Vyhláška č. 177/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Čiastka 80/1997
Platnosť od 27.06.1997 do03.07.1997
Účinnosť od 01.07.1997 do03.07.1997
Zrušený 188/1997 Z. z.

177

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 24. júna 1997

o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 6 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Dovozca pred uskutočnením dovozu1) uhrádza príspevok podľa § 30 ods. 3 zákona z objemu jeho jednotlivého dovozu bezhotovostným prevodom z účtu dovozcu v banke na účet dovozného fondu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.

(2) Vývozca pred uskutočnením vývozu2) uhrádza príspevok podľa § 30 ods. 4 zákona z objemu jeho jednotlivého vývozu bezhotovostným prevodom z účtu vývozcu v banke na účet záručného fondu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.

(3) Na účely odsekov 1 a 2 sa objemom jednotlivého dovozu a objemom jednotlivého vývozu rozumie cena obchodnej parity.3)

§ 2

Dovozca alebo vývozca predkladá colným orgánom potvrdenie o úhrade príspevku podľa § 30 ods. 5 zákona podľa vzorov, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Sergej Kozlík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 177/1997 Z. z.

Vzor 01 - Potvrdenie o úhrade príspevku dovozcu do dovozného fondu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Príloha č. 2 k vyhláške č. 177/1997 Z. z.

Vzor 02 - Potvrdenie o úhrade príspevku vývozcu do záručného fondu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. k) bod 1 a § 122 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

2) § 2 písm. k) bod 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

3) Odsek 46 prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.