Vyhláška č. 189/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park

Čiastka 86/1997
Platnosť od 08.07.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 08.07.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

189

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 23. júna 1997

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park (ďalej len „päťstokorunák“).

(2) Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi. Jeho hmotnosť je 33,63 g, priemer 40 mm a hrúbka 3,1 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm. V hmotnosti je povolená horná odchýlka 0,4 g a v obsahu striebra 0,5 %.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka je štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je umiestnený v hornej polovici mincového poľa nad tykadlami motýľa vidlochvosta feniklového (ďalej len „motýľ“) vyobrazeného v strede mincového poľa. Názov štátu „Slovenská republika“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji mince. Krídla motýľa sú spojené prerušovanými oblúkmi. Pod krídlami motýľa vpravo sú umiestnené štylizované iniciálky autora päťstokorunáka akademického sochára Patrika Kovačovského „PK“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami. Letopočet razby „1997“ je pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube päťstokorunáka je v kruhu, spod ktorého vyčnievajú fragmenty krídel motýľa, vyobrazený motív Pieninského národného parku. Fragmenty krídel motýľa sú spojené prerušovaným oblúkom. Označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“ je v dvoch prelínajúcich sa riadkoch pri spodnom okraji mince. Názov chránenej oblasti „Pieninský národný park“ je v dvoch opisoch zľava doprava pri hornom okraji mince.

(3) Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“, pred ktorým je vyobrazený motýľ.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02