Oznámenie č. 166/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 76/1997
Platnosť od 20.06.1997 do31.12.1997
Zrušený 363/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

166

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie zo 4. júna 1997 č. 4, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 370/1996 Z. z.) sa mení tak, že sa vzor výkazu DEV (NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii nahrádza novým vzorom výkazu DEV (NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii, a to v nadväznosti na denné sledovanie devízovej pozície bánk na menové účely. V novom výkaze sa uvádzajú i údaje o korunových nerezidentských pasívach a aktívach domácich bánk, pričom sa vyčleňujú ich obchody s bankami.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.