S obsahom valcov väčším ako 3 000 cm3:
8703 24 90 --- Použité
- Ostatné vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým
motorom alebo s motorom so žiarovou hlavou):
ex8703 31 -- S obsahom valcov nepresahujúcim 1 500 cm3:
8703 31 90 --- Použité
ex8703 32 -- S obsahom valcov väčším ako 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 2500 cm3:
8703 32 90 --- Použité
ex8703 33 -- S obsahom valcov väčším ako 2 500 cm3:
8703 33 90 --- Použité
8706 Šasi motorových vozidiel čísiel 8701 až 8705, s motorom
ex8706 00 11 - Šasi na automobily zaradené do čísla 8704
ex8706 00 19 - Šasi na automobily zaradené do čísla 8703
- Ostatné:
8706 00 91 -- Na vozidlá zaradené do čísla 8703
ex8706 00 99 - Šasi na automobily zaradené do čísla 8704
8707 Karosérie motorových vozidiel čísiel 8701 až 8705 vrátane kabín pre vodičov
ex8707 10 - Na vozidlá zaradené do čísla 8703:
8707 10 90 -- Na iné účely než priemyselnú montáž

2. Poľská republika zruší najneskôr k 1. januáru 2002 zákaz dovozov motorových vozidiel pre nákladnú dopravu a ich šasi a karosérií, ktoré sú uvedené nižšie a sú staré šesť rokov alebo staršie (rátané od roku nasledujúceho po roku výroby) alebo ktorých dátum výroby nemožno určiť.

Číslo položky HS Názov výrobkov
8701 Traktory a ťahače (s výnimkou traktorov čísla 8709)
ex8701 20 - Cestné návesové ťahače:
8701 20 90*) -- Použité
8702 Motorové vozidlá na dopravu desiatich a viacerých osôb vrátane vodiča
ex8702 10 - S piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (dieselovým motorom alebo
s motorom so žiarovou hlavou):
-- S obsahom valcov presahujúcim 2 500 cm3:
8702 10 19*) --- Použité
-- S obsahom valcov nepresahujúcim 2 500 cm3:
8702 10 99*) --- Použité
ex8702 90 - Ostatné
-- So zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním:
--- S obsahom valcov presahujúcim 2 800 cm3:
8702 90 19*) ---- Použité
--- S obsahom valcov presahujúcim 2 800 cm3:
8702 90 39*) ---- Použité
8702 90 90*) -- S inými motormi
8704 Motorové vozidlá na nákladnú dopravu
8704 10 - Terénne vyklápacie vozy (dampry)
- Ostatné vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým
motorom alebo s motorom so žiarovou hlavou):
ex8704 21 -- S nosnosťou nepresahujúcou 5 t:
8704 21 10 --- Špeciálne upravené na prepravu vysokorádioaktívnych materiálov
--- Ostatné:
---- S motorom s obsahom valcov presahujúcim 2 500 cm3:
8704 21 39 ----- Použité
---- S motorom s obsahom valcov nepresahujúcim 2 500 cm3:
8704 21 99 ----- Použité
ex8704 22 -- S nosnosťou väčšou ako 5 t, ale nepresahujúcou 20 t:
8704 22 10 --- Špeciálne upravené na prepravu vysokorádioaktívnych materiálov
--- Ostatné:
8704 22 99 ---- Použité
ex8704 23 -- S nosnosťou väčšou ako 20 t:
8704 23 10 --- Špeciálne upravené na prepravu vysokorádioaktívnych materiálov
--- Ostatné:
8704 23 99 ---- Použité
- Ostatné s piestovým zážihovým spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním:
ex8704 31 -- S nosnosťou nepresahujúcou 5 t:
8704 31 10 --- Špeciálne upravené na prepravu vysokorádioaktívnych materiálov
--- Ostatné:
---- S motorom s obsahom valcov presahujúcim 2 800 cm3:
8704 31 39 ----- Použité
---- S motorom s obsahom valcov nepresahujúcim 2 800 cm3:
8704 31 99 ----- Použité
ex8704 32 -- S nosnosťou väčšou ako 5 t:
8704 32 10 --- Špeciálne upravené na prepravu vysokorádioaktívnych materiálov
--- Ostatné:
8704 32 99 ---- Použité
8704 90 - Ostatné
8705 Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú
alebo na nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily,
žeriavové nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie
automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné rôntgenové stanice)
8705 10*) - Žeriavové automobily
8705 20*) - Pojazdné vrtné žeriavy
8705 30*) - Požiarne automobily
8705 40*) - Nákladné automobily s miešačkou na betón
8705 90 - Ostatné
8705 90 10*) -- Vyslobodzovacie vozy
8705 90 30*) -- Vozy s čerpadlom na betón
8705 90 90*) -- Ostatné
8706 Šasi motorových vozidiel čísiel 8701 až 8705, s motorom
ex8706 00 11 - Šasi na vozidlá zaradené do čísla 8704
8707 Karosérie motorových vozidiel čísiel 8701 až 8705 vrátane kabín pre vodičov
ex8707 90 - Ostatné:
ex8707 90 90 -- Iné ako na priemyselnú montáž špecializovaných traktorov a ostatných vozidiel:
--- Karosérie (vrátane kabín pre vodičov) vozidiel čísla 8704

*) Strany sa separátne dohodli o zaobchádzaní s touto položkou.

3. Poľská republika zruší najneskôr k 1. januáru 2002 zákaz dovozu dvojtaktných motorov pre automobily a automobilov s takýmito motormi, ako je nižšie špecifikované.

Číslo položky HS Názov výrobkov
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním
- Vratné piestové motory typov používaných na pohon vozidiel kapitoly 87:
8407 33 -- S obsahom valcov presahujúcim 250 cm3, ale nepresahujúcim 1 000 cm3
ex8407 34 -- S obsahom valcov presahujúcim 1 000 cm3:
8407 34 10 --- Na priemyselnú montáž: jednonápravových kultivačných malotraktorov
položky 8701 10; motorových vozidiel čísla 8703; motorových vozidiel čísla 8704
s motorom s obsahom valcov menším ako 2 800 cm3; motorových vozidiel čísla 8705
--- Ostatné:
8407 34 30 ---- Použité
8703 Osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb
(s výnimkou uvedených v čísle 8702) vrátane osobných dodávkových a pretekárskych
automobilov
- Ostatné vozidlá s vratným piestovým zážihovým spaľovacím motorom s vnútorným
spaľovaním:
8703 21 -- S obsahom valcov nepresahujúcim 1 000 cm3
8703 22 -- S obsahom valcov väčším ako 1 000 cm3, ale nepresahujúcim 1 500 cm3
8703 23 -- S obsahom valcov väčším ako 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3
8703 24 -- S obsahom valcov väčším ako 3 000 cm3
8706 Šasi motorových vozidiel čísiel 8701 až 8705, s motorom

4. Poľská republika zruší najneskôr k 1. januáru 1997 kvantitatívne obmedzenia dovozov nižšie uvedených výrobkov:

Číslo položky HS Názov výrobkov
2709 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov surové
2710 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov iné ako surové; prípravky inde neuvedené
ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac hmotnosti minerálnych olejov alebo
olejov z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou zložkou týchto prípravkov
ex 27 10 00 - Benzíny:
2710 00 11*) -- Určené na špecifické spracovanie
2710 00 15*) -- Určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovené
pre podpoložku 2710 00 11
-- Na iné účely:
--- Špeciálne druhy benzínu:
2710 00 21*) ---- Lakový benzín
2710 00 25*) ---- Ostatné
--- Ostatné:
---- Motorový benzín:
2710 00 31 ----- Letecký benzín
----- Ostatný s obsahom olova:
2710 00 33 ------ Neprevyšujúcim 0,013 g/liter
2710 00 35 ------ Prevyšujúcim 0,013 g/liter
2710 00 37 ---- Palivo pre tryskové motory benzínového typu
2710 00 39 ---- Ostatné benzíny
- Stredné oleje
2710 00 41*) -- Určené na špecifické spracovanie
2710 00 45*) -- Určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovené
pre podpoložku 2710 00 41
-- Na iné účely:
--- Kerozín:
2710 00 51 ---- Palivo pre tryskové motory
2710 00 55 ---- Ostatné
2710 00 59 --- Ostatné
- Ťažké oleje:
-- Plynové oleje:
2710 00 61*) --- Určené na špecifické spracovanie
2710 00 65*) --- Určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovené
pre podpoložku 2710 00 61
2710 00 69 --- Na iné účely
-- Vykurovacie oleje:
2710 00 79*) --- Na iné účely
2711 Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky

*) Strany sa separátne dohodli o zaobchádzaní s touto položkou.

Příloha 06

Príloha IV/a (k článku 9 ods. 2)

1. Česká republika a Slovenská republika zrušia k 1. januáru 1997 kvantitatívne obmedzenia vývozov a akékoľvek opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, pri vývozoch nižšie uvedených výrobkov.1)

Číslo položky HS Názov výrobkov
2505 Prírodné piesky všetkých druhov, tiež farbené, s výnimkou piesku obsahujúceho kovy
&nbsp kapitoly 26:
2507 00 Kaolín o iné kaolínové íly, tiež kalcinované:
2517 Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň bežne používané na betónovanie
&nbsp a štrkovanie ciest, železníc a pod., pazúrik a kremenné okruhliaky, tiež tepelne
&nbsp spracované; makadam z trosky, peny a podobných priemyselných odpadov, tiež s prísadou
&nbsp materiálov uvedených v prvej časti tohto čísla; dechtový makadam; zrná, drvina a prach
&nbsp z kameňov čísla 2515 alebo 2516, tiež tepelne spracované:
2517 10 - Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň bežne používané na betónovanie
&nbsp a štrkovanie ciest, železníc a pod., pazúrik a kremenné okruhliaky, tiež tepelne
&nbsp spracované:
2523 Portlandský cement, hlinitanový cement, troskový cement, supersulfátový cement
&nbsp a podobné hydraulické cementy, tiež farbené alebo vo forme slinku
&nbsp - Portlandský cement:
2523 21 -- Biely cement, tiež umelo farbený
2523 29 -- Ostatné
2523 90 - Ostatné hydraulické cementy:
2620 Popoly a zvyšky (iné ako pri spracovaní železa, a ocele) obsahujúce kov alebo zlúčeniny kovov:
&nbsp - Obsahujúce hlavne zinok:
2620 1 1 -- Zinkový kamienok
2620 20 - Obsahujúce hlavne olovo
2620 30 - Obsahujúce hlavne meď
2620 40 - Obsahujúce hlavne hliník
2701 Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia:
ex2701 - Uhlie vhodné na koksovanie
&nbsp - Uhlie energetické
2702 Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu
2704 Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo z rašeliny, tiež aglomerovaný;
&nbsp retortové uhlie:
2710 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov iné ako surové; prípravky inde neuvedené
&nbsp ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac hmotnosti minerálnych olejov alebo
&nbsp olejov z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou zložkou týchto prípravkov:
ex2710 00 - Motorové benzíny
&nbsp - Dieselový olej
&nbsp - Ľahké vykurovacie oleje
&nbsp - Ťažké vykurovacie oleje
2716 Elektrická energia
3002 Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické
&nbsp účely; antiséra a ostatné krvné zložky; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov
&nbsp (okrem kvasiniek) a podobné výrobky
3002 10 - Antiséra a ostatné krvné zložky:
3302 90 - Ostatné:
3003 Lieky (okrem výrobkov čísiel 3002, 3005 alebo 3006) pozostávajúce z dvoch alebo
&nbsp z viacerých zložiek zmiešaných na terapeutické alebo na profylaktické účely, ktoré nie sú
&nbsp v odmeraných dávkach alebo v balení na predaj v malom:
3004 Lieky (okrem výrobkov čísiel 3002, 3005 alebo 3006) pozostávajúce zo zmiešaných alebo
&nbsp z nezmiešaných výrobkov na terapeutické alebo na profylaktické účely, v odmeraných
&nbsp dávkach alebo v balení na predaj v malom:
3102 Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté:
3102 40 - Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s inou anorganickou
&nbsp nehnojivou látkou:
4101 Surové kože z hovädzieho dobytka, koni a iných nepárnokopytníkov (čerstvé alebo solené,
&nbsp sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na
&nbsp pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané:
4101 10 - Celé kože hovädzieho dobytka s jednotkovou hmotnosťou nepresahujúcou 8 kg, ak sú
&nbsp sušené jednoduchým spôsobom, 10 kg, ak sú suchosolené, a 14 kg, ak sú čerstvé,
&nbsp mokrosolené alebo inak konzervované:
&nbsp - Ostatné kože hovädzieho dobytka, čerstvé alebo mokrosolené:
4101 21 -- Celé
4101 22 -- Krupóny a polokrupóny
4101 29 -- Ostatné
4101 30 - Ostatné kože hovädzieho dobytka, inak konzervované:
4102 Surové kože ovčie a jahňacie (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak
&nbsp konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež
&nbsp odchlpené alebo štiepané, iné ako vylúčené poznámkou 1c) tejto kapitoly:
4103 Ostatné surové kože (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak
&nbsp konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež
&nbsp odchlpené alebo štiepané, iné ako vylúčené poznámkou 1b) alebo 1c) tejto kapitoly:
4103 90 - Ostatné
4401 Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice alebo podobné); drevené štiepky alebo
&nbsp triesky; drevené piliny, zvyšky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet
&nbsp a v podobných tvaroch:
4401 10 - Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice alebo podobné)
&nbsp - Drevené štiepky alebo triesky:
4401 21 --Ihličnaté
4401 22 --Iné ako ihličnaté
4403 Surové drevo, tiež odkôrnené, zbavené drevnej beli, miazgy alebo nahrubo opracované:
4403 20 - Ostatné ihličnaté
&nbsp - Ostatné
440391 -- Dubové (Quercus spp.)
4403 92 -- Bukové (Fagus spp.)
4403 99 -- Ostatné:
4406 Drevené železničné a podobné podvaly:
4407 Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne alebo na kusy, lúpané, tiež hobľované, brúsené
&nbsp alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm:
4407 10 - Ihličnaté:
&nbsp - Ostatné
440791 -- Dubové (Quercus spp.):
4407 92 -- Bukové (Fagus spp.):
4407 99 -- Ostatné:
4703 Drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako na chemické spracovanie:
&nbsp - Polobielená alebo bielená:
470321 --Ihličnanová
4703 29 -- Iná ako ihličnanová
4704 Drevná buničina, sulfitová, iná ako na chemické spracovanie:
470421 -- Ihličnanová
4704 29 -- Iná ako ihličnanová
7106 Striebro (vrátane pozláteného a platinovaného striebra) surové alebo spracované na
&nbsp polotovar alebo vo forme prachu:
7108 Zlato (vrátane platinovaného zlata) surové alebo spracované na polotovar alebo vo forme
&nbsp prachu:
7201 Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, blokoch alebo v iných základných
&nbsp tvaroch:
7204 Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch:
7206 Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch (s výnimkou železa
&nbsp čísla 7203):
7207 Polotovary zo železa, alebo z nelegovanej ocele:
7208 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele v šírke 600 mm alebo väčšej,
&nbsp valcované za tepla, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté:
7209 Ploché valcované výrobky zo železa, alebo z nelegovanej ocele v šírke 600 mm alebo väčšej,
&nbsp valcované za studená (úberom za studená), neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté:
7210 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele v šírke 600 mm alebo väčšej,
&nbsp plátované, pokovované alebo potiahnuté:
7211 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele v šírke menšej ako 600 mm,
&nbsp neplátované, nepokovované ani nepotlahnuté:
7212 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele v šírke menšej ako 600 mm,
&nbsp plátované, pokovované alebo potiahnuté:
7213 Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele v nepravidelne
&nbsp navinutých zvitkoch:
7214 Iné tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené iným spôsobom ako
&nbsp kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla,
&nbsp prípadne po valcovaní ešte krútené:
7215 Ostatné tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele:
7216 Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele:
7218 Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch; polotovary
&nbsp z nehrdzavejúcej ocele:
7219 Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele v šírke 600 mm alebo väčšej:
7220 Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele v šírke menšej ako 600 mm:
7221 Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, z nehrdzavejúcej ocele:
7222 Iné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele
&nbsp (ECSC):
7223 Drôty z nehrdzavejúcej ocele:
7224 Ostatná legovaná oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch; polotovary z inej
&nbsp legovanej ocele:
7225 Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele v šírke 600 mm alebo väčšej:
7226 Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele v šírke menšej ako 600 mm:
7227 Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, z ostatnej legovanej
&nbsp ocele:
7228 Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej
&nbsp legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty na vrtáky z legovanej alebo z nelegovanej ocele:
7229 Drôty z ostatnej legovanej ocele:
7301 Štetovnice, zo železa alebo z ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov;
&nbsp zvárané uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z ocele:
7302 Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo z ocele:
&nbsp koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče
&nbsp výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky,
&nbsp koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice (podkladové dosky),
&nbsp prídržky, podperné dosky, klieštiny (ťahadlá) a iné dielce špeciálne prispôsobené na
&nbsp kladenie, spájanie alebo na upevňovanie koľajníc:
7304 Rúry, rúrky a duté profily bezšvíkové, zo železa (iného ako liatiny) alebo z ocele:
7305 Ostatné rúry a rúrky (napr. zvárané, nitované alebo uzavierané podobným spôsobom),
&nbsp ktorých vonkajší i vnútorný prierez je kruhovitý a vonkajší priemer presahuje 406,4 mm,
&nbsp zo železa alebo z ocele:
7306 Iné rúry, rúrky a duté profily (napr. zvárané, nitované, spájané sponou alebo podobne
&nbsp uzavierané), zo železa alebo z ocele:
9201 Klavíry a pianína, tiež automatické; čembalá a ostatné strunové nástroje s klaviatúrou:
9202 Ostatné strunové hudobné nástroje (napr. gitary, husle, harfy):
9204 Akordeóny (ťahacie harmoniky) a podobné nástroje; ústne harmoniky:
9205 Ostatné dychové hudobné nástroje (napr. klarinety, trúbky, gajdy):
9705 Zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej,
&nbsp historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty
9706 Starožitnosti staršie ako 50 rokov

2. Výrobky, na ktoré sa zrušenie vývozných obmedzení nevzťahuje:

Číslo položky HS Názov výrobkov
7404 Medené odpady a medený šrot
7602 Hliníkové odpady a hliníkový šrot
7802 Olovené odpady a olovený šrot
7902 Zinkové odpady a zinkový šrot

Příloha 07

Príloha IV/b (k článku 9 ods. 2)

1. Maďarská republika zruší k 1. januáru 1997 kvantitatívne obmedzenia vývozov a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, pri nižšie uvedených výrobkoch.

Maďarský kód
Zoznam dovážaných
výrobkov (KJT)
Názov výrobkov
11-2 Surové oleje
11-3 Prírodný plyn
12 Železné rudy a ich koncentráty
13-31-000 Prírodné fosfáty do obsahu 39 % Ph
14-10-000 Elektrická energia
17-51 Značkové výrobky z porcelánu
21-14 Surové železo
21-3 Ferozliatiny
22-93-000 Ferozliatiny v granulách
23-1 Výrobky z medi
23-2 Výrobky zo zinku
23-3 Výrobky z niklu
23-4 Výrobky z olova
23-5 Výrobky z cínu
23-6 Ostatné neželezné kovy
23-7 Vzácne kovy a vzácne zeminy
ex24-22-100 Pretavované zliatiny hliníka v blokoch
24-23-200 Hliníkový prášok
24-23-300 Hliníkový drôt upravovaný na dĺžku
29-32-100 Nožiarsky tovar, príbory a nádoby vyrobené z drahých kovov
29-71-130 Mince
41-6 Letecká technika
55-11-400 Propán-bután (skvapalnený ropný plyn)
55-13-001 Nearomatický nízkooktánový benzín na priemyselné spracovanie
55-13-110 Benzín Normál
55-13-120 Benzín Super
55-13-130 Benzín Extra Super
55-13-180 Letecký benzín
55-13-300 Surová nafta
55-13-400 Pyrobenzín
55-14-200 Palivo pre tryskové motory
55-15-000 Palivo pre dieselové motory
55-22-000 Vykurovací olej
56-13-000 Recyklovaný kaučuk
66-63 Známky
69-31 Klenoty
69-32-000 Bižutéria
69-33-100 Módny tovar vyrobený z drahých kovov
69-94 Umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti

2. Výrobky, na ktoré sa nevzťahuje zákaz a zrušenie vývozných obmedzení:

Maďarský kód
Zoznam dovážaných
výrobkov (KJT)
Názov výrobkov
18-99-000 Odpady sklárskeho priemyslu
21-9 Odpady a vedľajšie produkty hutníctva železa
24-21-900 Nelegované hliníkové odpady
24-22-900 Legované hliníkové odpady
24-31-900 Nelegované horčíkové odpady
24-32-900 Legované horčíkové odpady
51-99-000 Odpady vhodné na recykláciu ako druhotná surovina, obsahujúce prvky anorganickej chémie
56-19-000 Odpady gumárenského priemyslu
57-29-000 Odpady, úlomky a odrezky z plastov
57-98-000 Odpady z výroby chemických vlákien
57-99-000 Odpady z výroby plastických látok

Příloha 08

Príloha IV/c

(k článku 9 ods. 2)

1. Poľská republika zruší k 1. januáru 1997 kvantitatívne obmedzenia vývozov a akékoľvek opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, pri nižšie uvedených výrobkoch.

Číslo položky HS Názov výrobkov
2701 Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2704 Koks a polokoks z čierneho uhla, hnedého uhlia alebo z rašeliny, tiež aglomerovaný;
retortové uhlie
2710 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov iné ako surové; prípravky inde neuvedené
ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac hmotnosti minerálnych olejov alebo
olejov z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou zložkou týchto prípravkov

2. Výrobky, na ktoré sa zrušenie vývozných obmedzení nevzťahuje:

Číslo položky HS Názov výrobkov
7404 Medené odpady a medený šrot
7503 Niklové odpady a niklový šrot
7602 Hliníkové odpady a hliníkový šrot
7802 Olovené odpady a olovený šrot
7902 Zinkové odpady a zinkový šrot
8002 Cínový odpad a cínový šrot

Příloha 09

Príloha V

(k článku 10 ods. 1)

Postup pri notifikovaní návrhov technických predpisov

Článok 1

Na účely tohto postupu platia tieto definície:

a) „technická špecifikácia“ – špecifikácia obsiahnutá v dokumente, ktorý stanovuje charakteristiku požadovanú od výrobku, ako je úroveň kvality, výkon, bezpečnosť alebo rozmery, vrátane požiadaviek uplatňovaných na výrobok, pokiaľ ide o terminológiu, symboly, testovanie a testovacie metódy, balenie, označenie a etiketovanie,

b) „technické predpisy“ – technické špecifikácie vrátane príslušných správnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je povinné de iure alebo de facto pri obchodovaní alebo pri používaní stranou alebo v jej väčšej časti, okrem tých, ktoré sú stanovené miestnymi úradmi,

c) „návrh technického predpisu“ – text technickej špecifikácie vrátane správnych ustanovení formulovaných s cieľom ich vyhlásenia alebo konečného uzákonenia ako technického predpisu, text, ktorý je v štádiu prípravy, v ktorom ešte vždy možno robiť podstatné zmeny,

d) „výrobok“ – všetky tovary zahrnuté do tejto dohody.

Článok 2

1. Notifikácia bude

a) obsahovať úplný text návrhov technických predpisov v pôvodnom jazyku a v úplnom preklade alebo vo výťahu v anglickom jazyku,

b) uvádzať, či je návrh technického predpisu identický s technickou špecifikáciou predmetu, ktorého sa týka, alebo či sa návrh vypracovaný medzinárodným alebo regionálnym subjektom od takýchto špecifikácií odchyľuje; ak dôjde k odchýlke od takýchto špecifikácií, uvedie sa dôvod tejto odchýlky,

c) uvádzať názov a adresu národného úradu kompetentného na poskytnutie ďalšej informácie o predpise,

d) obsahovať uvažovaný dátum nadobudnutia platnosti.

2. Ak návrh technického predpisu iba transponuje úplný text medzinárodnej alebo európskej normy, stačí odkaz na príslušnú normu.

Článok 3

Každá strana môže žiadať ďalšiu informáciu o oznámenom návrhu technického predpisu v súlade s týmto postupom.

Článok 4

1. Strany môžu uplatniť pripomienky k oznámenému návrhu technických predpisov.

2. Strany si vymenia informácie o svojich informačných miestach (Enquiry Points).

Článok 5

Časový limit na pripomienky k notifikáciám bude tri mesiace od dátumu, keď strany dostanú text návrhu predpisu. Počas tohto obdobia sa návrh technického predpisu nesmie prijať.

Článok 6

Dodatočná notifikácia uvedie, do akej miery sa mohli vziať do úvahy akékoľvek pripomienky získané od strán, akékoľvek zásadné zmeny uskutočňované v porovnaní s oznámeným návrhom, ako aj dátum nadobudnutia platnosti tohto predpisu.

Článok 7

Obdobie troch mesiacov, keď sa technický predpis nesmie prijať, sa však neuplatní, ak z naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia alebo bezpečnosti obyvateľstva, ochrany zdravia a života zvierat a rastlín musia príslušné úrady pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom čase, aby ich, ak je to možné, vyhlásili alebo zaviedli okamžite bez konzultácií. Dôvody, ktoré oprávňujú naliehavosť prijatia opatrenia, budú oznámené.

Článok 8

Strany budú v rámci tejto dohody uskutočňovať pravidelné konzultácie, aby zabezpečili uspokojivé vykonávanie postupu.

Příloha 10

Príloha VI

(k článku 25 ods. 1)

Duševné vlastníctvo

Multilaterálne dohody podľa článku 25 ods. 1 sú tieto:

– Parížska konvencia z 20. marca 1883 o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967),

– Bernská konvencia z 9. septembra 1886 o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971),

– Medzinárodná konvencia z 26. októbra 1961 o ochrane umelcov, producentov fonogramov a rozhlasových organizácií (Rímska konvencia),

– Európska patentová konvencia z 5. októbra 1973.

PROTOKOL 1
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky uvedené v prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– 1. januára 1997 na 60 % základného cla,

– 1. januára 1998 na 45 % základného cla,

– 1. januára 1999 na 30 % základného cla,

– 1. januára 2000 zostávajúce clá sa zrušia.

2. Na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky a dovážané do Českej republiky a do Slovenskej republiky neuvedené v prílohe A k tomuto protokolu sa budú od 1. januára 1997 uplatňovať nulové clá.

3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky uvedené v prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– 1. januára 1997 na 60 % základného cla,

– 1. januára 1998 na 45 % základného cla,

– 1. januára 1999 na 30 % základného cla,

– 1. januára 2000 zostávajúce clá sa zrušia.

4. Na výrobky pochádzajúce z Českej republiky a zo Slovenskej republiky a dovážané do Maďarskej republiky neuvedené v prílohe B k tomuto protokolu sa budú od 1. januára 1997 uplatňovať nulové clá.

Príloha A

k Protokolu 1

HS 96

271000
284910
310240
310280
310290
310520
310559
310560
390410
390610
391510
391520
391530
391590
401011
401012
401013
401019
401021
401022
401023
401024
401029
401110
401120
401210
401220
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530911
530919
560311
560312
560313
560314
560391
560392
560393
560394
570232
570242
570252
570292
570310
570320
570330
570390
570500
580620
580632
580639
580640
580710
580790
591131
591140
591190
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610319
610321
610322
610329
610331
610332
610339
610342
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610719
610721
610729
610791
610792
610799
610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
611010
611020
611030
611090
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611220
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611610
611691
611692
611699
611710
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621112
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621310
621320
621390
621410
621420
621430
621440
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630391
630392
630399
630419
630492
630493
630499
630520
630790
640319
640340
640391
640419
640420
640520
720810
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720854
720890
720916
720917
720918
720926
720927
720928
720990
721012
721041
721310
721391
721420
721631
721632
721710
721720
721790
730421
730429
730431
730439
730512
730610
850730
850980
851030
851660
851679
853921
853931
853941
853949
854620
870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
901831
901849

Príloha B

k Protokolu 1

HS 96

270210
310210
310230
310240
310280
310290
310520
310560
390910
4011201002
4011209002
4802522001
4802522099
4802528001
4802528099
480253
480260
480411
480419
480421
480429
480431
480439
480441
480442
480449
480522
480523
480529
480530
4805701100
4805701999
4805709099
4805801100
4805801903
4805801999
4805809003
4805809099
480810
480820
480830
4810119102
4810119902
481012
481091
481099
481620
481710
481720
481730
481810
481820
481830
481910
481920
481930
481940
481960
482010
482020
482030
482040
482050
482090
511111
511120
511130
511190
511211
511220
511290
5208111099
5208119099
520812
5208130099
5208190099
5208211099
5208219099
520822
5208230099
5208290099
5208310099
520832
5208330099
5208390099
5208410099
520842
5208430099
5208490099
5208510099
520852
5208530099
5208590099
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
5210111099
5210119099
5210120099
5210190099
5210211099
5210219099
5210220099
5210290099
5210311099
5210319099
5210320099
5210390099
5210410099
5210420099
5210490099
5210510099
5210520099
5210590099
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
5212111099
5212119099
5212121099
5212129099
5212131099
5212139099
5212141099
5212149099
5212151099
5212159099
5212211000
5212219000
5212221000
5212229000
5212231000
5212239000
5212241000
5212249000
5212251000
5212259000
530911
530919
530921
530929
5311009001
560311
560312
560313
560314
560391
560392
560393
560394
5701101002
5701109102
5701109302
5701109902
5701901002
5701909002
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570251
570252
570259
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
5801100001
5801100099
5801210001
5801210099
5801901000
5801909003
5801909004
5801909099
580219
580610
580620
580631
580632
580639
580640
580710
580790
581010
581091
581092
581099
581100
590210
590220
590290
590310
590320
590390
590500
590900
591000
591110
5911200002
5911200099
591131
591140
591190
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610319
610321
610322
610329
610331
610332
610339
610341
610342
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610719
610721
610729
610791
610792
610799
610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611220
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
6204591000
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621112
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621310
621320
621390
630120
630130
630140
630190
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630391
630392
630399
630419
630492
630493
630499
630520
630532
630533
630539
630590
630611
630612
630619
630621
630622
630629
630631
630639
630649
630691
630699
630710
630720
630790
630800
630900
631010
631090
640219
640220
640230
640291
640299
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
6908101099
6908109099
6908901199
6908902199
6908902999
6908903199
6908905199
6908909199
6908909399
6908909999
700711
700721
720810
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
7209161001
7209161099
7209169001
7209169099
720917
720918
7209261001
7209261099
7209269001
7209269099
720927
720928
7209901001
7209901099
7209909001
7209909099
7213100001
7213100099
721391
721420
721631
721632
721710
721720
721790
722830
730421
730610
7306301001
7306301002
7306301003
7306302100
7306302900
7306305101
7306305901
7306307101
7306307102
7306307801
7306307802
7306309001
7306309002
853921
853931
853941
853949
870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333

PROTOKOL 2
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A POĽSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky uvedené v prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– 1. januára 1997 na 60 % základného cla,

– 1. januára 1998 na 45 % základného cla,

– 1. januára 1999 na 30 % základného cla,

– 1. januára 2000 na 15 % základného cla,

– 1. januára 2001 zostávajúce clá sa zrušia.

2. Na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovážané do Českej republiky a do Slovenskej republiky neuvedené v prílohe A k tomuto protokolu sa budú od 1. januára 1997 uplatňovať nulové clá.

3. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky a zo Slovenskej republiky uvedené v prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– 1. januára 1997 na päť sedmín základného cla,

– 1. januára 1998 na štyri sedminy základného cla,

– 1. januára 1999 na tri sedminy základného cla,

– 1. januára 2000 na dve sedminy základného cla,

– 1. januára 2001 na jednu sedminu základného cla,

– 1. januára 2002 zostávajúce clá sa zrušia.

