Oznámenie č. 17/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne

Čiastka 7/1997
Platnosť od 28.01.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

17

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 14a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z.

výnos z 30. decembra 1996 č. 4054/96-sekr. o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne.

Týmto výnosom sa upravuje spôsob zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne na tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohách č. 1 až 3 výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos s prílohami je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.