Oznámenie č. 185/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2

Čiastka 82/1997
Platnosť od 30.06.1997 do31.03.1999
Zrušený 51/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

185

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 23. júna 1997 č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2.

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 61/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa tak, že v súvislosti so zavedením dovozných depozít sa novo definujú záväzky bánk na účely vymedzenia minimálnej výšky likvidných prostriedkov. Zároveň sa upravuje spôsob výpočtu povinných minimálnych rezerv z termínovaných vkladov.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.