Vyhláška č. 167/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

Čiastka 77/1997
Platnosť od 24.06.1997 do30.06.2001
Účinnosť od 06.01.1999 do30.06.2001
Zrušený 251/2001 Z. z.

167

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. mája 1997

o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 6 a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 269 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

FORMA, OBSAH A NÁLEŽITOSTI COLNÉHO VYHLÁSENIA

Forma colného vyhlásenia

§ 1

Písomné colné vyhlásenie pri tovare obchodného charakteru

(1) Písomné colné vyhlásenie, ktorým deklarant navrhuje prepustenie tovaru do colného režimu (ďalej len „režim“) alebo skončenie režimu, sa podáva na tlačive jednotný colný doklad, ktorého vzor je uvedený v V. a VI. časti prílohy č. 1 k tejto vyhláške, s výnimkou podľa odseku 6.

(2) Jedno tlačivo jednotného colného dokladu je určené na uvedenie iba jednej položky tovaru. Ak zásielka, na ktorú sa vzťahuje písomné colné vyhlásenie, obsahuje viac položiek tovaru, jednotný colný doklad sa dopĺňa tlačivom doplnkový jednotný colný doklad, ktorého vzor je uvedený v VII. a VIII. časti prílohy č. 1 k tejto vyhláške. Doplnkový jednotný colný doklad je neoddeliteľnou súčasťou jednotného colného dokladu.

(3) Ak sa má tovar prepustiť do režimu tranzitu, môže sa namiesto doplnkového jednotného colného dokladu použiť ložný list, ktorého vzor je uvedený v XI. časti prílohy č. 1 k tejto vyhláške, alebo obchodný doklad alebo prepravný doklad, ak obsahom zodpovedá ložnému listu. Ak sa použije ložný list, obchodný doklad alebo prepravný doklad, údaje v nich uvedené sa na tlačive jednotného colného dokladu neuvádzajú.

(4) Písomné colné vyhlásenie sa podáva aj pri skončení režimu uskladňovania v colnom sklade, režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme, režimu prepracovania pod colným dohľadom a režimu dočasného použitia, ak sa pri skončení režimu navrhuje colne schválené určenie umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, spätného vývozu tovaru, zničenia tovaru alebo prenechania tovaru v prospech štátu.

(5) Písomné colné vyhlásenie namiesto ústneho colného vyhlásenia, ktoré možno podať podľa § 5 ods. 1, sa podáva, ak

a) deklarant má v úmysle uplatniť odpočet dane z pridanej hodnoty alebo vrátenie spotrebnej dane z vyvážaného alebo dovážaného tovaru,

b) colný úrad má odôvodnené pochybnosti o správnosti údajov oznámených ústnym colným vyhlásením, potrebných na vymeranie cla, daní a iných platieb pri dovážanom alebo vyvážanom tovare,

c) colný úrad má pochybnosti o správnosti režimu alebo účele dovozu navrhnutého deklarantom,

d) tovar má byť prepustený s podmienkami, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e) deklarant uplatňuje nárok na oslobodenie od dovozného cla, odpustenie cla alebo prepustenie tovaru bez cla na základe všeobecne záväzných právnych predpisov s výnimkou uplatňovania nároku na oslobodenie od dovozného cla zásielok nepatrnej hodnoty na základe osobitných predpisov.1)

(6) Ak v prípadoch ustanovených v § 2 ods. 6 písm. a) pôjde o tovar obchodného charakteru, možno použiť formu písomného colného vyhlásenia uvedenú v § 2 ods. 6.

§ 2

Písomné colné vyhlásenie pri tovare neobchodného charakteru

(1) Písomné colné vyhlásenie namiesto ústneho colného vyhlásenia, ktoré možno podať podľa § 5 ods. 2, sa podáva na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 s výnimkou uvedenou v odseku 6 a v § 8 ods. 3, ak

a) deklarant nechce alebo nemôže uhradiť vymerané clo ihneď alebo ak colný úrad má pochybnosti, že deklarant vymerané clo uhradí,

b) úhrnná colná hodnota tovaru presiahne limit na uplatnenie jednotnej colnej sadzby,

c) ide o osobný majetok osôb, ktoré sa sťahujú z trvalého pobytu v tuzemsku do trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v zahraničí,

d) ide o tovar, ktorý má byť prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku.

