Oznámenie č. 163/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

Čiastka 75/1997
Platnosť od 14.06.1997
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 24. októbra 1996 na základe článku 31 ods. 1.

163

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že od 20. septembra 1994 až do nadobudnutia jeho platnosti bol vo Viedni otvorený na podpis Dohovor o jadrovej bezpečnosti. Za Slovenskú republiku bol dohovor podpísaný 20. septembra 1994.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 72 z 25. januára 1995 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 23. februára 1995. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, 7. marca 1995.

Dohovor nadobudol platnosť 24. októbra 1996 na základe článku 31 ods. 1.

DOHOVOR
o jadrovej bezpečnosti

PREAMBULA

Zmluvné strany,

i) uvedomujúc si význam, ktorý má pre medzinárodné spoločenstvo ubezpečenie, že využívanie jadrovej energie je bezpečné, dobre riadené a ekologicky nezávadné,

ii) opätovne potvrdzujúc nevyhnutnosť pokračovať v podpore vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti na celom svete,

iii) opätovne potvrdzujúc, že zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť ostáva záležitosťou štátu, ktorého zákonodarstvu jadrové zariadenie podlieha,

iv) želajúc si podporiť efektívnu kultúru jadrovej bezpečnosti,

v) uvedomujúc si, že havárie v jadrových zariadeniach majú potenciálny dopad za hranicami štátu,

vi) zohľadňujúc Dohovor o fyzickej ochrane jadrového materiálu (1979), Dohovor o včasnom hlásení jadrovej havárie (1986) a Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačného ohrozenia (1986),

vii) potvrdzujúc význam medzinárodnej spolupráce pri zvyšovaní jadrovej bezpečnosti prostredníctvom existujúcich bilaterálnych a multilaterálnych mechanizmov a pri tvorbe tohto podnetného dohovoru,

viii) uznávajúc, že tento dohovor znamená záväzok aplikovať na jadrové zariadenia skôr základné bezpečnostné princípy než podrobné bezpečnostné normy a že existujú medzinárodne formulované bezpečnostné smernice, ktoré sa z času na čas aktualizujú, a teda môžu byť vodidlom pre súčasné spôsoby dosiahnutia vysokej úrovne bezpečnosti,

ix) potvrdzujúc potrebu bezodkladne začať prípravu medzinárodného dohovoru o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, len čo prebiehajúci proces vývoja základných princípov nakladania s odpadom vyústi do všeobecnej medzinárodnej dohody,

x) uznávajúc užitočnosť ďalšej technickej práce v súvislosti s bezpečnosťou ostatných častí jadrového palivového cyklu, ako aj to, že táto práca môže časom uľahčiť vývoj súčasných, prípadne budúcich medzinárodných nástrojov,

dohodli sa takto:

KAPITOLA 1

CIELE, DEFINÍCIE A ROZSAH PLATNOSTI

Článok 1

Ciele

Cieľom tohto dohovoru je

i) dosiahnuť a udržať vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti na celom svete prostredníctvom rozšírenia národných opatrení a medzinárodnej spolupráce a kde je to vhodné vrátane technickej spolupráce súvisiacej s bezpečnosťou,

ii) ustanoviť a udržať účinnú ochranu v jadrových zariadeniach proti potenciálnemu radiačnému riziku s cieľom chrániť jednotlivcov, spoločnosť a životné prostredie pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia z týchto zariadení,

iii) predchádzať haváriám s radiačnými dôsledkami a ak vzniknú, zmierňovať ich následky.