4. Na výrobky pochádzajúce z Českej republiky a zo Slovenskej republiky a dovážané do Poľskej republiky neuvedené v prílohe B k tomuto protokolu sa budú od 1. januára 1997 uplatňovať nulové clá.

Príloha A

k Protokolu 2

HS 96

310240
310280
310520
390410
391510
391520
391530
391590
845811
845819
851679
853650
853921
853922
853929
853941
853949
854620
870190
870210
870321
870322
870410
870421
870422
870423
901831
901849

Príloha B

k Protokolu 2

HS 96

870120
870210
870290
870321
870322190
870322901
870322909
870323190
870323901
870323909
870324
870331
870332190
870332901
870332909
870333190
870333901
870333909
870390901
870390909
870410
870421
870422
870423
870431
870432
870490
870510
870520
870530
870540
870590
870600115
870600116
870600195
870600196
870600915
870600916
870600995
870600996
870710900
870790909

PROTOKOL 3
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A POĽSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky uvedené v prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– 1. januára 1997 na 60 % základného cla,

– 1. januára 1998 na 45 % základného cla,

– 1. januára 1999 na 30 % základného cla,

– 1. januára 2000 zostávajúce clá sa zrušia.

2. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky uvedené v prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– 1. januára 1997 na 60 % základného cla,

– 1. januára 1998 na 45 % základného cla,

– 1. januára 1999 na 30 % základného cla,

– 1. januára 2000 na 15 % základného cla,

– 1. januára 2001 zostávajúce clá sa zrušia.

3. Na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovážané do Maďarskej republiky neuvedené v prílohách A a B k tomuto protokolu sa bude od 1. januára 1997 uplatňovať nulové clo.

4. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky uvedené v prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– 1. januára 1997 na 60 % základného cla,

– 1. januára 1998 na 45 % základného cla,

– 1. januára 1999 na 30 % základného cla,

– 1. januára 2000 zostávajúce clá sa zrušia.

5. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky uvedené v prílohe D k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– 1. januára 1997 na päť sedmín základného cla,

– 1. januára 1998 na štyri sedminy základného cla,

– 1. januára 1999 na tri sedminy základného cla,

– 1. januára 2000 na dve sedminy základného cla,

– 1. januára 2001 na jednu sedminu základného cla,

– 1. januára 2002 zostávajúce clá sa zrušia.

6. Na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky a dovážané do Poľskej republiky neuvedené v prílohách C a D k tomuto protokolu sa bude od 1. januára 1997 uplatňovať nulové clo.

Príloha A

k Protokolu 3

HS 96

270210
310210
310230
310240
310280
310520
310551
4011201002
4011209002
511111
511120
511130
511190
511211
511220
511290
5208111099
5208119099
520812
5208130099
5208190099
5208211099
5208219099
520822
5208230099
5208290099
5208310099
520832
5208330099
5208390099
5208410099
520842
5208430099
5208490099
5208510099
520852
5208530099
5208590099
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
5210111099
5210119099
5210120099
5210190099
5210211099
5210219099
5210220099
5210290099
5210311099
5210319099
5210320099
5210390099
5210410099
5210420099
5210490099
5210510099
5210520099
5210590099
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
530911
530919
530921
530929
5311009001
5701101002
5701109102
5701109302
5701109902
5701901002
5701909002
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570251
570252
570259
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
5801100001
5801100099
5801210001
5801210099
5801901000
5801909003
5801909004
5801909099
580219
580610
580620
580631
580639
580640
580710
580790
581010
581091
581092
581099
581100
590210
590220
590290
5911200002
5911200099
591131
591140
591190
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799
610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611691
611692
611693
611699
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
6204591000
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621112
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621310
621320
621390
630120
630130
630140
630190
630221
630229
630231
630239
630251
630252
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630391
630392
630399
630419
630492
630493
630499
630532
630533
630539
630590
630611
630612
630619
630621
630622
630629
630631
630639
630649
630691
630699
630800
630900
631010
631090
640219
640220
640230
640291
640299
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
6908101099
6908109099
6908901199
6908902199
6908902999
6908903199
6908905199
6908909199
6908909399
6908909999
700711
700721
720810
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
720915
7209161001
7209161099
7209169001
7209169099
720917
720918
720925
7209261001
7209261099
7209269001
7209269099
720927
720928
7209901001
7209901099
7209909001
7209909099
7211130002
7211130003
7211130099
7211141003
7211141099
7211149003
7211149099
7211192002
7211192003
7211192099
7211199002
7211199003
7211199099
721123
721129
721190
7213100001
7213100099
7213911001
7213911099
7213914101
7213914199
7213914901
7213914999
7213917001
7213917099
721399
721410
721420
721430
721491
721499
721510
721550
721590
721610
721621
721622
721631
721632
721633
721640
721650
721661
721669
721691
721699
721710
721720
721730
721790
722300
722790
722810
722820
722830
722840
722850
722860
722870
7302101000
7302103199
7302103900
7302109099
730220
730230
730240
730290
730421
730511
730512
730519
730610
7306301001
7306301002
7306301003
7306302100
7306302900
7306305101
7306305901
7306307101
7306307102
7306307801
7306307802
7306309001
7306309002
731010
7311001099
7311009199
7311009999
731210
731290
7325910099
732690

Príloha B

k Protokolu 3

HS 96

4802522001
4802528001
480253
480260
480411
480419
480421
480429
480431
480439
480441
480442
480449
480522
480523
480529
480530
4805701100
4805701999
4805709099
4805801100
4805801903
4805801999
4805809003
4805809099
480810
480820
480830
4810119102
4810119902
4810120001
4810120099
481091
481099
481620
481710
481720
481730
481810
481820
481830
481910
481920
481930
481940
481960
482010
482020
482030
482090
870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870422
870423
870432
870490
870530
8712001002
8712001099
8712003002
8712003099
8712008000

Príloha C

k Protokolu 3

HS 96

511211
511219
511220
511230
511290
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799
610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
720810
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
720915
720916
720917
720918
720925
720926
720927
720928
720990
721011
721012
721020
721030
721041
721049
721050
721061
721069
721070
721090
721113
721114
721119
721123
721129
721190
721210
721220
721230
721240
721250
721260
721310
721320
721391
721399
721410
721420
721430
721491
721499
721510
721550
721590
721610
721621
721622
721631
721632
721633
721640
721650
721661
721669
721691
721699
721710
721720
721730
721790
721810
721891
721899
721911
721912
721913
721914
721921
721922
721923
721924
721931
721932
721933
721934
721935
721990
722011
722012
722020
722090
722100
722211
722219
722220
722230
722240
722300
722410
722490
722511
722519
722520
722530
722540
722550
722591
722592
722599
722611
722619
722620
722691
722692
722693
722694
722699
722710
722720
722790
722810
722820
722830
722840
722850
722860
722870
722880
722910
722920
722990
730110
730120
730210
730220
730230
730240
730290
730300
730410
730421
730429
730431
730439
730441
730449
730451
730459
730490
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730590
730610
730620
730630
730640
730650
730660
730690
730711
730719
730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730810
730820
730830
730840
730890
730900
731010
731021
731029
731100
731210
731290
731300
731412
731413
731414
731419
731420
731431
731439
731441
731442
731449
731450
731511
731512
731519
731520
731581
731582
731589
731590
731600
731700
731811
731812
731813
731814
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
731910
731920
731930
731990
732010
732020
732090
732111
732112
732113
732181
732182
732183
732190
732211
732219
732290
732310
732391
732392
732393
732394
732399
732410
732421
732429
732490
732510
732591
732599
732611
732619
732620
732690
840733909
840734300
840734919
840734999
840820319
840820359
840820379
840820519
840820559
840820579
840820999

Príloha D

k Protokolu 3

HS 96

870120
870210
870290
870321
870322190
870322901
870322909
870323190
870323901
870323909
870324
870331
870332190
870332901
870332909
870333190
870333901
870333909
870390901
870390909
870410
870421
870422
870423
870431
870432
870490
870510
870520
870530
870540
870590
870600115
870600116
870600195
870600196
870600915
870600916
870600995
870600996
870710900
870790909

Příloha 24

Príloha E

k protokolu 3

(HS kód)

420100 520931 530921 590500 610421 611219
420211 520932 530929 590610 610422 611220
420212 520939 531010 590691 610423 611231
420219 520941 531090 590699 610429 611239
420221 520942 531100 590700 610431 611241
420222 520943 560210 590800 610432 611249
420229 520949 560221 590900 610433 611300
420231 520951 560229 591000 610439 611410
420232 520952 560290 591110 610441 611420
420239 520959 560410 591120 610442 611430
420291 521011 560420 591131 610443 611490
420292 521012 560490 591132 610444 611511
420299 521019 560500 591140 610449 611512
420310 521021 560710 591190 610451 611519
420321 521022 560721 600110 610452 611520
420329 521029 560729 600121 610453 611591
420330 521031 560730 600122 610459 611592
420340 521032 560741 600129 610461 611593
420400 521039 560749 600191 610462 611599
420500 521041 560750 600192 610463 611610
420610 521042 560790 600199 610469 611691
420690 521049 560811 600210 610510 611692
511111 521051 560819 600220 610520 611693
511119 521052 560890 600230 610590 611699
511120 521059 560900 600241 610610 611710
511130 521111 580211 600242 610620 611720
511190 521112 580219 600243 610690 611780
511211 521119 580220 600249 610711 611790
511219 521121 580230 600291 610712 620111
511220 521122 580310 600292 610719 620112
511230 521129 580390 600293 610721 620113
511290 521131 580410 600299 610722 620119
511300 521132 580421 610110 610729 620191
520811 521139 580429 610120 610791 620192
520812 521141 580430 610130 610792 620193
520813 521142 580500 610190 610799 620199
520819 521143 580610 610210 610811 620211
520821 521149 580620 610220 610819 620212
520822 521151 580631 610230 610821 620213
520823 521152 580632 610290 610822 620219
520829 521159 580639 610311 610829 620291
520831 521211 580640 610312 610831 620292
520832 521212 580710 610319 610832 620293
520833 521213 580790 610321 610839 620299
520839 521214 580810 610322 610891 620311
520841 521215 580890 610323 610892 620312
520842 521221 581010 610329 610899 620319
520843 521222 581091 610331 610910 620321
520849 521223 581092 610332 610990 620322
520851 521224 581099 610333 611010 620323
520852 521225 581100 610339 611020 620329
520853 530110 590110 610341 611030 620331
520859 530121 590190 610342 611090 620332
520911 530129 590210 610343 611110 620333
520912 530130 590220 610349 611120 620339
520919 530610 590290 610411 611130 620341
520921 530620 590410 610412 611190 620342
520922 530911 590491 610413 611211 620343
520929 530919 590492 610419 611212 620349
620411 621141 630629 721031 721890 730451
620412 621142 630631 721039 721911 730459
620413 621143 630639 721041 721912 730490
620419 621149 630641 721049 721913 730511
620421 621210 630649 721050 721914 730512
620422 621220 630691 721060 721921 730519
620423 621230 630699 721070 721922 730520
620429 621290 630710 721090 721923 730531
620431 621310 630720 721111 721924 730539
620432 621320 630790 721112 721931 730590
620433 621390 630800 721119 721932 730610
620439 621410 630900 721121 721933 730620
620441 621420 631010 721122 721934 730630
620442 621430 631090 721129 721935 730640
620443 621440 720310 721130 721990 730650
620444 621490 720390 721141 722011 730660
620449 621510 720410 721149 722012 730690
620451 621520 720421 721190 722020 730711
620452 621590 720429 721210 722090 730719
620453 621600 720430 721221 722100 730721
620459 621710 720441 721229 722210 730722
620461 621790 720449 721230 722220 730723
620462 630110 720450 721240 722230 730729
620463 630120 720711 721250 722240 730791
620469 630130 720712 721260 722300 730792
620510 630140 720719 721310 722410 730793
620520 630190 720720 721320 722490 730799
620530 630210 720811 721331 722510 730810
620590 630221 720812 721339 722520 730820
620610 630222 720813 721341 722530 730830
620620 630229 720814 721349 722540 730840
620630 630231 720821 721350 722550 730890
620640 630232 720822 721410 722590 730900
620690 630239 720823 721420 722610 731010
620711 630240 720824 721430 722620 731021
620719 630251 720831 721440 722691 731029
620721 630252 720832 721450 722692 731100
620722 630253 720833 721460 722699 731210
620729 630259 720834 721510 722710 731290
620791 630260 720835 721520 722720 731300
620792 630291 720841 721530 722790 731411
620799 630292 720842 721540 722810 731419
620811 630293 720843 721590 722820 731420
620819 630299 720844 721610 722830 731430
620821 630311 720845 721621 722840 731441
620822 630312 720890 721622 722850 731442
620829 630319 720911 721631 722860 731449
620891 630391 720912 721632 722870 731450
620892 630392 720913 721633 722880 731511
620899 630399 720914 721640 722910 731512
620910 630411 720921 721650 722920 731519
620920 630419 720922 721660 722990 731520
620930 630491 720923 721690 730110 731581
620990 630492 720924 721711 730120 731582
621010 630493 720931 721712 730210 731589
621020 630499 720932 721713 730220 731590
621030 630510 720933 721719 730230 731600
621040 630520 720934 721721 730240 731700
621050 630531 720941 721722 730290 731811
621111 630539 720942 721723 730300 731812
621112 630590 720943 721729 730410 731813
621120 630611 720944 721731 730420 731814
621131 630612 720990 721732 730431 731815
621132 630619 721011 721733 730439 731816
621133 630621 721012 721739 730441 731819
621139 630622 721020 721810 730449 731821
731822 732394 740929 741991 852010 870423
731823 732399 740931 741999 852020 870431
731824 732410 740939 750711 852031 870432
731829 732421 740940 750712 852039 870490
731910 732429 740990 750720 852090 870600
731920 732490 741110 750800 852110 8707101)
731930 732510 741121 8407331) 852190 8707901)
731990 732591 741122 8407341) 852810 8708101)
732010 732599 741129 8408201) 852820 8708211)
732020 732611 741210 851810 870120 8708291)
732090 732619 741220 851821 870190 8708311)
732111 732620 741300 851822 870210 8708391)
732112 732690 741410 851829 870290 8708401)
732113 740710 741490 851830 870310 8708501)
732181 740721 741510 851840 870321 8708601)
732182 740722 741521 851850 870322 8708701)
732183 740729 741529 851890 870323 8708801)
732190 740811 741531 851910 870324 8708911)
732211 740819 741532 851921 870331 8708921)
732219 740821 741539 851929 870332 8708931)
732290 740822 741600 851931 870333 8708941)
732310 740829 741700 851939 870390 
732391 740911 741810 851940 870410 
732392 740919 741820 851991 870421 
732393 740921 741910 851999 870422 

Příloha 25

Príloha F

k protokolu 3

(CN kód)

8703 21 10 8703 31 10 8704 10 19 8704 22 91 8704 31 91 8706 00 91
8703 21 90 9703 31 90 8704 10 90 8704 22 99 8704 31 99 8706 00 99
8703 22 19 8703 32 19 8704 21 10 8704 23 10 8704 32 10 8707 10 90
8703 22 90 8703 32 90 8704 21 31 8704 23 91 8704 32 91 8707 90 90
8703 23 19 8703 33 19 8704 21 39 8704 23 99 8704 32 99
8703 23 90 8703 33 90 8704 21 91 8704 31 10 8704 90 00
8703 24 10 8703 90 90 8704 21 99 8704 31 31 8706 00 11
8703 24 90 8704 10 11 8704 22 10 8704 31 39 8706 00 19

Příloha 26

Príloha G

k protokolu 3

Položka HS alebo CN kód Názov tovaru Colná kvóta
8409 8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na motory 15 000 000 USD*)
čísiel 8407 alebo 8408
8409 91 00
8409 99 00
8415 8415 Klimatizačné stroje a prístroje skladajúce sa z ventilátora
so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na riadenie
teploty a vlhkosti vrátane strojov a prístrojov,
v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene
8415 10 00
8415 81 10
8415 81 90
8415 82 10
8415 82 90
8415 83 10
8415 83 90
8415 90 10
8415 90 90
8482 8482 Guľkové alebo valčekové ložiská
8482 10 10
8482 10 90
8482 20 00
8482 30 00
8482 40 00
8482 50 00
8482 80 00
8482 91 10
8482 91 90
8482 99 00
8483 8483 Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových
hriadeľov) a kľuky; ložiskové puzdra a ložiskové panvy;
guličkové skrutky, prevodovky, skrine prevodoviek a ostatné
meniče rýchlosti vrátane meničov krútiaceho momentu;
zotrvačníky a remenice vrátane kladníc na kladkostroje;
spojky a hriadeľové spojky
8483 10 10
8483 10 30
8483 10 41
8483 10 51
8483 10 53
8483 10 58
8483 10 90
8483 20 00
8483 30 10
8483 30 31
8483 30 51
8483 30 59
8483 30 90
8483 40 10
8483 40 91
8483 40 93
8483 40 99
8483 50 10
8483 50 91
8483 50 99
8483 60 10
8483 60 91
8483 60 99
8483 90 10
8483 90 30
8483 90 92
8483 90 98
8484 8484 Tesnenia a podobné spojenia kovových plášťov, kombinované
s iným materiálom alebo s dvoma, alebo s viacerými vrstvami
kovu; súbory a zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho
zloženia uložené vo vrecúškach, obálkach alebo
v podobných obaloch
8484 10 10
8484 10 90
8484 90 10
8484 90 90
8511 8511 Prístroje a elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie zariadenia
na zažíhacie a vznetové spaľovacie motory s vnútorným
spaľovaním, generátory a spínače používané s týmito motormi
8511 10 10
8511 10 90
8511 20 10
8511 20 90
8511 30 10
8511 30 90
8511 40 10
8511 40 90
8511 50 10
8511 50 90
8511 80 10
8511 80 90
8511 90 00
8512 8512 Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné (s výnimkou
výrobkov čísla 8539), stierače, rozmrazovače a odhmlievače, na
bicykle a motorové vozidlá
8512 10 10
8512 10 91
8512 10 99
8512 20 00
8512 30 00
8512 40 00
8512 90 00
8708 8708 Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel čísiel 8701
až 8705
8708 10 90
8708 21 90
8708 29 90
8708 31 91
8708 31 99
8708 39 90
8708 40 90
8708 50 90
8708 60 91
8708 60 99
8708 70 50
87087091
8708 70 99
8708 80 90
8708 91 90
8708 92 90
8708 93 90
8708 94 90

*) Táto kvóta sa vzťahuje len na náhradné diely motorov a motorových vozidiel pochádzajúcich z Maďarskej republiky.

PROTOKOL 4
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky a dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe A k tomuto protokolu budú zrušené od 1. januára 1996.

2. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky a dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

3. Dovozné clá uplatňovné v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky stanovené v prílohe C k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

4. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky a zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe D k tomuto protokolu sa znížia, okrem množstevných limitov alebo v rámci limitov a kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

5. Clá vzťahujúce sa k tomuto protokolu zahŕňajú clá ad valorem, špecifické clá a špecifické vyrovnávacie dávky na výrobky.

Příloha 27

Príloha A K Protokolu 4

(HS CODE)

01.01 05.09 08.13 1206.00.102) 15.03 1902.40
0102.10 05.10 08.14 1207.10 15.04 19.03
0103.10 05.11 09.01 1207.20 15.05 1905.30
01.04 06.01 09.02 1207.30 15.06 1905.40
01.06 06.02 09.03 1207.40 15.07 1905.90
02.04 06.04 09.04 1207.50 15.08 2003.20
02.05 0701.10  09.05 1207.60 15.09 2005.70
02.06 0709.10  09.06 1207.92 15.10 2008.11
02.08 0709.30  09.07 1207.99 15.11 2008.19
0301.10  0709.40  09.08 12.08 1512.21  2008.20
0301.91  0709.52  0909.10 12.09 1512.29 2008.30
0301.92  07.11 0909.2012.11 15.13 2009.11
0301.99  0712.30 0909.50 1212.10 15.15 2009.19
03.02 0712.90 09.10 1212.20 15.18 2009.20
03.03 07.13 1001.10 1212.30 15.19 2009.30
03.04 07.14 1005.10 1212.92 15.20 2009.40
03.0508.0110.061212.9915.212101.10
03.06 08.02 10.07 12.13 15.22 2101.20
03.07 08.03 10.08 12.14 16.03 2103.10
05.01 08.04 1102.30 13.01 16.04 22.01
05.02 08.05 1103.14 13.02 16.05 23.01
05.03 0806.20 11.06 14.01 1702.20 23.02
05.04 0807.20 12.01 14.02 18.01 23.03
05.05 0808.20 12.02 14.03 18.02 23.04
05.06 0810.40 12.03 14.04 18.03 23.05
05.07 0810.90 12.04 15.01 18.04 23.06
05.08 08.12  1205.00.101)  15.02 18.05 23.07

Příloha 28

Príloha B

k Protokolu 4

HS kódMaximálne uplatňovaná colná sadzbav % HS kódMaximálne uplatňovaná colná sadzbav % HS kódMaximálne uplatňovaná colná sadzbav %
0102.90150809.1081702.1020
0103.91100809.3091702.6030
0103.92150810.30917.0314
0105.1190811.10917.0412
0105.1990909.3041806.1012
0105.91100909.4041806.2010
0105.99101001.90151902.1120
02.012510.02151902.1920
02.022510.03181904.907
02.032510.04151905.107
0207.212811.01151905.207
0207.41281102.10152001.1015
0207.50101102.20152001.2015
02.09201102.90152002.1011
0210.11201103.12152002.9011
0210.12201103.13152005.1015
0210.19201103.19152005.2020
0210.20201103.21152005.3017
0210.90201103.29152005.4015
0301.9351104.11152005.517
0402.10371104.12152005.597
0402.21371104.19152005.605
0402.91371104.21152005.8015
0402.99371104.22152008.404
0404.10141104.23152008.506
0404.90141104.29152008.606
0704.20101104.30152008.706
0704.90101105.10152008.806
0705.19101108.14142008.917
0705.21101108.19142008.926
0705.29101108.20142008.994
0706.101011.09142009.604
0708.201012.1052009.7012
0708.90101517.10202101.3014
0709.2051517.90202102.307
0709.70101602.10152104.104
0710.2271602.20152104.204
0710.2971602.31152106.107
0710.3071602.39152202.1019
0710.4071602.42152202.9010
0710.9071602.4915
0807.1091602.5018

Příloha 29

Príloha C

k Protokolu 4

HS kódColná sadzbav %Kvóta
Česká republikaSlovenská republika
0207.10.1128
0207.10.1528
0207.10.1928
0207.10.3115
0207.10.3915
0207.10.5115
0207.10.5515
0207.10.5915
0207.10.7115
0207.10.7915
0207.10.9015
0207.2215
0207.2315
0207.39.1120
0207.39.1320
0207.39.1520
0207.39.1720
0207.39.2120
0207.39.2320
0207.39.2520
0207.39.2720
0207.39.3115
0207.39.3315
0207.39.3515
0207.39.3715
0207.39.4115
0207.39.4315
0207.39.4515
0207.39.4715
0207.39.5115
0207.39.5315
0207.39.5515
0207.39.5715
0207.39.6115
0207.39.6315
0207.39.6515
0207.39.6715
0207.39.7115
0207.39.7315
0207.39.7515
0207.39.7715
0207.39.8115
0207.39.8315
0207.39.8515
0402.2937
0403.1015400 t100 t
04060200 t300 t
0603.900
0701.901010 000 t10 000 t
1005.9015
110756 000 t4 000 t
1205.00.9015
1206.00.9120
1206.00.9920
1207.910
1212.91.1020
1212.91.9010
1512.1115
1512.1920
1514.1015
1514.9020
1516.1014
1516.2011
16.0115
ex 1601.00.910600 t400 t
1602.4115
1602.90.1015
1602.90.310
1602.90.5115
1602.90.6115
1602.90.6915
1602.90.7215
1602.90.7415
1602.90.7615
1602.90.7815
1602.90.995
1702.3040
1702.4040
1702.500
1806.3110
1806.3210
1806.9010
1902.2020
2003.100
2004.1020
2004.90.1015
2004.90.3015
2004.90.5015
2004.90.9115
2006.00.100
2006.00.3115
2006.00.3515
2006.00.3815
2006.00.9115
2006.00.9915
2102.107
2102.207
2105151 500 t250 t
2106.905
2203109 000 hl6 000 hl
22041018 000 hl12 000 hl
2208.90302 500 hl2 500 hl

Příloha 30

Príloha D

k Protokolu 4

HS kódColná sadzbav %Kvóta
Česká republikaSlovenská republika
0207.10.01928
0207.10.02815
0207.10.03715
0207.10.04615
0207.10.05515
0207.2215
0207.2315
0207.39.01820
0207.39.02715
0207.39.03615
0207.39.04515
0207.39.05415
0402.2937
0403.10153 200 t300 t
04060100 t400 t
ex 0406.10.0160
0603.900
0701.901010 000 t10 000 t
1005.9015
110756 000 t4 000 t
1205.00.90*0
1206.00.91*0
1206.00.99*0
1207.910
1212.91.20*10
1212.91.80*20
1512.1115
1512.1920
1514.1015
1514.9020
1516.10.0172,5
1516.10.0268
1516.10.9928
1516.207
16.0115
ex 1601.00.0260-100 t
ex 1601.00.0350-kvóta je spoločná
s položkou 1601.00.026
1602.4115
ex 1602.41.0040600 t-
1602.9015
1702.3040
1702.4040
1702.5040
1806.31.01410
1806.31.02310
1806.31.99920
1806.32.01710
1806.32.02610
1806.32.99220
1806.90.01710
1806.90.02610
1806.90.99220
1902.2020
2003.1022
2004.1020
2004.90.00715
200615
ex 2006.00.100
2102.107
2102.20.0140
2102.20.0237
2102.20.9997
210515200 t50 t
2106.90.01725
2106.90.0260
2106.90.99225
22031030 000 hl20 000 hl
2204104 000 hl6 000 hl
2208.50302 500 hl2 500 hl
2208.9030kvóta je spoločná s položkou 2208.50kvóta je spoločná s položkou 2208.50

PROTOKOL 5
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A POĽSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe A k tomuto protokolu budú zrušené od 1. januára 1996.

2. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovozné clá používané v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

3. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky stanovené v prílohe C k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

4. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky a zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe D k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

5. Clá vzťahujúce sa k tomuto protokolu zahŕňajú clá ad valorem, špecifické clá a špecifické vyrovnávacie dávky na výrobky.

6. Česká republika a Poľská republika nebudú uplatňovať vývozné dotácie na cukor (HS kód 1701) exportovaný z Českej republiky do Poľskej republiky a opačne.

Příloha 31

Príloha A

k Protokolu 5

(HS kód)
01.01 05.09 08.13 1206.00.102)  15.03 1902.40
0102.10 05.10 08.14  1207.10 15.04 19.03
0103.10 05.11 09.01 1207.20 15.05 1905.30
01.04 06.01 09.02 1207.30 15.06 1905.40
01.06 06.02 09.03 1207.40 15.07 1905.90
02.04 06.04 09.04 1207.50 15.08 2003.20
02.05 0701.10  09.05 1207.60 15.09 2005.70
02.06 0709.10  09.06 1207.92 15.10 2008.11
02.08 0709.30  09.071207.99 15.11 2008.19
0301.10  0709.40  09.08 12.08 1512.21  2008.20
0301.91  0709.52  0909.10 12.09 1512.29 2008.30
0301.92  07.11 0909.20 12.11 15.13 2009.11
0301.99  0712.30 0909.501212.10 15.15 2009.19
03.020712.9009.101212.2015.182009.20
03.03 07.13 1001.10 1212.30 15.19 2009.30
03.04 07.141005.10 1212.92 15.20 2009.40
03.05 08.01 10.06 1212.99 15.21 2101.10
03.06 08.02 10.07 12.13 15.22 2101.20
03.07 08.03 10.08 12.14 16.03 2103.10
05.01 08.04 1102.30 13.01 16.04 22.01
05.02 08.05 1103.14 13.02 16.05 23.01
05.03 0806.20 11.06 14.01 1702.20 23.02
05.04 0807.20 12.01 14.02 18.01 23.03
05.05 0808.20 12.02 14.03 18.02 23.04
05.06 0810.40 12.03 14.04 18.03 23.05
05.07 0810.90 12.04 15.01 18.04 23.06
05.08 08.121205.00.101)  15.02 18.05 23.07

Příloha 32

Príloha B

k Protokolu 5

HS kódMaximálne uplatňovaná colná sadzba
v %
0102.900103.910103.920105.110105.190105.910105.9902.0102.0202.030207.210207.410207.5002.090210.110210.120210.190210.200210.900301.930402.100402.210402.910402.990404.100404.900704.200704.900705.190705.210705.290706.100708.200708.900709.200709.700710.220710.290710.300710.400710.900807.10
15101599101025252528281020202020202053737373714141010101010101010510777779
0809.100809.300810.300811.100909.300909.401001.9010.0210.0310.0411.011102.101102.201102.901103.121103.131103.191103.211103.291104.111104.121104.191104.211104.221104.231104.291104.301105.101108.141108.191108.2011.0912.101517.101517.901602.101602.201602.311602.391602.421602.491602.50
89994415151815151515151515151515151515151515151515141414145202015151515151518
1702.101702.6017.0317.041806.101806.201902.111902.191904.901905.101905.202001.102001.202002.102002.902005.102005.202005.302005.402005.512005.592005.602005.802008.402008.502008.602008.702008.802008.912008.922008.992009.602009.702101.302102.302104.102104.202106.102202.102202.902030141212102020777151511111520171577515466667644121474471910