(2) Na účely odseku 1 písm. b) úhrnnou colnou hodnotou tovaru sa rozumie súčet colných hodnôt pri dovoze dvoch a viac kusov tovaru, ktorý možno zaradiť do jednej položky colného sadzobníka, a súčet colných hodnôt pri dovoze tovaru, ktorý možno zaradiť do dvoch a viacerých rôznych položiek colného sadzobníka.

(3) Ustanovenia § 1 ods. 5 písm. c), d) a e) sa vzťahujú aj na písomné colné vyhlásenie pri tovare neobchodného charakteru.

(4) Ustanovenia § 1 ods. 5 písm. d) a e) sa nepoužijú, ak ide o

a) tovar, ktorý dováža cestujúci v osobnej batožine, ak nejde o sprievodnú batožinu,

b) cestujúcim dovážané dopravné prostriedky na obchodné a osobné použitie, náhradné diely dopravných prostriedkov a výstroj dopravných prostriedkov, pohonné látky a mazivá pre cestné motorové vozidlá a špeciálne kontajnery,

c) kontajnery, palety a obaly.

(5) Neoddeliteľnou súčasťou písomného colného vyhlásenia, ktoré sa podáva podľa odseku 1, je zoznam tovaru.

(6) Ak je to potrebné na zabezpečenie záujmov deklaranta alebo na vykonanie colného dohľadu, môže sa podať colné vyhlásenie alebo sa môže požadovať podanie colného vyhlásenia formou zoznamu tovaru, ak ide o

a) dovoz alebo vývoz

1. dokumentov a informatívnych podkladov potrebných na uzavretie alebo plnenie zmlúv medzi fyzickými osobami alebo právnickými osobami, medzi slovenskými osobami a zahraničnými osobami,

2. informatívnych podkladov, dokumentov a primeraného množstva vzoriek alebo preparátov, ktoré nemožno dokumentáciou nahradiť a bezodplatne sa prepúšťajú do režimu voľného obehu alebo vývozu v rámci plnenia zmlúv o vedecko-technickej spolupráci,

3. informatívnych podkladov a odborných publikácií v rámci bezodplatnej výmeny medzi tuzemskými a zahraničnými knižnicami, vedeckými a výskumnými ústavmi, školami, galériami a múzeami v množstve výtlačkov primeranom vlastným potrebám,

4. zvukových a obrazových záznamov v rámci výmeny programov medzi tuzemskými a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi organizáciami,

5. biologických orgánov alebo tkanív zdravotníckymi organizáciami a zariadeniami na účely transplantácie,

6. vecí potrebných na záchranné akcie vykonávané podľa medzinárodných zmlúv,

7. pomôcok zasielaných medzinárodnými organizáciami a konferenciami alebo ich úradmi štátnym orgánom na ich služobné potreby, ako aj organizáciám, ktoré poskytujú alebo sprostredkúvajú dopravné služby,

8. pohonných látok, mazacích olejov a tukov, ak ich dovážajú cudzozemskí dopravcovia pre vlastné dopravné prostriedky,

9. tovaru, ktorý je dôležitý pre trestné alebo občianskoprávne súdne konanie, ak túto okolnosť potvrdil príslušný prokurátor, súd alebo iný orgán činný v trestnom konaní,

10. dokumentov a informatívnych podkladov a vzoriek na kontrolu, registráciu a klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok, ak ich bezodplatne dovážajú alebo vyvážajú štátne výskumné ústavy, štátne kontrolné ústavy alebo vysoké školy, ktoré si vymieňajú dokumentáciu a vzorky tohto druhu so zahraničím, a iné osoby, ak majú na kontrolu, registráciu a klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok príslušné oprávnenie,