Článok 2

Definície

Na účely tohto dohovoru

i) „jadrové zariadenie“ znamená pre každú zo zmluvných strán akúkoľvek pozemnú civilnú jadrovú elektráreň podliehajúcu jej zákonodarstvu vrátane takých zariadení na skladovanie, manipuláciu a spracovanie rádioaktívnych materiálov nachádzajúcich sa v tej istej lokalite a priamo súvisiacich s prevádzkou jadrovej elektrárne. Takáto elektráreň prestáva byť jadrovým zariadením vtedy, ak boli všetky jadrové palivové články trvale odstránené z aktívnej zóny reaktora, bezpečne uskladnené v súlade so schválenými postupmi a program likvidácie bol schválený dozorným orgánom,

ii) „dozorný orgán“ znamená pre každú zo zmluvných strán každý orgán alebo orgány, ktorým zákonnú právomoc na udeľovanie licencií a na dozor nad výberom lokality, projektom, výstavbou, uvedením do prevádzky, prevádzkou či likvidáciou jadrových zariadení udelila zmluvná strana,

iii) „licencia“ znamená každé oprávnenie udelené dozorným orgánom žiadateľovi, na ktorého prechádza zodpovednosť za výber lokality, projekt, výstavbu, uvedenie do prevádzky, prevádzku alebo likvidáciu jadrového zariadenia.

Článok 3

Rozsah platnosti

Tento dohovor sa vzťahuje na bezpečnosť jadrových zariadení.

KAPITOLA 2

ZÁVÄZKY

a) Všeobecné ustanovenia

Článok 4

Realizačné opatrenia

Každá zo zmluvných strán prijme v rámci svojho národného zákonodarstva legislatívne, dozorné a administratívne opatrenia a iné kroky potrebné na realizáciu záväzkov prijatých týmto dohovorom.

Článok 5

Podávanie správ

Každá zo zmluvných strán zašle pred každým zasadaním uvedeným v článku 20 na posúdenie správu o opatreniach, ktoré prijala na realizáciu každého zo záväzkov prijatých v tomto dohovore.

Článok 6

Existujúce jadrové zariadenia

Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na zabezpečenie toho, aby bezpečnosť jadrových zariadení existujúcich v čase účinnosti tohto dohovoru pre túto zmluvnú stranu bola preskúmaná čím skôr, ako to len bude možné. Ak treba, musí zmluvná strana zabezpečiť, aby sa v kontexte tohto dohovoru urobili ako naliehavé všetky primerane uskutočniteľné zlepšenia na zvýšenie bezpečnosti jadrového zariadenia. Ak zvýšenie bezpečnosti nemožno dosiahnuť, majú sa podľa praktických možností čo najskôr realizovať plány na odstavenie jadrového zariadenia. Časový harmonogram odstavenia môže zohľadňovať celkový energetický kontext a možné alternatívy, ako aj sociálny, environmentálny a ekonomický účinok.

b) Legislatíva a dozor

Článok 7

Legislatíva a štruktúra dozoru

1. Každá zo zmluvných strán vytvorí a bude udržiavať legislatívu a štruktúru dozoru riadenia bezpečnosti jadrových zariadení.

2. Legislatíva a štruktúra dozoru musia zabezpečovať

i) vytvorenie aplikovateľných požiadaviek a predpisov národnej bezpečnosti,

ii) systém udeľovania licencií vzťahujúcich sa na jadrové zariadenia a na zákaz prevádzky jadrového zariadenia bez licencie,

iii) systém dozorných inšpekcií a hodnotenia jadrových zariadení na zabezpečenie dodržiavania príslušných predpisov a podmienok licencií,

iv) uplatňovanie príslušných predpisov a podmienok licencií vrátane ich pozastavenia, modifikácie alebo zrušenia.

Článok 8

Dozorný orgán

1. Každá zo zmluvných strán vytvorí alebo určí dozorný orgán poverený uplatňovaním legislatívy a štruktúry dozoru uvedenej v článku 7, vybavený primeranou právomocou, kompetenciou a finančnými a ľudskými zdrojmi na plnenie pridelených úloh.

2. Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na zabezpečenie účinného oddelenia funkcií dozorného orgánu od funkcií akéhokoľvek iného orgánu alebo organizácie zaoberajúcej sa rozvojom alebo využívaním jadrovej energie.

