Oznámenie č. 174/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov

Čiastka 79/1997
Platnosť od 26.06.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. januára 1997, na základe článku 17 ods. 1.

OBSAH

Osobná doprava (Čl. 2 - Čl. 5)
Preprava nákladov (Čl. 6 - Čl. 9)
Všeobecné ustanovenia (Čl. 10 - Čl. 17)

174

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. januára 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. januára 1997, na základe článku 17 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky
o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Uzbeckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), vedené snahou upraviť a podporiť medzinárodnú cestnú dopravu, dohodli sa takto:

Článok 1

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú cestnú prepravu cestujúcich a nákladov medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou a na tranzitnú cestnú prepravu cez územia ich štátov zabezpečovanú dopravcami, ktorí sú na vykonávanie týchto prepráv oprávnení v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

Osobná doprava

Článok 2

Cestná preprava cestujúcich podľa tejto dohody je preprava osôb a ich batožiny autobusmi, ako aj ich prázdne jazdy súvisiace s týmito dopravnými službami.

Za autobus sa považuje motorové vozidlo, ktoré je svojím vybavením spôsobilé a určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Článok 3

1. Pravidelná autobusová preprava je preprava osôb na schválených a zverejnených linkách podľa cestovných poriadkov, podľa ktorých môže cestujúci nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach.

2. Pravidelnú autobusovú linku medzi oboma štátmi, ako aj tranzit cez ich územia povoľuje po vzájomnej dohode príslušný orgán zmluvnej strany.

3. Príslušné orgány oboch zmluvných strán vydávajú povolenie na tú časť linky, ktorá prechádza územím ich štátu.

4. Žiadosť o povolenie sa predkladá príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany, v ktorom je autobus evidovaný, a musí obsahovať predovšetkým tieto údaje:

a) názov dopravcu, ako aj jeho úplnú adresu,

b) druh vozidla,

c) čas platnosti povolenia,

d) počet vykonávaných jázd (napr. denne, týždenne),

e) cestovný poriadok,

f) schému linky (zastávky na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, hraničné priechody),

g) dĺžku linky v kilometroch,

h) čas vedenia vozidla a čas oddychu vodičov,

i) maximálny počet miest na sedenie v autobuse,

j) cestovné a tarifné podmienky.

5. Príslušné orgány jednej zmluvnej strany odovzdajú príslušným orgánom druhej zmluvnej strany žiadosť o povolenie na začatie premávky na pravidelných linkách spolu so všetkými potrebnými údajmi, ktoré ju potvrdia.

Článok 4

1. Kyvadlová preprava cestujúcich je služba, pri ktorej sa prepravujú vopred vytvorené skupiny osôb viacerými jazdami tam a späť z toho istého miesta odchodu do toho istého cieľového miesta. Tie skupiny cestujúcich, ktoré sa prepravovali do cieľového miesta, sa neskôr prepravia späť do miesta odchodu. Prvá jazda späť a posledná jazda tam musia byť prázdne.

2. Na vykonávanie kyvadlovej prepravy cestujúcich je potrebné osobitné povolenie príslušného orgánu druhej zmluvnej strany. Žiadosť o udelenie povolenia podáva žiadateľ priamo príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany. Žiadosť sa musí podať najneskôr 60 dní pred predpokladaným začatím prepravy.

3. Žiadosti na povolenie kyvadlovej prepravy cestujúcich podľa odseku 2 musia obsahovať názov dopravcu, jeho úplnú adresu, dátumy jázd, počet jázd a údaje o mieste a dĺžke pobytu.

4. Postup udeľovania povolení, kontrolných dokladov a ďalšie podrobnosti dohodne Zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 16 tejto dohody.

Článok 5

1. Príležitostná preprava cestujúcich je preprava cestujúcich, ktorej charakter nezodpovedá ustanoveniam článku 3 a 4 tejto dohody.

2. Na príležitostnú prepravu cestujúcich medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez ich územia sa nevyžaduje povolenie, ak ide o

a) nepredvídanú prepravu vykonávanú tým istým autobusom, ktorým sa prepravuje tá istá skupina cestujúcich vracajúca sa do východiskového miesta,

b) nepredvídanú prepravu, pri ktorej sa na ceste tam prepravia cestujúci a spiatočná jazda je prázdna.

3. Príležitostná preprava cestujúcich, ktorá nezodpovedá ustanoveniam odseku 2 tohto článku, podlieha povoleniu príslušného orgánu zmluvnej strany.

4. Zmluvné strany si vymenia dohodnutý počet povolení na prepravy uvedené v odseku 3 tohto článku a na jazdy prázdnych autobusov na zabezpečenie následnej prepravy osôb v prípade technických porúch autobusov a dopravných nehôd. Zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 16 tejto dohody dohodne spôsob kontroly prepravy uvedenej v odseku 2 tohto článku.

Preprava nákladov

Článok 6

1. Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany potrebujú na prepravu nákladov medzi štátmi, ako aj na tranzit cez ich územia a na prázdne jazdy automobilových dopravných prostriedkov povolenie druhej zmluvnej strany.

2. Na každú prepravu nákladu vykonávanú nákladným automobilom s prívesom alebo s návesom, alebo bez nich, musí sa vydať povolenie. Také povolenie oprávňuje vykonať jednu jazdu tam a späť, pokiaľ nie je v povolení uvedené inak. Na prepravu nákladov do tretích štátov a z nich sa vyžaduje osobitné povolenie.