Příloha 33

Príloha C

k Protokolu 5

HS kódColná sadzba
v %
Kvóta
Česká republikaSlovenská republika
0207.10.1128
0207.10.1528
0207.10.1928
0207.10.3115
0207.10.3915
0207.10.5115
0207.10.5515
0207.10.5915
0207.10.7115
0207.10.7915
0207.10.9015
0207.2215
0207.2315
0207.3110
0207.39.1128
0207.39.1328
0207.39.1528
0207.39.1728
0207.39.2128
0207.39.2328
0207.39.2528
0207.39.2728
0207.39.3115
0207.39.3315
0207.39.3515
0207.39.3715
0207.39.4115
0207.39.4315
0207.39.4515
0207.39.4715
0207.39.5115
0207.39.5315
0207.39.5515
0207.39.5715
0207.39.6115
0207.39.6315
0207.39.6515
0207.39.6715
0207.39.7115
0207.39.7315
0207.39.7515
0207.39.7715
0207.39.8115
0207.39.8315
0207.39.8515
0207.39.9010
0207.42.1015
0207.42.1115
0207.42.2115
0207.42.3115
0207.42.4115
0207.42.5115
0207.42.5915
0207.42.7115
0207.42.905
0207.4315
0401.1020
0401.2020
0401.3020
0402.2910
0403.1020
0403.9020
040530
0406.108
0406.208
0406.308
0406.408
0406.905
0407.00.3018
0407.00.9018
041010
0603.100
0603.900
0701.90.1015-25 000 t
0701.90.510
0701.90.590
0701.90.9015 kvóta je spoločná
s položkou 0701.90.10
07020
0703.105
0703.205
0703.905
0704.10.107
0704.10.900
0705.11.105
0705.11.900
0706.900
0707.00.100
0707.00.150
0707.00.200
0707.00.2510
0707.00.3010
0707.00.350
0707.00.400
0707.00.9010
0708.1010
0709.510
0709.600
0709.900
0710.100
0710.215
0710.800
0712.105
0712.200
0806.100
0808.10.1010
0808.10.5110
0808.10.5310
0808.10.5910
0808.10.610
0808.10.630
0808.10.690
0808.10.710
0808.10.730
0808.10.790
0808.10.9210
0808.10.9410
0808.10.9810
0809.20.110
0809.20.190
0809.20.210
0809.20.290
0809.20.310
0809.20.390
0809.20.418
0809.20.490
0809.20.510
0809.20.590
0809.20.610
0809.20.690
0809.20.710
0809.20.790
0809.40.100
0809.40.200
0809.40.308
0809.40.400
0809.40.900
0810.10.105
0810.10.900
0810.200
0811.20.115
0811.20.195
0811.20.315
0811.20.395
0811.20.515
0811.20.590
0811.20.900
0811.900
1005.900
1103.11.9020
1105.205
1107.105
1107.205
1205.00.9015
1206.00.910
1206.00.990
1212.91.1020
1212.91.9010
1512.1110
1512.1920
1514.1010
1514.9020
1516.1010
1516.2010
16.0115
1602.4115
1602.90.1015
1602.90.310
1602.90.5115
1602.90.6115
1602.90.6915
1602.90.7215
1602.90.7415
1602.90.7615
1602.90.7815
1602.90.995
1701.1140
1701.1240
1701.9140
1701.9940
1702.3040
1702.4040
1702.500
1806.3110
1806.3210
1806.9010
1901.100
1901.208
1901.908
1902.2020
1902.3020
1904.100
2001.900
2003.100
2004.105
2004.9010
2005.90.100
2005 90.300
2005.90.500
2005.90.6010
2005.90.7010
2005.90.8010
2006.00.100
2006.00.3115
2006.00.3515
2006.00.3815
2006.00.9115
2006.00.9915
2007.1020
2007.910
2007.99.100
2007.99.200
2007.99.3120
2007.99.3320
2007.99.350
2007.99.390
2007.99.510
2007.99.5520
2007.99.5820
2007.99.9120
2007.99.9320
2007.99.9820
2009.5010
2009.800
2009.90.1110
2009.90.1910
2009.90.210
2009.90.290
2009.90.3110
2009.90.3910
2009.90.410
2009.90.490
2009.90.510
2009.90.590
2009.90.710
2009.90.730
2009.90.790
2009.90.920
2009.90.940
2009.90.950
2009.90.960
2009.90.970
2009.90.980
2103.200
2103.30.100
2103.30.905
2103.90.100
2103.90.900
210515
2106.905
2208 2 000 hl2 000 hl
2208.1012,5
2208.2012,5
2208.305
2208.407,5
2208.9028
22090
2402 50 t50 t
2402.1026
2402.2032,5
2402.9032,5
2403 2403.1013kvóta je spoločná s položkou 2402kvóta je spoločná s položkou 2402
2403.9113
2403.9913

Příloha 34

Príloha D

k Protokolu 5

HS kódColná sadzba
v%
Kvóta
Česká republikaSlovenská republika
0207.10.1128
0207.10.1528
0207.10.1928
0207.10.3115
0207.10.3915
0207.10.5115
0207.10.5515
0207.10.5915
0207.10.7115
0207.10.7915
0207.10.9015
0207.2215
0207.2315
0207.3110
0207.39.1128
0207.39.1328
0207.39.1528
0207.39.1728
0207.39.2128
0207.39.2328
0207.39.2528
0207.39.2728
0207.39.3115
0207.39.3315
0207.39.3515
0207.39.3715
0207.39.4115
0207.39.4315
0207.39.4515
0207.39.4715
0207.39.5115
0207.39.5315
0207.39.5515
0207.39.5715
0207.39.6115
0207.39.6315
0207.39.6515
0207.39.6715
0207.39.7115
0207.39.7315
0207.39.7515
0207.39.7715
0207.39.8115
0207.39.8315
0207.39.8515
0207.39.9010
0207.42.1015
0207.42.1115
0207.42.2115
0207.42.3115
0207.42.4115
0207.42.5115
0207.42.5915
0207.42.7115
0207.42.905
0207.4315
0401.1020
0401.2020
0401.3020
0402.2910
0403.1020
0403.9020
040530
0406.108
0406.208
0406.308
0406.408
0406.905
0407.00.3018
0407.00.9018
041010
0603.100
0603.900
0701.90.510
0701.90.590
07020
0703.105
0703.205
0703.905
0704.10.107
0704.10.900
0705.11.105
0705.11.900
0706.900
0707.00.1110
0707.00.1190
0707.00.19010
0707.00.90010
0708.1010
0709.510
0709.600
0709.900
0710.100
0710.215
0710.800
0712.105
0712.200
0806.100
0808.10.1010
0808.10.3110
0808.10.3310
0808.10.3910
0808.10.5110
0808.10.5310
0808.10.5910
0808.10.8110
0808.10.8120
0808.10.8310
0808.10.8320
0808.10.8910
0808.10.8920
0809.20.208
0809.20.400
0809.20.600
0809.20.800
0809.40.118
0809.40.190
0809.40.900
0810.10.105
0810.10.900
0810.200
0811.20.115
0811.20.195
0811.20.315
0811.20.395
0811.20.515
0811.20.590
0811.20.900
0811.900
1005.900
1103.11.9020
1105.205
1107.105
1107.205
1205.00.9015
1206.00.910
1206.00.990
1212.91.1020
1212.91.9010
1512.1110
1512.1920
1514.1010
1514.9020
1516.1010
1516.2010
16.0115
1602.4115
1602.90.1015
1602.90.310
1602.90.5115
1602.90.6115
1602.90.6915
1602.90.7115
1602.90.7915
1602.90.995
1701.1140
1701.1240
1701.9140
1701.9940
1702.3040
1702.4040
1702.500
1806.3110
1806.3210
1806.9010
1901.100
1901.208
1901.908
1902.2020
1902.3020
1904.100
2001.900
2003.100
2004.105
2004.9010
2005.90.100
2005.90.300
2005.90.500
2005.90.6010
2005.90.7010
2005.90.8010
2006.00.100
2006.00.3115
2006.00.3915
2006.00.9015
2007.1020
2007.910
2007.99.100
2007.99.200
2007.99.3120
2007.99.3320
2007.99.350
2007.99.390
2007.99.510
2007.99.5520
2007.99.5820
2007.99.9120
2007.99.9920
2009.5010
2009.800
2009.90.1110
2009.90.1910
2009.90.210
2009.90.290
2009.90.3110
2009.90.3910
2009.90.410
2009.90.490
2009.90.510
2009.90.590
2009.90.710
2009.90.730
2009.90.790
2009.90.910
2009.90.930
2009.90.990
2103.200
2103.30.100
2103.30.905
2103.90.100
2103.90.300
2103.90.900
210515
2106.905
22032160 000 hl40 000 hl
2204 6 000 hl15 000 hl
2204.10.11115 min 21 ECU/hl
2204.21.10115 min 21 ECU/hl
2204.21.10915 min 21 ECU/hl
2204.21.21015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.23015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.25015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.29015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.31015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.33015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.35015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.39015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.41015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.49015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.51015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.59015 min 12,5 ECU/hl
2204.21.90037,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl
2204.29.10112,5 min 21 ECU/hl
2204.29.21012,5 min 2,5 ECU/hl
2204.29.23012,5 min 2,5 ECU/hl
2204.29.25012,5 min 2,5 ECU/hl
2204.29.29012,5 min 2,5 ECU/hl
2204.29.31012,5 min 3,5 ECU/hl
2204.29.33012,5 min 3,5 ECU/hl
2204.29.35012,5 min 3,5 ECU/hl
2204.29.39012,5 min 3,5 ECU/hl
2204.29.41012,5 min 10,5 ECU/hl
2204.29.45012,5 min 10,5 ECU/hl
2204.29.49012,5 min 10,5 ECU/hl
2204.29.51012,5 min 10,5 ECU/hl
2204.29.55012,5 min 10,5 ECU/hl
2204.29.59015 min 10,5 ECU/hl
2204.29.90037,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208 250 hl250 hl
2208.1022,5 + 1,25 ECU %/hl
2208.20.1237,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl
2208.20.1437,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl
2208.20.2637,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl
2208.20.2837,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl
2208.20.4037,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208.20.6237,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208.20.6437,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208.20.8637,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208.20.8837,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208.30.1142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl
2208.30.1942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208.30.3142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl
2208.30.3942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208.30.5142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl
2208.30.5942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208.30.8142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl
2208.30.8942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl
2208.40.1040 min 6,25 ECU/hl + 0,65 ECU %/hl
2208.40.9040 min 4,5 ECU/hl + 0,45 ECU %/hl
2208.9052,5 + 1,25 ECU %/hl
22090
2402 50 t50 t
2402.1027,5
2402.2045 min 4,5 ECU/ 1000 kusov
2402.9045
2403 kvóta je spoločnákvóta je spoločná
s položkou 2402s položkou 2402
2403.1060
2403.9127,5 min 0,565 ECU/kg
2403.99.10032,5
2403.99.90027,5 min 0,565 ECU/kg

PROTOKOL 6
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A POĽSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky stanovené v prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. januára 1996.

2. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky stanovené v prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky stanovené v prílohe C k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

4. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky stanovené v prílohe D k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

5. Clá vzťahujúce sa k tomuto protokolu zahŕňajú clá ad valorem, špecifické clá a špecifické vyrovnávacie dávky na výrobky.

Příloha 36

Príloha A

k Protokolu 6

(HS kód)
01.01 05.10 09.01 1207.30 15.07 2003.20
0102.10 05.11 09.02 1207.40 15.08 2005.70
0103.10 06.01 09.03 1207.50 15.09 2008.11
01.04 06.02 09.04 1207.60 15.10 2008.19
01.06 06.04 09.05 1207.92 15.11 2008.20
02.04 0701.10  09.06 1207.99 1512.21 2008.30
02.05 0709.10 09.07 12.08 1512.29 2009.11
02.06 0709.30 09.08 12.09 15.13 2009.19
02.08 0709.40 0909.10 12.11 15.15 2009.20
0301.10  0709.52 0909.20 1212.10 15.18 2009.30
0301.91 07.11 0909.50 1212.20 15.19 2009.40
0301.92 0712.30 09.10 1212.30 15.20 2101.10
0301.99 0712.90 1001.10 1212.92 15.21 2101.20
03.02 07.13 1005.10 1212.99 15.22 2103.10
03.03 07.14 10.06 12.13 16.03 22.01
03.04 08.01 10.07 12.14 16.04 23.01
03.05 08.02 10.08 13.01 16.05 23.02
03.06 08.03 1102.30 13.02 1702.20 23.03
03.07 08.04 1103.14 14.01 18.01 23.04
05.01 08.05 11.06 14.02 18.02 23.05
05.02 0806.20 12.01 14.03 18.03 23.06
05.03 0807.20 12.02 14.04 18.04 23.07
05.04 0808.20 12.03 15.01 18.05 23.08
05.05 0810.40 12.04 15.02 1902.40 23.09
05.06 0810.90 1205.00. 101)  15.03 19.03 
05.07 08.12 1206.00. 102) 15.04 1905.30 
05.08 08.13 1207.10 15.05 1905.40 
05.09 08.14 1207.20 15.06 1905.90 

Příloha 37

Príloha B

k Protokolu 6

HS kódMaximálne uplatňovaná colná sadzba
v %
0102.900103.910103.920105.110105.190105.910105.9902.0102.0202.030207.210207.410207.5002.090210.110210.120210.190210.200210.900301.930402.100402.210402.910402.990404.100404.900704.200704.900705.190705.210705.290706.100708.200708.900709.200709.700710.220710.290710.300710.400710.900807.100809.10
151015991010252525282810202020202020537373737141410101010101010105107777798
0809.300810.300811.100909.300909.401001.9010.0210.0310.0411.011102.101102.201102.901103.121103.131103.191103.211103.291104.111104.121104.191104.211104.221104.231104.291104.301105.101108.141108.191108.20110912101212.91.20*1517.101517.9016.011602.101602.201602.311602.391602.411602.421602.49
99944151518151515151515151515151515151515151515151414141451020201515151515151515
1602.501602.901702.101702.6017.0317.041806.101806.201902.111902.191904.901905.101905.202001.102001.202002.102002.902005.102005.202005.302005.402005.512005.592005.602005.802008.402008.502008.602008.702008.802008.912008.922008.992009.602009.702101.302102.302104.102104.202106.102202.102202.9018152030141212102020777151511111520171577515466667644121474471910

Příloha 38

Príloha C

k Protokolu 6

HS kódColná sadzba
v %
Kvóta
0207.1028
0207.2228
0207.2328
0207.3128
0207.3928
0207.4228
0207.4328
04060300 t
040720
0603.1017
0603.9015
0701.901040 000 t
0702.00.1501*10
0702.00.1502*17
0702.00.20*17
0702.00.25*30
0702.00.30*30
0702.00.35*30
0702.00.40*30
0702.00.4501*30
0702.00.4502*10
0702.00.50*10
0703.101010 000 t
0704.1023
0705.1110
0706.9015
0707.00.1001*10
0707.00.1002*24
0707.00.1501*24
0707.00.1502*30
0707.00.20*30
0707.00.25*30
0707.00.30*30
0707.00.35*30
0707.00.4001*30
0707.00.4002*10
0707.00.9001*10
0707.00.9002*24
0707.00.9003*30
0708.1015
0710.21101 500 t
0712.10 a 0712.20101 400 t
0808.101020 000 t
0810.1015
0810.2015
0811.2020
0811.9020
1005.900
1105.2010
1205.00.90*0
1206.00.91*0
1206.00.99*0
1212.9110
1512.1115
1512.19.91*20
1514.1015
1514.9020
1516.100
1516.200
1701.123510 000 t
1702.3030
1702.4030
1702.5030
1702.9030
1806.31.01410
1806.31.02310
1806.31.99923
1806.32.01710
1806.32.02610
1806.32.99223
1806.90.01710
1806.90.02610
1806.90.99223
1901.100
1901.2020
1901.9020
1902.2023
1902.3023
1904.1023
2001.9020
2003.1020
2004.1022
2004.9022
2005.9020
2006.0020
2007.1020
2007.91.01610
2007.91.99120
2007.99.01010
2007.99.99520
2009.5025
2009.8025
2009.9025
2103.2020
2103.3020
2103.9020
210515
22031514 000 hl
200750 % MFN1 400 hl
220850 % MFN42 000 hl
220920
2401.10.02250 % MFN700 t

Příloha 39

Príloha D

k Protokolu 6

HS kódColná sadzba
v%
Kvóta
0207.1028
0207.2228
0207.2328
0207.3128
0207.3928
0207.4228
0207.4328
04060300 t
040720
0603.1017
0603.9015
0701.901015 000 t
0702.00.10.1*10
0702.00.10.9*20
0702.00.90.0*25
0703.101010 000 t
0704.1023
0705.1110
0706.9015
0707.00.11.1*10
0707.00.11.9*24
0707.00.19*30
0707.00.90*30
0708.1015
0710.21101 500 t
0806.1010
0808.101020 000 t
0810.1015
0810.2015
0811.2020
0811.9020
1005.900
1105.2010
1205.00.90*0
1206.00.91*0
1206.00.99*0
1212.9110
1512.1110
1512.19.91*20
1514.1015
1514.9020
1516.100
1516.200
1701.123510 000 t
1702.3030
1702.4030
1702.5030
1702.9030
1806.3123
1806.3223
1806.9023
1901.100
1901.2020
1901.9020
1902.2023
1902.3023
1904.1023
2001.9015
2003.1015
2004.1022
2004.9022
2005.9015
2006.0020
2007.1020
2007.9120
2007.9920
2009.5025
2009.8025
2009.9025
2103.2020
2103.3020
2103.9020
210515
220450 % MFN140 000 hl
mínus 2 ECU/ hl
220550 % MNF42 000 hl
mínus 2 ECU/ hl
220850 % MFN1 400 hl
220920
2401.1050 % MFN700 t

PROTOKOL 7

TÝKAJÚCI SA DEFINÍCIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

HLAVA I

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 1

Na realizáciu dohody a bez ohľadu na ustanovenia článku 2 tohto protokolu sa ďalej uvedené výrobky pokladajú za výrobky, ktoré majú pôvod v štáte zmluvnej strany tejto dohody. Sú to

a) výrobky úplne získané v štáte tejto zmluvnej strany v zmysle článku 3,

b) výrobky získané v štáte tejto zmluvnej strany obsahujúce materiály, ktoré v tejto krajine neboli úplne získané, za predpokladu, že

i) „pridanou hodnotou" sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa, alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za tieto výrobky zmluvnej strane,

ii) také materiály majú pôvod v dovážajúcom štáte zmluvnej strany tejto dohody.

Článok 2

Výrobky, ktoré vznikli v zmysle tohto protokolu v ktoromkoľvek štáte zmluvnej strany tejto dohody a vyvážané z jedného štátu tejto dohody do druhého v rovnakom stave alebo po opracovaní či spracovaní vo vyvážajúcom štáte v miere nie väčšej, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2, 3 alebo 4, si zachovávajú svoj pôvod.

Článok 4

Kumulácia pôvodu

1. S výnimkou ustanovení článku 2 sa výrobky považujú za pôvodné v zmluvnej strane, ak tam boli získané, ktoré obsahujú materiály majúce pôvod v Európskom spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, Islande, Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska1) alebo v Turecku, v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohodám medzi zmluvnou stranou a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v tejto zmluvnej krajine presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v zmluvnej strane nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tejto zmluvnej strane len vtedy, ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v tejto zmluvnej krajine predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v zmluvnej strane, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 5

1. Pojem „hodnota“ v zozname prílohy II tohto protokolu znamená colnú hodnotu v čase dovozu použitých nepôvodných materiálov alebo, ak nie je známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály na príslušnom teritóriu.

Tam, kde treba určiť hodnotu použitých pôvodných materiálov, uplatňuje sa tento odsek mutatis mutandis.

2. Pojem „cena priamo zo závodu“ v prílohe II tohto protokolu znamená cenu získaného výrobku priamo zo závodu mínus všetky tuzemské dane, ktoré sa platia (alebo môžu platiť), ak sa získaný výrobok exportuje.

Článok 6

Pôvodný tovar v zmysle tohto protokolu a tvoriaci jednu nerozdelenú dodávku možno dopravovať cez iné územie než cez územie štátu zmluvnej strany tejto dohody s preložením alebo dočasným uskladnením na takomto území za predpokladu, že doprava cez iné územie ako územie štátu zmluvnej strany tejto dohody je opodstatnená zemepisnými dôvodmi, že tovar zostane pod dohľadom colných orgánov krajiny tranzitu alebo dočasného uskladnenia, že sa nestane predmetom obchodu týchto krajín ani nebude dodaný na tuzemské použitie v týchto krajinách a že nebude podrobený iným operáciám ako vykladaniu, opätovnému nakladaniu alebo akýmkoľvek iným operáciám určeným na zachovanie tovaru v dobrom stave.

HLAVA II

DÔKAZ PÔVODU

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. S výnimkou ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo odtlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) porážka zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v zmluvnej strane sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie, alebo spracovanie uskutočnené na ňom považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

1. Colné orgány vyvážajúceho štátu vydajú osvedčenie EUR. 1, ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje, vyváža. Osvedčenie sa poskytne vývozcovi hneď, ako sa vlastný vývoz vykoná alebo zabezpečí.

2. Colné orgány štátu zmluvnej strany tejto dohody vydajú osvedčenie EUR. 1, ak vyvážaný tovar možno považovať za výrobky vznikajúce v tomto štáte v zmysle článku 1.

3. Colné orgány štátu zmluvnej strany tejto dohody môžu, ak je tovar, ktorý sa má uviesť v osvedčeniach EUR. 1, na jeho území, vydávať osvedčenia EUR. 1 na základe podmienok určených v tomto protokole, ak možno exportovaný tovar považovať za výrobky vznikajúce v štáte zmluvnej strany tejto dohody, a to v zmysle článku 2, a ak je tento tovar na jeho území, s výnimkou prípadov uvedených v článku 16.

V takých prípadoch je vydanie osvedčenia EUR. 1 podmienené predložením dôkazu o pôvode tovaru vydaného alebo vystaveného skôr.

4. Osvedčenie EUR. 1 možno vydať len v prípadoch, keď môže slúžiť ako podkladový dôkaz potrebný na realizáciu osobitných výhod umožnených touto dohodou.

Dátum vydania osvedčenia EUR. 1 musí sa uviesť v príslušnom odseku osvedčenia EUR. 1 vymedzenom pre colné orgány.

5. Vo výnimočných prípadoch možno osvedčenie EUR. 1 vydať aj po vývoze tovaru, ktorého sa osvedčenie EUR. 1 týka, ak nebolo vydané v čase vývozu z dôvodu omylov, neúmyselných opomenutí alebo osobitných okolností.

Colné orgány môžu vydať osvedčenie EUR. 1 so spätnou platnosťou len po overení, že podrobnosti uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s podrobnosťami na zodpovedajúcom dokumente.

Osvedčenia EUR. 1 vydávané so spätnou platnosťou musia byť indosované jednou z týchto fráz:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“,

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“,

„VYSTAVENÉ DODATOČNE“,

„KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL“,

„WYDANE RETROSPEKTYWNIE“.

„IZDANO NAKNADNO"

6. V prípade krádeže, straty alebo zničenia osvedčenia EUR. 1 môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré osvedčenie EUR. 1 vydali, o vyhotovenie duplikátu na základe vývozných dokumentov v ich vlastníctve.

Takto vydaný duplikát musí byť indosovaný jedným z týchto slov:

„DUPLICATE“,

„DUPLIKAT“,

„MÁSOLAT“,

„DUPLIKÁT“.

„DVOJNIK."

Duplikát, na ktorom musí byť uvedený dátum vydania pôvodného osvedčenia EUR. 1, nadobúda platnosť od tohto dátumu.

7. Indosácie uvedené v odsekoch 5 a 6 sa zaznamenávajú do odseku „Poznámky“ osvedčenia EUR. 1.

8. Vždy musí byť možné nahradiť jedno alebo viac osvedčení EUR. 1 jedným alebo viacerými osvedčeniami EUR. 1 za predpokladu, že sa tak vykoná na colnom úrade, kde je tovar umiestnený.

9. Na účel overenia, či boli splnené podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3, majú colné orgány právo vyžiadať si akékoľvek podkladové materiály alebo vykonať akúkoľvek kontrolu podľa svojho uváženia.

10. Ustanovenia odsekov 2 až 9 sa týkajú mutatis mutandis dôkazu pôvodu vyhotoveného schválenými vývozcami podľa podmienok uvedených v článku 13.

Článok 9

1. Osvedčenie EUR. 1 sa vydáva na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo jeho oprávneného zástupcu, za ktorého je vývozca zodpovedný, na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe III tohto protokolu a ktorý musí byť vyplnený v súlade s týmto protokolom.

2. Za správne vyplnenie formulára uvedeného v odseku 1 zodpovedajú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Colné orgány musia predovšetkým kontrolovať, či odsek určený na opis tovaru bol vyplnený takým spôsobom, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť neoprávneného doplnenia. V tomto zmysle sa opis tovaru musí uviesť tak, aby v texte neboli prázdne riadky. Ak nebude príslušný odsek celkom zaplnený textom opisu, musí sa pod posledným riadkom opisu urobiť vodorovná čiara a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Pretože osvedčenie EUR. 1 tvorí podkladový materiál pre ustanovenia tejto dohody, colné orgány sú zodpovedné za vykonanie všetkých nevyhnutných krokov na overenie pôvodu tovaru a kontrolu ostatných údajov na osvedčení EUR. 1.

4. Keď sa osvedčenie EUR. 1 vydá v zmysle článku 8 ods. 5 po vlastnom vývoze tovaru, ktorého sa osvedčenie týka, musí vývozca v žiadosti uvedenej v odseku 1

– uviesť miesto a dátum vývozu tovaru, ktorého sa osvedčenie týka, a

– vyhlásiť, že žiadne osvedčenie EUR. 1 nebolo vydané v čase vývozu príslušného tovaru, a uviesť dôvody.

5. Žiadosti o osvedčenie EUR. 1 a dôkaz pôvodu podľa článku 8 ods. 3 druhej vety, nevyhnutné na vydanie osvedčenia EUR. 1, musia colné orgány vyvážajúcej krajiny uchovávať najmenej dva roky.

Článok 10

1. Osvedčenia EUR. 1 sa vyhotovujú na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe III tohto protokolu. Formulár je vytlačený v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch štátov zmluvných strán tejto dohody alebo v angličtine. Osvedčenia EUR.1 sa vyhotovujú v jednom z týchto jazykov a v súlade s ustanoveniami zákona vyvážajúceho štátu. Ak sa vypĺňajú ručne, musí sa použiť pero a písať veľkými tlačenými písmenami.

2. Osvedčenie EUR. 1 musí mať rozmer 210 x 297 mm. Možno pripustiť toleranciu v dĺžke +8 mm alebo -5 mm. Použitý papier musí byť biely, lepený, na prepisovanie, s hmotnosťou minimálne 25 g/m2. Papier nesmie obsahovať drevovinu. Musí byť potlačený zeleným gilošovaným vzorom, ktorý umožní voľným okom rozoznať falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

3. Štáty zmluvných strán tejto dohody si môžu vyhradiť právo tlačiť osvedčenia samy alebo ich môžu nechať tlačiť schválenými tlačiarňami. V druhom prípade musí každé osvedčenie EUR. 1 obsahovať odkaz na takéto schválenie. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiarne alebo značku, podľa ktorej možno tlačiareň identifikovať. Musí obsahovať aj vytlačené poradové číslo, takisto na účely identifikácie.

Článok 11

1. Osvedčenie EUR. 1 sa musí predložiť v priebehu štyroch mesiacov od dátumu vystavenia colnými orgánmi vyvážajúceho štátu colným orgánom dovážajúceho štátu, kam tovar vstupuje, a to v súlade s postupmi určenými týmto štátom. Tieto orgány môžu požadovať preklad osvedčenia. Môžu tiež požadovať, aby k vyhláseniu o dovoze bolo priložené vyhlásenie dovozcu o tom, že výrobky zodpovedajú podmienkam požadovaným dohodou.

2. Bez ohľadu na článok 4 ods. 5 v prípade, keď sa na žiadosť osoby prihlasujúcej tovar na vyclenie dováža rozobraný alebo nezostavený výrobok patriaci do kapitoly 84 alebo 85 Harmonizovaného systému po častiach na základe podmienok určených kompetentnými orgánmi, považuje sa tento výrobok za jeden výrobok a po dovoze prvej časti možno predložiť sprievodné osvedčenie za celý výrobok.

3. Každé osvedčenie EUR. 1, ktoré predkladá colný orgán dovážajúceho štátu po konečnom dátume predloženia určenom v odseku 1, možno prijať na uplatnenie osobitných výhod, ak termín predloženia nebol splnený z dôvodu vyššej moci alebo výnimočných okolností.

V iných prípadoch oneskoreného predloženia osvedčenia EUR. 1 ho môžu colné orgány dovážajúceho štátu prijať, ak im bol tovar predložený pred konečným termínom.

4. Zistením malých nezrovnalostí medzi údajmi v osvedčení EUR. 1 a údajmi v dokumentoch predložených colnému orgánu na vykonanie formalít týkajúcich sa dovozu tovaru nestráca osvedčenie ipso facto platnosť, ak sa bezpečne zistí, že toto osvedčenie zodpovedá tovaru.

5. Osvedčenia EUR.1 uchovávajú colné orgány dovážajúceho štátu v súlade s predpismi platnými v tomto štáte.

6. Dôkaz, že boli splnené podmienky určené v článku 6, sa predkladá colným orgánom dovážajúceho štátu vo forme buď

a) jedného dopravného dokladu vyhotoveného vo vyvážajúcom štáte, na základe ktorého prešiel tovar krajinou tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

– presný opis tovaru,

– dátum vyloženia a opätovného naloženia tovaru a prípadne názvy lodí,

– osvedčené preukázanie podmienok, na základe ktorých zostal tovar v krajine tranzitu,

c) alebo akýchkoľvek opodstatňujúcich dokladov, ak nemožno predložiť uvedené doklady.

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v zmluvných stranách splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článku 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený z jednej zo zmluvných strán do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať, s výnimkou ustanovení článku 4, za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia zmluvných strán na materiáloch vyvezených z jednej zo zmluvných strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo zmluvných strán alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 pred tým, ako boli vyvezené, a

b) možno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková hodnota pridaná mimo zmluvnej strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo územia zmluvných strán. Ak však pravidlo v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej zmluvnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia zmluvnej strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou" rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo zmluvných strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia zmluvných strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

1. Bez ohľadu na článok 8 ods. 1 až 7 a článok 9 ods. 1, 4 a 5 možno podľa podmienok ustanovení uvedených ďalej uplatniť zjednodušený postup vo veci dokumentácie týkajúcej sa dôkazu pôvodu.

2. Colné orgány vo vyvážajúcom štáte môžu oprávniť ktoréhokoľvek vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“) uskutočňujúceho časté zásielky, na ktoré možno vydávať osvedčenia EUR. 1, ktorý ponúka pre spokojnosť kompetentných orgánov všetky záruky nevyhnutné na overenie charakteru pôvodu tovaru, aby nepredkladal colnému úradu vo vyvážajúcom štáte v čase vývozu buď tovar, alebo žiadosť o osvedčenie EUR. 1 na tento tovar na získanie osvedčenia EUR. 1 podľa podmienok určených v článku 8 ods. 1 až 4 a v článku 11 ods. 2.

3. Colné orgány môžu oprávniť schváleného vývozcu aj na predkladanie osvedčení EUR. 1 platných maximálne jeden rok od dátumu vydania (ďalej len „osvedčenie LT“). Toto oprávnenie sa udeľuje len v prípadoch, keď sa očakáva, že sa stav pôvodu vyvážaného tovaru počas jedného roku nezmení. Len čo sa skončí platnosť osvedčenia LT pre akýkoľvek tovar, musí vývozca túto skutočnosť oznámiť colným orgánom, ktoré toto oprávnenie vydali.

V prípade uplatnenia zjednodušeného postupu môžu colné orgány vyvážajúceho štátu predpísať použitie osvedčení EUR. 1 so zreteľným označením, podľa ktorého ich možno identifikovať.

4. Oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 musia podľa voľby colných orgánov stanoviť, či oddiel 11 „Colná indosácia“ osvedčenia EUR. 1 musí byť

a) buď indosovaný vopred pečiatkou kompetentného colného úradu vyvážajúceho štátu a vlastnoručným podpisom pracovníka tohto úradu, alebo

b) indosovaný osobitnou pečiatkou schváleného vývozcu, ktorá bola schválená colnými orgánmi vyvážajúceho štátu a zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe VI tohto protokolu; túto pečiatku možno na formulár odtlačiť vopred.

V prípade potreby vypĺňa odsek 11 „Colná indosácia“ osvedčenia EUR. 1 schválený vývozca.

5. V prípadoch uvedených v odseku 4 sa do oddielu 7 „Poznámky“ osvedčenia EUR. 1 uvádza jedna z týchto fráz:

„Simplified procedure“,

„Zjednodušené řízení“,

„Zjednodušené konanie“,

„Egyszerüsített eljárás“,

„Uproszczona procedure“.

„Poenostavljen postopek"

Schválený vývozca v prípade potreby uvedie v oddiele 13 „Žiadosť o overenie“ meno a adresu colného orgánu kompetentného verifikovať osvedčenie EUR. 1.

6. V prípade uvedenom v odseku 3 uvedie schválený vývozca v odseku 7 osvedčenia EUR. 1 aj jednu z týchto fráz:

„LT certificate valid until ...“,

„LT osvědčení platné do ...“,

„LT osvedčenie platné do ...“,

„LT bizonyítvány érvényes ... ig“,

„LT swiadectwo wažne do ...“

„LT potrdilo velja do ...“.