Článok 9

Zodpovednosť držiteľa licencie

Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby zodpovednosť za bezpečnosť jadrového zariadenia mal v prvom rade držiteľ danej licencie a vykoná príslušné kroky na to, aby sa takáto zodpovednosť zabezpečila u každého držiteľa licencie.

c) Všeobecné aspekty bezpečnosti

Článok 10

Priorita bezpečnosti

Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na to, aby všetky organizácie zapojené do aktivít priamo súvisiacich s jadrovými zariadeniami prijali zásady prisudzujúce jadrovej bezpečnosti náležitú prioritu.

Článok 11

Finančné a ľudské zdroje

1. Každá zo zmluvných strán prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie disponibilných, primeraných finančných zdrojov na podporu bezpečnosti každého jadrového zariadenia počas celého obdobia jeho prevádzky.

2. Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na zabezpečenie dostatočného počtu disponibilného, kvalifikovaného personálu s príslušným vzdelaním, školením alebo preškolením na všetky činnosti súvisiace s bezpečnosťou v každom jadrovom zariadení alebo pre každé z nich počas celého obdobia jeho prevádzky.

Článok 12

Ľudské faktory

Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky a zabezpečí, aby sa počas celého obdobia prevádzky jadrového zariadenia zohľadňovali schopnosti a limity výkonnosti človeka.

Článok 13

Zabezpečovanie akosti

Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na vypracovanie a realizáciu programov zabezpečovania akosti s cieľom zabezpečiť dôveru, že špecifikované požiadavky na všetky činnosti významné pre jadrovú bezpečnosť sa plnia počas celého obdobia prevádzky jadrového zariadenia.

Článok 14

Vyhodnocovanie a overovanie bezpečnosti

Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na zabezpečenie toho, aby sa

i) pred výstavbou a uvedením jadrového zariadenia do prevádzky a počas celého obdobia jeho životnosti vykonávalo komplexné a systematické vyhodnocovanie bezpečnosti. Vyhodnotenia musia byť dobre zdokumentované, z hľadiska prevádzkových skúseností a nových významných informácií o stave bezpečnosti následne aktualizované a preskúmané pod dohľadom dozorného orgánu,

ii) vykonávalo overovanie pomocou analýzy, dohľadu, testovania a inšpekcií s cieľom zabezpečiť, aby fyzický stav a prevádzka jadrového zariadenia boli ustavične v súlade s jeho projektom, s aplikovateľnými národnými požiadavkami bezpečnosti a s prevádzkovými limitmi a podmienkami.

Článok 15

Radiačná ochrana

Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na zabezpečenie toho, aby vystavenie pracovníkov a verejnosti ionizujúcemu žiareniu zapríčineného jadrovým zariadením bolo pri všetkých prevádzkových stavoch udržiavané na najnižšej racionálne dosiahnuteľnej úrovni a aby žiaden jednotlivec nebol vystavený pôsobeniu ionizujúceho žiarenia z jadrového zariadenia, ktoré prekračuje základné limity ožiarenia.

Článok 16

Protihavarijné opatrenia

1. Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na zabezpečenie existencie vnútorných a vonkajších havarijných plánov pre jadrové zariadenia, ktoré sa pravidelne preskúšavajú a zahŕňajú činnosti, ktoré treba vykonať v prípade havárie.

Takéto plány musia byť pripravené a odskúšané pre každé nové jadrové zariadenie skôr, než sa začne prevádzka nad nízkou výkonovou hladinou schválenou dozorným orgánom.

2. Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky, ktoré zabezpečia, že v prípade pravdepodobného postihnutia radiačnou haváriou sa vlastnému obyvateľstvu a kompetentným orgánom štátov v blízkosti jadrového zariadenia poskytnú príslušné informácie o protihavarijnom plánovaní a jeho účinnosti.

