Nariadenie vlády č. 187/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 84/1997
Platnosť od 01.07.1997 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.1997 do30.06.2007
Zrušený 299/2007 Z. z.

187

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. júla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/l949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Stupnica základných platov duchovných registrovaných1) cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „duchovní“) podľa zaradenia vykonávanej funkcie do skupiny a započítateľnej doby vykonávania činnosti v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústave na výchovu duchovných (ďalej len „duchovenská činnosť“) sa uvádza v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.

(2) Funkcia duchovného sa zaraďuje podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej duchovenskej činnosti do jednej zo skupín A, B, C, D, E, F alebo G, ktoré sa uvádzajú v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.“.

2. V § 1 ods. 4 prvá veta znie:

„Započítateľnú dobu duchovenskej činnosti určí príslušná cirkev.“.

3. V § 1 ods. 5 sa slovo „doby“ nahrádza slovami „započítateľnej doby“.

4. § 2 znie:

㤠2

(1) Hodnostný prídavok duchovného podľa zaradenia jeho funkcie do skupiny uvedenej v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu je mesačne:

Skupina Rozpätie v Sk
C: od 200 do 700
D: od 500 do 1 200
E: od 800 do 2 000
F: od 1 300 do 3 000
G: od 2 000 do 5 000

(2) Pravidlá na určenie výšky tohto prídavku v rámci rozpätia určí príslušná cirkev.“.

5. Príloha nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/l990 Zb. Stupnice pre priznanie hodnostného prídavku sa vypúšťa.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 187/1997 Z. z.

Stupnica základných platov duchovných

(v Sk mesačne)

Platový stupeň Doba vykonávanej duchovenskej činnosti v rokoch Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
Skupina
A B C D E F G
1 do 3 4 180 4 600 5 080 5 620 6 220 6 870 7 610
2 do 6 4 360 4 800 5 300 5 860 6 490 7 180 7 940
3 do 9 4 540 5 000 5 520 6 100 6 760 7 490 8 270
4 do 12 4 720 5 200 5 750 6 340 7 030 7 800 8 610
5 do 15 4 900 5 400 5 980 6 590 7 310 8 100 8 950
6 do 18 5 090 5 600 6 210 6 840 7 590 8 400 9 290
7 do 21 5 280 5 800 6 440 7 100 7 870 8 700 9 630
8 do 24 5 470 6 000 6 670 7 360 8 150 9 000 9 970
9 do 27 5 660 6 210 6 900 7 620 8 430 9 310 10 320
10 do 30 5 850 6 420 7 130 7 880 8 710 9 620 10 660
11 nad 30 6 050 6 630 7 360 8 140 8 990 9 940 11 030

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 187/1997 Z. z.

