Oznámenie č. 190/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách

Čiastka 86/1997
Platnosť od 08.07.1997
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 12. apríla 1997, na základe článku 3.

190

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. apríla 1997 bol v Bukurešti podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách, podpísanej 25. júna 1993 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 31/1994 Z. z.).

Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 12. apríla 1997, na základe článku 3.

DODATOK č. 1

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska
o vzájomnom obchode a platbách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska v súlade s článkom 12 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách, podpísanej 25. júna 1993 v Bukurešti (ďalej len „dohoda“),

dohodli sa takto:

Článok 1

Ruší sa článok 11 dohody.

Článok 2

Doterajšie články dohody 12 a 13 sa označia ako články 11 a 12.

Článok 3

Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu.

Dané v Bukurešti 12. apríla 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Karol Česnek v. r.

Za vládu

Rumunska:

Calin Popescu-Tariceanu v. r.