(dátum uvedený číslicami)

a odkaz na oprávnenie, podľa ktorého bolo vydané relevantné osvedčenie.

Od schváleného vývozcu sa nevyžaduje uvádzať v oddiele 8 a v oddiele 9 osvedčenia LT počet a druh nákladových kusov a btto hmotnosť (kg) alebo ďalšie miery (litre, m3, atď.). Ale oddiel 8 musí obsahovať opis a označenie tovaru, ktorý je dostatočne presný na jeho identifikáciu.

7. Bez ohľadu na ustanovenie článku 13 ods. 1 až 3 osvedčenie LT sa musí predložiť dovoznej colnici pri prvom dovoze alebo pred prvým dovozom tovaru, ktorého sa osvedčenie týka. Keď dovozca predkladá tovar na niekoľkých colniciach v štáte dovozu, colné orgány môžu od neho požadovať, aby predložil kópie osvedčenia LT všetkým týmto colniciam.

8. V prípadoch, keď osvedčenie LT bolo predložené colným orgánom, musí sa podať dôkaz aj o pôvode dovážaného tovaru počas platnosti osvedčenia LT faktúrami, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) ak faktúra zahŕňa tak tovar s pôvodom v štáte zmluvnej strany tejto dohody, ako aj tovar nepôvodný, musí vývozca tieto dve kategórie presne rozlíšiť,

b) vývozca musí uviesť na každej faktúre číslo osvedčenia LT, ktoré zahŕňa tovar a dátum skončenia platnosti osvedčenia a názov (názvy) štátu (štátov), z ktorého (z ktorých) tovar pochádza.

Uvedenie čísla osvedčenia LT a krajiny pôvodu vývozcom na faktúre znamená vyhlásenie, že tovar spĺňa podmienky určené v tomto protokole na získanie preferenčného pôvodu na obchod medzi štátmi zmluvných strán tejto dohody.

Colné orgány vyvážajúceho štátu môžu požadovať, aby zápisy, ktoré sa podľa už uvedených ustanovení musia objaviť na faktúre, boli potvrdené vlastnoručným podpisom spolu s čitateľne uvedeným menom signatára.

c) Opis a označenie tovaru na faktúre musí byť dostatočne podrobné, aby bolo úplne jasné, že ten istý tovar je tiež uvedený na osvedčení LT, ktorého sa faktúra týka.

d) Faktúry možno vyhotovovať len na tovar vyvážaný počas platnosti relevantného osvedčenia LT. Možno ich však predkladať aj dovozným colným orgánom počas štyroch mesiacov od ich vyhotovenia vývozcom.

9. V rámci zjednodušeného konania možno faktúry, ktoré spĺňajú podmienky tohto článku, vyhotovovať a prenášať pomocou telekomunikácií alebo metód využívajúcich prostriedky automatizovaného spracovania dát. Takéto faktúry môže prijať colnica dovážajúceho štátu ako preukaz o pôvode tovaru dovážaného v súlade s postupmi určenými tuzemskými colnými orgánmi.

10. V prípade, že colné orgány vyvážajúceho štátu zistia, že osvedčenie alebo faktúra vydaná podľa ustanovenia tohto článku sú neplatné vo vzťahu k akémukoľvek dodanému tovaru, musia o tom ihneď podať správu colným orgánom dovážajúceho štátu.

11. Colné orgány môžu oprávniť schváleného vývozcu na vystavovanie faktúr, ktoré obsahujú vyhlásenie uvedené v prílohe V tohto protokolu, namiesto osvedčenia EUR. 1.

Vyhlásenie uvedené schváleným vývozcom na faktúre musí byť v jednom z úradných jazykov štátov zmluvných strán tejto dohody alebo v angličtine. Musí byť vlastnoručne podpísané a musí

a) obsahovať aj odkaz na číslo oprávnenia schváleného vývozcu alebo

b) byť schváleným vývozcom indosované osobitnou pečiatkou uvedenou v odseku 4 písm. b), ktorá bola schválená colnými orgánmi vyvážajúceho štátu. Táto pečiatka môže byť vopred odtlačená na faktúre.

12. Colné orgány vyvážajúceho štátu však môžu oprávniť schváleného vývozcu, aby nepodpisoval vyhlásenie v odseku 8 písm. b) alebo deklaráciu uvedenú v odseku 11 na faktúre, keď sa takéto faktúry vyhotovujú alebo prenášajú telekomunikáciami alebo metódami využívajúcimi prostriedky automatizovaného spracúvania dát.

Uvedené colné orgány určia podmienky na splnenie tohto odseku, ak to vyžadujú, vrátane písomného potvrdenia schváleného výrobcu, ktorý preberá plnú zodpovednosť za takéto vyhlásenie a deklaráciu, ako keby ním boli vlastnoručne podpísané.

13. V oprávneniach spomínaných v odsekoch 2, 3 a 11 musia colné orgány špecifikovať predovšetkým

a) podmienky, na ktorých základe sa vyhotovuje žiadosť o osvedčenie EUR. 1 alebo podľa ktorých sa vykonáva deklarácia o pôvode tovaru na faktúre;

b) podmienky, na ktorých základe sa tieto žiadosti, ako aj kópie faktúr týkajúcich sa osvedčení LT a faktúr s deklaráciou vývozcu uchovávajú najmenej dva roky. V prípade osvedčení LT alebo faktúr týkajúcich sa osvedčení LT, musí sa táto lehota začínať dátumom uplynutia platnosti osvedčení LT. Tieto ustanovenia platia aj pre osvedčenia EUR. 1 alebo pre osvedčenia LT a faktúry týkajúce sa osvedčení LT, ako aj faktúry s deklaráciou vývozcu, ktoré slúžili ako podklad na vydanie iných dôkazov pôvodu použitých podľa podmienok určených v článku 8 ods. 3.

14. Colné orgány vo vyvážajúcom štáte môžu vyhlásiť určité kategórie tovaru za nespôsobilé na osobitné výhody podľa ustanovení v odsekoch 2, 3 a 11.

15. Colné orgány odmietnu oprávnenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 11 tým vývozcom, ktorí neposkytli všetky záruky, ktoré colné orgány pokladajú za nutné.

Colné orgány môžu oprávnenie kedykoľvek odobrať. Musia to vykonať vtedy, keď sa už neplnia podmienky súhlasu alebo ak schválený vývozca už tieto záruky neposkytuje.

16. Od schváleného vývozcu sa môže vyžadovať, aby colné orgány informoval o ním odosielanom tovare v súlade s predpismi, ktoré ustanovujú, že kompetentný colný úrad môže vykonať akékoľvek overenie, ktoré bude pokladať za nutné, pred odoslaním tovaru.

17. Ustanovenia tohto článku nesmú nepriaznivo ovplyvniť uplatňovanie predpisov štátov zmluvných strán tejto dohody o colných formalitách a o používaní colných dokumentov.

Článok 14

Vyhlásenie uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) vykoná vývozca na formulári uvedenom v prílohe V tohto protokolu v jednom z úradných jazykov štátov zmluvných strán tejto dohody alebo v angličtine. Musí byť napísané strojom alebo opatrené pečiatkou a podpísané rukou. Vývozca musí uchovávať kópiu faktúry s týmto vyhlásením najmenej dva roky.

Článok 15

1. Spolu so žiadosťou o osvedčení EUR. 1 predkladá vývozca alebo jeho zástupca akýkoľvek vhodný podporný dokument, preukazujúci, že vyvážaný tovar spĺňa podmienky na vydanie osvedčenia EUR. 1.

Vývozca sa musí zaručiť, že na vyžiadanie príslušných orgánov predloží všetky doplnkové podklady, ktoré tieto orgány môžu vyžadovať na určenie správnosti pôvodu tovaru spôsobilého na osobitné výhody a že súhlasí s kontrolou svojich účtov a s akoukoľvek kontrolou procesu získavania už uvedeného tovaru, ktoré budú vykonávať príslušné orgány.

2. Podporné dokumenty uvedené v odseku 1 musia vývozcovia uchovávať minimálne dva roky.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia mutatis mutandis v prípade použitia postupu určeného v článku 13 ods. 2 a 3 a osvedčenia EUR. 2 uvedeného v odseku 1 písm. b) a vyhlásení spomínaných v článku 7 ods. 1 písm. c).

Článok 16

1. Tovar odosielaný zo štátu zmluvnej strany tejto dohody na výstavu do iného štátu než štátu zmluvnej strany tejto dohody a po výstave predávaný na účel dovozu do štátu zmluvnej strany tejto dohody je zvýhodnený na základe ustanovení tejto dohody pod podmienkou, že spĺňa požiadavky tohto protokolu, ktoré oprávňujú predpokladať, že tento tovar pochádza zo štátu zmluvnej strany tejto dohody, a za predpokladu, že sa colným orgánom uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca zaslal tento tovar zo štátu zmluvnej strany tejto dohody do štátu, v ktorom sa koná výstava, a vystavil ho v tomto štáte;

b) vývozca tento tovar predal alebo iným spôsobom prenechal niekomu v štáte zmluvnej strany tejto dohody;

c) tovar bol odoslaný počas výstavy alebo bezprostredne po nej do štátu zmluvnej strany tejto dohody v stave, v akom bol odoslaný na výstavu;

d) tovar, keďže bol určený na vystavovanie, nebol použitý na žiadny iný účel než na demonštráciu na výstave.

2. Osvedčenie EUR. 1 sa musí predložiť colným orgánom bežným spôsobom. Na osvedčení sa musí uviesť názov a adresa výstavy. V prípade nutnosti sa môžu požadovať ďalšie písomné doklady o charaktere tovaru a o podmienkach, za ktorých bol vystavený.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú udalosť, ktorá sa neorganizuje na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských prevádzkarňach s úmyslom predávať zahraničný tovar, a tovar v jej priebehu zostáva pod colnou kontrolou.

HLAVA III

OPATRENIA PRE ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 17

1. Na zabezpečenie správneho uplatňovania tejto hlavy budú si zmluvné strany tejto dohody navzájom pomáhať prostredníctvom príslušných colných správ pri kontrole pravosti a presnosti osvedčení EUR. 1 vrátane osvedčení vydaných podľa článku 8 ods. 3 a vyhlásení vývozcov uvedených na osvedčeniach EUR. 2 alebo na faktúrach.

2. Spoločný výbor je oprávnený prijímať rozhodnutia na uplatnenie metód administratívnej spolupráce v určenom čase v štátoch zmluvných strán tejto dohody.

3. Zmluvné strany tejto dohody si navzájom poskytnú vzorové odtlačky pečiatok používaných svojimi colnicami na vydávanie osvedčení EUR. 1.

4. Zmluvné strany tejto dohody musia vykonávať všetky nevyhnutné kroky, aby sa tovar, ktorý v priebehu dopravy využíva slobodné colné pásmo na ich území na základe osvedčenia EUR. 1, nevymenil za iný tovar a nebol podrobený iným než bežným operáciám určeným na zabránenie jeho poškodenia.

5. Ak sa pôvodné výrobky zmluvnej strany tejto dohody dovážané do slobodného colného pásma pod hlavičkou osvedčenia EUR. 1 podrobia úprave alebo spracovaniu, musia príslušné colné orgány vydať na žiadosť vývozcu nové osvedčenie EUR. 1, ak je táto úprava alebo spracovanie v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 18

1. Následné verifikácie osvedčení EUR. 1, EUR. 2 a vyhlásení vývozcov uvedené na faktúrach sa vykonávajú náhodne alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány dovážajúceho štátu oprávnené pochybnosti o pravosti dokumentu alebo o presnosti informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušného tovaru.

2. Na účely plnenia ustanovenia odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúceho štátu osvedčenia EUR. 1 a faktúru, ak bola predložená, alebo faktúru týkajúcu sa osvedčenia LT, alebo faktúru obsahujúcu vyhlásenie vývozcu alebo vyhlásenie EUR. 2, alebo kópiu týchto dokumentov a tam, kde je to vhodné, uvedú dôvody obsahu alebo formy prešetrenia.

Na podporu žiadosti o následné overenie poskytnú colné orgány všetky dokumenty a informácie, ktoré získali a ktoré naznačujú, že konkrétne údaje na osvedčení EUR. 1, osvedčení EUR. 2 alebo na faktúre sú nepresné.

V prípade, že colné orgány dovážajúceho štátu rozhodnú dočasne pozastaviť platnosť ustanovení dohody dovtedy, kým nedostanú výsledky overenia, musia ponúknuť uvoľnenie tovaru vývozcovi, pričom vykonajú všetky preventívne opatrenia, ktoré budú pokladať za nevyhnutné.

3. Colné orgány dovážajúceho štátu musia čo najskôr dostať informáciu o výsledkoch prešetrenia. Tieto výsledky musia byť také, aby umožnili rozhodnúť, či sa dokumenty vrátené podľa odseku 2 týkajú skutočne exportovaného tovaru a či taký tovar spĺňa podmienky na uplatnenie osobitných výhod.

Ak v prípadoch oprávnených pochybností do desiatich mesiacov od dátumu žiadosti na overenie nedostanú žiadnu odpoveď alebo ak odpoveď nebude obsahovať dostatočné informácie na určenie autentickosti príslušného dokumentu alebo pravdivého pôvodu výrobku, colné orgány odmietnu zvláštne výhody ustanovené v dohode s výnimkou prípadov vyššej moci alebo výnimočných okolností.

Ak nebude možné vyriešiť spory tohto druhu medzi colnými orgánmi dovážajúceho štátu a colnými orgánmi vyvážajúceho štátu alebo ak vznikne otázka interpretácie tohto protokolu, potom sa tieto záležitosti predložia podvýboru pre clá a záležitosti pôvodu tovarov uvedeného v článku 25, rozhodnutie vykoná Spoločný výbor.

Vo všetkých prípadoch sa urovnanie sporu medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúceho štátu riadi právnymi predpismi uvedeného štátu.

Ak overovacie konanie alebo iné dostupné informácie naznačia, že sa porušujú ustanovenia tohto protokolu, výrobky sa môžu akceptovať ako pôvodné výrobky podľa tohto protokolu najskôr po skončení všetkých aspektov administratívnej spolupráce ustanovených v tomto protokole vrátane overovacieho postupu.

Takisto len po skončení overovacieho postupu možno výrobky odmietnuť ako pôvodné výrobky podľa tohto protokolu.

Na účel následného overenia osvedčení EUR. 1 musia colné orgány vyvážajúceho štátu uchovávať dokumenty o vývoze alebo kópie osvedčení EUR. 1 namiesto týchto dokumentov aspoň dva roky.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Každá zmluvná strana tejto dohody musí podniknúť kroky nevyhnutné na plnenie tohto protokolu.

Článok 20

Prílohy tohto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti príslušnej osoby povoliť používať metódu takzvaného „účtovného delenia" na spravovanie takých zásob.

2. Táto metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré možno považovať za „pôvodné", bude rovnaké ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie tohto povolenia akýmikoľvek požiadavkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ tohto povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne, ak je to možné, vystaviť takýto dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré možno považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ako boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

Tovar, ktorý vyhovuje ustanoveniam hlavy I a do dňa nadobudnutia platnosti dohody sa buď dopravuje, alebo dočasne uskladňuje na území zmluvnej strany v skladoch pod colnou uzáverou alebo v slobodných colných pásmach, možno akceptovať ako pôvodný s výhradou, že počas štyroch mesiacov od tohto dátumu sa colným orgánom dovážajúceho štátu predloží dôkaz pôvodu vypracovaný so spätnou platnosťou a všetky dokumenty, ktoré poskytujú podporný dôkaz o podmienkach dopravy.

Článok 22

Zmluvné strany tejto dohody sa zaväzujú vykonať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie podmienok určených v tejto dohode na vydávanie osvedčení EUR. 1 colnými orgánmi. Zaväzujú sa tiež zabezpečovať administratívnu spoluprácu nevyhnutnú na tento účel, najmä pri kontrole dopravnej trasy tovaru obchodovaného podľa tejto dohody a miest, v ktorých sa zdržoval.

Článok 23

1. Bez ohľadu na ustanovenia protokolu 7 len výrobky, na ktoré sa vzťahuje dohoda a ktoré sa používajú pri výrobe výrobkov, na ktoré sa vydáva alebo vypĺňa osvedčenie EUR. 1, osvedčenie LT alebo faktúry týkajúce sa tohto osvedčenia LT, alebo faktúra obsahujúca vyhlásenie vývozcu, alebo osvedčenie EUR. 2, môžu podliehať režimu vrátenia cla (drawback) alebo oslobodenia od cla akéhokoľvek druhu, ak majú pôvod v štáte zmluvnej strany tejto dohody.

2. V tomto článku „clo“ znamená také platby, ktoré majú účinok ekvivalentný clu.

Článok 24

1. Pôvodné výrobky v zmysle článku 2 tohto protokolu sú zvýhodnené dohodou aj pri predložení osvedčenia EUR. 1 vydaného colnicou ktorejkoľvek inej zmluvnej strany tejto dohody, v ktorej je uvedený záznam „Application Article 24“ (označenie krajiny pôvodu), potvrdený pečiatkou uvedenej colnice.

2. Ak sú výrobky predtým dovezené do štátu zmluvnej strany tejto dohody a sprevádzané dôkazom o pôvode podľa článku 7 ods. 1, ktorý bol vydaný alebo vystavený v ktoromkoľvek inom štáte zmluvnej strany tejto dohody, reexportované do iného štátu zmluvnej strany tejto dohody, colné orgány vyvážajúceho štátu sa zaväzujú vydávať osvedčenie EUR. 1 so záznamom „Application Article 24“ (označenie krajiny pôvodu) za predpokladu, že budú tieto výrobky reexportované v rovnakom stave alebo nebudú opracované ani spracované v štáte zmluvnej strany tejto dohody viac, než uvádza článok 4 ods. 5.

Článok 25

Podvýbor pre záležitosti cla a pôvodu tovaru sa zriaďuje pri Spoločnom výbore v súlade s článkom 35 ods. 5 dohody poverenom vykonávaním administratívnej spolupráce s cieľom zabezpečiť praktické, správne a jednotné uplatňovanie tohto protokolu a tiež kontinuálny informačný a konzultačný proces medzi odborníkmi.

Skladá sa z odborníkov zo štátov zmluvných strán tejto dohody zodpovedných za otázky súvisiace s colnými záležitosťami a so záležitosťami pôvodu.

Článok 26

Na účely plnenia článku 1 ods. 1 písm. b) pod ii) s každým výrobkom, ktorý pochádza zo štátu zmluvnej strany tejto dohody, sa po dovoze na územie iného štátu zmluvnej strany tejto dohody zaobchádza ako s nepôvodným výrobkom počas obdobia, v ktorom tento druhý štát zmluvnej strany tejto dohody uplatňuje colnú sadzbu použiteľnú na výrobky tretej krajiny alebo akékoľvek zodpovedajúce ochranné opatrenie na tieto výrobky v súlade s touto dohodou.

Článok 27

Každá osoba, ktorá vypracuje alebo zaviní vypracovanie dokumentu, ktorý obsahuje nesprávne konkrétne údaje na získanie zvláštnych výhod, bude penalizovaná.

Příloha 40

Príloha I

VYSVETLIVKY

Poznámka 1 – Článok 1

Pojem „štát zmluvnej strany tejto dohody“ zahŕňa aj teritoriálne vody tohto štátu.

Plavidlá operujúce na otvorenom mori vrátane spracovateľských lodí, kde sa vylovené ryby opracovávajú alebo spracovávajú, sa považujú za súčasť územia toho štátu zmluvnej strany tejto dohody, ktorému patria, ak spĺňajú podmienky určené vo vysvetlivke 4.

Poznámka 2 – Články 1, 2 a 3

Podmienky určené v článku 1, vzťahujúce sa na získanie štatútu pôvodu, sa musia v štáte zmluvnej strany tejto dohody plniť bez prerušenia okrem výnimiek určených v článku 2.

Ak sa pôvodné výrobky vyvezené zo štátu zmluvnej strany tejto dohody do inej krajiny vrátia, okrem výnimiek v článku 2, musia sa považovať za nepôvodné, ak nebude možné colným orgánom preukázať,

– že vrátený tovar je rovnaký ako vyvezený,

– že nebol podrobený nijakej inej operácii, než aká je nutná na jeho uchovanie v dobrom stave počas jeho zdržania v tejto krajine.

Poznámka 3 – Články 1 a 2

Aby sa určilo, že tovar predstavuje pôvodné výrobky, netreba zisťovať, či energia a palivo, stroje, zariadenia a nástroje použité na získanie takého tovaru majú pôvod v treťom štáte alebo nie.

Poznámka 4 – Článok 3 písm. f)

Pojem „jeho plavidlá“ platí len pre plavidlá,

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v štáte zmluvnej strany tejto dohody,

b) ktoré plávajú pod zástavou štátu zmluvnej strany tejto dohody,

c) ktorých aspoň 50 % vlastnia štátni príslušníci štátu zmluvnej strany tejto dohody alebo spoločnosti s ústredím v tomto štáte, ktorej riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátnymi príslušníkmi štátu zmluvnej strany tejto dohody, a navyše v prípade partnerstva alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí takému štátu alebo verejným inštitúciám, alebo štátnym príslušníkom takého štátu,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú všetci štátnymi príslušníkmi štátu zmluvnej strany tejto dohody,

e) ktorých posádku tvorí aspoň 75 % štátnych príslušníkov štátu zmluvnej strany tejto dohody.

Poznámka 5 – Články 3 a 4

1. Jednotkou kvalifikácie na uplatnenie pravidiel o pôvode bude konkrétny výrobok, ktorý sa pokladá za základnú jednotku pri určovaní klasifikácie, používa nomenklatúru Harmonizovaného systému. V prípade súborov výrobkov, ktoré sa klasifikujú na základe všeobecného pravidla 3, sa jednotka kvalifikácie určuje s ohľadom na každú položku v súbore; platí to aj pre súbory čísiel 6308, 8206 a 9605.

Z uvedeného vyplýva, že

– ak sa nejaký výrobok zložený zo skupiny alebo zostavy predmetov zaraďuje podľa pravidiel Harmonizovaného systému do jedného čísla, jednotku kvalifikácie tvorí celok,

– ak sa zásielka skladá z radu rovnakých výrobkov zaradených do jedného čísla Harmonizovaného systému, pri uplatňovaní pravidiel pôvodu sa musí každý výrobok brať jednotlivo.

2. Ak je obal súčasťou výrobku podľa všeobecného pravidla 5 Harmonizovaného systému na účely klasifikácie, posudzuje sa tak aj v prípade určenia pôvodu.

Poznámka 5a – Článok 3 písm. h)

V prípade opotrebovaných pneumatík pojem „opotrebované predmety získané v týchto štátoch, ktoré sú vhodné len na získanie surovín“, nezahŕňa len opotrebované pneumatiky vhodné na získanie surovín, ale aj opotrebované pneumatiky vhodné len na protektorovanie alebo na použitie ako odpad.

Poznámka 6 – Článok 4 ods. 2

Úvodné poznámky k prílohe II sa tam, kde je to vhodné, týkajú všetkých výrobkov vyrobených s použitím nepôvodných materiálov, aj keď nie sú podmienené špecifickou podmienkou v zozname v prílohe II, ale namiesto toho podliehajú zmene čísla podľa pravidla ustanoveného v článok 4 ods. 2.

Poznámka 7 – Článok 5

„Cena priamo zo závodu“ („Ex-works price“) znamená cenu zaplatenú výrobcovi v podniku, v ktorom sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých výrobkov použitých vo výrobe.

„Colná hodnota“ sa chápe ako colná hodnota určená v súlade s dohodou o vykonaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode uzavretej v Ženeve 12. apríla 1979.

Poznámka 8 – Článok 7 ods. 1

Možnosť použitia faktúry ako dôkazu o pôvode tovaru podľa tohto protokolu sa rozširuje na dodací list alebo akýkoľvek iný obchodný dokument, ktorý opisuje príslušný tovar tak podrobne, že ho umožňuje identifikovať.

V prípade výrobkov posielaných poštou, ktoré sa v zmysle článku 7 ods. 2 nepokladajú za obchodné dovozy, možno urobiť vyhlásenie o pôvode na formulári colného vyhlásenia C2/CP3 alebo na liste papiera pripojeného k tomuto vyhláseniu.

Poznámka 9 – Článok 17 ods. 1 a článok 22

Tam, kde bolo podľa podmienok článku 8 ods. 3 vydané osvedčenie EUR. 1 a týka sa tovaru reexportovaného v rovnakom štáte, musia byť colné orgány krajiny miesta určenia schopné získať prostredníctvom administratívnej spolupráce pravé kópie dokladu o pôvode tohto tovaru, ktorý bol vydaný alebo vystavený predtým.

Poznámka 10 – Článok 23

„Vrátenie cla (drawback) alebo oslobodenie od cla akéhokoľvek druhu“ znamená akýkoľvek postup na vrátenie colných poplatkov alebo oslobodenie od nich, či úplné alebo čiastočné, ktoré sa týkajú výrobkov použitých vo výrobe, ak uvedené ustanovenie pripúšťa výslovne alebo v dôsledku toto spätné zaplatenie alebo neplatenie, alebo neuloženie poplatkov, keď sa tovar získaný z uvedených výrobkov vyvezie, nie však vtedy, keď zostane na použitie v tuzemsku.

„Výrobky použité vo výrobe“ znamenajú akékoľvek výrobky, pri ktorých sa žiada „vrátenie cla alebo oslobodenie od cla akéhokoľvek druhu“ ako výsledok vývozu pôvodných výrobkov, na ktoré je vydané alebo vystavené osvedčenie EUR. 1, osvedčenie LT alebo faktúry týkajúce sa tohto osvedčenia LT, alebo faktúra s vyhlásením vývozcu.

Príloha II

OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ TREBA VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL CHARAKTER PÔVODU

ÚVODNÉ POZNÁMKY

Všeobecné

Poznámka 1

1.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec obsahuje číslo alebo kapitolu Harmonizovaného systému a v druhom stĺpci je opis tovaru v tomto systéme pre dané číslo alebo kapitolu. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je pravidlo určené v stĺpcoch 2 a 4. Ak je v niektorých prípadoch pred zápisom v prvom stĺpci uvedené „ex", znamená to, že pravidlo v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 sa týka len tej časti čísla alebo kapitoly, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

1.2 Tam, kde je zoskupených niekoľko čísiel v stĺpci 1 alebo kde dané číslo kapitoly a opis výrobku v stĺpci 2 je všeobecný, platí susedné pravidlo v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 pre všetky výrobky, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zaradené v číslach tejto kapitoly alebo v akýchkoľvek číslach zoskupených v stĺpci 1.

1.3 Ak sú v zozname odlišné pravidlá týkajúce sa odlišných výrobkov v rámci jedného čísla, každý odsek obsahuje opis tej časti čísla, ktorej zodpovedá príslušné pravidlo v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4.

1.4 Ak v stĺpci 4 nie je dané žiadne pravidlo pre výrobky kapitol 84 až 91 vrátane, uplatňuje sa pravidlo určené v stĺpci 3.

Poznámka 2

2.1 Pojem „výroba" sa týka akéhokoľvek druhu opracovania alebo spracovania vrátane montáže alebo špecifických operácií. Pozri 3.5.

2.2 Pojem „materiál" zahŕňa akúkoľvek prísadu, surovinu, zložku alebo dielec, atď. použité pri výrobe výrobku.

2.3 Pojem „výrobok (produkt)" sa vzťahuje na práve vyrábaný výrobok, aj keď je zámer neskôr ho použiť v inej výrobnej operácii.

Poznámka 3

3.1 V prípade akéhokoľvek čísla, ktoré nie je v zozname alebo akejkoľvek časti čísla, ktorá nie je v zozname, platí pravidlo „zmeny čísla" platí na akýkoľvek zápis v zozname, potom je obsiahnutá v pravidle uvedenom v stĺpci 3.

3.2 Opracovanie alebo spracovanie vyžadované pravidlom v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 sa musí vykonať len vo vzťahu k použitým nepôvodným materiálom. Obmedzenia uvedené v pravidle v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 sa podobne týkajú len použitých nepôvodných materiálov.

3.3 Ak pravidlo uvádza, že možno použiť „materiály ktoréhokoľvek čísla", možno použiť aj materiály rovnakého čísla, aké má výrobok, ale s podmienkou, že platia špecifické obmedzenia, ktoré môžu byť tiež obsiahnuté v tomto pravidle. Ale výraz „výroba z materiálov ktoréhokoľvek čísla vrátane iných materiálov čísla ..." znamená, že možno použiť len materiály zaradené v rovnakom čísle alebo výrobok, ktorého opis sa odlišuje od opisu výrobku, ktorý je uvedený v stĺpci 2 zoznamu.

3.4 Ak sa výrobok zhotovený z nepôvodných materiálov, ktorý získal charakter pôvodu počas výroby v dôsledku zmeny pravidla pre číslo alebo podľa vlastného pravidla zoznamu, použije ako materiál v procese výroby iného výrobku, potom pravidlo týkajúce sa výrobku, v ktorom je začlenený, sa naň nevzťahuje.

Napríklad:

Z „inej legovanej ocele zhruba tvárnenej kovaním" čísla 7224 sa vyrába motor čísla 8407, pre ktorý pravidlo uvádza, že hodnota neôvodných materiálov, ktoré možno použiť, nesmie presahovať 40 % ceny priamo zo závodu.

Ak bol tento výrobok zhotovený v príslušnej krajine z nepôvodného ingotu, potom už tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre číslo ex 7224 v zozname. Pri výpočte hodnoty motora ho potom možno brať ako pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tej istej továrni alebo v inej. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda po započítaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.5 Aj keď sa vyhovie zmene pravidla čísla alebo iných pravidiel obsiahnutých v zozname, nezískava výrobok charakter pôvodu, ak sa vykonané spracovanie neberie ako celok v zmysle článku 4 ods. 5.

Poznámka 4

4.1 Pravidlo v zozname reprezentuje minimálnu hodnotu opracovania alebo spracovania, ktoré sa musí nevyhnutne vykonať, opracovanie alebo spracovanie na vyššiu úroveň, takisto dáva charakter pôvodu; naopak opracovanie alebo spracovanie na nižšej úrovni nemôže dať výrobku charakter pôvodu. Ak teda pravidlo hovorí, že možno použiť nepôvodný materiál na určitej úrovni výroby, môže sa taký materiál v skoršej fáze výroby použiť, ale v neskoršej fáze nie.

4.2 Ak pravidlo v zozname určuje, že možno výrobok vyrobiť z viacerých materiálov ako z jedného materiálu, znamená to, že možno použiť ktorýkoľvek (jeden alebo viac) materiál. Pravidlo nevyžaduje použitie všetkých materiálov.

Napríklad:

Pravidlo pre textilné látky hovorí, že možno použiť prírodné vlákna a že okrem iných materiálov možno použiť aj materiály chemické. To neznamená, že sa musia použiť obidva materiály - možno použiť len jeden alebo druhý, alebo obidva.

Ak však platí obmedzenie na jeden materiál a iné obmedzenia v rovnakom pravidle platia pre iné materiály, potom sa tieto obmedzenia týkajú len skutočne použitých materiálov.

Napríklad:

Pravidlo pre šijacie stroje určuje, že tak mechanizmus na napínanie nite, ako aj mechanizmus na kľukatý steh, ktoré sú použité, musia byť pôvodné; tieto dve obmedzenia platia len vtedy, ak sú tieto mechanizmy do šijacieho stroja skutočne zaradené.

4.3 Ak pravidlo v zozname určuje, že sa výrobok musí zhotoviť z konkrétneho materiálu, potom táto podmienka nebráni použiť iné materiály, ktoré pre svoju prirodzenú vlastnosť tomuto pravidlu nevyhovujú.

Napríklad:

Pri výrobku zhotovenom z netkaných materiálov, keď sa v tejto triede výrobkov dovoľuje použiť len nepôvodnú priadzu, nemožno vychádzať z netkanej látky, aj keď netkané látky nemožno bežne zhotoviť z priadze. V takých prípadoch by východiskový materiál bol z fázy predchádzajúcej priadzi - t. j. z vlákna.

