171

OPATRENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 28. apríla 1997

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (§ 1 ods. 1 zákona), ktorými sú

a) štátne príspevkové organizácie,

b) štátne rozpočtové organizácie.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode vlastníctva hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú hnuteľné veci štátu v obstarávacej cene nad 50 tisíc Sk, pri ktorých sa organizácia rozhodla zrealizovať prevod vlastníctva.

(2) Prevod vlastníctva ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak jednotlivá vec štátu bola obstaraná v cene nad 50 tisíc Sk.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak jednotlivá vec štátu má obstarávaciu cenu nad 50 tisíc Sk.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľnej veci štátu, ak bola obstaraná v cene nad 50 tisíc Sk.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, len keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia výmenou dávajú hnuteľnú vec štátu, ktorá má obstarávaciu cenu nad 50 tisíc Sk.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do nájmu nehnuteľný majetok štátu alebo časť nehnuteľného majetku štátu.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzatvorenej s inými osobami, než sú uvedené v § 1 ods. 1 zákona, sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke v ostatných prípadoch sa vyžaduje súhlas ministerstva.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Ľubomír Javorský v. r.