S K U P I N Y
funkcií duchovných vykonávajúcich duchovenskú činnosť

1. Apoštolská cirkev na Slovensku:
C. diakon, pastor zboru
D. samostatný duchovný správca - pastor
E. duchovný správca diakonie, člen Ústrednej rady
&nbsp starších, oblastný správca
F. zástupca biskupa
G. biskup
&nbsp &nbsp
2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republi-
ke:
C. pomocný kazateľ
D. kazateľ
E. člen rady
F. tajomník rady
G. predseda rady
3. Cirkev adventistov siedmeho dňa:
C. praktikant, nevysvätený kazateľ
D. kazateľ
E. vedúci oddelenia
F. tajomník, hospodár
G. predseda
4. Cirkev bratská v Slovenskej republike:
C. diakon, kazateľský asistent, pomocný duchovný
D. ordinovaný kazateľ, správca zboru, administrátor
&nbsp zboru
E. člen rady, tajomník rady
F. podpredseda rady
G. predseda rady
5. Cirkev československá husitská na Slovensku:
C. diakon (jáhen), kaplán, kazateľ, pomocný duchovný
D. samostatný duchovný správca - farár
E. predseda okrsku - dekan, diecézny tajomník
F. generálny vikár - zástupca patriarchu
G. biskup - patriarcha
6. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku:
C. diakon, kaplán
D. farár, námestný farár, konsenior
E. senior, tajomník dlštriktuálneho biskupského
&nbsp úradu, vedúci dlštriktuálneho biskupského úradu,
&nbsp tajomník generálneho biskupského úradu
F. riaditeľ generálneho biskupského úradu
G. biskup, generálny biskup
7. Evanjelická cirkev metodistická:
C. pomocný kazateľ
D. kazateľ, povereník rady oblasti
E. člen rady oblasti
F. podpredseda rady oblasti
G. predseda rady oblasti
8. Gréckokatolícka cirkev:
C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný
D. aktuár, ceremoniár, archivár, samostatný
&nbsp duchovný správca, farár, správca chrámu,
&nbsp zástupca dekana
E. dekan, tajomník biskupského úradu, ducho-
&nbsp venský člen ústredia cirkvi, diecézny vikár,
&nbsp notár diecézneho súdu, riaditeľ biskupského
&nbsp úradu
F. generálny vikár, pomocný biskup, biskupský vikár,
&nbsp súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spolo-
&nbsp čenstiev, tajomník arcibiskupského úradu, riaditeľ
&nbsp arcibiskupského úradu
G. arcibiskup, diecézny biskup, apoštolský adminis-
&nbsp trátor
9. Kresťanské zbory na Slovensku:
D. starší zboru
E. -
F. člen medzizborovej rady
G. zástupca kresťanských zborov
1O. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia:
B. priekopník
C. starší, služobný pomocník
D. misionár, zvláštny priekopník
E. oblastný, krajský dozorca
F. člen výboru spoločnosti
G. koordinátor spoločnosti
11. Pravoslávna cirkev na Slovensku:
C. diakon, pomocný duchovný
D. duchovný správca
E. dekan, arcidekan, člen duchovných súdov, ta-
&nbsp jomník eparchiálnej rady, riaditeľ eparchiálnej
&nbsp rady, duchovenský člen eparchiálnej a metropo-
&nbsp litnej rady
F. biskup - vikár, tajomník metropolitnej rady, kance-
&nbsp lár metropolitnej rady, archimandrita
G. eparchiálny biskup, arcibiskup, metropolita
12. Reformovaná kresťanská cirkev na Slo-
vensku:
C. levita, kaplán
D. kaplán a farár samostatne riadiaci zbor, konsenior
E. senior, duchovenský člen synody, riaditeľ kancelá-
&nbsp rie synody
F. zástupca biskupa
G. biskup
13. Rímskokatolícka cirkev:
C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný
D. aktuár, ceremoniár, archivár, samostatný
&nbsp duchovný správca, farár, rektor kostola, duchovný
&nbsp rehoľnej spoločnosti
E. dekan, tajomník biskupského úradu, duchovenský
&nbsp člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzulto-
&nbsp rov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, diecézny
&nbsp administrátor, notár cirkevného súdu, člen die-
&nbsp cézneho súdu, riaditeľ biskupského úradu
F. generálny vikár, pomocný biskup, biskupský vikár,
&nbsp súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spolo-
&nbsp čenstiev, tajomník arcibiskupského úradu, riaditeľ
&nbsp arcibiskupského úradu
G. arcibiskup, diecézny biskup, apoštolský adminis-
&nbsp trátor
14. Starokatolícka cirkev v Slovenskej republike:
C. pomocný duchovný
D. samostatný duchovný správca, farár
E. oblastný vikár, kanonik, tajomník ordinariátu
F. generálny vikár
G. biskup, ordinár, administrátor biskupstva
15. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí
v Slovenskej republike:
A. mašgiach, šochet
B. šames
C. kantor
D. hlavný kantor
E. -
F. rabín
G. hlavný rabín