Pokiaľ ide o textílie, pozri tiež odsek 7.3.

4.4 Ak sa v pravidle v zozname uvádzajú pri maximálnej hodnote nepôvodných materiálov, ktoré možno použiť, dve percentuálne sadzby alebo viac, potom tieto percentuálne sadzby nemožno sčítavať. Maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prevýšiť najvyššiu z daných percentuálnych sadzieb. Ďalej jednotlivé percentuálne sadzby sa nesmú prekročiť vo vzťahu ku konkrétnym materiálom, pre ktoré platia.

Textílie

Poznámka 5

5.1 Pojem „prírodné vlákna" používaný v zozname sa týka iných vlákien ako vlákien umelých alebo syntetických a je obmedzený na fázy pred spriadaním vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, pojem „prírodné vlákna" zahŕňa vlákna, ktoré boli mykané, česané alebo inak spracované, nie však spriadané.

5.2 Pojem „prírodné vlákna" zahŕňa vlásie čísla 0503, hodváb čísiel 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, zvieracie chlpy alebo štetiny čísiel 5101 až 5105, bavlnené vlákna čísiel 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna čísiel 5301 až 5305.

5.3 Pojmy „textilná vláknina", „chemické materiály" a „papierenské materiály" sa v zozname používajú na opis materiálov nezaradených v kapitáloch 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien, alebo priadzí.

5.4 Pojem „chemické (syntetické alebo umelé) strižové vlákna" sa v zozname používa pre syntetický alebo umelý kábel, strižové vlákna alebo odpad čísiel 5501 až 5507.

Poznámka 6

6.1 V prípade výrobkov zaradených v tých číslach zoznamu, v ktorých sa odkazuje na túto úvodnú poznámku, neplatia podmienky určené v stĺpci 3 zoznamu pre akékoľvek základné textilné materiály používané na ich výrobu, ktoré spolu reprezentujú 10 % alebo menej celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri aj odseky 3 a 4).

6.2 Túto toleranciu však možno uplatniť len na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo z viacerých základných textilných materiálov bez ohľadu na ich podiel na výrobku.

Základné textilné materiály sú:

- hodváb,

- vlna,

- zvieracie štetiny,

- zvieracie chlpy,

- vlásie,

- bavlna,

- papierenské materiály a papier,

- ľan,

- pravé konope,

- jutové a iné textilné lykové vlákna,

- sisalové a iné textilné vlákna z rodu Agave,

- kokosové vlákna, vlákna manilskej konopy, vlákna ramie a iné rastlinné vlákna,

- syntetické chemické vlákna,

- umelé chemické vlákna,

elektricky vodivé vlákna

- syntetické chemické strižové vlákna,

- umelé chemické strižové vlákna.

Napríklad:

Priadza čísla 5205 vyrobená z bavlnených vlákien a syntetických strižových vlákien je zmiešaná priadza. Preto možno použiť nepôvodné materiály, ktoré nespĺňajú pravidlá o pôvode, do hmotnosti až 10 % priadze.

Napríklad:

Vlnená látka čísla 5112 vyrobená z vlnenej priadze a syntetickej priadze zo strižových vlákien je zmiešaná látka. Preto možno použiť buď nepôvodnú syntetickú priadzu, alebo vlnenú priadzu, alebo ich kombináciu, ktorá nespĺňa pravidlá o pôvode, do hmotnosti až 10 % látky.

Napríklad:

Všívaná textília čísla 5802 zhotovená z bavlnenej priadze a bavlnenej tkaniny je zmiešaný výrobok len vtedy, keď je bavlnená textília sama zmiešanou textíliou, zhotovenou z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov, alebo keď použité bavlnené priadze sú samy zmiešané.

Napríklad:

Ak by bola táto všívaná textília vyrobená z bavlnenej priadze a syntetickej tkaniny, potom by bolo jasné, že sa použitili dva základné textilné materiály.

6.3 V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu z polyuretánu s pružnými polyéterovými segmentmi, tiež opradenú", je táto tolerancia 20 % vo vzťahu k priadzi.

6.4 V prípade výrobkov obsahujúcich pruh z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie ako základu (jadra), aj potiahnutých hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, vložené medzi dve fólie z plastu a zlepené lepidlom, je táto tolerancia 30 % vo vzťahu k tomuto pruhu.

Poznámka 7

7.1 V prípade textilných výrobkov, na ktoré sa v zozname vzťahuje poznámka pod čiarou odkazujúca na túto úvodnú poznámku, možno použiť textilné materiály okrem podšívok a medzipodšívok, ktoré nevyhovujú pravidlu určenému v stĺpci 3 zoznamu pre príslušné zhotovené výrobky, za predpokladu, že sú zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku, a ďalej za predpokladu, že ich hodnota neprevyšuje 8 % ceny výrobku priamo zo závodu.

7.2 Akékoľvek iné ako textilné ozdoby a doplnky alebo iné použité materiály, ktoré obsahujú textil, nemusia spĺňať podmienky určené v stĺpci 3, aj keď nepatria do rozsahu poznámky 4 ods. 3.

7.3 V súlade s poznámkou 4 ods. 3 sa môžu akékoľvek nepôvodné iné ako textilné ozdoby a doplnky alebo iné výrobky, ktoré neobsahujú žiadny textil, voľne používať tam, kde ich nemožno vyrobiť z materiálov uvedených v stĺpci 3.

Napríklad:

Ak nejaké pravidlo zoznamu hovorí, že sa musí použiť priadza na konkrétny textilný výrobok, ako je napr. blúzka, nebráni to použiť kovové predmety, ako sú napr. gombíky, pretože ich nemožno zhotoviť z textilných materiálov.

7.4 Tam, kde sa uplatňuje percentuálne pravidlo, treba pri vypočítavaní hodnoty nepôvodných použitých materiálov brať do úvahy hodnotu ozdôb a doplnkov.

Tabuľka 41

Příloha 42

Príloha III

k protokolu 7

Vzor sprievodného osvedčenia EUR. 1 uvedeného v článkoch 7, 9 a 10

Vzor 42-01

Vzor 42-02

Vzor 42-03

Příloha 43

Príloha IV

k protokolu 7

Vzor formulára EUR. 2 uvedeného v článkoch 7 a 12

Vzor 43-01

Příloha 44

Príloha V

k protokolu 7

Vzor 44-01

Příloha 45

Príloha VI

k protokolu 7

Osobitná pečiatka, na ktorú odkazuje článok 13 ods. 4 písm. b)

Vzor 45-01

Příloha 46

Príloha VII

k protokolu 7

Sumy, na ktoré sa odkazuje v protokole 7 čl. 7 ods. 3 ekvivalentné účtovnej jednotke*) v menách zmluvných krajín tejto dohody, sú tieto:

- česká koruna20,68
- maďarský forint82,18
- poľský zlotý12 591,00
- slovenská koruna20,68
- slovinský toliar *) Účtovnou jednotkou sa myslí ECU.

1. Limity hodnôt, ktoré sa uvádzajú v protokole 7 čl. 7 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. a) a b), vyjadrené v národných menách krajín Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovinskej republiky, sú tieto:

Malé balíky
365 ECU
Osobná batožina cestujúcich
1 025 ECU
Vyhlásenie na faktúre
5 110 ECU
Česká a slovenská koruna8 00022 000110 000
Maďarský forint30 00084 200419 400
Poľský zlotý4 600 00012 900 00064 300 000
Slovinský toliar57 000158 000790 000

2. Hodnoty, ktoré sa uvádzajú v protokole 7 čl. 7 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) a b), vyjadrené v národných menách tretích krajín podľa článku 7 ods. 4, sú tieto:

Malé balíky
365 ECU
Osobná batožina cestujúcich
1 025 ECU
Vyhlásenie na faktúre
5 110 ECU
Rakúsky šiling 6 000 15 000 74 000
Belgický frank 16 000 44 000 217 000
Britská libra 255 720 3 585
Dánska koruna 2 900 8 100 40 200
Fínska marka 1 800 5 000 25 000
Francúzsky frank 2 500 7 100 35 300
Nemecká marka 750 2 100 10 500
Grécka drachma 75 000 210 000 1 046 200
Islandská koruna 27 300 76 700 382 400
Írska libra 280 780 3 900
Talianska líra 565 000 1 585 000 7 885 000
Luxemburský frank 16 000 44 000 217 000
Holandský gulden 850 2 400 11 900
Nórska koruna 2 900 8 200 40 800
Portugalské escudo 66 600 187 000 932 500
Španielska peseta 47 100 132 200 658 800
Švédska koruna 3 000 8 000 39 000
Švajčiarsky frank 650 1 800 8 800
Americký dolár 485 1 360 6 800

Příloha 47

Príloha VIII

k protokolu 7

Záznam o porozumení vzťahujúci sa na protokol 7, týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

1. POUŽÍVANIE ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU

Zmluvné krajiny tejto dohody súhlasia, že nebudú používať zjednodušený postup opísaný v článku 13 ods. 4 písm. b) a ods. 11. Táto derogácia sa môže skončiť po rozhodnutí Podvýboru pre pôvod a colné otázky.

Ak také rozhodnutie prijme Podvýbor pre otázky cla, colné orgány zmluvných krajín tejto dohody si budú priebežne vymieňať informácie o zozname schválených vývozcov spomínaných v článku 13 tohto protokolu.

2. POUŽÍVANIE PRAVIDLA VRÁTENIA CLA (DRAWBACK)

Zmluvné krajiny tejto dohody súhlasia, že nebudú aplikovať ustanovenie článku 23 tohto protokolu.

Táto derogácia sa môže skončiť po rozhodnutí Spoločného výboru, ktorý vezme do úvahy prax používanú medzi zmluvnými krajinami tejto dohody a Európskym spoločenstvom a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu.

3. POUŽÍVANIE OSVEDČENIA EUR. 2

Zmluvné krajiny tejto dohody súhlasia, že používanie osvedčenia EUR. 2 sa môže skončiť rozhodnutím Spoločného výboru s prihliadnutím na prax medzi zmluvnými krajinami tejto dohody a Európskym spoločenstvom.

4. POUŽÍVANIE FAKTÚR VYSTAVENÝCH V TRETEJ KRAJINE

Zmluvné krajiny tejto dohody súhlasia, že nebudú používať faktúru ako dôkaz pôvodu tovaru okrem prípadov použitia LT (dlhodobých) osvedčení, ak Spoločný výbor nerozhodne inak.

5. ZAOBCHÁDZANIE S MATERIÁLMI POCHÁDZAJÚCIMI ZO ZMLUVNÝCH KRAJÍN TEJTO DOHODY

Zmluvné krajiny tejto dohody súhlasia, že v najbližšom čase na jednom zo zasadnutí Spoločného výboru znovu zvážia otázku zaobchádzania s výrobkami pochádzajúcimi zo zmluvných krajín (multilaterálnu kumuláciu).

6. ZAOBCHÁDZANIE S MATERIÁLMI POCHÁDZAJÚCIMI Z KRAJÍN EZVO A EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA

Zmluvné krajiny tejto dohody súhlasia, že preskúmajú otázku zaobchádzania s materiálmi, ktoré majú pôvod v krajinách EZVO a Európskeho hospodárskeho spoločenstva, v najbližšom čase na jednom zo zasadaní Spoločného výboru. Vezmú pritom do úvahy skúsenosť z aplikácie pravidiel o pôvode používaných medzi zmluvnými krajinami tejto dohody a štátmi EZVO, ako i Európskeho hospodárskeho spoločenstva, s cieľom dosiahnuť spoločný postup.

DODATOČNÉ USTANOVENIA POUŽÍVANÉ V OBCHODE MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU A SLOVINSKOU REPUBLIKOU

A. ČLÁNOK 1

Česká republika, Slovenská republika a Slovinská republika uplatňujú vo vzájomnom obchode tieto princípy:

a) Materiály pochádzajúce z jednej z týchto krajín sa považujú za pôvodné v druhej krajine a nie je nutné, aby sa podrobili dostačujúcemu spracovaniu alebo opracovaniu, ak sa podrobili opracovaniu alebo spracovaniu presahujúcemu rozsah toho, ako je uvedené v Protokole 7 článku 4 ods. 5.

b) Výrobky, ktoré nadobudli štatút o pôvode na základe písmena a), budú sa aj naďalej považovať za výrobky, ktoré majú pôvod v krajine, ak tam pridaná hodnota presahuje hodnotu použitých materiálov, ktoré majú pôvod v ostatných dvoch krajinách. Ak tomu tak nie je, príslušné výrobky sa budú považovať za pochádzajúce z krajiny, ktorej prislúcha najvyššia hodnota použitých pôvodných materiálov.

B. PRÍLOHA VIII K PROTOKOLU 7

Česká republika, Slovenská republika a Slovinská republika neuplatňujú vo vzájomnom obchode ustanovenia odseku 1 Prílohy VIII.

PROTOKOL 8
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

Protokol 8 + prílohy k protokolu

PROTOKOL 9
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

Protokol 9 + prílohy k protokolu

PROTOKOL 10
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI POĽSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

Protokol 10 + prílohy k protokolu

PROTOKOL 11
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. apríla 1998. V prípade položiek označených hviezdičkou nulové colné sadzby sa budú uplatňovať v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia od 1. januára 2000.

2. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou. V týchto prípadoch obe strany colné sadzby postupne znížia v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe B1 v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998 na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,

- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.

Kvóty uvedené v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

3. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu budú znížené bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

5. Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v čase realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby a špecifické poplatky výrobkov.

Príloha A k Protokolu 11

HS KÓD '96

01.01
0102.10
0103.10
01.04
01.06
02.04*
02.05
02.06
02.08
0301.10
0301.91
0301.92
0301.99
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
06.01
06.02
06.04
0701.10
0709.10
0709.30
0709.40
0709.52
07.11
0712.30
0712.90.11
0712.90.19
0712.90.30
0712.90.50
0712.90.90
07.13
07.14
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
0806.20
0807.20
0808.20
0810.40
0810.50
0810.90
08.12
08.13
08.14
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
0909.10
0909.20
0909.50
09.10
1001.10
1005.10
10.06
10.07
10.08
1102.30
1103.14
11.06
12.01
12.02
12.03
12.04
1205.00.10
1206.00.10
1207.10
1207.20
1207.30
1207.40
1207.50
1207.60
1207.92
1207.99
12.08
12.09
12.11
1212.10
1212.20
1212.30
1212.92
1212.99
12.13
12.14
13.01
13.02
14.01
14.02
14.03
14.04
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
1512.21
1512.29
15.13
15.15
15.18
15.20
15.21
15.22
16.03
16.04
16.05
1702.20
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
1902.40
19.03
1905.30
1905.40
1905.90
2003.20
2005.70
2008.11
2008.19
2008.20
2008.30
2009.11
2009.19
2009.20
2009.30
2009.40
2101.11
2101.12
2101.20
2103.10
22.01
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09

Príloha A1 k Protokolu 11

Česká republika

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
02.04 10 10

Slovenská republika

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
02.04 20 35

Príloha B k Protokolu 11

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10 28 0705.21 10
0207.14.20 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10 15 2005.20 20
1108.14 14 2005.40 15
1108.19 14 2005.51 7
1108.20 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Príloha B1 k Protokolu 11

Česká republika

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
0102.90 1 250 1 500
01.03 650 800
0103.91
0103.92
01.05 65 80
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 125 150
02.02 spoločná s kvótou 02.01
02.03 650 800
02.10 60 70
04.02 50 60
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 200 350
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Slovenská republika

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
0102.90 1 100 1 200
01.03 500 500
0103.91
0103.92
01.05 70 100
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 100 100
02.02 spoločná s kvótou 02.01
02.03 500 500
02.10 70 85
04.02 55 80
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 100 150
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Príloha C k Protokolu 11

Česká republika Slovenská republika
HS kód Colná sadzba (%) Kvóta (t) Kvóta (t)
02.07 50 50
0207.11 28
0207.13.10 28
0207.13.20 28
0207.13.30 28
0207.13.40 28
0207.13.50 28
0207.13.60 28
0207.13.70 28
0207.13.91 10
0207.13.99 28
04.06 8 150 150
0407.00 neobmedzená neobmedzená
0407.00.11 0
0407.00.19 0
0407.00.30 18
0407.00.90 18
04.10 10 neobmedzená neobmedzená
0701.90.51 0 neobmedzená neobmedzená
0701.90.90 30 6 000 3 000
0808.10 3 000 1 000
0808.10.51 5
0808.10.53 5
0808.10.59 5
0808.10.92 5
0808.10.94 5
0808.10.98 5
1005.90 5 neobmedzená neobmedzená
1105.20 5 neobmedzená neobmedzená
11.07 5 neobmedzená neobmedzená
1205.00.90 0 neobmedzená neobmedzená
1206.00 neobmedzená neobmedzená
1206.00.91 0
1206.00.99 0
1212.91.20 0 neobmedzená neobmedzená
1512.11 5 neobmedzená neobmedzená
1514.10 5 neobmedzená neobmedzená
16.01 15 200 200
16.02 200 200
1602.41 15
1602.90 15
1702.50 0 neobmedzená neobmedzená
18.06 neobmedzená neobmedzená
1806.31 10
1806.32 10
1806.90 10
1901.10 8 100 100
1901.20 8 neobmedzená neobmedzená
1901.90 8 neobmedzená neobmedzená
19.02 neobmedzená neobmedzená
1902.20 20
1902.30 20
19.04 neobmedzená neobmedzená
1904.10 6
1904.20.91 6
1904.20.95 0
1904.20.99 6
2004.90 neobmedzená neobmedzená
2004.90.10 15
2004.90.50 15
2004.90.91 15
2004.90.98 15
2005.90 neobmedzená len ČR
2005.90.10 10 len ČR
2005.90.30 0 len ČR
2005.90.50 0 len ČR
2005.90.60 10 len ČR
2005.90.70 10 len ČR
2005.90.80 10 len ČR
2006.00 neobmedzená neobmedzená
2006.00.10 0
2006.00.31 15
2006.00.35 15
2006.00.38 15
2006.00.91 15
2006.00.99 15
20.07 neobmedzená neobmedzená
2007.10 20
2007.91 0
2007.99.10 4
2007.99.20 0
2007.99.31 10
2007.99.33 20
2007.99.51 0
2007.99.93 20
2009.50 10 500 len ČR
2009.80 0 neobmedzená neobmedzená
2009.90 neobmedzená neobmedzená
2009.90.11 10
2009.90.19 10
2009.90.21 0
2009.90.29 0
2009.90.31 10
2009.90.39 10
2009.90.41 0
2009.90.49 0
2009.90.51 0
2009.90.59 0
2009.90.71 0
2009.90.73 0
2009.90.79 0
2009.90.92 0
2009.90.94 0
2009.90.95 0
2009.90.96 0
2009.90.97 0
2009.90.98 0
21.03 neobmedzená neobmedzená
2103.20 9
2103.30.10 5
2103.30.90 5
2103.90.10 0
2103.90.30 0
2103.90.90 5
21.05 15 500 50
2106.90 5 neobmedzená neobmedzená
22.03 12 4 000 hl 2 000 hl
22.04 25 4 000 hl 2 000 hl
22.05 10 5 000 hl len ČR
22.06 13 neobmedzená neobmedzená
22.08 500 hl 500 hl
2208.20 10
2208.40 10
2208.50 10
2208.60 20
2208.70 20
2208.90 20
22.09 5 250 250
2402.90 30 100 100

Príloha D k Protokolu 11

Česká republika Slovenská republika
HS kód Colná sadzba (%) Kvóta (t) Kvóta (t)
02.07 50 50
0207.11 28
0207.13.10 28
0207.13.20 28
0207.13.30 28
0207.13.40 28
0207.13.50 28
0207.13.60 28
0207.13.70 28
0207.13.91 10
0207.13.99 28
04.06 8 len SR 50
0407.00 neobmedzená neobmedzená
0407.00.11 0
0407.00.19 0
0407.00.30 18
0407.00.90 18
04.10 10 neobmedzená neobmedzená
0701.90.51 0 neobmedzená neobmedzená
0701.90.90 30 len SR 250
0808.10.10 5 3 000 2 000
1005.90 5 neobmedzená neobmedzená
1105.20 5 neobmedzená neobmedzená
11.07 5 neobmedzená neobmedzená
11.08 2000 1 500
1108.11 0
1108.12 0
1108.13 0
1205.00.90 0 neobmedzená neobmedzená
1206.00 neobmedzená neobmedzená
1206.00.91 0
1206.00.99 0
12.12 neobmedzená neobmedzená
1212.91.20 0
1212.99 0
1512.11 5 neobmedzená neobmedzená
1514.10 5 neobmedzená neobmedzená
1514.90 10 1 000 len ČR
16.01 15 200 200
16.02 100 100
1602.41 15
1602.90 15
1702.50 0 neobmedzená neobmedzená
08.06 neobmedzená neobmedzená
1806.31 10
1806.32 10
1806.90 10
1901.10 8 100 100
1901.20 8 neobmedzená neobmedzená
1901.90 8 neobmedzená neobmedzená
19.02 neobmedzená neobmedzená
1902.20 20
1902.30 20
19.04 neobmedzená neobmedzená
1904.10 6
1904.20.91 6
1904.20.95 0
1904.20.99 6
2004.90 neobmedzená neobmedzená
2004.90.10 15
2004.90.50 15
2004.90.91 15
2004.90.98 15
2006.00 neobmedzená neobmedzená
2006.00.10 0
2006.00.31 15
2006.00.35 15
2006.00.38 15
2006.00.91 15
2006.00.99 15
20.07 neobmedzená neobmedzená
2007.10 20
2007.91 0
2007.99.10 4
2007.99.20 0
2007.99.31 10
2007.99.33 20
2007.99.51 0
2007.99.93 20
2009.50 10 500 len ČR
2009.80 0 neobmedzená neobmedzená
2009.90 neobmedzená neobmedzená
2009.90.11 10
2009.90.19 10
2009.90.21 0
2009.90.29 0
2009.90.31 10
2009.90.39 10
2009.90.41 0
2009.90.49 0
2009.90.51 0
2009.90.59 0
2009.90.71 0
2009.90.73 0
2009.90.79 0
2009.90.92 0
2009.90.94 0
2009.90.95 0
2009.90.96 0
2009.90.97 0
2009.90.98 0
21.03 neobmedzená neobmedzená
2103.20 9
2103.30.10 5
2103.30.90 5
2103.90.10 0
2103.90.30 0
2103.90.90 5
21.05 15 500 50
2106.90 5 neobmedzená neobmedzená
22.03 10 4 000 hl 2 000 hl
22.04 25 500 hl 1 500 hl
22.05 10 5 000 hl len ČR
22.08 500 hl 500 hl
2208.20 10
2208.40 10
2208.50 10
2208.60 20
2208.70 20
2208.90 20
22.09 5 250 250
2402.90 30 100 100

PROTOKOL 12
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v listine A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. apríla 1998. Pri položkách označených hviezdičkou sa budú nulové colné sadzby uplatňovať v rámci limitov kvót špecifikovaných v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia od 1. januára 2000.

2. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou. V týchto prípadoch colné sadzby postupne znížia obe strany v rámci limitov kvót špecifikovaných v Prílohe B1 v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998 na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,

- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.

Kvóty uvedené v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

5. Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v čase realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby a špecifické poplatky výrobkov.

Príloha A k Protokolu 12

HS KÓD '96

01.01
0102.10
0103.10
01.04
01.06
02.04*
02.05
02.06
02.08
0301.10
0301.91
0301.92
0301.99
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
06.01
06.02
06.04
0701.10
0709.10
0709.30
0709.40
0709.52
07.11
0712.30
0712.90.11
0712.90.19
0712.90.30
0712.90.50
0712.90.90
07.13
07.14
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
0806.20
0807.20
0808.20
0810.40
0810.50
0810.90
08.12
08.13
08.14
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
0909.10
0909.20
0909.50
09.10
1001.10
1005.10
10.06
10.07
10.08
1102.30
1103.14
11.06
12.01
12.02
12.03
12.04
1205.00.10
1206.00.10
1207.10
1207.20
1207.30
1207.40
1207.50
1207.60
1207.92
1207.99
12.08
12.09
12.11
1212.10
1212.20
1212.30
1212.92
1212.99
12.13
12.14
13.01
13.02
14.01
14.02
14.03
14.04
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
1512.21
1512.29
15.13
15.15
15.18
15.20
15.21
15.22
16.03
16.04
16.05
1702.20
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
1902.40
19.03
1905.30
1905.40
1905.90
2003.20
2005.70
2008.11
2008.19
2008.20
2008.30
2009.11
2009.19
2009.20
2009.30
2009.40
2101.11
2101.12
2101.20
2103.10
22.01
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09

Príloha A1 k Protokolu 12

HS kódKvóta (t)
19981999
02.041010

Príloha B k Protokolu 12

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 9,0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10 28 0705.21 10
0207.14.20 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10 15 2005.20 20
1108.14 14 2005.40 15
1108.19 14 2005.51 7
1108.20 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Príloha B1 k Protokolu 12

HS kód Kvóta (t)
1998 1999 +
MR* SLO* MR* SLO*
0102.90 1 000 1 550 1 000 2 500
01.03 200 450 200 700
0103.91
0103.92
01.05 50 50 50 50
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 100 150 100 250
02.02
02.03 2 900 3 500 2 900 7 500
02.10 300 20 500 20
04.02 40 40 40 40
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 250 100 600 100
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

* MR - Kvóty platné pre výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, ktoré sa dovážajú do Maďarskej republiky.
* SLO - Kvóty platné pre výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, ktoré sa dovážajú do Slovinskej republiky.

Príloha C k Protokolu 12

HS kód Kvóta (t)
02.07 100
0207.11
0207.13
0207.24
0207.25
0207.26
0207.27
ex. 0207.27.91*)
0207.32
0207.33
0207.34
0207.35
0207.36.11 - 79, 90
04.06 480
ex 0406.10 len syr z kravského mlieka
ex 0406.20 len syr z kravského mlieka
ex 0406.30 len syr z kravského mlieka
ex 0406.90 len syr z kravského mlieka
0701.90 5 000
0808.10 2 000
16.01 400
1602.41, 90 200
2009.50, 80 - 90 700
2105 500
22.03 3 500 hl
22.04 7 500 hl
22.08 500 hl

*) Okrem; pozri Prílohu B.

Príloha D k Protokolu 12

HS kód Kvóta (t)
02.07 20
0207.11
0207.13
0207.24
0207.25
0207.26
0207.27
ex. 0207.27.91*)
0207.32
0207.33
0207.35
0207.36.11 - 79, 90
04.06 400
0406.40
0406.90.31
0406.90.50
07.02 500
0709.60 30
0807.11.19 500
1005.90 50 000
1107 7 500
1212.91 25 000
1512.11 10 000
2105 500
2106.90.98 - 99 50
2203 4 000 hl
2204.21 5 000 hl
2204.21.38 - 83
2204.21.93 - 97
2204.29.18 - 83
2204.29.93 - 97

*) Okrem; pozri Prílohu B.

PROTOKOL 13
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI POĽSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v listine A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. apríla 1998. Pri položkách označených hviezdičkou sa budú nulové colné sadzby uplatňovať v rámci limitov kvót špecifikovaných v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia od 1. januára 2000.

2. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou. V týchto prípadoch colné sadzby postupne znížia obe strany v rámci limitov kvót špecifikovaných v Prílohe B1 v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998 na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,

- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.

Kvóty uvedené v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

Pri položkách označených dvoma hviezdičkami Poľská republika neuplatní preferenčné clá, ako je to stanovené v tejto prílohe, pokiaľ uplatňuje mimoriadne opatrenia na základe článku 14 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode na dovoz týchto výrobkov z Českej republiky, Maďarskej republiky, Rumunska a zo Slovenskej republiky.

3. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

5. Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v čase realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby a špecifické poplatky výrobkov.

6. Poľská republika a Slovinská republika posúdia v druhej polovici roka 1998 vývoj ich obchodu pri výrobkoch zahrnutých do tohto protokolu. V zmysle tohto posudku Poľská republika a Slovinská republika zvážia pokrok ustanovení tohto protokolu.

Príloha A k Protokolu 13

HS KÓD '96

01.010712.90.501206.00.1015.21
0102.100712.90.901207.1015.22
0103.1007.131207.2016.03
01.0407.141207.3016.04
01.0608.011207.4016.05
02.04*08.021207.501702.20
02.0508.031207.6018.01
02.0608.041207.9218.02
02.0808.051207.9918.03
0301.100806.2012.0818.04
0301.910807.2012.0918.05
0301.920808.2012.111902.40
0301.990810.401212.1019.03
03.020810.501212.201905.30
03.030810.901212.301905.40
03.0408.121212.921905.90
03.0508.131212.992003.20
03.0608.1412.132005.70
03.0709.0112.142008.11
05.0109.0213.012008.19
05.0209.0313.022008.20
05.0309.0414.012008.30
05.0409.0514.022009.11
05.0509.0614.032009.19
05.0609.0714.042009.20
05.0709.0815.012009.30
05.080909.1015.022009.40
05.090909.2015.032101.11
05.100909.5015.042101.12
05.1109.1015.052101.20
06.011001.1015.062103.10
06.021005.1015.0722.01
06.0410.0615.0823.01
0701.1010.0715.0923.02
0709.1010.0815.1023.03
0709.301102.3015.1123.04
0709.401103.141512.2123.05
0709.5211.061512.2923.06
07.1112.0115.1323.07
0712.3012.0215.1523.08
0712.90.1112.0315.1823.09
0712.90.1912.0415.20
0712.90.301205.00.10

Príloha A1 k Protokolu 13

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
02.04 12 20

Príloha B k Protokolu 13

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10 28 0705.21 10
0207.14.20 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10** 15 2005.20 20
1108.14** 14 2005.40 15
1108.19** 14 2005.51 7
1108.20** 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Príloha B1 k Protokolu 13

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
0102.90 1 000 1 000
01.03 800 800
0103.91
0103.92
01.05 50 50
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 70 100
02.02 spoločná s kvótou 02.01
02.03 150 500
02.10 70 100
04.02 40 40
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 75 100
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Príloha C k Protokolu 13

HS kód Kvóta (t)
02.07 500
0207.11
0207.13
0207.24
0207.27
ex. 0207.27.91*)
0207.32
0402.29 60
0406.90 200
0406.90.13
0406.90.23
0406.90.78
0407.00 60
0808.10 400
1601.00 80
1602.41.90 1 000
1806.90.60 200
2005.90.10 60
20.09 200
2009.80
2009.90
21.03 300
2103.20
2103.30
2103.90
2106.90 200
2106.90.10
2106.90.20
2106.90.51
2106.90.59 - 98
22.03 5 000 hl
22.04 17 000 hl
2204.10.111
2204.10.191
2204.10.910 - 990
2204.21.101
2204.21.110 - 950
2204.29.101
2204.29.12 - 43
2204.29.44
2204.29.46 - 75
2204.29.81 - 84
2204.29.89 - 94
22.05 5 000 hl
2205.10.10
2205.90.10

*) Okrem; pozri Prílohu B.

Príloha D k Protokolu 13

HS kód Kvóta (t)
02.07 500
0207.32
0207.33
0207.34
0207.35.11 - 79
0207.35.91 - 99
0207.36.11 - 79
0207.36.90
02.09 100
04.06 200
0406.40
0406.90.9
0703.10 500
0710.21.000 200
0809.20 100
08.11 100
0811.20.11
0811.20.19
0811.20.31
0811.20.39 - 59
0811.20.90 100
10.04 400
1514.10 4 000
16.01 80
18.06 200
1806.31
1806.32
1806.90
2001.90.50 100
22.03 5 000 hl
22.07 5 000 hl
22.08 2 000 hl

PROTOKOL 21
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI RUMUNSKOM NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu budú zrušené od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou.

