Oznámenie č. 192/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 86/1997
Platnosť od 08.07.1997

192

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 7. mája 1997 do 24. júna 1997 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 uzavretá 18. marca 1997 medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 2. apríla 1997 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky (príspevkové organizácie) uzavretá 16. apríla 1997 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 pre odvetvie nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 16. apríla 1997 medzi Zväzom nábytkárskeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–1998 uzavretá 18. apríla 1997 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Tehliarskym zväzom Slovenska.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretá 7. mája 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

7. Dodatok č. 1 zo dňa 8. apríla 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 12. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Združením výrobcov liehovín na Slovensku.

8. Dodatok č. 4 zo dňa 29. apríla 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1997 uzavretej 3. februára 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 4 zo dňa 28. mája 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.