3. Zmluvné strany, ktoré na svojom území nemajú jadrové zariadenia, vykonajú v prípade pravdepodobného postihnutia radiačnou haváriou jadrového zariadenia nachádzajúceho sa v ich blízkosti príslušné kroky na prípravu a preskúšanie protihavarijných plánov zahŕňajúcich aktivity, ktoré sa na ich území uskutočnia v prípade takejto havárie.

d) Bezpečnosť zariadení

Článok 17

Výber lokality

Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na zabezpečenie prijatia a realizácie vhodných postupov na

i) vyhodnotenie všetkých významných faktorov súvisiacich s lokalitou, ktoré pravdepodobne ovplyvnia bezpečnosť jadrového zariadenia počas jeho projektovanej životnosti,

ii) vyhodnotenie pravdepodobného účinku navrhovaného jadrového zariadenia na bezpečnosť jednotlivcov, spoločnosť a životné prostredie,

iii) opätovné vyhodnotenie v prípade potreby všetkých významných faktorov uvedených v odsekoch i) a ii), aby sa zabezpečila trvalá prijateľnosť bezpečnosti jadrového zariadenia,

iv) konzultovanie zmluvných strán v blízkosti navrhovaného jadrového zariadenia v prípade pravdepodobného postihnutia týmto zariadením a na poskytnutie informácií týmto zmluvným stranám na základe ich požiadavky, aby sa im umožnilo zhodnotiť a urobiť svoje vlastné hodnotenie pravdepodobného účinku jadrového zariadenia na bezpečnosť svojho vlastného územia.

Článok 18

Projekt a výstavba

Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na zabezpečenie toho, aby

i) projekt a výstavba jadrového zariadenia mali niekoľko spoľahlivých úrovní a metód ochrany (hĺbková ochrana) proti úniku rádioaktívnych materiálov s cieľom predchádzať výskytu havárií, prípadne zmierniť ich radiačné následky, ak sa vyskytnú,

ii) technológie zahrnuté v projekte a vo výstavbe jadrového zariadenia boli overené skúsenosťami alebo schválené testovaním či analýzou,

iii) projekt jadrového zariadenia umožňoval spoľahlivú, stabilnú a ľahko riaditeľnú prevádzku pri osobitnom zohľadnení ľudského faktora a vzťahu človek – stroj.

Článok 19

Prevádzka

Každá zo zmluvných strán vykoná príslušné kroky na zabezpečenie toho, aby

i) počiatočné oprávnenie prevádzkovať jadrové zariadenie sa zakladalo na tomu zodpovedajúcej bezpečnostnej analýze a na programe uvedenia do prevádzky, ktoré dokazujú, že zariadenie, ako je vybudované, zodpovedá projektu a bezpečnostným požiadavkám,

ii) prevádzkové limity a podmienky odvodené z bezpečnostnej analýzy, zo skúšok a z prevádzkových skúseností sa podľa potreby definovali a upravovali na určenie hraníc bezpečnej prevádzky,

iii) prevádzka, údržba, inšpekcia a testovanie jadrového zariadenia sa vykonali v súlade so schválenými postupmi,

iv) sa ustanovili postupy reagujúce na predvídateľné prevádzkové udalosti a havárie,

v) vo všetkých oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou jadrového zariadenia počas jeho životnosti bola dostupná nevyhnutná inžinierska a technická podpora,

vi) bezpečnostne významné udalosti držiteľ danej licencie včas hlásil dozornému orgánu,

vii) sa ustanovili programy získavania a analýzy prevádzkových skúseností a aby sa výsledky a závery na nich zakladali a existujúce mechanizmy sa využívali na výmenu dôležitých skúseností s medzinárodnými orgánmi a s inými prevádzkujúcimi organizáciami a dozornými orgánmi,

viii) tvorba rádioaktívneho odpadu v dôsledku prevádzky jadrového zariadenia sa z hľadiska aktivity a objemu počas príslušného procesu udržiavala na čo najnižšej dosiahnuteľnej úrovni a aby sa pri každom nevyhnutnom spracovaní a skladovaní vyhoretého paliva a odpadov priamo súvisiacich s prevádzkou na tej istej lokalite, ako je lokalita jadrového zariadenia, vzalo do úvahy ich uloženie.

KAPITOLA 3

ZASADANIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 20

Posudzovacie zasadania

1. Zmluvné strany majú organizovať zasadania (ďalej len „posudzovacie zasadania“) s cieľom posudzovať správy predložené v zmysle článku 5 v súlade s postupmi prijatými na základe článku 22.

