Zákon č. 186/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 61/2000 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 83/1997
Platnosť od 30.06.1997 do31.05.2008
Účinnosť od 01.03.2000 do31.05.2008
Zrušený 167/2008 Z. z.

186

ZÁKON

z 26. júna 1997,

ktorým sa mení zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. a zákona č. 86/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Registráciu periodickej tlače vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), krajské úrady a okresné úrady. Register periodickej tlače je verejný zoznam.“.

2. § 5 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

(3) Ministerstvo vykonáva registráciu periodickej tlače s celoslovenskou pôsobnosťou.

(4) Krajské úrady v rámci svojej územnej pôsobnosti vykonávajú registráciu periodickej tlače s krajskou pôsobnosťou.

(5) Okresné úrady v rámci svojej územnej pôsobnosti vykonávajú registráciu periodickej tlače s okresnou pôsobnosťou.

(6) Krajské úrady a okresné úrady sú povinné štvrťročne oznamovať ministerstvu údaje o vykonaných registráciách. Každú zmenu v registrácii sú povinné oznámiť ministerstvu do ôsmich dní od jej vykonania.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.