Oznámenie č. 194/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996 a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Čiastka 87/1997
Platnosť od 09.07.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

194

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 2 ods. 2, § 10 ods. 2, § 17 ods. 4, § 34 ods. 9 a § 41 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

výnos z 24. júna 1997 č. 28 145/1996/41, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996 a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

Výnos upravuje niektoré ustanovenia citovaných výnosov v nadväznosti na novelizáciu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, Zákonníka práce a zároveň spresňuje niektoré ustanovenia predmetných výnosov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.