Oznámenie č. 170/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nezákonnému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 78/1997
Platnosť od 25.06.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 4. septembra 1996, na základe článku 10 ods. 1.

170

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júna 1996 bola v Ankare podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nezákonnému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 4. septembra 1996, na základe článku 10 ods. 1.

Do anglického znenia dohody, ktoré je pre jej výklad rozhodujúce, možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nezákonnému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Tureckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

so želaním prehĺbiť a upevniť doterajšiu priateľskú spoluprácu v zmysle Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskej charty za novú Európu a príslušných ustanovení medzinárodného práva,

berúc do úvahy Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961, Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988 a Európsky dohovor o potláčaní terorizmu z roku 1977,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany splnomocňujú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Tureckej republiky na vykonávanie tejto dohody.

Článok 2

(1) Zmluvné strany budú spolupracovať a poskytovať si pomoc v oblasti policajných činností, najmä

a) v boji proti terorizmu,

b) v boji proti medzinárodne organizovanej trestnej činnosti,

c) v boji proti nedovolenej výrobe, distribúcii a obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi,

d) v boji proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami, výzbrojou, výbušninami, rádioaktívnymi látkami, toxickými a inými nebezpečnými materiálmi,

e) v boji proti falšovaniu, pozmeňovaniu a distribúcii bankoviek, cenných papierov a úradných dokumentov,

f) v boji proti trestnej činnosti súvisiacej s kultúrnymi alebo národnými pamiatkami a umeleckými dielami,

g) v boji proti trestnej činnosti ohrozujúcej život, zdravie a majetok,

h) pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách, pri identifikovaní mŕtvol a osôb, ktoré nemôžu preukázať svoju totožnosť,

i) pri pátraní na území štátu druhej zmluvnej strany po odcudzených alebo prepašovaných motorových vozidlách a motorových vozidlách, pomocou ktorých bola spáchaná trestná činnosť,

j) pri kontrole osôb, predmetov a cenností na svojich štátnych hraniciach prostredníctvom príslušných orgánov,

k) v boji proti trestnej činnosti ohrozujúcej majetok štátov zmluvných strán a inej trestnej činnosti zasahujúcej ekonomické, finančné a bankové systémy.

(2) Zmluvné strany budú spolupracovať aj v oblasti verejnej správy, civilnej ochrany a požiarnej ochrany.

Článok 3

Spolupráca zmluvných strán sa bude uskutočňovať týmito formami:

a) výmenou informácií,

b) výmenou pracovných skúseností,

c) realizovaním vedeckého výskumu,

d) výmenou odborníkov,

e) organizovaním praktických kurzov pre pracovníkov ministerstiev vnútra zmluvných strán v počte a za podmienok ustanovených v rámci programov spolupráce.

Článok 4

(1) Priamu a operatívnu spoluprácu podľa tejto dohody budú vykonávať príslušné orgány ministerstiev vnútra zmluvných strán, ktoré sa splnomocňujú podľa potreby uzavierať vykonávacie protokoly a programy spolupráce.

(2) Zmluvné strany si čo najskôr po nadobudnutí platnosti tejto dohody vzájomne diplomatickou cestou oznámia príslušné orgány podľa odseku 1 s uvedením ich kontaktných adries, telefónnych a faxových čísiel; zmeny týchto údajov si bezodkladne oznámia.

Článok 5

(1) Náklady vzniknuté realizáciou spolupráce podľa tejto dohody uhradia zmluvné strany na základe princípu vzájomnej výhodnosti, ak sa nedohodnú inak.

(2) Výdavky spojené s organizovaním praktických kurzov podľa článku 3 písm. e) uhradí vysielajúca zmluvná strana a výdavky spojené s ubytovaním, stravovaním a lekárskym ošetrením uhradí prijímajúca zmluvná strana.

Článok 6

(1) Spolupráca medzi zmluvnými stranami sa bude realizovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán. Zmluvná strana môže odmietnuť akúkoľvek požiadavku na spoluprácu alebo pomoc v prípade, ak by to bolo v rozpore s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(2) V prípade odmietnutia akejkoľvek požiadavky na spoluprácu alebo pomoc sa budú zmluvné strany okamžite vzájomne informovať.

Článok 7

(1) Zmluvná strana, ktorá žiada o poskytnutie informácie, bude rešpektovať utajenosť tejto informácie.

(2) Materiály a informácie získané v súlade s ustanoveniami tejto dohody možno poskytnúť tretej strane len s písomným súhlasom zmluvnej strany, ktorá ich poskytla.

Článok 8

(1) Na koordináciu a vyhodnocovanie spolupráce podľa tejto dohody sa zriadi spoločný výbor zložený zo zástupcov ministerstiev vnútra zmluvných strán.

(2) Spoločný výbor sa bude stretávať najmenej raz ročne alebo kedykoľvek podľa potreby striedavo na území štátov zmluvných strán.

Článok 9

Táto dohoda sa netýka záväzkov, ktorými sú zmluvné strany viazané v iných medzinárodných zmluvách.

Článok 10

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na jeden rok a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na rovnaké obdobie, ak jedna zo zmluvných strán diplomatickou cestou deväťdesiat dní pred skončením jej platnosti neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.

(3) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou sa skončí platnosť Dohody medzi Federálnym ministerstvom vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom vnútra Tureckej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a nedovolenému medzinárodnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a ich zneužívaniu, podpísanej 5. októbra 1992 v Prahe.

Dané v Ankare 6. júna 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, tureckom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ľudovít Hudek v. r.

Za vládu

Tureckej republiky:

Ülkü Güney v. r.