2. V zmysle ustanovení článku 24 môžu sa vytvoriť podskupiny zložené zo zástupcov zmluvných strán, ktoré môžu pracovať počas posudzovacích zasadaní, ak sa to bude považovať za potrebné, s cieľom posudzovať špecifické problémy obsiahnuté v správach.

3. Každá zo zmluvných strán má nárok primerane prediskutovať správy predložené ostatnými zmluvnými stranami a usilovať sa o objasnenie takých správ.

Článok 21

Časový harmonogram

1. Prípravné zasadanie zmluvných strán sa bude konať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

2. Na tomto prípravnom zasadaní zmluvné strany stanovia dátum prvého posudzovacieho zasadania. Toto posudzovacie zasadanie sa bude konať čo najskôr, najneskôr však do tridsiatich mesiacov po dni nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

3. Na každom posudzovacom zasadaní zmluvné strany stanovia dátum nasledujúceho takého zasadania. Časové obdobie medzi posudzovacími zasadaniami nesmie prekročiť tri roky.

Článok 22

Rokovacie postupy

1. Na prípravnom zasadaní konanom v zmysle článku 21 zmluvné strany pripravia a po dohode prijmú rokovacie a finančné pravidlá. Zmluvné strany v súlade s rokovacím poriadkom stanovia najmä

i) smernice týkajúce sa formy a štruktúry správ, ktoré sa majú predložiť v zmysle článku 5,

ii) dátum predloženia takých správ,

iii) postup posudzovania takých správ.

2. Na posudzovacích zasadaniach môžu zmluvné strany podľa potreby posúdiť postupy stanovené v súlade s odsekmi i) až iii) a po dohode prijať úpravy, ak to nie je v rokovacom poriadku určené inak. Po dohode môžu doplniť aj rokovacie a finančné pravidlá.

Článok 23

Mimoriadne zasadania

Mimoriadne zasadanie zmluvných strán sa bude konať,

i) ak to odsúhlasí väčšina zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na zasadaní, pričom zdržanie sa hlasovania sa považuje za hlasovanie, alebo

ii) na písomnú žiadosť zmluvnej strany do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia tejto žiadosti zmluvným stranám a prijatia sekretariátom uvedeným v článku 28 notifikácie o tom, že žiadosť podporila väčšina zmluvných strán.

Článok 24

Účasť

1. Každá zo zmluvných strán sa zúčastní na zasadaní zmluvných strán a bude ju reprezentovať na takýchto zasadaniach jeden delegát a takí alternáti, experti a poradcovia, ktorí sú považovaní za potrebných.

2. Zmluvné strany môžu po dohode prizvať ako pozorovateľa akúkoľvek medzivládnu organizáciu kompetentnú vo vzťahu k záležitostiam upravovaným týmto dohovorom na ktorékoľvek zasadanie alebo na osobitné porady. Pozorovateľov požiadajú, aby sa písomne a vopred zaviazali dodržiavať ustanovenia článku 27.

Článok 25

Súhrnné správy

Zmluvné strany dohodou prijmú a verejnosti sprístupnia dokument obsahujúci prerokované záležitosti a závery dosiahnuté v priebehu zasadania.

Článok 26

Jazyky

1. Rokovacími jazykmi zmluvných strán budú angličtina, arabčina, čínština, francúzština, ruština a španielčina, ak nie je v rokovacom poriadku uvedené inak.

2. Správy predložené v zmysle článku 5 treba vypracovať v štátnom jazyku predkladajúcej zmluvnej strany alebo v jednom určenom jazyku schválenom v rokovacom poriadku. Ak by bola správa predložená v inom štátnom jazyku ako v rokovacom jazyku, musí zmluvná strana zabezpečiť preklad správy do určeného jazyka.