V prípade položiek označených jednou hviezdičkou sa nulové colné sadzby uplatnia v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 budú zrušené od 1. januára 2000.

V prípade položiek označených dvoma hviezdičkami colné sadzby postupne znížia obe strany v súlade s nasledujúcim časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 1999zostávajúce clá sa budú eliminovať.

2. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou.

V prípade položiek označených jednou hviezdičkou colné sadzby postupne znížia obe strany v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe B1 v súlade s nasledujúcim časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,
- k 1. januáru 1999na úroveň stanovenú v Prílohe B.

Kvóty uvedené v Prílohe B1 budú zrušené k 1. januáru 2000.

V prípade položiek označených dvoma hviezdičkami colné sadzby postupne znížia obe strany na úroveň stanovenú v tejto prílohe v súlade s nasledujúcim časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998na 30 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,
- k 1. januáru 1999na úroveň stanovenú v Prílohe B.

3. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

5. Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v čase realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby a špecifické poplatky výrobkov.

Príloha A k Protokolu 21

HS KÓD '96

01.01 0712.90.50 1206.00.10 15.21
0102.10 0712.90.90 1207.10 15.22
0103.10 07.13 1207.20 16.03
01.04 07.14 1207.30 16.04
01.06 08.01 1207.40 16.05
02.04* 08.02 1207.50 1702.20
02.05 08.03 1207.60 18.01
02.06 08.04 1207.92 18.02
02.08 08.05 1207.99 18.03
0301.10 0806.20 12.08 18.04
0301.91 0807.20 12.09 18.05
0301.92 0808.20 12.11 1902.40
0301.99 0810.40 1212.10 19.03
03.02 0810.50 1212.20 1905.30
03.03 0810.90 1212.30 1905.40
03.04 08.12 1212.92 1905.90
03.05 08.13 1212.99 2003.20
03.06 08.14 12.13 2005.70
03.07 09.01 12.14 2008.11
05.01 09.02 13.01 2008.19
05.02 09.03 13.02 2008.20
05.03 09.04 14.01 2008.30
05.04 09.05 14.02 2009.11**
05.05 09.06 14.03 2009.19**
05.06 09.07 14.04 2009.20**
05.07 09.08 15.01 2009.30**
05.08 0909.10 15.02 2009.40**
05.09 0909.20 15.03 2101.11
05.10 0909.50 15.04 2101.12
05.11 09.10 15.05 2101.20
06.01 1001.10 15.06 2103.10
06.02 1005.10 15.07 22.01
06.04 10.06 15.08 23.01
0701.10 10.07 15.09 23.02
0709.10 10.08 15.10 23.03
0709.30 1102.30 15.11 23.04
0709.40 1103.14 1512.21 23.05
0709.52 11.06 1512.29 23.06
07.11 12.01 15.13 23.07
0712.30 12.02 15.15 23.08
0712.90.11 12.03 15.18 23.09
0712.90.19 12.04 15.20
0712.90.30 1205.00.10

Príloha A1 k Protokolu 21

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
02.04 20 25

Príloha B k Protokolu 21

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10** 28 0705.21 10
0207.14.20** 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60** 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90** 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10 15 2005.20 20
1108.14 14 2005.40 15
1108.19 14 2005.51 7
1108.20 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Príloha B1 k Protokolu 21

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10** 28 0705.21 10
0207.14.20** 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60** 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90** 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10 15 2005.20 20
1108.14 14 2005.40 15
1108.19 14 2005.51 7
1108.20 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Príloha B1 k Protokolu 21

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
0102.90 20 20
01.03 110 125
0130.91
0103.92
01.05 50 75
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 20 50
02.02 spoločná s kvótou 02.01
02.03 40 55
02.10 40 80
04.02 30 45
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 100 150
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Príloha C k Protokolu 21

HS kód Colná sadzba (%) Kvóta (t)
0207 okrem: 70 150
0207.12
0207.14
0207.27.91
0207.36.81
0207.36.85
0207.36.89
0401.20 30 100
1601 28 100
1602.90 28 100
20.04.90 25 30

Príloha D k Protokolu 21

HS kód Colná sadzba (%) Kvóta (t)
0603.10 15 neobmedzená
0705.11.80 10 50
0806.10 0 neobmedzená
0810.20 15 neobmedzená
1005.90.00 0 15 000
1512.11.91 0 150
1601 28 100
1602.90 28 100

PROTOKOL 22
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky a Slovenskej republiky sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

PROTOKOL 23
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody- na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 2000- na 15 % základného cla,
- k 1. januáru 2001- zostávajúce clá sa zrušia.

2. Na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, dovážané do Bulharskej republika a neuvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú uplatňovať nulové clá od dátumu vykonávania dohody.

3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody- na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 2000- na 15 % základného cla,
- k 1. januáru 2001- zostávajúce clá sa zrušia.

4. Na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, dovážané do Maďarskej republiky a neuvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú uplatňovať nulové clá od dátumu vykonávania dohody.

Príloha A k Protokolu 23

250840
252020
252321
252329
252330
253090
271000
280430
281310
281410
281511
281512
282810
282890
283010
283410
283531
283620
283630
283650
284210
284290
284910
290315
290531
290941
290950
291411
291735
291813
292610
293340
293371
300410
300510
300590
310210
310221
310230
310250
310280
320810
320910
320990
330410
330420
330430
330491
330499
330510
330520
330530
330590
330610
340111
340119
340120
340220
340290
340410
340420
340510
340520
340530
360200
360410
360490
360500
380820
381900
382000
390110
390810
391721
391722
391723
391810
391890
391990
392010
392020
392041
392042
392051
392059
392061
392062
392063
392069
392071
392072
392073
392091
392092
392093
392094
392099
392210
392220
392290
392310
392321
392329
392330
392340
392390
392410
392490
392510
392520
392530
392590
392610
392620
392630
392640
392690
400241
400300
400400
400599
400610
400690
400700
400811
400819
400821
400829
400910
400920
400930
400940
400950
401011
401012
401013
401019
401021
401022
401023
401024
401029
401110
401120
401140
401150
401191
401199
401210
401220
401290
401310
401320
401390
401610
401691
401692
401693
401694
401695
401699
401700
410511
410520
410611
410620
420100
420211
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420232
420239
420291
420292
420299
420310
420321
440920
441011
441019
441090
441111
441119
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441213
441214
441219
441222
441223
441229
441292
441293
441299
441300
441510
441520
441600
441810
441820
441830
441840
441850
441890
442110
442190
480251
480252
480253
480300
480411
480431
480439
480441
480449
480459
480510
480521
480522
480523
480529
480560
480820
480830
481011
481029
481031
481420
481430
481490
481500
481610
481710
481720
481730
481810
481820
481830
481850
481890
481910
481920
481930
481940
481950
481960
500400
500600
500710
500720
500790
510610
510620
510710
510720
511000
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511219
511220
511230
511290
511300
520411
520419
520521
520522
520523
520524
520526
520541
520542
520543
520544
520546
520611
520612
520613
520614
520621
520623
520624
520632
520633
520634
520641
520642
520643
520644
520710
520911
520912
520921
520922
520929
520931
520932
520941
520943
520949
520951
520952
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530919
530921
530929
531010
531090
531100
540110
540231
540232
540233
540241
540261
540269
540620
540710
540730
540752
540753
540781
540782
540783
540784
540791
540792
540793
540794
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
550320
550330
550510
550610
550820
550911
550912
550921
550922
550931
550941
550942
550962
550969
551011
551012
551020
551030
551090
551110
551120
551130
551211
551219
551221
551229
551291
551299
551311
551312
551313
551319
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551591
551592
551599
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
560121
560122
560221
560229
560311
560312
560313
560314
560391
560392
560393
560394
560710
560721
560729
560730
560741
560749
560750
560790
560811
560819
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570241
570242
570249
570251
570252
570291
570292
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580810
580890
581100
590110
590190
590410
590491
590492
590700
590800
590900
600110
600121
600122
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600230
600241
600242
600243
600249
600291
600292
600293
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799
610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611220
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621112
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621210
621220
621230
621290
621310
621320
621390
621410
621420
621430
621440
621490
621510
621520
621590
621600
621710
621790
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630520
630532
630533
630539
630590
630611
630612
630619
630621
630622
630629
630631
630639
630641
630649
630691
630699
630710
630790
640191
640192
640199
640212
640219
640220
640291
640299
640312
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
680410
680422
680430
680790
680800
680911
680919
680990
681019
681091
681099
681110
681120
681130
681190
681250
681270
681290
681310
681390
681510
690100
690410
690490
690510
690590
690600
690710
690790
690810
690890
690990
691010
691090
691110
691190
691200
691310
691390
691410
691490
700319
700320
700330
700490
701010
701321
701329
701331
701332
701339
701391
701610
701690
701810
701890
701932
701939
702000
720810
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
720915
720916
720917
720918
720925
720926
720927
720928
720990
721011
721012
721041
721049
721061
721070
721090
721113
721114
721119
721123
721129
721190
721210
721220
721230
721240
721310
721320
721391
721410
721420
721491
721499
721610
721621
721622
721650
721691
721699
721710
721720
721730
721790
722990
730110
730120
730290
730300
730410
730429
730451
730459
730490
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730590
730610
730620
730630
730640
730650
730660
730690
730711
730719
730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730830
730840
730890
730900
731010
731029
731100
731210
731290
731300
731420
731441
731449
731600
731700
731813
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732090
732111
732112
732113
732181
732183
732219
732290
732392
732393
732394
732399
732410
732490
732591
732599
732611
732619
732620
732690
740710
740829
740911
740919
740921
740929
740931
740939
741110
741999
760410
760421
760429
760611
760612
760692
760711
761010
761090
761691
761699
780300
780419
780420
790310
790390
790500
820210
820240
820291
820299
820310
820340
820411
820412
820520
820530
820540
820551
820559
820570
820580
820590
820600
820720
820730
820740
820750
820760
820770
820780
820790
820810
820820
820830
820840
820890
821110
821191
821192
821193
821194
830110
830120
830150
830170
830300
830910
830990
831110
831120
831130
831190
840211
840212
840219
840220
840290
840310
840390
840410
840510
840734
840790
841319
841320
841330
841340
841350
841360
841381
841382
841410
841420
841440
841451
841459
841510
841581
841582
841590
841610
841690
841710
841720
841780
841911
841919
841932
841939
841940
841950
841981
841990
842111
842112
842119
842121
842122
842123
842129
842131
842191
842211
842219
842220
842230
842240
842290
842330
842381
842389
842390
842410
842481
842489
842490
842511
842519
842539
842542
842611
842619
842630
842649
842699
842720
842790
842832
842833
842839
843210
843221
843229
843230
843240
843280
843290
843311
843319
843320
843330
843360
843420
843510
843610
843699
843710
843780
843810
843840
843850
843860
843880
843890
845011
845019
845819
845891
845910
845921
845931
845939
845940
845951
845961
845969
845970
846011
846019
846021
846029
846120
846150
846190
846231
846239
846241
846249
846410
846591
846592
846593
846594
846595
846596
846599
846610
846620
846630
846692
846711
846719
846799
846810
846820
846880
847021
847029
847040
847050
847090
847110
847810
847890
847910
847930
847989
848020
848030
848041
848049
848110
848120
848130
848180
848190
848210
848220
848230
848240
848250
848299
848310
848320
848360
848390
848590
850110
850120
850131
850140
850151
850152
850211
850212
850213
850220
850410
850421
850422
850431
850432
850433
850434
850440
850450
850511
850710
850780
850810
850820
850880
851130
851140
851150
851220
851230
851440
851519
851521
851539
851590
851610
851621
851632
851633
851660
851671
851672
851679
851680
851730
851821
851830
851921
851929
852110
852190
852311
852320
852390
852510
852520
852719
852729
852732
852739
852790
852812
852813
852821
852822
852830
852910
852990
853010
853080
853110
853180
853210
853222
853223
853224
853225
853229
853310
853329
853510
853521
853529
853530
853590
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853690
853710
853720
853810
853890
854411
854419
854420
854430
854441
854449
854451
854459
854460
854520
854620
854690
854710
854720
854790
860500
860719
860730
860799
860900
870110
870120
870130
870190
870210
870290
870310
870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
870410
870421
870422
870423
870431
870432
870540
870911
870919
870990
871110
871200
871491
871492
871610
871620
871631
871639
871640
871680
890391
890392
890399
900140
900150
900211
900490
900580
900590
900610
900651
900653
900659
900691
900719
900792
901600
901730
901780
901790
902480
902580
902590
902620
902680
902690
902710
902720
902730
902750
902810
902820
902890
902910
902990
903010
903031
903210
903220
903281
903289
903290
903300
910112
910191
910211
910221
910390
910400
910511
910519
910521
910610
910690
910700
910919
910990
911390
930100
930200
930700
940120
940130
940140
940161
940169
940171
940179
940180
940310
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940410
940429
940430
940490
940510
940520
940540
940550
940560
940591
940592
940599
940600
950100
950210
950291
950320
950330
950341
950349
950350
950370
950380
950390
950410
950420
950430
950440
950490
950510
950590
950612
950619
950632
950651
950659
950661
950662
950669
950670
950691
950699
960719

Príloha B k Protokolu 23

2514 00
2516 11
2516 12
2516 90
2701 12
2701 19
2701 20
2702 10
2702 20
2703 00
2710 00 81 00
2710 00 83 00
2710 00 85 00
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 01
2710 00 98 99
2807 00
2844 40 40 00
2848 00
2903 11
2903 12
2903 13
2903 14
2903 15
2903 16
2903 21
2903 23
2903 30
2903 41
2903 42
2903 43
2903 44
2903 45
2903 46
2903 47
2903 49
2903 51 90 00
2903 59
2903 61
2903 62
2904 20 10 00
2905 45
2909 11
2909 19
2909 20
2909 30
2909 42
2909 44
2909 49
2909 50
2912 11
2915 24
2915 31
2915 33
2916 19
2916 20
2916 39
2917 11
2917 12
2917 13
2917 14
2917 20
2917 31
2917 32
2917 33
2917 34
2917 35
2917 36
2917 37
2918 11
2918 12
2918 13
2918 14
2918 15
2918 16
2918 17
2918 19
2918 21
2918 22
2918 23
2918 29
2918 30
2918 90
2919 00
2920 10
2920 90
2921 11
2921 12
2921 22
2921 29
2921 41 00 99
2921 43
2921 44
2921 45
2921 49
2921 59
2922 11
2922 19
2922 21
2922 22
2922 29
2922 30
2922 41
2922 42
2922 50
2925 19
2925 20
2926 20
2930 10
2930 20
2930 30
2930 40
2933 11
2933 19
2933 21
2933 40 10 00
2933 40 30 00
2933 40 90 01
2933 40 90 99
2933 51
2933 90 20 00
2933 90 40 01
2933 90 95 02
2933 90 95 03
2933 90 95 04
2936 10
2936 21
2936 22
2936 23
2936 24
2936 25
2936 26
2936 27
2936 28
2936 90
2937 10
2937 21
2937 22
2937 29
2937 92
2937 99 00 01
2939 10
2939 21
2939 29
2939 30
2939 41
2939 42
2939 49
2939 50
2939 61
2939 62
2939 63
2939 69
2939 70
2939 90
3002 10 10 01
3002 10 91 01
3002 10 95 00
3002 90
3006 10
3006 20
3006 30
3006 40
3006 50
3006 60 11 99
3006 60 19 99
3006 60 90 99
3101 00 00 01
3101 00 00 99
3102 10
3102 21
3102 29
3102 30
3102 40
3102 50
3102 60
3102 70
3102 80
3102 90
3103 10
3103 20
3103 90
3105 10
3105 20
3105 30
3105 40
3105 51
3105 59
3105 60
3105 90
3203 00 19 99
3203 00 90 00
3206 11
3206 19
3206 20
3206 30
3206 41
3206 43
3206 50
3302 10 10 00
3302 10 21 00
3302 10 29 00
3304 10
3304 20
3304 30
3304 91
3304 99
3306 20 00 01
3401 11
3401 19
3401 20
3402 11
3402 12
3402 13
3402 19
3402 20
3402 90
3601 00
3602 00
3603 00
3604 10
3604 90 00 01
3604 90 00 99
3605 00
3606 10
3606 90
3804 00
3808 20
3808 30
3808 40
3808 90
3822 00 00 04
3823 11
3823 12
3823 13
3823 19
3823 70
3916 10
3917 21 10 99
3917 21 91 00
3917 21 99 99
3917 22 10 99
3917 22 91 00
3917 22 99 99
3917 31 90 01
3918 10
3918 90
3926 10
3926 20
3926 30
3926 40
3926 90 10 00
3926 90 50 00
3926 90 91 00
3926 90 99 01
3926 90 99 99
4001 10
4001 21
4001 22
4001 29
4001 30
4008 11
4009 10
4009 20
4009 30
4009 40
4009 50
4010 11
4010 12
4010 13
4010 19
4010 21
4010 22
4010 23
4010 24
4010 29
4011 10
4011 20 10 02
4011 20 90 02
4011 30
4011 40
4011 50
4011 91
4011 99
4012 10
4012 20
4012 90
4013 10 90 02
4013 20
4013 90
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 01
4016 99 88 01
4102 10
4102 21
4102 29
4103 10
4103 20
4103 90
4109 00
4110 00
4202 11
4202 12
4202 19 10 00
4202 19 90 01
4202 19 90 02
4202 19 90 03
4202 21
4202 22
4202 29
4202 31
4202 32
4202 39 00 01
4202 39 00 02
4202 39 00 03
4202 91
4202 92
4202 99 00 01
4202 99 00 02
4202 99 00 03
4203 10
4203 21
4203 29
4203 30
4203 40
4204 00
4205 00
4302 20 00 01
4401 10
4401 22
4402 00 00 01
4403 91 00 99
4403 92 00 99
4407 26 31 00
4407 26 39 00
4407 26 50 00
4407 29 20 00
4407 29 31 00
4407 29 50 00
4407 91 10 01
4407 91 10 99
4407 91 31 00
4407 91 39 00
4407 91 50 00
4407 91 90 99
4407 92 10 01
4407 92 10 99
4407 92 30 00
4407 92 50 00
4407 92 90 99
4407 99 30 00
4407 99 50 00
4408 39 70 01
4408 39 81 01
4408 39 89 01
4408 90 11 01
4408 90 11 02
4408 90 21 00
4408 90 25 00
4408 90 35 01
4408 90 81 01
4408 90 89 01
4418 10
4418 20
4418 30
4418 40
4418 50
4418 90
4419 00
4601 10
4601 20
4601 91
4601 99
4602 10
4602 90
4801 00 10 00
4802 20
4802 30
4802 40
4802 51
4802 52
4802 53
4802 60
4803 00
4804 11
4804 19
4804 21
4804 29
4804 31
4804 39
4804 41
4804 42
4804 49
4804 51
4804 52
4804 59
4805 21
4805 22
4805 29
4805 30
4805 40
4805 50
4805 60 10 00
4805 60 40 00
4805 60 60 00
4805 60 90 02
4805 60 90 99
4805 70 11 00
4805 70 19 99
4805 70 90 02
4805 70 90 99
4805 80 11 00
4805 80 19 03
4805 80 19 99
4805 80 90 03
4805 80 90 99
4806 10
4806 30
4806 40
4810 11 91 01
4810 11 91 02
4810 11 99 01
4810 11 99 02
4810 12 00 01
4811 31 00 01
4811 39 00 01
4814 20 00 99
4820 10
4820 20
4820 30
4820 40
4820 50
4820 90
4907 00 30 00
4907 00 91 00
4907 00 99 00
5001 00
5007 10
5007 20
5007 90
5101 11
5101 19
5101 21
5101 29
5101 30
5102 10
5102 20
5106 10
5106 20
5107 10
5107 20
5111 11
5111 19
5111 20
5111 30
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5113 00
5205 11
5205 12
5205 13
5205 14
5205 15
5205 21
5205 22
5205 23
5205 24
5205 26
5205 27
5205 28
5205 31
5205 32
5205 33
5205 34
5205 35
5205 41
5205 42
5205 43
5205 44
5205 46
5205 47
5205 48
5208 11 10 99
5208 11 90 99
5208 13 00 99
5208 19 00 99
5208 21 10 99
5208 21 90 99
5208 22
5208 23 00 99
5208 29 00 99
5208 31 00 99
5208 32
5208 33 00 99
5208 39 00 99
5208 41 00 99
5208 42
5208 43 00 99
5208 49 00 99
5208 51 00 99
5208 52
5208 53 00 99
5208 59 00 99
5209 11
5209 12
5209 19
5209 21
5209 22
5209 29
5209 31
5209 32
5209 39
5209 41
5209 42
5209 43
5209 49
5209 51
5209 52
5209 59
5210 11 10 99
5210 11 90 99
5210 12 00 99
5210 19 00 99
5210 21 10 99
5210 21 90 99
5210 22 00 99
5210 29 00 99
5210 31 10 99
5210 31 90 99
5210 32 00 99
5210 39 00 99
5210 41 00 99
5210 42 00 99
5210 49 00 99
5210 51 00 99
5210 52 00 99
5210 59 00 99
5211 11
5211 12
5211 19
5211 21
5211 22
5211 29
5211 31
5211 32
5211 39
5211 41
5211 42
5211 43
5211 49
5211 51
5211 52
5211 59
5212 11 10 99
5212 11 90 99
5212 12 10 99
5212 12 90 99
5212 13 10 99
5212 13 90 99
5212 14 10 99
5212 14 90 99
5212 15 10 99
5212 15 90 99
5212 21
5212 22
5212 23
5212 24
5212 25
5306 10 90 00
5306 20 90 00
5309 11
5309 19
5309 21
5309 29
5311 00 90 01
5401 10 11 00
5401 10 19 00
5402 10 90 01
5402 31 00 01
5402 32 00 01
5402 41 00 01
5402 51 00 01
5402 61 00 01
5404 10
5404 90
5407 10
5407 20
5407 30
5407 41
5407 42
5407 43
5407 44
5407 51
5407 52
5407 53
5407 54
5407 61
5407 69
5407 71
5407 72
5407 73
5508 10 11 00
5508 10 19 00
5509 11
5509 12
5509 21
5509 22
5509 31
5509 41
5509 42
5509 51
5509 52
5509 53
5509 59
5509 62
5509 69
5509 91
5509 92
5509 99
5602 10
5602 21
5602 29
5602 90
5603 11
5603 12
5603 13
5603 14
5603 91
5603 92
5603 93
5603 94
5701 10
5701 90
5702 10
5702 20
5702 31
5702 32
5702 39
5702 41
5702 42
5702 49
5702 51
5702 52
5702 59
5702 91
5702 92
5702 99
5805 00
5806 10
5806 20
5806 31
5806 32
5806 39
5806 40
5810 10
5810 91
5810 92
5810 99
5811 00
5901 10
5901 90
5903 10
5903 20
5903 90
5907 00 90 01
5907 00 90 02
5907 00 90 99
6101 10
6101 20
6101 30
6101 90
6102 10
6102 20
6102 30
6102 90
6103 11
6103 12
6103 19
6103 21
6103 22
6103 23
6103 29
6103 31
6103 32
6103 33
6103 39
6103 41
6103 42
6103 43
6103 49
6104 11
6104 12
6104 13
6104 19
6104 21
6104 22
6104 23
6104 29
6104 31
6104 32
6104 33
6104 39
6104 41
6104 42
6104 43
6104 44
6104 49
6104 51
6104 52
6104 53
6104 59
6104 61
6104 62
6104 63
6104 69
6105 10
6105 20
6105 90
6106 10
6106 20
6106 90
6107 11
6107 12
6107 19
6107 21
6107 22
6107 29
6107 91
6107 92
6107 99
6108 11
6108 19
6108 21
6108 22
6108 29
6108 31
6108 32
6108 39
6108 91
6108 92
6108 99
6109 10
6109 90
6110 10
6110 20
6110 30
6110 90
6111 10
6111 20
6111 30
6111 90
6112 11
6112 12
6112 19
6112 20
6112 31
6112 39
6112 41
6112 49
6113 00
6114 10
6114 20
6114 30
6114 90
6115 11
6115 12
6115 19
6115 20
6115 91
6115 92
6115 93
6115 99
6116 10
6116 91
6116 92
6116 93
6116 99
6117 10
6117 20
6117 80
6117 90
6201 11
6201 12
6201 13
6201 19
6201 91
6201 92
6201 93
6201 99
6202 11
6202 12
6202 13
6202 19
6202 91
6202 92
6202 93
6202 99
6203 11
6203 12
6203 19
6203 21
6203 22
6203 23
6203 29
6203 31
6203 32
6203 33
6203 39
6203 41
6203 42
6203 43
6203 49
6204 11
6204 12
6204 13
6204 19
6204 21
6204 22
6204 23
6204 29
6204 31
6204 32
6204 33
6204 39
6204 41
6204 42
6204 43
6204 44
6204 49
6204 51
6204 52
6204 53
6204 59
6204 61
6204 62
6204 63
6204 69
6205 10
6205 20
6205 30
6205 90
6206 10
6206 20
6206 30
6206 40
6206 90
6207 11
6207 19
6207 21
6207 22
6207 29
6207 91
6207 92
6207 99
6208 11
6208 19
6208 21
6208 22
6208 29
6208 91
6208 92
6208 99
6209 10
6209 20
6209 30
6209 90
6210 10
6210 20
6210 30
6210 40
6210 50
6211 11
6211 12
6211 20
6211 31
6211 32
6211 33
6211 39
6211 41
6211 42
6211 43
6211 49
6212 10
6212 20
6212 30
6212 90
6213 10
6213 20
6213 90
6214 10
6214 20
6214 30
6214 40
6214 90
6215 10
6215 20
6215 90
6216 00
6217 10
6217 90
6302 10
6302 21
6302 22
6302 29
6302 31
6302 32
6302 39
6302 40
6302 51
6302 52
6302 53
6302 59
6302 60
6302 91
6302 92
6302 93
6302 99
6303 11
6303 12
6303 19
6303 91
6303 92
6303 99
6306 11
6306 12
6306 19
6306 21
6306 22
6306 29
6306 31
6306 39
6306 41
6306 49
6306 91
6306 99
6309 00 00 99
6310 10
6310 90
6401 10
6401 91
6401 92
6401 99
6402 12
6402 19
6402 20
6402 30
6402 91
6402 99
6403 12
6403 19
6403 20
6403 30
6403 40
6403 51
6403 59
6403 91
6403 99
6404 11
6404 19
6404 20
6405 10
6405 20
6405 90
6406 10
6406 20
6406 91
6406 99
6506 99
6908 10 10 99
6908 10 90 99
6908 90 11 99
6908 90 21 99
6908 90 29 99
6908 90 31 99
6908 90 51 99
6908 90 91 99
6908 90 93 99
6908 90 99 99
6911 10
6911 90
6912 00
6914 10
6914 90
7003 20
7013 10
7013 21
7013 29
7013 31
7013 32
7013 39
7013 91
7013 99
7102 39 00 99
7103 91 00 99
7103 99 00 99
7107 00
7108 13 10 01
7108 13 10 99
7108 13 30 01
7108 13 30 99
7108 13 50 02
7108 13 90 00
7108 20
7109 00
7110 19 10 99
7110 19 30 99
7110 19 50 99
7110 19 90 99
7110 29 00 99
7110 39 00 99
7110 49 00 99
7113 11
7113 19
7113 20
7114 11
7114 19
7114 20
7117 11
7117 19
7117 90
7118 10
7118 90
7202 21
7202 29
7202 30
7202 60
7202 70
7202 80
7202 92
7202 93
7202 99
7204 50
7205 10
7205 21
7205 29
7206 10
7206 90
7207 20 11 00
7207 20 32 01
7207 20 51 00
7207 20 71 01
7207 20 90 01
7208 10
7208 25
7208 26
7208 27
7208 36
7208 37
7208 38
7208 39
7208 40
7208 51
7208 52
7208 53
7208 54
7208 90
7209 15
7209 16 10 01
7209 16 10 99
7209 16 90 01
7209 16 90 99
7209 17
7209 18
7209 25
7209 26 10 01
7209 26 10 99
7209 26 90 01
7209 26 90 99
7209 27
7209 28
7209 90 10 01
7209 90 10 99
7209 90 90 01
7209 90 90 99
7210 11 10 01
7210 11 90 01
7210 12 11 01
7210 12 19 01
7210 12 90 01
7210 20
7210 30
7210 41
7210 49
7210 50
7210 61
7210 69
7210 70
7210 90
7211 13
7211 14
7211 19
7211 23
7211 29
7211 90
7212 10 10 01
7212 10 10 99
7212 10 91 01
7212 10 91 99
7212 10 93 01
7212 10 93 99
7212 10 99 01
7212 10 99 99
7212 20
7212 30
7212 40
7212 50
7212 60
7213 10 00 01
7213 10 00 99
7213 20
7213 91
7213 99
7214 10
7214 20 00 99
7214 30
7214 91
7214 99
7215 10
7215 50
7215 90
7216 10
7216 21
7216 22
7216 31
7216 32
7216 33
7216 40
7216 50
7216 61
7216 69
7216 91
7216 99
7217 10
7217 20
7217 30
7217 90
7218 10
7218 91
7218 99
7223 00
7224 10
7224 90
7225 11
7225 19
7225 20
7225 30
7225 40
7225 50
7225 91
7225 92
7225 99
7226 11
7226 19
7226 20
7226 91
7226 92
7226 93
7226 94
7226 99
7227 10
7227 20
7227 90
7228 10
7228 20
7228 30
7228 40
7228 50
7228 60
7228 70
7228 80
7229 10
7229 20
7229 90
7301 10
7301 20
7302 10
7302 20
7302 30
7302 40
7302 90
7303 00
7304 21
7304 31 10 01
7304 31 91 01
7304 31 99 01
7304 39 10 01
7304 39 20 01
7304 39 30 01
7304 39 51 01
7304 39 59 01
7304 39 91 01
7304 39 93 01
7304 39 99 01
7304 41 10 01
7304 41 90 01
7304 49 10 01
7304 49 30 01
7304 49 91 01
7304 49 99 01
7304 51 11 01
7304 51 19 01
7304 51 30 01
7304 51 91 01
7304 51 99 01
7304 59 10 01
7304 59 31 01
7304 59 39 01
7304 59 50 01
7304 59 91 01
7304 59 93 01
7304 59 99 01
7304 90 10 01
7304 90 90 01
7305 11
7305 12
7305 19
7305 20
7305 31
7305 39
7305 90
7306 10
7306 20
7306 30 10 01
7306 30 10 02
7306 30 10 03
7306 30 21 00
7306 30 29 00
7306 30 51 01
7306 30 59 01
7306 30 71 01
7306 30 71 02
7306 30 78 01
7306 30 78 02
7306 30 90 01
7306 30 90 02
7306 40 10 01
7306 40 10 02
7306 40 10 03
7306 40 91 01
7306 40 91 02
7306 40 91 03
7306 40 99 01
7306 40 99 02
7306 40 99 03
7306 50 10 01
7306 50 10 02
7306 50 10 03
7306 50 91 00
7306 50 99 01
7306 50 99 02
7306 60 10 01
7306 60 31 01
7306 60 39 01
7306 60 90 01
7306 90 00 01
7307 11
7307 19
7307 21
7307 22
7307 23
7307 29
7307 91
7307 92
7307 93
7307 99
7308 10
7308 20
7308 30
7308 40
7308 90
7309 00
7310 10
7310 21
7310 29
7311 00
7312 10
7312 90
7313 00
7314 12
7314 13
7314 14
7314 19
7314 20
7314 31
7314 39
7314 41
7314 42
7314 49
7314 50
7316 00
7317 00
7318 11
7318 12
7318 13
7318 14
7318 15
7318 16
7318 19
7318 21
7318 22
7318 23
7318 24
7318 29
7320 10
7320 20
7320 90
7321 11
7321 12
7321 13
7321 81
7321 82
7321 83
7321 90
7322 11
7322 19
7322 90
7323 10
7323 91
7323 92
7323 93
7323 94
7323 99
7324 10
7324 21
7324 29
7324 90
7325 10
7325 91
7325 99
7326 11
7326 19
7326 20
7326 90
7614 10
7614 90
7616 10
7616 91
7616 99
8202 10
8306 30
8310 00
8407 10
8409 99 00 99
8413 30
8413 40 00 99
8413 50
8413 60
8413 70 10 99
8413 70 21 99
8413 70 29 99
8413 70 30 99
8413 70 40 99
8413 70 50 99
8413 70 61 99
8413 70 69 99
8413 70 70 99
8413 70 80 99
8413 70 91 99
8413 81 90 99
8413 82
8413 91 10 99
8413 91 90 99
8413 92
8414 20
8414 30
8414 40
8414 80 10 99
8414 80 21 99
8414 80 29 99
8414 80 31 99
8414 80 39 99
8414 80 41 99
8414 80 49 99
8414 80 60 99
8414 80 71 99
8414 80 79 99
8414 80 90 99
8414 90 10 99
8414 90 90 99
8422 11
8422 19
8422 20
8422 40
8422 90 90 99
8426 20 00 01
8426 41 00 01
8426 49 00 01
8428 31 00 01
8428 32 00 01
8428 33 10 01
8428 33 90 01
8428 90 10 01
8428 90 30 01
8428 90 71 01
8428 90 79 01
8428 90 91 01
8428 90 98 01
8429 11
8429 19
8429 40 90 00
8429 51 10 02
8429 51 91 02
8429 51 99 02
8429 52 10 02
8429 52 90 02
8429 59 00 02
8433 11
8433 19
8433 20
8433 30
8433 40
8433 52
8433 53
8433 59
8433 60
8433 90
8435 10
8435 90
8442 50 21 01
8442 50 23 01
8442 50 29 01
8442 50 80 01
8443 11 00 01
8443 12 00 01
8443 19 10 01
8443 19 31 01
8443 19 35 01
8443 19 39 01
8443 19 90 01
8443 21 00 01
8443 29 00 01
8443 30 00 01
8443 59 20 00
8443 59 40 01
8443 59 70 01
8443 90 10 01
8443 90 80 01
8458 11 41 99
8458 11 49 99
8458 11 80 99
8458 19 20 99
8458 19 40 99
8458 19 80 99
8458 91 80 99
8458 99 00 99
8470 50
8481 20
8481 30
8481 40
8481 80
8481 90
8482 10 10 99
8482 10 90 99
8482 20 00 99
8482 30 00 99
8482 50 00 99
8482 80
8483 20
8483 30
8483 40
8483 50
8483 60
8483 90
8508 10
8508 20
8508 80
8509 10
8509 20
8509 30
8509 40
8509 80
8510 30
8511 10
8511 20
8511 30
8511 40
8511 50
8511 80
8511 90
8517 11
8517 19 10 01
8517 19 10 02
8517 19 10 99
8517 19 90 00
8517 21
8517 22
8517 30
8517 50
8517 80
8517 90
8521 10 10 00
8521 10 30 01
8521 10 30 99
8521 10 80 01
8521 10 80 99
8521 90
8524 10
8524 40
8524 51
8524 52
8525 10
8525 20
8525 30
8525 40
8526 10
8526 91
8526 92 10 00
8526 92 90 99
8527 12
8527 13
8527 19
8528 12
8528 13
8528 21 14 01
8528 21 16 01
8528 21 18 01
8528 21 90 01
8528 22 00 01
8528 30 05 01
8528 30 20 01
8528 30 99 01
8529 10
8529 90
8534 00
8535 10
8536 10
8536 20
8536 30
8536 41
8536 49
8536 50
8536 61
8536 69
8536 90
8537 10
8537 20
8542 14 91 00
8542 19 05 01
8542 19 98 00
8542 30 10 00
8544 11 10 00
8544 11 90 99
8544 19 10 00
8544 19 90 99
8544 20
8544 30
8544 41
8544 49
8544 51
8544 59
8544 60
8544 70
8545 11
8545 19
8545 90 90 01
8601 10
8601 20
8602 10
8602 90
8604 00 00 99
8605 00
8702 10
8702 90
8703 10
8703 21
8703 22
8703 23
8703 24
8703 31
8703 32
8703 33
8703 90
8704 10
8704 21 10 02
8704 21 10 03
8704 21 31 02
8704 21 39 00
8704 21 91 02
8704 21 99 00
8704 22 10 01
8704 22 10 99
8704 22 91 01
8704 22 91 99
8704 22 99 01
8704 22 99 99
8704 23
8704 31 10 99
8704 31 31 00
8704 31 39 00
8704 31 91 99
8704 31 99 00
8704 32
8704 90
8705 30
8705 90 10 00
8705 90 90 03
8706 00
8707 10
8707 90
8708 10 10 99
8708 10 90 99
8708 21
8708 29 10 99
8708 29 90 99
8708 31
8708 39 10 99
8708 39 90 99
8708 40 10 99
8708 40 90 99
8708 50 10 99
8708 50 90 99
8708 60 10 99
8708 60 91 99
8708 60 99 99
8708 70 10 99
8708 70 50 99
8708 70 91 99
8708 70 99 99
8708 80 10 99
8708 80 90 99
8708 91 10 99
8708 91 90 99
8708 92 10 99
8708 92 90 99
8708 93 10 99
8708 93 90 99
8708 94 10 99
8708 94 90 99
8708 99 10 99
8708 99 30 99
8708 99 50 99
8708 99 92 99
8708 99 98 99
8801 10
8801 90
8802 20
8802 30
8802 40
8802 60
8803 90
8901 10
8901 20
8901 30
8901 90
8903 10
8903 91
8903 92
8903 99
8904 00
8905 10
8905 20
8905 90
8906 00
8907 10
8907 90
9004 90
9007 11
9007 19
9007 20
9007 91
9007 92
9018 41
9018 49 10 00
9018 49 90 99
9018 50
9018 90 10 00
9018 90 20 00
9018 90 30 00
9018 90 41 00
9018 90 49 00
9018 90 50 00
9018 90 60 00
9018 90 70 00
9018 90 85 01
9018 90 85 99
9026 10 10 02
9026 10 91 01
9026 10 99 01
9027 10 90 00
9027 90 50 99
9027 90 80 99
9302 00
9303 10
9303 20
9303 30
9303 90
9304 00
9305 10
9305 21
9305 29
9305 90
9306 10
9306 21
9306 29
9306 30
9306 90
9307 00
9401 10
9401 20
9401 30
9401 40
9401 50
9401 61
9401 69
9401 71
9401 79
9401 80 00 01
9401 90
9402 10
9402 90
9403 10
9403 20
9403 30
9403 40
9403 50
9403 60
9403 70
9403 80
9403 90
9405 10
9405 20
9405 40
9405 50
9406 00
9502 10
9502 91
9502 99
9601 10
9601 90
9602 00
9603 10
9603 30
9603 40
9603 50
9603 90
9608 10
9608 20
9608 31
9608 39
9608 40
9608 50
9608 60
9609 10
9609 20
9609 90 10 00