11. tovaru, ktorý sa má odovzdať ako dar zahraničných fyzických osôb a zahraničných právnických osôb štátnym orgánom,

12. zariadenia na výkon povolania,1) kontajnerov, paliet a obalov,2) tovaru dovážaného v pohraničnom styku,3) tovaru na humanitné účely,4) dopravných prostriedkov5) a zvierat,6)

b) vývoz tovaru pre

1. zastupiteľské úrady Slovenskej republiky alebo

2. námorné lode Slovenskej republiky.

(7) Písomné colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine nahrádza ústne colné vyhlásenie podľa § 5 ods. 2, ak deklarant, ktorý je cestujúcim (ďalej len „cestujúci“):

a) podá písomné colné vyhlásenie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 k tejto vyhláške, a úplne a správne ho vyplní,

b) odovzdá vlastnoručne podpísané colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine súčasne s cestovnou batožinou prevádzkovateľovi dopravy na železničnej dráhe,

c) odovzdá prevádzkovateľovi dopravy na železničnej dráhe cestovnú batožinu, ktorá obsahuje iba tovar, ktorý je v súlade s vyhlásením cestujúceho, a ktorá sa prepravuje na podklade batožinového lístka vydaného pre medzinárodnú prepravu6a) (CIV); toto vyhlásenie je súčasťou písomného colného vyhlásenia o podanej cestovnej batožine.

§ 3

Písomné colné vyhlásenie podľa medzinárodných zmlúv

Písomné colné vyhlásenie pri režime tranzitu, režime dočasného použitia a pri režime vývozu sa môže podať na tlačive predpísanom medzinárodnou zmluvou.7)

§ 4

Elektronické colné vyhlásenie

Na colné vyhlásenie podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov na nosičoch informácií sa ustanovenia § 1 ods. 1 až 5 použijú rovnako.

§ 5

Ústne colné vyhlásenie

(1) Ústne colné vyhlásenie pri tovare obchodného charakteru sa podáva, ak je tovar navrhnutý na prepustenie do režimu voľného obehu alebo vývozu a ak ide o

a) tovar v jednej zásielke, ktorého úhrnná hodnota nepresahuje 50 000 Sk, ak nejde o čiastkovú zásielku od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi,

b) úrodu a iný úžitok rastlinného pôvodu z pohraničných hospodárstiev, o úžitok z domácich zvierat z pohraničných hospodárstiev a o mláďatá domácich zvierat prichované na týchto hospodárstvach a o úlovky rybárov v pohraničných vodách, aj keď ich úhrnná hodnota presahuje 50 000 Sk.

(2) Ústne colné vyhlásenie pri tovare neobchodného charakteru sa podáva, ak sa má tovar prepustiť do režimu, s výnimkou § 2 a 11.

Obsah colného vyhlásenia

§ 6

Obsah písomného colného vyhlásenia pri tovare obchodného charakteru

(1) Písomné colné vyhlásenie, ktoré sa podáva podľa § 1, obsahuje najmä

a) údaje o deklarantovi a jeho zástupcovi,

b) údaje o dovozcovi alebo príjemcovi,

c) údaje o vývozcovi alebo odosielateľovi,

d) údaje o predložených dokladoch,

e) počet položiek tovaru uvedených v colnom vyhlásení,

f) číslo, pod ktorým deklarant eviduje dovoz alebo vývoz,

g) štát pôvodu pri dovoze a vývoze,

h) kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu, a jej kurz vo vzťahu k tuzemskej mene,

i) druh obchodu,

j) finančné a bankové údaje, ktoré súvisia s platbou cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom pri dovoze alebo vývoze tovaru,

