Oznámenie č. 179/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 80/1997
Platnosť od 27.06.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. júla 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

179

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer zo 17. júna 1997 č. R-5/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa

– upravujú položky sadzobníka maximálnych cien za vnútroštátne výkony pôšt v súvislosti s rozširovaním nových poštových služieb s účinnosťou od 1. 9. 1997,

– v rámci postupu tarifnej politiky v oblasti vnútroštátnych výkonov telekomunikácií upravujú tarify a tarifné podmienky na účely regulácie cien výkonov telefónnej prevádzky s účinnosťou od 1. 7. 1997 a od 1. 1. 1998,

– vydávajú zásady zavedenia tarifného regulačného mechanizmu cien telekomunikačných služieb od 1. 1. 1999,

– vykonávajú zmeny regulovaných cien tzv. vynútených výkonov,

– určujú minimálne (garantované) ceny pre štátny intervenčný nákup jatočných kurčiat a slepačích konzumných vajec.

Výmer nadobúda záväznosť 1. júla 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.