PROTOKOL 24
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI POĽSKOU REPUBLIKU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 60 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na 40 % základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na 20 % základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

2. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, neuvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania dohody.

3. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na tri sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na dve sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na jednu sedminu základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

4. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na štyri sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na tri sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na dve sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

5. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 17 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2000 - na 4 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2001 - zostávajúce clá sa zrušia.

6. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe E k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 9 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2000 - na 3 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2001 - zostávajúce clá sa zrušia.

7. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe F k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 6 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2000 - na 3 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2001 - zostávajúce clá sa zrušia.

8. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, neuvedené v Prílohách B až F k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania dohody.

Príloha A k Protokolu 24

252310
252321
252329
252330
252390
271000
310210
310230
401110
401120
401140
401220
540231
540241
540410
72092690
721011
721610
721621
841821
841829
870110
870120
870130
870190
870210
870290

Príloha B k Protokolu 24

870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
870600 91 5
870600 91 6
870710 90 0

Príloha C k Protokolu 24

3505
8701 20
8702 10
8702 90
8704 10
8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90
8705 10
8705 20
8705 30
8705 40
8705 90
8706 00 11 5
8706 00 11 6
8706 00 19 5
8706 00 19 6
8706 00 99 5
8706 00 99 6
8707 90 90 9

Príloha D k Protokolu 24

271000 61 0
271000 65 0
271000 66
271000 67
271000 68

Príloha E k Protokolu 24

2710 00 11 0
2710 00 15 0
2710 00 21 0
2710 00 25 0
2710 00 26 0
2710 00 27 0
2710 00 29 0
2710 00 32 0
2710 00 34 0
2710 00 36 0
2710 00 37 0
2710 00 39 0
2710 00 41 0
2710 00 45 0
2710 00 51 0
2710 00 55 0
2710 00 59 0

Príloha F k Protokolu 24

7202 11
7202 19
7202 21
7202 30
7202 41
7202 49
7206 10
7206 90
7207
7208 okrem 7208 40 90
7209 okrem 7209 15, 7209 18 99, 7209 25
7210 okrem 7210 12 19 1, 7210 12 90 1, 7210 20, 7210 50, 7210 61, 7210 69
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219 okrem 7219 31, 7219 32, 7219 34, 7219 35, 7219 90
7220
7221
7222
7223
7224
7225 okrem 7225 40 80, 7225 91, 7225 92, 7225 99
7226 okrem 7226 93, 7226 94, 7226 99 20
7227
7228 okrem 7228 70
7229
7301
7302
7303
7304 okrem 7304 49 10
7305
7306
7307
7308 okrem 7308 10, 7308 20, 7308 30, 7308 40 90, 7308 90 10, 7308 90 51, 7308 90 59

PROTOKOL 25
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI RUMUNSKOM NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 25 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

2. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 60 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na 40 % základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na 20 % základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

3. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, neuvedené v Prílohách A a B k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania dohody.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 25 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

5. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 45 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na 15 % základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

6. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe E k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 10 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

7. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, neuvedené v Prílohách C, D a E k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania dohody.

Príloha A k Protokolu 25

28181010
28181090
28182000
28263000
32041100
32041200
32041300
32041400
32041600
32041700
32041900
32049000
32071000
32074010
32074020
32074030
32074080
32081010
32081090
32082010
32082090
32089011
32089013
32089019
32089091
32089099
32091000
32099000
33041000
33042000
33043000
33049100
33049900
33051000
33052000
33053000
33059010
33059090
34021110
34021190
34021200
34021300
34021900
34022010
34022090
34029010
34029090
38081010
38081040
38081090
38082010
38082015
38082040
38082050
38082060
38082080
38083011
38083013
38083015
38083017
38083021
38083023
38083027
38083090
38084090
38089010
39011010
39011090
39012010
39012090
39019010
39019020
39019090
39021000
39023000
39029010
39029020
39029090
39041000
39042200
39049000
39094000
39095010
39095090
40091000
40092000
40093000
40094000
40095030
40095050
40095070
40095090
40101200
40101300
40101900
40102100
40102200
40102300
40102400
40102900
40111000
40112010
40112090
40119130
40119190
40119910
40119990
40121030
40121050
40121080
40122090
40129010
40129090
40161090
40169100
40169200
40169390
40169500
40169930
40169952
40169958
40169982
40169988
44101190
44101910
44101930
44101950
44101990
44111100
44111900
44112900
44113900
44119900
52081110
52081190
52081211
52081213
52081215
52081219
52081291
52081293
52081295
52081299
52081300
52081900
52082110
52082190
52082211
52082213
52082215
52082219
52082291
52082293
52082295
52082299
52082300
52083100
52083211
52083213
52083215
52083219
52083291
52083293
52083295
52083299
52083300
52083900
52084100
52084300
52084900
52085100
52085210
52085300
52085900
52091100
52091200
52092100
52092200
52092900
52093100
52093200
52093900
52094100
52094200
52094300
52094910
52095100
52095200
52101110
52101190
52101200
52102190
52102200
52102900
52103110
52103190
52103200
52104100
52104200
52104900
52105100
52105200
52111100
52111200
52112100
52112200
52112900
52113100
52113200
52114100
52114200
52114300
52114910
52114990
52115100
52115200
52115900
52121110
52121190
52121210
52121290
52121310
52121390
52121410
52121490
52121510
52121590
52122110
52122190
52122210
52122290
52122310
52122390
52122410
52122490
52122510
53091111
53091119
53091190
53091990
53092190
53092990
53101010
53101090
53109000
53110010
53110090
54011011
54011019
54011090
54012010
54072019
54073000
54074100
54074200
54074300
54074400
54075100
54075200
54075300
54076110
54076130
54076150
54076190
54076910
54076990
54077100
54077200
54077300
54077400
54078100
54078300
54078400
54079100
54079200
54079300
54082100
54082310
54082390
54082400
54083100
54083400
55121100
55121990
55122910
55122990
55129100
55129910
55129990
55131130
55131190
55131200
55131300
55131900
55132110
55132130
55132190
55132200
55132300
55132900
55133100
55133200
55133300
55134100
55134200
55134300
55134900
55141100
55141200
55141300
55142200
55142300
55142900
55143100
55143200
55143300
55143900
55144100
55144200
55144300
55151311
55151319
55151391
55151399
55151930
55151990
55152110
55152130
55152190
55152211
55152219
55152291
55152299
55152910
55152930
55152990
55159110
55159130
55159190
55159211
55159219
55159291
55159299
55159910
55159930
55161100
55161300
55161400
55162310
55163100
55163200
55163300
55163400
55164100
55164200
55164300
55169100
55169300
55169400
56011090
56012110
56012190
56012210
56012291
56013000
56041000
56042000
56049000
56060010
56060091
56060099
56071000
56072910
56072990
56073000
56074100
56074990
56075030
57011010
57011091
57011093
57011099
57019010
57019090
57021000
57022000
57023110
57023130
57023190
57023210
57023290
57023910
57023990
57024110
57024190
57024210
57024290
57024910
57024990
57025100
57025200
57025900
57029100
57029900
57031010
57031090
57032011
57032091
57032099
57033011
57033051
57033059
57033091
57033099
57039010
57039090
57041000
57049000
57050010
57050031
57050090
58011000
58012200
58012300
58012400
58012500
58012600
58013100
58013200
58013300
58013400
58013500
58013600
58019010
58019090
58021100
58022000
58023000
58039010
58039030
58039050
58041011
58041019
58041090
58042110
58042190
58042910
58043000
58050000
58061000
58063900
58079010
58081000
58101010
58101090
58109110
58109190
58109210
58109290
58109910
58109990
59011000
59021010
59021090
59022010
59022090
59029010
59029090
59032090
59039091
59049110
59049190
59049200
59050010
59050050
59050070
59050090
60011000
60012910
60012990
60019110
60019130
60019150
60019190
60019210
60019230
60019250
60019290
60019910
60019990
60022010
60022031
60022039
60023010
60023090
60024100
60024210
60024250
60024290
60024311
60024319
60024331
60024333
60024339
60024350
60024393
60024395
60024399
60024900
60029100
60029210
60029250
60029290
60029310
60029331
60029333
60029339
60029391
60029399
61011010
61011090
61012010
61012090
61013010
61013090
61019010
61019090
61021010
61021090
61023010
61023090
61029010
61029090
61031100
61031200
61031900
61032100
61032900
61033100
61033200
61033300
61033900
61034110
61034190
61034210
61034310
61034390
61034910
61034991
61034999
61041100
61041200
61041300
61041900
61042100
61042200
61042300
61042900
61043100
61043200
61043300
61044100
61044200
61044300
61044400
61045100
61045300
61045900
61046190
61046290
61046310
61046390
61046910
61046991
61046999
61052010
61052090
61059010
61062000
61069010
61069030
61069050
61071200
61071900
61072200
61072900
61079110
61079190
61079200
61079900
61081110
61081190
61081910
61082200
61083110
61083190
61083211
61083219
61083290
61083900
61089110
61089200
61089910
61089990
61099010
61099030
61099090
61101010
61101031
61101035
61101038
61101091
61101095
61101098
61102010
61102099
61103010
61103091
61103099
61109010
61109090
61111010
61111090
61112010
61112090
61113010
61113090
61119000
61121100
61121200
61121900
61122000
61123110
61123190
61123910
61123990
61124110
61124190
61124910
61124990
61130010
61130090
61141000
61142000
61143000
61151100
61151200
61151910
61151990
61152011
61152019
61159100
61159200
61159310
61159330
61159399
61159900
61161020
61161080
61169100
61169200
61169300
61169900
61172000
61178010
62011100
62011210
62011290
62011310
62011390
62019100
62019200
62019300
62019900
62021100
62021210
62021290
62021310
62021390
62021900
62029100
62029200
62029300
62031100
62031200
62031910
62031930
62032100
62032210
62032280
62032310
62032380
62032911
62032918
62032990
62033100
62033210
62033310
62033911
62033919
62033990
62034110
62034130
62034190
62034211
62034233
62034251
62034259
62034290
62034319
62034331
62034339
62034390
62034911
62034919
62034931
62034939
62034950
62034990
62041100
62041200
62041300
62041910
62041990
62042100
62042210
62042310
62042380
62042918
62042990
62043100
62043310
62043390
62043911
62043919
62044100
62044200
62044300
62044400
62044910
62044990
62045100
62045200
62045300
62045910
62046110
62046180
62046190
62046211
62046231
62046233
62046239
62046251
62046259
62046290
62046311
62046331
62046339
62046390
62046911
62046931
62046939
62046950
62046990
62051000
62059010
62061000
62062000
62069010
62071900
62072200
62072900
62079110
62079200
62081100
62081910
62081990
62082200
62082900
62089111
62089210
62089900
62091000
62093000
62101010
62101091
62101099
62102000
62103000
62104000
62111100
62111200
62113100
62113231
62113241
62113310
62113331
62113341
62113342
62113390
62113900
62114100
62114210
62114231
62114241
62114242
62114331
62114341
62114342
62114390
62121000
62122000
62123000
62129000
62131000
62132000
62139000
62141000
62142000
62143000
62144000
62149090
62151000
62159000
62160000
62171000
62179000
63011000
63012010
63012091
63012099
63013010
63013090
63014010
63014090
63019010
63019090
63021010
63021090
63022100
63022210
63022290
63022910
63022990
63023110
63023190
63023210
63023290
63023910
63023930
63023990
63024000
63025110
63025190
63025200
63025310
63025390
63025900
63026000
63029190
63029200
63029310
63029390
63031100
63031900
63039100
63039210
63039290
63039910
63039990
63041100
63041910
63041930
63041990
63049100
63049200
63049300
63049900
63052000
63053900
63059000
63061100
63062100
63062200
63063100
63063900
63064100
63064900
63069100
63071010
63071030
63071090
63072000
63079010
63079091
63080000
63101010
63101030
64011010
64011090
64019110
64019190
64019290
64019910
64019990
64022000
64023000
64029100
64029910
64029939
64029996
64032000
64033000
64035911
64035931
64035935
64035950
64035995
64035999
64039111
64039116
64039193
64039911
64039931
64041100
64051010
64052010
64059010
64059090
70051025
70051030
70051080
70052130
70052180
70052925
70052935
70052980
72084010
72091690
72092690
72092790
72092890
72172010
72172030
72173019
72173031
72179030
72179090
73041030
73043199
73043951
73043959
73043991
73043993
73044190
73044991
73063021
73063051
73063059
73063071
73063078
73064099
73065099
73066031
73066039
73069000
76041010
76041090
76042100
76042910
76042990
76061110
76061191
76061193
76061199
76061210
76061250
76061291
76061293
76061299
76069100
76069200
76071110
76071190
76071910
76071991
76071999
76072010
76072091
76072099
84031010
84031090
84039090
84081011
84081019
84082010
84082055
84082057
84089029
84089033
84132090
84133091
84133099
84135030
84135050
84135071
84135090
84136041
84136059
84137021
84137029
84137030
84137080
84137091
84138190
84139190
84141050
84141090
84142099
84145930
84145990
84146000
84148031
84148060
84148071
84148090
84149090
84161010
84161090
84162010
84162090
84169000
84171000
84172090
84178090
84179000
84181091
84181099
84182900
84183091
84183099
84184091
84184099
84185011
84185019
84185091
84185099
84189100
84221100
84221900
84222000
84223000
84224000
84229090
84241099
84242000
84243001
84243010
84243090
84248110
84248199
84248920
84248980
84294010
84294090
84295110
84295191
84295199
84329010
84331159
84331951
84332051
84332059
84333010
84333090
84334090
84335100
84335390
84336090
84339000
84342000
84381010
84381090
84382000
84384000
84385000
84386000
84388091
84388099
84389000
84425023
84432900
84433000
84435100
84435920
84435980
84436000
84439010
84439090
84513010
84513030
84513080
84514000
84515000
84518080
84519000
84581120
84601900
84602111
84602115
84602119
84609090
84651010
84651090
84659110
84659120
84659190
84659200
84659300
84659400
84659500
84659600
84659910
84659990
84701010
84701090
84702100
84702900
84703000
84705000
84742000
84743100
84748000
84749010
84749090
84774000
84775990
84778010
84778090
84779090
84802000
84804100
84804900
84807100
84807900
84811019
84812090
84813010
84813099
84814010
84814090
84818011
84818019
84818031
84818039
84818051
84818079
84818081
84818099
84821010
84821090
84822000
84824000
84825000
84828000
84829190
84831041
84831051
84831057
84831060
84831080
84833090
84834082
84834083
84834084
84834085
84834092
84834094
84834096
84834098
84835099
84836099
84839098
86073099
86079930
87021011
87021019
87021099
87029019
87029039
87041090
87042139
87042191
87042199
87042291
87042299
87043139
87043199
87043299
87081010
87081090
87082990
87083110
87083191
87083199
87084090
87085010
87085090
87087010
87087099
87088010
87088090
87089190
87089290
87089390
87089490
87089998
87141900
87149110
87149130
87149430
87149500
87149610
87149630
87149910
87149930
87149950
87149990
87161099
87162090
87163100
87163980
87164000
87169090
94031051
94031059
94031091
94031093
94032099
94033011
94033099
94034090
94035000
94036010
94036030
94036090
94037090
94039010
94039030
94039090
94051021
94051029
94051050
94051091
94051099
94052011
94052019
94052050
94052091
94052099
94054010
94054031
94054035
94054091
94054095
94054099
94056091
94056099
94059190
94059290
94059990
94060010
94060039
94060090

Príloha B k Protokolu 25

87032110
87032190
87032211
87032219
87032290
87032311
87032319
87032390
87032490
87033110
87033190
87033211
87033219
87033290
87033319
87033390
87039010
87039090

Príloha C k Protokolu 25

250510
250590
250840
252020
252321
252329
252330
253090
271000
280430
281310
281410
281512
282810
282890
283010
283410
283620
283630
283650
284290
284910
290315
290531
291411
291813
292610
293340
293371
293623
293624
293626
293629
300410
300431
300440
300450
300510
300590
310250
310280
320810
320910
320990
330300
330410
330420
330430
330491
330499
330510
330520
330530
330590
330610
330710
330720
330730
330741
330790
340111
340119
340120
340540
340590
340600
360200
360410
360490
360500
360610
360690
380810
381900
382000
382100
390110
390220
390230
390810
391190
391310
391810
391890
392210
392220
392290
392310
392321
392329
392330
392350
392410
392490
392510
392520
392530
392590
392620
392630
392640
392690
400300
400400
400910
400920
401012
401110
401140
401191
401199
401210
401290
401310
401320
420100
420211
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420232
420239
420291
420292
420299
420321
440920
441011
441019
441090
441111
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441219
441229
441299
441300
441510
441520
441600
441810
441820
441830
441840
441850
441890
442110
442190
480431
480439
480449
480510
480521
480523
480529
480820
480830
480910
480990
481121
481129
481131
481140
481420
481430
481500
481810
481820
481830
481850
481890
481910
481920
481930
481940
481950
481960
500710
500790
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511220
511230
511290
511300
520411
520419
520621
520632
520642
520643
520710
521111
521112
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530921
530929
531090
531100
540233
540710
540752
540822
540832
540833
540834
550820
550962
550969
551110
551120
551130
551211
551221
551229
551291
551299
551311
551312
551313
551319
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551522
551591
551592
551599
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551693
551694
560122
560311
560312
560314
560391
560392
560394
570110
570190
570210
570231
570232
570241
570242
570249
570251
570252
570291
570292
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580810
580890
590410
590491
590492
600121
600122
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600242
600243
600292
600293
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610791
610799
610811
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611593
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620791
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620920
620930
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621210
621220
621310
621320
621390
621410
621420
621510
621520
621590
621710
621790
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630231
630232
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630520
630621
630622
630629
640191
640192
640199
640219
640220
640291
640299
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
680410
680423
680430
680790
680800
680911
680919
680990
681019
681091
681099
681110
681120
681130
681190
681270
681290
681310
681390
681510
690100
690210
690410
690490
690510
690590
690600
690710
690790
690810
690890
690990
691010
691090
691110
691190
691200
691310
691390
691410
691490
700100
700319
700320
700330
700490
701010
701094
701321
701329
701331
701332
701339
701391
701610
701690
701810
701931
701932
701939
720990
721041
721049
721070
721090
721119
721190
721210
721220
721230
721240
721310
721410
721420
721590
721691
721699
721730
730120
730410
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730610
730630
730690
730711
730719
730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730810
730830
730840
730890
731300
731511
731700
731813
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732010
732111
732112
732113
732181
732183
732219
732290
732393
732394
732399
732490
732591
732599
732611
732619
732620
732690
740710
740811
740829
740911
740919
740921
740929
740931
740939
741110
741121
741999
760410
760421
760611
760612
760692
760711
761010
761090
761691
761699
780110
780191
780199
780419
780420
790112
790120
790310
790390
790500
820210
820240
820291
820299
820310
820340
820412
820551
820570
820580
820600
820720
820730
820740
820750
820760
820770
820780
820790
820810
820820
820830
820840
820890
821110
821191
821192
821193
821194
830110
830120
830150
830170
830300
830910
830990
831110
840140
840211
840212
840219
840290
840310
840390
840410
840420
840510
840790
840890
841319
841320
841350
841360
841381
841382
841410
841420
841440
841451
841459
841610
841690
841710
841780
841810
841821
841829
841830
841840
841850
841861
841869
841891
841911
841919
841932
841939
841940
841950
841981
842111
842112
842119
842121
842122
842123
842129
842131
842191
842199
842211
842219
842220
842230
842240
842290
842330
842381
842389
842390
842410
842481
842489
842490
842511
842519
842539
842542
842549
842611
842619
842630
842649
842699
842832
842833
842839
843210
843221
843229
843230
843240
843280
843311
843319
843320
843330
843360
843420
843510
843610
843699
843710
843780
843790
843810
843840
843850
843860
843890
845011
845019
845819
845891
845910
845921
845931
845939
845951
845961
845969
845970
846011
846019
846021
846029
846120
846150
846190
846231
846239
846241
846249
846410
846591
846592
846593
846594
846596
846599
846610
846620
846630
846693
846711
846719
846810
847021
847029
847040
847050
847090
847810
847890
847910
847930
848020
848030
848041
848049
848110
848120
848130
848180
848190
848210
848220
848230
848240
848299
848310
848320
848360
848390
850110
850120
850131
850132
850140
850151
850152
850161
850211
850212
850213
850220
850410
850421
850422
850431
850432
850433
850434
850440
850450
850511
850710
850780
850810
850820
850880
851130
851140
851150
851220
851230
851440
851519
851521
851539
851590
851610
851621
851632
851633
851660
851671
851672
851679
851680
851730
851821
851830
851921
851929
852110
852190
852311
852320
852390
852510
852520
852610
852691
852692
852719
852729
852732
852739
852790
852812
852813
852821
852822
852910
852990
853010
853080
853110
853180
853210
853222
853223
853224
853225
853229
853310
853329
853331
853339
853340
853400
853510
853521
853529
853530
853590
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853690
853710
853720
853810
853890
853910
853921
853922
853929
853931
853939
854411
854419
854420
854430
854441
854449
854451
854459
854460
854620
854690
854710
854720
854790
860500
860730
870110
870130
870190
870210
870290
87032190
87032219
87032290
87032319
87032390
87032490
87033190
87033219
87033290
87033319
87033390
870390
87042139
87042191
87042199
87042291
87042299
87043139
87043199
87043299
870540
870911
870919
870990
871000
871110
871200
871491
871492
871610
871620
871631
871639
871640
871680
890120
890130
890200
890391
890392
890399
890400
890590
900140
900580
900590
901600
901790
902580
902620
902680
902710
902910
902920
903010
903031
903210
903220
903281
903289
911390
930100
930700
940120
940130
940140
940161
940169
940171
940179
940180
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940410
940429
940430
940510
940520
940540
940550
940560
940591
940592
940599
940600
950291
950632
950651
950661

Príloha D k Protokolu 25

310210
310230
401120
401220
720926
721011
721610
721621

Príloha E k Protokolu 25

8703 22 19
8703 23 19
8703 24 10
8703 32 19
8703 33 19

V prípade, že národná produkcia niektorých z výrobkov klasifikovaných uvedenými položkami sa začne v Bulharskej republike do dátumu uplatňovania tejto dohody, dovozy pochádzajúce z Rumunska sa budú liberalizovať ihneď okrem tých, ktorých národná produkcia sa už začala. Colné sadzby na tieto výrobky sa budú postupne znižovať, ako je uvedené v odseku 6 tohto protokolu, a tieto výrobky budú profitovať zo zrušenia dovozných ciel v rámci limitov preferenčnej colnej kvóty – 500 kusov osobných áut na rok 1999.
V prípade, že národná produkcia výrobkov klasifikovaných uvedenými položkami sa nezačne v Bulharskej republike do dátumu uplatňovania tejto dohody, ich dovozy sa budú liberalizovať ihneď.