k) počet, druh, značky a čísla nákladových kusov,

l) počet, druh a čísla dopravných prostriedkov alebo kontajnerov,

m) opis tovaru a jeho položku colného sadzobníka,

n) hrubú a vlastnú hmotnosť tovaru,

o) požadované colné úľavy,

p) štatistickú hodnotu v tuzemskej mene,

q) cenu tovaru v cudzej mene, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu,

r) základ na vymeranie cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom pri dovoze alebo vývoze tovaru,

s) množstvo v mernej jednotke podľa colného sadzobníka,

t) číslo licencie, prípadne iného úradného povolenia,

u) označenie krajiny a účelu dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru pre jednotlivé colne schválené určenia,

v) spôsob platenia cla, daní alebo iných platieb,

w) údaje o zabezpečení colného dlhu,

x) kód dodacích podmienok,

y) miesto a dátum podpisu colného vyhlásenia deklarantom alebo jeho zástupcom,

z) podpis deklaranta alebo jeho zástupcu.

(2) V colnom vyhlásení sa uvedie aj údaj o colnom úrade určenia, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.

(3) Spôsob uvádzania údajov v písomnom colnom vyhlásení, ďalšie údaje, kódy údajov, základné zásady pri ich používaní a manipulácia s písomným colným vyhlásením sú uvedené v prílohe č. 1 a 2 k tejto vyhláške.

§ 7

Obsah písomného colného vyhlásenia pri tovare neobchodného charakteru

(1) Písomné colné vyhlásenie, ak sa podáva podľa § 2 ods. 1, obsahuje

a) meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo alebo obchodné meno, adresu alebo sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu,

b) štát pôvodu tovaru,

c) finančné a bankové spojenie deklaranta, ktoré súvisí s prípadnou platbou cla, daní a iných platieb vyberaných colným úradom,

d) základ na vymeranie cla, daní a iných platieb vyberaných colným úradom,

e) požadované oslobodenie od cla, daní a iných platieb vyberaných colným úradom,

f) návrh na vymeranie cla podľa sadzieb colného sadzobníka namiesto uplatnenia jednotnej colnej sadzby,

g) navrhovaný režim prepustenia tovaru,

h) účel dovozu alebo vývozu tovaru,

i) miesto a dátum podania,

j) podpis deklaranta alebo jeho zástupcu,

k) údaje o pripojených dokladoch a dokladoch predložených colnému úradu.

(2) Písomné colné vyhlásenie, ak sa podáva

a) podľa § 2 ods. 6 písm. a), obsahuje

1. údaje colného vyhlásenia uvedené v § 8 ods. 1 prvej vete, opis tovaru, jeho množstvo a cenu tovaru,

2. údaje o tuzemskom dovozcovi a kupujúcom alebo o príjemcovi, alebo o tuzemskom vývozcovi a predávajúcom alebo o odosielateľovi, údaje o zahraničnom partnerovi, druhu tovaru, účele dovozu alebo vývozu, vyhlásenie o bezodplatnosti a podpis deklaranta alebo jeho zástupcu,

b) podľa § 2 ods. 6 písm. b), predkladá sa colnému úradu dvojmo a obsahuje

1. údaje podľa písmena a) prvého bodu,

2. vyhlásenie o účele vývozu,

3. podpis deklaranta alebo jeho zástupcu.

(3) Zoznam tovaru, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou písomného colného vyhlásenia podľa § 2 ods. 5, obsahuje pomenovanie tovaru, jeho opis, identifikáciu a množstvo tovaru, cenu tovaru v cudzej mene pri dovoze alebo v slovenskej mene pri vývoze a spôsob nadobudnutia tovaru.

§ 8

Obsah ústneho colného vyhlásenia, elektronického colného vyhlásenia a colného vyhlásenia urobeného úkonom pošty

(1) Ústne colné vyhlásenie obsahuje najmä údaje o tom, kto ho podáva, akej veci sa týka, a čo sa navrhuje. Ustanovenia § 7 ods. 1 a 3 sa použijú primerane.

(2) Na obsah colného vyhlásenia podaného prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov na nosičoch informácií sa ustanovenie § 6 použije rovnako.