3. Povolenie neoprávňuje dopravcov štátu jednej zmluvnej strany vykonávať prepravu nákladu medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Povolenie podľa článku 6 sa nevyžaduje na

a) prepravu predmetov osobnej potreby osôb dočasne sa zdržiavajúcich na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) prepravu umeleckých diel, umeleckých predmetov a zariadení dovážaných alebo vyvážaných na určitý čas na účely reprezentačných výstav, ako aj na účely propagácie a reklamy,

c) prepravu vecí, zariadení alebo zvierat určených na divadelné, hudobné a filmové predstavenia alebo športové podujatia, veľtrhy a výstavy, alebo na rozhlasové, televízne a filmové nakrúcania, ak sa tieto veci a zariadenia dovážajú alebo vyvážajú späť,

d) prepravu popola a tiel zomrelých,

e) prepravu poštových zásielok,

f) prepravu nákladov dopravnými prostriedkami, ktorých prípustná užitočná hmotnosť vrátane hmotnosti prívesu nepresahuje 3,5 t,

g) prepravu poškodených automobilových dopravných prostriedkov alebo ich prívesov, ktoré si vyžadujú opravu,

h) prepravu liekov a zdravotníckych prístrojov, vybavenia alebo ďalšieho materiálu určeného na poskytovanie pomoci v naliehavých prípadoch (najmä pri živelných pohromách).

Článok 8

1. Povolenia dopravcom Slovenskej republiky bude poskytovať a vydávať príslušný orgán Uzbeckej republiky na základe rohodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky.

2. Povolenia dopravcom Uzbeckej republiky bude poskytovať a vydávať príslušný orgán Slovenskej republiky na základe rozhodnutia príslušného orgánu Uzbeckej republiky.

Článok 9

1. Zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 16 tejto dohody určuje potrebný počet povolení pre každý štát na nasledujúci rok s prihliadnutím na vývoj zahraničného obchodu a tranzitnú dopravu.

2. Ak počet povolení určený podľa odseku 1 tohto článku nebude dostačujúci, príslušné orgány zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode vydať počas roka ďalšie povolenia.

Všeobecné ustanovenia

Článok 10

Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany sú povinní dodržiavať dopravné a prevádzkové predpisy, ako aj colné predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Dopravcovia, ktorí majú sídlo na území štátu jednej zo zmluvných strán a ktorí vykonávajú prepravu podľa tejto dohody, platia za prepravu uskutočňovanú na území štátu druhej zmluvnej strany dane, správne poplatky a dávky určené platnými vnútroštátnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 12

Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené touto dohodou alebo inými medzinárodnými dohodami, sa budú dopravcovia riadiť platnými vnútroštátnymi predpismi štátu, na ktorého území sa nachádzajú.

Článok 13

1. Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla, alebo nákladu prekročí hmotnosť alebo rozmery prípustné na území druhého štátu, musí sa táto preprava vykonať na základe osobitného povolenia vydaného príslušným orgánom tejto zmluvnej strany.

2. Osobitné povolenie sa vyžaduje aj pri preprave nebezpečných nákladov a odpadov.

3. Osobitné povolenie vydané podľa odsekov 1 a 2 tohto článku vymedzuje pohyb nákladného vozidla po určených trasách.

Článok 14

1. Každá zmluvná strana uzná na území jej štátu evidenčné doklady a číselné značky vydané príslušnými orgánmi zmluvných strán pre vozidlá, ako aj doklady o spôsobilosti oprávňujúce viesť motorové vozidlo.

2. Vodiči motorových vozidiel zaevidovaných na území štátu jednej zmluvnej strany, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu na území štátu druhej zmluvnej strany, musia vlastniť domáci alebo medzinárodný vodičský preukaz, domáce doklady k príslušnému motorovému vozidlu a iné doklady podľa medzinárodných noriem.

3. Povolenie na prepravu a iné doklady uvedené v tejto dohode musí mať vodič dopravného prostriedku pri sebe a musí ich na požiadanie kontrolných orgánov kedykoľvek predložiť.

Článok 15

1. Ak dopravca štátu jednej zmluvnej strany poruší na území štátu druhej zmluvnej strany ustanovenia tejto dohody, príslušné orgány tejto zmluvnej strany sú povinné o tom informovať príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

2. Príslušné orgány štátu zmluvnej strany, v ktorom nastalo porušenie podľa odseku 1 tohto článku, môžu požiadať príslušný orgán druhej zmluvnej strany, aby

a) dal písomnú výstrahu dopravcovi, že v prípade opakovania sa mu čiastočne alebo úplne zruší možnosť vykonávať prepravy na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) dočasne, čiastočne alebo úplne zrušil právo dopravcu vykonávať prepravy na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Príslušný orgán, ktorý vydal také rozhodnutie, informuje o ňom príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 16

1. Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré kompetentné orgány budú vykonávať opatrenia ustanovené v tejto dohode, a budú si vymieňať všetky potrebné štatistické a iné informácie.

2. Zmluvné strany utvoria Zmiešanú komisiu, ktorá sa zíde najmenej raz za rok alebo v prípade potreby na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Zmiešaná komisia určí spôsob vykonávania tejto dohody.

Článok 17

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 17. januára 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, uzbeckom a ruskom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Dezider Szabó v. r.

Za vládu

Uzbeckej republiky:

Tachir Gafurovič Rachimov v. r.