PROTOKOL 26
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, neuvedené v Prílohách A, B a C k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 10 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

3. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 10 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

Príloha A k Protokolu 26

250810
250840
250870
252020
252310
252329
253090
271000
280430
281512
282890
283322
283531
284210
284910
291211
291732
291735
300410
300431
300440
300450
320740
320810
320910
330210
330290
330620
340220
360200
382200
390910
390940
391810
391910
392010
392210
392310
392321
392330
392510
401110
401150
401310
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441229
441299
441400
441510
441520
441700
441810
441820
441830
441850
441890
441900
442010
442090
442110
442190
480100
480210
480220
480251
480252
480253
480300
480419
480421
480429
480431
480439
480449
480459
480510
480521
480523
480529
480610
480630
480710
480820
480830
480910
480990
481011
481012
481110
481121
481129
481131
481139
481140
481420
481430
481500
481610
481710
481720
481730
481810
481820
481830
481840
481850
481890
481910
481920
481930
481940
481950
481960
482010
482020
482030
482040
482050
482090
482110
482190
482210
482290
482311
482319
482320
482359
482360
482370
482390
500400
500720
500790
510610
510620
510710
510720
510810
510820
510910
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511220
511230
511290
511300
520411
520419
520420
520531
520532
520533
520541
520542
520543
520544
520546
520631
520632
520633
520634
520641
520642
520643
520644
520710
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530921
530929
531090
531100
540110
540220
540232
540233
540241
540261
540269
540410
540490
540500
540620
540710
540730
540752
540753
540761
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
550110
550120
550190
550200
550310
550320
550340
550410
550490
550510
550610
550620
550630
550690
550700
550810
550820
550911
550912
550921
550922
550931
550932
550941
550942
550951
550952
550953
550959
550961
550962
550969
550991
550992
550999
551011
551012
551020
551030
551090
551110
551120
551130
551211
551219
551221
551229
551291
551299
551311
551312
551313
551319
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551529
551591
551592
551599
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
560110
560121
560122
560221
560229
560311
560312
560313
560314
560391
560392
560393
560394
560500
560710
560721
560729
560730
560741
560749
560750
560790
560811
560819
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570251
570252
570259
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580110
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580500
580610
580620
580631
580632
580639
580640
580810
580890
581100
590110
590190
590210
590220
590310
590320
590390
590410
590491
590492
590610
590691
590699
590700
590800
590900
591110
591131
591132
591140
591190
600121
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600230
600242
600243
600292
600293
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799
610811
610821
610822
610831
610832
610839
610891
610892
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621220
621290
621310
621320
621390
621410
621420
621510
621520
621710
621790
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630520
630532
630533
630539
630590
630621
630622
630629
630699
630710
630790
630900
631010
631090
640110
640191
640192
640199
640212
640219
640220
640230
640291
640299
640312
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
640610
640620
640699
650300
650400
650691
650699
660110
660199
670100
670210
670290
680421
680422
690410
690490
690510
690590
690890
690911
690990
691200
691390
700719
700729
701010
701020
701091
701092
701093
701094
701321
701329
701331
701339
701391
701399
701939
702000
710510
711311
711319
711320
711610
711620
711790
720221
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
720916
720917
720918
720926
720927
720928
720990
721113
721114
721119
721220
721230
721240
721310
721410
721420
721550
721710
721720
721730
730120
730711
730719
730721
730723
730791
730792
730793
730799
730830
730840
730890
730900
731010
731029
731300
731420
731431
731439
731441
731449
731511
731519
731582
731589
731700
731813
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732020
732090
732290
732392
732394
732394
732399
732490
732599
732611
732619
732620
732690
740710
740721
741121
741999
761010
761691
761699
780300
820713
820719
820720
820730
820740
820750
820760
820770
820780
820790
830230
830242
830249
830260
830990
831110
840490
841319
841320
841330
841340
841382
841720
841861
841869
842710
842720
842790
843120
843240
843510
848110
848120
848130
848180
848190
848210
850410
850421
850422
850440
850710
851610
852510
852812
852813
852821
852822
852830
852910
853210
853222
853340
853510
853529
853530
853610
853620
853630
853650
854620
854810
901600
903031
940120
940130
940140
940161
940169
940171
940179
940180
940310
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940410
940429
940430
940490
940510
940591
940592
940599
940600
950632

Príloha B k Protokolu 26

250840
250870
251710
252020
252321
252329
252330
253090
262100
270119
270740
270820
271000
271320
271390
280430
281310
281410
281512
282420
282720
282810
282890
283010
283322
283410
283531
283620
283630
283650
284210
284290
284450
284910
290121
290122
290230
290250
290315
290531
290711
290941
291010
291211
291411
291613
291732
291735
291813
292610
293319
293339
293340
293371
293623
293624
293626
293629
300410
300431
300440
300450
300510
300590
310210
310230
310250
310280
320740
320810
320910
320990
330300
330510
330610
330710
340211
340212
340213
340219
340290
340510
350699
360200
360410
360490
360500
360610
360690
380120
380840
380890
381900
382000
382100
390230
390610
390810
390910
390940
391710
391721
391722
391723
391810
391890
391910
392010
392020
392041
392042
392051
392112
392210
392220
392290
392310
392321
392329
392330
392340
392350
392410
392490
392510
392520
392530
392590
392610
392620
392630
392640
392690
400610
400690
400811
400819
400821
400829
400910
400920
400930
400940
400950
401110
401120
401140
401150
401191
401199
401210
401220
401290
401310
401320
401390
401610
401691
401692
401693
401699
401700
410429
410511
410512
410519
410520
410611
410612
410619
410620
410710
420100
420211
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420232
420239
420291
420292
420299
420310
420321
420329
420330
420340
420400
420500
430230
430310
430390
430400
440200
440500
440610
440690
440810
440890
440910
440920
441111
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441219
441229
441299
441300
441400
441510
441520
441600
441700
441810
441820
441830
441840
441850
441890
441900
442010
442090
442110
442190
480210
480220
480251
480252
480253
480300
480419
480421
480429
480431
480439
480449
480459
480510
480521
480523
480529
480610
480630
480710
480820
480830
480910
480990
481011
481012
481110
481121
481129
481131
481139
481140
481420
481430
481500
481610
481710
481720
481730
481810
481820
481830
481840
481850
481890
481910
481920
481930
481940
481950
481960
482010
482020
482030
482040
482050
482090
482110
482190
482210
482290
482311
482319
482320
482359
482360
482370
482390
500400
500500
500600
500710
500720
500790
510610
510620
510710
510720
510810
510820
510910
511000
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511220
511230
511290
511300
520411
520419
520521
520522
520523
520524
520526
520541
520542
520543
520544
520546
520611
520612
520613
520614
520621
520623
520624
520632
520633
520634
520641
520642
520643
520644
520710
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530490
530921
530929
531090
531100
540110
540232
540233
540241
540261
540269
540410
540490
540500
540620
540710
540730
540752
540753
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
550320
550340
550410
550490
550510
550610
550700
550810
550820
550911
550912
550921
550922
550931
550932
550941
550942
550951
550952
550953
550959
550961
550962
550969
550991
550992
550999
551011
551012
551020
551030
551090
551110
551120
551130
551211
551219
551221
551229
551291
551299
551311
551312
551313
551319
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551591
551592
551599
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
560110
560121
560122
560221
560229
560311
560312
560313
560314
560391
560392
560393
560394
560420
560500
560710
560721
560729
560730
560741
560749
560750
560790
560811
560819
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570251
570252
570259
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580110
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580500
580610
580620
580631
580632
580639
580640
580810
580890
581100
590110
590190
590210
590220
590310
590320
590390
590410
590491
590492
590610
590691
590699
590700
590800
590900
591131
591132
591140
591190
600121
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600230
600242
600243
600292
600293
610110
610130
610190
610210
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610791
610799
610811
610821
610831
610832
610839
610891
610892
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611231
611239
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620213
620219
620291
620292
620293
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620411
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621220
621290
621310
621320
621390
621410
621420
621510
621520
621710
621790
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630231
630232
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630520
630539
630590
630621
630622
630629
630699
630710
630790
630900
631010
631090
640110
640191
640192
640199
640212
640219
640220
640230
640291
640299
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
640610
640620
640699
650300
650400
650691
650699
660110
660199
670100
670210
670290
680410
680421
680422
680423
680430
680790
680800
680911
680919
680990
681019
681091
681099
681110
681120
681130
681190
681250
681270
681290
681310
681390
681510
690100
690210
690410
690490
690510
690590
690600
690710
690790
690810
690890
690911
690990
691010
691090
691110
691190
691200
691310
691390
691410
691490
700100
700239
700319
700320
700330
700490
700721
701010
701321
701329
701331
701332
701339
701391
701400
701610
701690
701810
701890
701931
701932
701939
702000
710510
711311
711320
711610
711620
711790
720221
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
720916
720917
720918
720926
720927
720928
720990
721049
721070
721090
721113
721114
721119
721129
721220
721230
721240
721310
721410
721420
721550
721710
721720
721730
730120
730410
730439
730511
730512
730519
730531
730539
730590
730610
730630
730650
730690
730711
730719
730721
730723
730791
730792
730793
730799
730830
730840
730890
730900
731010
731029
731100
731210
731290
731300
731420
731441
731449
731511
731519
731582
731589
731600
731700
731813
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732020
732090
732111
732112
732113
732181
732183
732219
732290
732392
732394
732399
732410
732490
732591
732599
732611
732619
732620
732690
740311
740710
740721
740811
740829
740911
740919
740921
740929
741110
741121
741999
760611
760612
760692
760711
761010
761090
761691
761699
780110
780191
780199
780300
780419
780420
790111
790112
790120
790200
790310
790390
790400
790500
810192
810199
810420
810430
820110
820130
820140
820150
820160
820190
820210
820240
820291
820299
820310
820320
820330
820340
820411
820412
820420
820510
820520
820530
820540
820551
820559
820560
820570
820580
820590
820600
820720
820730
820740
820750
820760
820770
820780
820790
820820
820830
820840
820890
820900
821000
821110
821191
821192
821193
821194
821210
821220
821290
821410
821420
821490
821510
821520
821591
821599
830110
830120
830130
830140
830150
830170
830210
830230
830242
830249
830260
830300
830400
830510
830520
830590
830629
830790
830820
830890
830910
830990
831000
831110
831120
831130
831190
840140
840211
840212
840219
840220
840290
840310
840390
840410
840490
840510
840729
840732
840733
840734
840790
840890
841221
841229
841231
841239
841280
841290
841319
841320
841330
841340
841350
841360
841381
841382
841410
841420
841440
841451
841459
841490
841510
841581
841582
841590
841610
841690
841710
841720
841780
841810
841821
841829
841830
841840
841850
841861
841869
841891
841911
841919
841932
841939
841940
841950
841981
841990
842111
842112
842119
842121
842122
842123
842129
842131
842191
842199
842211
842219
842220
842230
842240
842290
842330
842381
842389
842390
842410
842481
842489
842490
842511
842519
842539
842542
842549
842611
842619
842630
842649
842699
842720
842790
842832
842833
842839
842890
843120
843210
843221
843229
843230
843240
843280
843290
843311
843319
843320
843330
843360
843420
843510
843610
843699
843710
843780
843790
843810
843840
843850
843860
843880
843890
845011
845019
845819
845891
845910
845931
845939
845969
845970
846011
846019
846021
846029
846120
846150
846190
846231
846239
846241
846249
846410
846591
846592
846593
846594
846595
846596
846599
846610
846620
846630
846691
846692
846693
846711
846719
846799
846810
846890
847021
847029
847040
847050
847090
847110
847290
847810
847890
847910
848020
848030
848041
848049
848110
848120
848130
848180
848190
848210
848220
848310
848320
848330
848340
848360
848390
848590
850110
850120
850131
850132
850140
850152
850161
850410
850421
850422
850431
850432
850433
850434
850440
850450
850511
850590
850710
850810
851539
851610
851660
851671
851672
851679
851730
851821
851830
851921
851929
852311
852320
852390
852510
852520
852610
852691
852692
852719
852729
852732
852739
852790
852812
852813
852821
852822
852830
852910
852990
853010
853080
853110
853180
853210
853221
853222
853223
853224
853225
853229
853230
853310
853329
853331
853339
853340
853400
853510
853529
853530
853590
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853690
853710
853720
853810
853890
853922
853929
854411
854419
854420
854430
854441
854449
854451
854459
854460
854520
854620
854720
854790
860500
860719
860730
860799
860900
870110
870120
870190
870210
870290
870310
870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
870421
870422
870431
870432
870540
870911
870919
870990
871000
871110
871120
871200
871491
871500
871620
871631
871639
871640
871680
880220
880230
880320
880330
880400
890110
890120
890130
890190
890200
890391
890392
890399
890400
890590
890600
900140
900150
900211
900490
900580
900590
900610
900651
900653
900659
900691
900719
900792
900911
900912
900990
901600
901730
901780
901790
902480
902580
902590
902620
902680
902690
902710
902720
902730
902750
902810
902820
902890
902910
902920
902990
903010
903031
903120
903210
903220
903281
903289
903290
903300
910112
910191
910211
910221
910390
910400
910511
910519
910521
910610
910690
910700
910919
910990
911390
930100
930200
930700
940120
940130
940140
940161
940169
940171
940179
940180
940310
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940410
940429
940430
940490
940510
940520
940540
940550
940560
940591
940592
940599
940600
950100
950210
950291
950320
950330
950341
950349
950350
950370
950380
950390
950410
950420
950430
950440
950490
950510
950590
950612
950619
950632
950651
950659
950661
950662
950669
950670
950691
950699

Príloha C k Protokolu 26

721011
721210
721610
721621
721650

PROTOKOL 27
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od dátumu vykonávania tejto dohody.

3. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od dátumu vykonávania tejto dohody.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od dátumu vykonávania tejto dohody.

5. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Príloha A k Protokolu 27

0101
0102 10
0103 10
0104
0106
0204
0205
0206
0208
0301 10
0301 91
0301 92
0301 99
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0601
0602
0604
0701 10
0709 10
0709 30
0709 40
0709 52
0711
0712 30
0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713
0714
0801
0802
0803
0804
0805
0806 20
0807 20
0808 20
0810 40
0810 50
0810 90
0812
0813
0814
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909 10
0909 20
0909 50
0910
1001 10
1005 10
1006
1007
1008
1102 30
1103 14
1106
1201
1202
1203
1204
1205 00 10
1206 00 10
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 92
1207 99
1208
1209
1211
1212 10
1212 20
1212 30
1212 92
1212 99
1213
1214
1301
1302
1401
1402
1403
1404
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512 21
1512 29
1513
1515
1518
1520
1521
1522
1603
1604
1605
1702 20
1801
1802
1803
1804
1805
1902 40
1903
1905 30
1905 40
1905 90
2003 20
2005 70
2008 11
2008 19
2008 20
2008 30
2009 11
2009 19
2009 20
2009 30
2009 40
2101 11
2101 12
2101 20
2103 10
2201
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309

Príloha B k Protokolu 27

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNÝCH SADZIEB V (%)
0102 90 15
0103 91 10
0103 92 15
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201 25
0202 25
0203 25
0207 12 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 20
0301 93 5
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10 15
1108 14 14
1108 19 14
1108 20 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Príloha C k Protokolu 27

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA KVÓTA
ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
0207 33 9 100 t neobmedzená
0207 34 9 neobmedzená
0207 35 9 neobmedzená
0207 36 11 9 neobmedzená
0207 36 15 9 neobmedzená
0207 36 21 9 neobmedzená
0207 36 23 9 neobmedzená
0207 36 25 9 neobmedzená
0207 36 31 9 neobmedzená
0207 36 41 9 neobmedzená
0207 36 51 9 neobmedzená
0207 36 53 9 neobmedzená
0207 36 61 9 neobmedzená
0207 36 63 9 neobmedzená
0207 36 71 9 neobmedzená
0207 36 79 9 neobmedzená
0207 36 90 9 neobmedzená
0403 10 10 100 t 100 t
0403 90 20 neobmedzená neobmedzená
0406 5 100 t 100 t
0407 00 11 0 neobmedzená neobmedzená
0407 00 19 0 neobmedzená neobmedzená
0603 10 11 do 10 29 10 0 t 100 t
0603 10 51 do 90 00 2,5 neobmedzená neobmedzená
0701 90 90 50 500 t 500 t
0702 00 30 do 40 5 1 000 t 100 t
0703 10 11 2,5 neobmedzená neobmedzená
0703 10 19 6 100 t 100 t
0703 10 90
0707 00 25 9 1 000 t 300 t
0707 00 30
0707 00 90
0708 10 10 neobmedzená neobmedzená
0709 51 10 5 100 t 100 t
0709 60 10 5 1 000 t 200 t
0709 60 99
0710 80 0 neobmedzená neobmedzená
0806 10 2 0 500 t 100 t
0806 10 3-4 11,5
0806 10 5-6 0
0806 10 9 11,5
0809 20 11 2 450 t 150 t
0809 20 19 2
0809 20 21 5
0809 20 29 2
0809 20 31 5
0809 20 39 2
0809 20 41 5
0809 20 49 2
0809 20 51 2
0809 20 59 2
0809 20 61 2
0809 20 69 2
0809 20 71 2
0809 20 79 2
0809 40 10 0
0809 40 20 0
0809 40 30 0
0809 40 40 0
0809 40 90 0
1206 00 91 10 3 000 t 100 t
1206 00 99
1601 10 100 t 100 t
1602 41 10 100 t 100 t
1602 90 10 10
1602 90 31 2,5
1602 90 51 10
1602 90 61 15
1602 90 69 15
1806 31 7,5 200 t 100 t
1806 32
1806 90
1902 20 12 200 t 100 t
1902 30
2001 90 20 6 100 t 100 t
2001 90 30 6
2001 90 50 2,5
2001 90 65 6
2001 90 70 6
2001 90 75 6
2001 90 85 6
2001 90 91 6
2001 90 96 6
2005 90 10 100 t 100 t
2007 10 12 150 t 100 t
2007 99 10 2,5
2007 99 20 12
2007 99 31 12
2007 99 33 12
2007 99 35 2,5
2007 99 39 2,5
2007 99 51 12
2007 99 55 12
2007 99 58 12
2007 99 91 12
2007 99 93 12
2007 99 98 12
2203 12 neobmedzená neobmedzená
2204 21 25 3 000 hl 500 hl
2204 29 25 12 000 hl 5 000 hl
2208 20 12 500 hl 500 hl
2208 30 5
2208 40 7,5
2208 50 7,5
2208 60 56 1 000 hl 1 000 hl
2208 70
2208 90
2401 10 4,5 200 t 100 t
2401 20 4,5
2401 30 2

Príloha D k Protokolu 27

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA KVÓTA
ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
0207 11 25 neobmedzená neobmedzená
0207 13 25 neobmedzená neobmedzená
0207 24 18 neobmedzená neobmedzená
0207 25 18 100 t 100 t
0207 26 18 neobmedzená neobmedzená
0207 27 10 18 100 t 100 t
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0207 32 18 neobmedzená neobmedzená
0207 33 9 100 t 100 t
0207 34 18 neobmedzená
0207 35 9 neobmedzená
0207 36 11 9 neobmedzená
0207 36 15 9 neobmedzená
0207 36 21 9 neobmedzená
0207 36 23 9 neobmedzená
0207 36 25 9 neobmedzená
0207 36 31 9 neobmedzená
0207 36 41 9 neobmedzená
0207 36 51 9 neobmedzená
0207 36 53 9 neobmedzená
0207 36 61 9 neobmedzená
0207 36 63 9 neobmedzená
0207 36 71 9 neobmedzená
0207 36 79 9 neobmedzená
0207 36 90 9 neobmedzená
0401 20 110 t 210 t
0402 29 15 100 t 100 t
0403 10 10 100 t 100 t
0403 90 20 neobmedzená neobmedzená
0406 5 100 t 100 t
0407 00 00 1 0 neobmedzená neobmedzená
0408 12,5 neobmedzená neobmedzená
0701 90 20 8 000 t 2 000 t
0708 10 10 neobmedzená neobmedzená
1105 20 18 neobmedzená neobmedzená
1107 0 2 000 t 4 000 t
1108 11 15 neobmedzená neobmedzená
1108 12 15 neobmedzená neobmedzená
1108 13 15 neobmedzená neobmedzená
1601 10 100 t 100 t
1602 41 10 100 t 100 t
1602 90 15
1702 30 12,5 neobmedzená neobmedzená
1702 40 12,5 neobmedzená neobmedzená
1702 50 12,5 neobmedzená neobmedzená
1806 31 28 200 t 100 t
1806 32
1806 90
1901 10 17,5 100 t 100 t
1901 20 28 neobmedzená neobmedzená
1901 90 28 neobmedzená neobmedzená
1902 20 12 200 t 100 t
1902 30
1904 10 28 100 t 100 t
1904 20
2004 20 neobmedzená neobmedzená
2007 10 20 100 t 100 t
2007 91 20 neobmedzená neobmedzená
2007 99 20 neobmedzená neobmedzená
2102 10 12,5 neobmedzená neobmedzená
2102 20 8 neobmedzená neobmedzená
2103 20 20 neobmedzená neobmedzená
2103 30 20 neobmedzená neobmedzená
2103 90 35 neobmedzená neobmedzená
2105 40 neobmedzená neobmedzená
2106 90 00 1 12,5 neobmedzená neobmedzená
2203 25 12 000 hl 6 000 hl
2206 20 100 hl 100 hl
2208 20 40 500 hl 500 hl
2208 30 20
2208 40 30
2208 50 30
2208 60 40 1 000 hl 1 000 hl
2208 70 40
2208 90 40

PROTOKOL 28
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania dohody znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

5. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Príloha A k Protokolu 28

Tabuľka 26

Príloha B k Protokolu 28

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNÝCH SADZIEB V (%)
0102 90 15
0103 91 10
0103 92 15
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201 25
0202 25
0203 25
0207 12 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 20
0301 93 5
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10 15
1108 14 14
1108 19 14
1108 20 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Príloha C k Protokolu 28

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA
0207 13
0207 26 25 750 t
0207 35
0406 10 0 150 t
0406 90
0407 00 20 3 000 000 ks
0701 10 5 000 t
0702 12 200 t
0706 90 12 neobmedzená
0707 00 05 01 (01.12.-31.01.) 10
0707 00 05 02 (01.02.-31.03.) 12
0707 00 05 03 (01.04.-30.1l.) 12 300 t
0707 00 90 01 (01.12.-31.01.) 10
0707 00 90 02 (01.02.-31.03.) 12
0707 00 90 03 (01.04.-30.1l.) 12
0709 90 50 00 23 neobmedzená
0808 25 1 000 t
1512 11 8 500 t
1512 19
1601 25 150 t
1702 40 40 100 t
1806 90 31 01 10 neobmedzená
1806 90 31 99 20 neobmedzená
2003 10 30 200 t
2005 20 170 t
2006 15 neobmedzená
2007 ex2007 (pre diabetikov) 30 150 t
10
2009 50 25 neobmedzená
2009 80
2009 90
2103 20
2103 30 30 200 t
2103 90
2105 30 100 t
2106 90 25 100 t
2203 30 50 000 hl
2204 40 50 000 hl
2401 10 60 16 1 000 t
2401 20 60 16

Príloha D k Protokolu 28

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA
0207 13 15 500 t
0207 24 10 15
0207 24 90 15
0207 25 10 15
0207 25 90 15
0207 26 15
0207 27 15
0207 32 15
0207 33 15
0207 35 15
0403 10 20 50 t
0406 10 0 150 t
0406 90 0
0603 30 50 t
1005 90 15 2 000 t
1107 15 500 t
1512 11 7 500 t
1512 19 10
1702 30 10 100 t
1702 40 10
1806 31 40 neobmedzená
1806 32 40 neobmedzená
1806 90 35 neobmedzená
1901 90 30 100 t
2009 50 00 0 20 200 t
2009 80 00 0 20
2009 90 00 0 20
2103 20 40 200 t
2103 30 30
2103 90 30
2105 30 100 t
2106 90 20 1 15 50 t
2106 90 10 15 50 t
2106 90 20 9
2106 90 30
2106 90 51
2106 90 55
2106 90 59
2106 90 92
2106 90 98
2203 35 50 000 hl
2204 35 50 000 hl
2401 10 10 0 5 1 000 t
2401 10 20 0 5
2401 20 10 0 5
2401 20 20 0 5

PROTOKOL 29
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI POĽSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe okrem položiek označených hviezdičkou. V týchto prípadoch sa clá uvedené v Prílohe B budú uplatňovať obidvoma stranami v rámci kvót špecifikovaných v Prílohe B1. Kvóty v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2001.

V prípade položiek označených dvoma hviezdičkami nebude Poľská republika uplatňovať preferenčné clá stanovené v tejto prílohe, pokým bude uplatňovať mimoriadne opatrenia na základe článku 14 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode týkajúceho sa dovozu daných výrobkov z ostatných zmluvných strán v rámci CEFTA.

3. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

5. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Príloha A k Protokolu 29

Tabuľka 30

Príloha B k Protokolu 29

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0102 90 15
0103 91 10
0103 92 15
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201*) 25
0202*) 25
0203 25
0207 12*) 28
0207 14 10*) 28
0207 14 20*) 28
0207 14 30*) 28
0207 14 40*) 28
0207 14 50*) 28
0207 14 60*) 28
0207 14 70*) 28
0207 14 91*) 10
0207 14 99*) 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 20
0301 93 5
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10**) 15
1108 14**) 14
1108 19**) 14
1108 20**) 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10*) 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90**) 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70*) 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Príloha B1 k Protokolu 29

HS KÓD KVÓTA 1999 KVÓTA 2000 MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0201 120 t 140 t 25
0202 25
0207 12 240 t 280 t 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
2001 10 48 t 56 t 15
2009 70 48 t 56 t 12

Príloha C k Protokolu 29

HS KÓD KVÓTA COLNÁ SADZBA V (%)
0406 90 50 t 50 % zníženie MFN
0702 00 00 1 1 000 t 50 % zníženie MFN
0702 00 00 9 100 t 50 % zníženie MFN
0707 00 05 1 150 t 50 % zníženie MFN
0707 00 05 9 200 t 50 % zníženie MFN
0709 60 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0709 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0710 80 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0712 20 30 t 50 % zníženie MFN
0806 10 neobmedzená 50 % zníženie MFN
1206 00 91 neobmedzená 50 % zníženie MFN
1206 00 99
1806 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
2001 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
2004 90 100 t 50 % zníženie MFN
2005 90 10 50 t 50 % zníženie MFN
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2203 00 2 000 hl 50 % zníženie MFN
2204 85 000 hl 50 % zníženie MFN
2205 10 35 000 hl 50 % zníženie MFN
2401 10 200 t 50 % zníženie MFN

Príloha D k Protokolu 29

HS KÓD KVÓTA COLNÁ SADZBA V (%)
0207 24 200 t 50 % zníženie MFN
0207 25
0207 26
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0401 50 t 50 % zníženie MFN
0402 29 50 t 50 % zníženie MFN
0403 50 t 50 % zníženie MFN
0406 20 100 t 5 %
0406 90
0603 10 t 50 % zníženie MFN
0701 90 400 t 50 % zníženie MFN
0703 10 100 t 50 % zníženie MFN
0703 20
0703 90
0704 10 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0706 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0710 10 100 t 50 % zníženie MFN
0710 21
0710 80
0712 20 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0712 90 05
0811 20 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0811 90
1107 200 t 50 % zníženie MFN
1108 11 10 t 50 % zníženie MFN
1108 12
1108 13
1601 100 t 10 %
1602 41 neobmedzená 50 % zníženie MFN
1602 90
1806 32 200 t 50 % zníženie MFN
1806 90
1901 10 100 t 17,50 %
1901 20 neobmedzená 28 %
1901 90 neobmedzená 28 %
1902 20 50 t 50 % zníženie MFN
1902 30
1904 10 neobmedzená 50 % zníženie MFN
1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99
2001 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
2005 90 10 100 t 50 % zníženie MFN
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2009 50 200 t 50 % zníženie MFN
2009 80
2009 90
2103 20 200 t 50 % zníženie MFN
2203 2 000 hl 50 % zníženie MFN
2207 10 1 000 hl 50 % zníženie MFN
2207 20
2208 60 30 000 hl 50 % zníženie MFN

PROTOKOL 30
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI RUMUNSKOM NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1 Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

3. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

5. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Príloha A k Protokolu 30

Tabuľka 35

Príloha B k Protokolu 30

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0102 90 15
0103 91 10
0103 92 15
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201 25
0202 25
0203 25
0207 12 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 20
0301 93 5
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10 15
1108 14 14
1108 19 14
1108 20 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Príloha C k Protokolu 30

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA
0703 10 20 % zníženie MFN colnej sadzby 150 t
0709 51 20 % zníženie MFN colnej sadzby neobmedzená
1107 10 20 neobmedzená
1701 99 20 % zníženie MFN colnej sadzby 200 t
2001 90 15 100 t
2005 90 15 neobmedzená
2007 10 15 50 t
2007 99 15
2009 80 20 % zníženie MFN colnej sadzby 50 t
2009 90 20 % zníženie MFN colnej sadzby 80 t
2103 20 45 150 t
2203 30 % zníženie MFN colnej sadzby 50 hl
2401 25% 250 t

Príloha D k Protokolu 30

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA
0409 30 100 t
0703 10 20 % zníženie MFN colnej sadzby 150 t
0709 51 20 % zníženie MFN colnej sadzby neobmedzená
1107 10 20 neobmedzená
1512 11 5 450 t
1512 19 7
2001 90 20 100 t
2003 10 20 50 t
2005 90 25 neobmedzená
2007 10 25 50 t
2007 99 25
2009 80 20 % zníženie MFN colnej sadzby 50 t
2009 90 20 % zníženie MFN colnej sadzby 80 t
2203 30 % zníženie MFN colnej sadzby 50 hl

PROTOKOL 31
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody. V prípade položiek označených hviezdičkou sa budú uplatňovať nulové clá v rámci kvót špecifikovaných v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

V prípade položiek označených hviezdičkou takto znížené clá sa budú uplatňovať v rámci kvót špecifikovaných v Prílohe B1. Kvóty v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

3. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v prílohe C k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v prílohe D k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe.

7. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Príloha A k Protokolu 31

Tabuľka 39

Príloha A1 k Protokolu 31

HS KÓD 1999 KVÓTA (t)
0204 10

Príloha B k Protokolu 31

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0102 90*) 15
0103 91*) 10
0103 92*) 15
0105 11*) 9
0105 12*) 9
0105 19*) 9
0105 92*) 10
0105 93*) 10
0105 99*) 10
0201*) 25
0202*) 25
0203*) 25
0207 12 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11*) 20
0210 12*) 20
0210 19*) 20
0210 20*) 20
0210 90*) 20
0301 93 5
0402 10*) 37
0402 21*) 37
0402 91*) 37
0402 99*) 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10 15
1108 14 14
1108 19 14
1108 20 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31*) 15
1602 32*) 15
1602 39*) 15
1602 42*) 15
1602 49*) 15
1602 50*) 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Príloha B1 k Protokolu 31

HS KÓD 1999 KVÓTA (t) MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0102 90 20 15
0103 50
0103 91 10
0103 92 10
0105 25
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201 20 25
0202 25
0203 40 25
0210 50
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 10 20
0210 90 19 20
0210 90 21 20
0210 90 29 20
0210 90 31 20
0210 90 39 20
0210 90 41 20
0210 90 49 20
0210 90 60 20
0210 90 71 20
0210 90 79 20
0210 90 80 20
0210 90 90 20
0402 10
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
1602 50
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18

Príloha C k Protokolu 31

HS KÓD KVÓTA
0406 90 50 t
0603 00 10 t
0702 00 001 100 t
0707 00 200 t
0709 60 10 700 t
0806 10 40 t
0809 40 10 t
1108 12 50 t
1806 31, 32 50 t
1806 90 11, 90 50 t
1901 10 50 t
2001 90 96 20 t
2003 10 25 t
2004 90 50 t
2005 90 40 t
2007 99 50 t
2009 90 50 t
2103 30 40 t
2203 5 000 hl
2208 90 500 hl
2402 20 30 t

Príloha D k Protokolu 31

HS KÓD KVÓTA
0401 20, 30 50 t
0406 90 50 t
0808 10 500 t
0810 10 50 t
1601 50 t
1806 31, 32 50 t
1806 90 11, 90 50 t
1901 10 50 t
1904 10 15 t
2003 10 25 t
2004 90 50 t
2007 99 40 t
2009 80 50 t
2009 90 50 t
2103 30 40 t
2103 90 30 t
2106 90 20 t
2203 00 5 000 hl
2208 90 500 hl
2402 20 30 t

Anglická verzia

Poznámky pod čiarou

1) Iniciály alebo znak vyvážajúcej strany.

2) Nevyhnutné informácie na identifikáciu schváleného vývozcu.

*) Účtovnou jednotkou sa myslí ECU.

1) Licencie sú určené na monitorovanie vývozov. Akékoľvek obmedzenia vychádzajúce z ťažkostí trhu Českej republiky a Slovenskej republiky na uvedené výrobky budú zavedené na základe ad hoc rozhodnutia Českej republiky a Slovenskej republiky, o ktorom budú strany bezodkladne informované.

1) Česká republika a Slovenská republika uskutočnia kunzultácie s Poľskou republikou najneskôr koncom júna 1993. Účelom týchto konzultácií bude pridelenie príslušného podielu pre uhlie pochádzajúce z Poľskej republiky na celkových dovozoch uhlia Českej republiky a Slovenskej republiky. Česká republika a Slovenská republika nebudú požadovať nijaké dodatočné koncesie od Poľskej republiky.

1) S výnimkou použitia tovaru len na montáž.

1) CN Code

2) CN Code

1) CN kód

2) CN kód

1) CN kód

2) CN kód