(3) Colné vyhlásenie urobené úkonom pošty podľa § 11 písm. c) a e) obsahuje údaje ustanovené medzinárodnou zmluvou (Vykonávací poriadok Svetového poštového dohovoru), ktoré sa dokladujú pri listových zásielkach zelenou colnou nálepkou a pri balíkových zásielkach poštovým colným vyhlásením o obsahu.

Náležitosti colného vyhlásenia

§ 9

Obchodné a iné doklady

(1) Prílohou písomného colného vyhlásenia a elektronického colného vyhlásenia sú doklady nevyhnutné na prepustenie tovaru do navrhovaného režimu, a to spravidla

a) povolenie alebo súhlas príslušného orgánu, ak sú potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru,

b) prepravné a sprievodné listiny, ak sa tovar na prepravné listiny prepravuje,

c) veterinárne alebo fytokaranténne povolenie, certifikát a iné obdobné osvedčenia, ak sú potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru,

d) doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie, ak je potrebný podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru,

e) rozhodnutie colného úradu, ktoré osvedčuje, že tovar bol prepustený do režimu voľného obehu alebo do režimu vývozu pri jeho spätnom vývoze alebo spätnom dovoze,

f) dôkazy na podporu svojich tvrdení v uplatnenej veci v prípadoch uplatnenia požiadavky na oslobodenie, odpustenie alebo vrátenie dovozného cla,

g) doklad, ktorý potvrdzuje oprávnenie deklaranta alebo jeho zástupcu navrhnúť tovar do príslušného režimu, ak toto oprávnenie nie je zistiteľné z ostatných predložených dokladov.

(2) Pri ústnom colnom vyhlásení sa odsek 1 použije rovnako.

§ 10

Doklad o cene, hodnote a pôvode tovaru

(1) Prílohou písomného colného vyhlásenia a elektronického colného vyhlásenia sú doklady nevyhnutné na vymeranie cla, a to najmä

a) o cene tovaru,

b) o pôvode tovaru, ak je potrebný podľa medzinárodnej zmluvy alebo podľa osobitných predpisov8) pri dovoze tovaru,

c) deklarácia údajov o colnej hodnote, prípadne doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote.

(2) Za doklad o cene dovážaného tovaru sa považuje účtovný doklad, ktorý obsahuje najmä náležitosti ustanovené osobitným predpisom,9) ktorým možno objasniť skutočný stav vo veci základu na vymeranie cla, daní a iných platieb vymeriavaných a vyberaných colným úradom.

(3) Deklarácia údajov o colnej hodnote sa prikladá ku každému písomnému colnému vyhláseniu pri dovoze tovaru.

(4) Doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote sa použije ku každému písomnému colnému vyhláseniu pri dovoze tovaru, ak sa písomné colné vyhlásenie týka tovaru, ktorý je zaradený do viacerých ako dvoch položiek colného sadzobníka.

(5) Deklarácia údajov o colnej hodnote, prípadne doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4 k tejto vyhláške, sa nepredkladá,

a) ak colná hodnota tovaru dovážaného v jednej zásielke nepresiahne 100 000 Sk, ak nejde o čiastkovú zásielku od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi,

b) pri bezodplatnom dovoze obchodných vzoriek,

c) pri dovoze tovaru, ktorý nepodlieha clu alebo je úplne oslobodený od cla,

d) pri dovoze tovaru, na ktorý sa nevyžaduje písomné colné vyhlásenie,

e) pri dovoze tovaru neobchodného charakteru.

(6) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 sa použijú primerane aj pri ústnom colnom vyhlásení.

