Oznámenie č. 165/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17

Čiastka 76/1997
Platnosť od 20.06.1997 do28.10.1998
Zrušený 323/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

165

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa §19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa §15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie zo 4. júna 1997 č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17.

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 346/1996 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 388/1996 Z. z.) sa mení tak, že devízová pozícia bánk na menové účely sa bude sledovať denne a nie dekádne. Upresňujú sa tiež pojmy devízové aktíva a devízové pasíva v nadväznosti na výkaz DEV (NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.