Vyhláška č. 181/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podozrivých bankových operáciách

Čiastka 81/1997
Platnosť od 28.06.1997 do31.12.2000
Účinnosť od 01.07.1997 do31.12.2000
Zrušený 367/2000 Z. z.

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. júna 1997

o podozrivých bankových operáciách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Podozrivá banková operácia je banková operácia, pri ktorej úkon alebo údaj o nej je podľa poznatkov banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) podozrivý, a to

a) jednorazový vklad alebo výber v hotovosti nad 500 000 Sk alebo v protihodnote v cudzej mene vykonaný klientom,

b) častá opakovateľnosť hotovostných vkladov i pod 500 000 Sk alebo v protihodnote v cudzej mene, ktorých vkladaním vznikol význačný vklad alebo ktoré boli neskôr prevedené na miesta, ktoré obyčajne klient nevyužíva,

c) bezhotovostné vklady klienta a tretích osôb a následné hotovostné výbery prostriedkov klientom na také účely, na ktoré sa obyčajne používajú iné formy platobného styku, napríklad šeky, akreditívy, zmenky,

d) časté vklady veľkého množstva bankoviek v malej nominálnej hodnote,

e) používanie akreditívov a iných foriem platobného styku obvyklých v zahraničí v prípadoch, keď takéto formy platobného styku nie sú obvyklé pri známych obchodných aktivitách klienta,

f) časté nákupy cestovných šekov v cudzích menách a ich opakovaný odpredaj späť bankám,

g) platby v hotovosti klientom na preplácanie bankových zmeniek alebo iných obchodovateľných cenných papierov,

h) častá zmena hotovosti na inú menu bez jej uloženia na účet,

i) vklady a ich okamžité výbery alebo ich prevody na iné účty,

j) činnosť klientov súvisiaca s otváraním viacerých účtov, ktorých množstvo je v zjavnom nepomere k predmetu ich činnosti, a prevody medzi týmito účtami,

k) pohyby na účtoch klientov, ktoré nezodpovedajú povahe alebo rozsahu ich podnikateľskej činnosti,

l) neochota alebo odmietnutie poskytnúť informácie pri bankovej operácii alebo snaha o minimalizáciu informácií, alebo poskytnutie takých informácií, ktoré môže banka veľmi ťažko alebo len s veľkými nákladmi preveriť,1)

m) snaha klienta o vstup do zmluvného vzťahu s bankou alebo vykonanie bankovej operácie na základe nejasných projektov,

n) počet obratov na účte v jeden deň alebo v dňoch nasledujúcich po sebe, nezodpovedajúcich obvyklým peňažným operáciám klienta,

o) prevedenie sumy peňazí zo zahraničia na bezobratový účet klienta alebo presuny z bezobratového účtu klienta, na ktorý bola prevedená suma zo zahraničia,

p) poskytnutie úveru, ktorý je zabezpečený hotovostným vkladom v cudzej mene treťou osobou, ktorá nie je banke známa v takom rozsahu ako klient, ktorému úver poskytla,

q) splatenie poskytnutého úveru pred dohodnutým termínom splatnosti, najmä vtedy, keď je pôvod prostriedkov, z ktorých bol úver predčasne splatený zo strany klienta, nejasný alebo v minulosti mal klient so splácaním úveru problémy,

r) opakované spätné presuny finančných prostriedkov do zahraničných bánk so sídlom v rizikových oblastiach a z týchto bánk,

s) nákup a predaj cenných papierov mimo bežných zvyklostí klienta.

§ 2

Ohlasovaciu povinnosť bánk si banky plnia voči Úradu finančnej polície Policajného zboru,2) ktorý hlásenia prijíma, eviduje, vyhodnocuje a využíva na plnenie úloh ustanovených zákonom.3)

§ 3

(1) Ohlasovaciu povinnosť banky vykonávajú hlásením o podozrivej bankovej operácii

a) písomne,

b) telefonicky, ak vec neznesie odklad; toto hlásenie je potrebné písomne potvrdiť do 48 hodín,

c) na technickom nosiči dát po dohode s Úradom finančnej polície Policajného zboru.

(2) Hlásenie o podozrivej bankovej operácii obsahuje

a) obchodné meno banky, jej sídlo, identifikačné číslo a kód,

b) údaje o fyzických osobách alebo o právnických osobách, ktoré majú vzťah k podozrivej bankovej operácii, ak ich má banka k dispozícii,

c) údaje o podozrivej bankovej operácii, najmä aký úkon sa na operáciu použil a aké prostriedky,

d) údaje o tretích osobách, ktoré môžu mať vedomosti o podozrivej bankovej operácii, ak ich má banka k dispozícii.

§ 4

Hlásenie o podozrivej bankovej operácii sa podáva do 48 hodín od jej zistenia a v prípade, ak vec neznesie odklad, ihneď.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Gustáv Krajči v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov.

2) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.

3) § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.