DRUHÁ ČASŤ

§ 11

Úkon držiteľa tovaru

(1) Za úkon, ktorým držiteľ tovaru prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do príslušného režimu, sa považuje aj

a) prechod zeleným pruhom alebo colným priestorom, ak v ňom nie je zelený pruh vyznačený, ak ide o tovar, ktorý je oslobodený od cla, daní a iných platieb vyberaných colným úradom alebo ktorý je bez cla, daní a iných platieb vyberaných colným úradom a nevzťahuje sa naň uplatnenie obchodnopolitických alebo iných obmedzení pri jeho dovoze alebo vývoze,

b) prepravenie tovaru neobchodného charakteru do tuzemska poštou, ak ide o pohľadnice, korešpondenčné lístky, listy, ktoré obsahujú len písomné oznámenia, slepeckú poštu, tlačoviny, ktoré nepodliehajú dovoznému clu, daniam a iným platbám vyberaným colným úradom alebo obchodnopolitickým alebo iným obmedzeniam, a ak sa má tento tovar prepustiť do voľného obehu,

c) dodanie tovaru neobchodného charakteru colnému úradu poštou, ak sa tovar prepravuje v iných zásielkach, ako sú uvedené v písmene b), ktoré sú vybavené poštovým colným vyhlásením o obsahu, a ak sa tento tovar má prepustiť do voľného obehu,

d) prevzatie tovaru neobchodného charakteru poštou, ak ide o tovar prepravovaný v poštových zásielkach, ktorý nepodlieha vývoznému clu, daniam a iným platbám vyberaným colným úradom alebo obchodnopolitickým alebo iným obmedzeniam, a ak sa má tento tovar prepustiť do colného režimu vývozu, alebo

e) dodanie tovaru neobchodného charakteru colnému úradu poštou, ak ide o tovar prepravovaný v poštových zásielkach označený poštovým colným vyhlásením o obsahu, ktorý podlieha vývoznému clu, daniam a iným platbám vyberaným colným úradom alebo obchodnopolitickým alebo iným obmedzeniam, a ak sa má tovar prepustiť do colného režimu vývozu.

(2) Na účely odseku 1 sa rozumie

a) držiteľom tovaru osoba, ktorá prepravuje tovar cez štátnu hranicu,

b) zeleným pruhom časť colného priestoru,10) cestného pohraničného colného úradu alebo pohraničného colného úradu na letisku

1. označená zelenou značkou v tvare pravidelného osemuholníka s nápisom „nič na preclenie“,

2. určená pre cestujúcich, ktorí nemajú so sebou tovar, z ktorého možno vymerať clo, dane a iné platby, a tovar, ktorý podlieha obchodnopolitickým alebo iným obmedzeniam.

TRETIA ČASŤ

§ 12

Spôsob vedenia colnej štatistiky

Colná štatistika o tovare obchodného charakteru sa vedie spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 k tejto vyhláške.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 13

(1) Tlačivá na podávanie písomného colného vyhlásenia, ktorých vzory boli ustanovené podľa predpisov platných pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa môžu používať do konca roka 1997.

(2) Pri písomnom colnom vyhlásení, ktoré bolo podané pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(3) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 328/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 218/1994 Z. z.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Sergej Kozlík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 167/1997 Z. z.

Tlačivo jednotného colného dokladu - vzor

Príloha č. 2 k vyhláške č. 167/1997 Z. z.

Príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 167/1997 Z. z.

Colné vyhlásenie pri tovare neobchodného charakteru - dovoz/vývoz - vzor

Príloha č. 4 k vyhláške č. 167/1997 Z. z.

Deklarácia údajov o colnej hodnote - vzor

Príloha č. 5 k vyhláške č. 167/1997 Z. z.

VZOR

Colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine - vzor

COLNÉ VYHLÁSENIE O PODANEJ CESTOVNEJ BATOŽINE

Upozornenie pre cestujúcich

I. Vyhlásenie o cestovnej batožine, ktoré cestujúci vyplní na zelenom tlačive „Colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine“ (ďalej len „colné vyhlásenie“), umožní cestujúcemu vyzdvihnúť si cestovnú batožinu, len čo bude dopravená na miesto určenia.

II. Upozorňujeme, že

1. tlačivo colného vyhlásenia je potrebné riadne vyplniť, vlastnoručne podpísať a podať prevádzkovateľovi dopravy na železničnej dráhe súčasne s cestovnou batožinou; písomné colné vyhlásenie o podanej cestovnej batožine má rovnaké právne účinky ako ústne colné vyhlásenie podané cestujúcim pohraničnému colnému orgánu na prepustenie tovaru do režimu vývozu, režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla alebo do režimu voľného obehu s úplným oslobodením od cla v dôsledku jeho konečného použitia alebo ako žiadosť o spätný vývoz zahraničného tovaru,

2. aj v prípade použitia tohto tlačiva má colný orgán právo vykonať colnú kontrolu prepravovanej batožiny,

3. obsah cestovnej batožiny cestujúceho by mal zodpovedať údajom uvedeným v písomnom colnom vyhlásení a mal by rešpektovať najmä tieto zákazy a obmedzenia:

a) anetol:

platí zákaz zasielať tento druh tovaru v cestovnej batožine na miesto určenia vo Francúzsku,

b) tovar zakázaný predpismi na ochranu mravnosti:

zákony určitých štátov, napríklad Veľkej Británie, tento druh tovaru zakazujú, preto sa odporúča, aby cestujúci, ktorý nemá podrobné informácie o zákonoch krajiny určenia a ktorého cestovná batožina obsahuje tovar tohto druhu, nepodával colné vyhlásenie touto formou,

c) druhy rastlín a živočíchov chránené Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a výrobky získané z týchto druhov:

cieľom Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín je zabrániť vyhynutiu veľkého počtu rastlín a živočíchov; podľa rozsahu nevyhnutnej ochrany, ktorá sa vzťahuje na tieto druhy, je obchodovanie a prevážanie týchto druhov fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré prepravujú tieto druhy z jednej krajiny do druhej, buď úplne zakázané, alebo podlieha povoleniu bez ohľadu na to, či s nimi obchodujú alebo ich majú vo svojom vlastníctve.

Okrem živých živočíchov a rastlín sa zákazy a obmedzenia vzťahujú na

– mŕtve živočíchy (vypchaté a preparované),

– časti živočíchov, ako sú kožušiny, kože, slonie kly, korytnačie panciere, parohy, rohy, veľrybie kostice, vtáčie perie a podobne,

– výrobky získané zo živočíchov, ako sú odevy a kožušiny, predmety (napríklad tašky, obuv, náramky z hadej kože, ozdoby alebo doplnky zo slonoviny, rohov, pancierov); to platí aj v prípade, ak ide o výrobky pre vlastnú potrebu a tieto sa prevážajú v príručnej batožine alebo v cestovnej batožine.

Podrobné informácie o tomto dohovore a jeho realizácii v špecifických prípadoch je možné získať na ministerstvách (obvykle na ministerstve životného prostredia alebo na ministerstve pôdohospodárstva) alebo v organizáciách na ochranu prírody, preto sa odporúča cestujúcim, aby sa so žiadosťou o radu obrátili na uvedené ministerstvá či organizácie a vyhli sa tak nebezpečenstvu, že tovar podliehajúci Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín im príslušný úrad zaistí alebo dokonca zhabe.

Poznámky pod čiarou

1a) § 124 až 128 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1995 Z. z.

1) § 32 a 33 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky č. 2/1999 Z. z.

2) § 129 až 132 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.

3) § 149 až 152 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.

4) § 153 až 156 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.

5) § 157 až 163 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.

6) § 164 a 165 vyhlášky č. 17/1994 Z. z.

6a) Článok 20 § 2 Dodatku A k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (vyhláška č. 8/1985 Zb.).

7) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore v medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR).Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o podpísaní Dohovoru o používaní colných dokladov pri preprave nákladov v priamej automobilovej doprave tovaru (registrované v čiastke 36/1985 Zb.).Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.

8) Napríklad zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru.

9) § 11 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

10) § 63 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.