3. Sekretariát zabezpečí za úhradu preklad predložených správ z ktoréhokoľvek rokovacieho jazyka do určeného jazyka.

Článok 27

Dôvernosť

1. Ustanovenia tohto dohovoru nesmú ovplyvniť práva a záväzky zmluvných strán v zmysle ich zákona na ochranu informácií pred zverejnením. Na účely tohto článku informácie zahŕňajú okrem iného

i) osobné údaje,

ii) informácie chránené právami na duševné vlastníctvo alebo priemyselným alebo obchodným utajením a

iii) informácie súvisiace s národnou bezpečnosťou alebo s fyzickou ochranou jadrových materiálov alebo jadrových zariadení.

2. Ak zmluvná strana poskytne informácie ňou identifikované ako chránené v zmysle tohto dohovoru podľa ustanovení odseku 1, takéto informácie sa použijú iba na účely, na ktoré sa poskytli, a bude sa rešpektovať ich dôvernosť.

3. Obsah rozpráv počas posudzovania správ zmluvnými stranami na každom zasadaní bude dôverný.

Článok 28

Sekretariát

1. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (ďalej len „Agentúra“) zriadi pre zasadania zmluvných strán sekretariát.

2. Sekretariát bude

i) zvolávať, pripravovať a poskytovať služby zasadaniam zmluvných strán,

ii) sprostredkúvať zmluvným stranám informácie prijaté alebo vypracované v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.

Náklady, ktoré vzniknú Agentúre pri vykonávaní funkcií podľa odsekov i) a ii), uhradí Agentúra v rámci svojho bežného rozpočtu.

3. Zmluvné strany môžu po dohode požadovať od Agentúry poskytnutie ďalších služieb pre potreby svojich zasadaní. Agentúra môže poskytnúť takéto služby, ak ich možno vykonať v rámci jej programu a bežného rozpočtu. Ak by to nebolo možné, Agentúra môže takéto služby poskytnúť, ak sa zabezpečí dobrovoľné financovanie z iného zdroja.

KAPITOLA 4

ZÁVEREČNÉ DODATKY A INÉ USTANOVENIA

Článok 29

Riešenie sporov

Prípadné spory medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo uplatnenia tohto dohovoru budú zmluvné strany konzultovať v rámci programu zasadania zmluvných strán s cieľom spor riešiť.

Článok 30

Podpísanie, ratifikácia, prijatie, schválenie, pristúpenie

1. Tento dohovor bude otvorený na podpis všetkým štátom v hlavnom sídle Agentúry vo Viedni od 20. septembra 1994 až do nadobudnutia jeho platnosti.

2. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskymi štátmi.

3. Po nadobudnutí platnosti bude tento dohovor otvorený na pripojenie sa všetkým štátom.

4.

i) Tento dohovor bude otvorený na podpis alebo na pripojenie sa regionálnych organizácií integračného alebo iného charakteru za predpokladu, že každú takúto organizáciu ustanovili suverénne štáty a je kompetentná rokovať, prijímať závery a uplatňovať medzinárodné dohody v záležitostiach obsiahnutých v tomto dohovore,

ii) v záležitostiach patriacich do ich kompetencie budú tieto organizácie vo svojom mene presadzovať práva a plniť úlohy, ktoré tento dohovor prisudzuje štátom – stranám tohto dohovoru,

iii) ak sa takáto organizácia stáva stranou tohto dohovoru, predloží depozitárovi uvedenému v článku 34 vyhlásenie, v ktorom uvedie štáty, ktoré sú jej členmi, články tohto dohovoru, ktoré sa na ňu vzťahujú, a rozsah jej vlastnej kompetencie v oblasti zahrnutej do týchto článkov,

iv) takáto organizácia nebude disponovať právom hlasovania navyše práv jej členských štátov.

5. Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení budú uložené u depozitára.

Článok 31

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po dni uloženia dvadsiatej druhej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení u depozitára vrátane listín sedemnástich štátov, z ktorých každý má najmenej jedno jadrové zariadenie, ktoré dosiahlo kritický stav v aktívnej zóne reaktora.

2. Pre každý štát alebo regionálnu organizáciu integračného alebo iného charakteru, ktoré ratifikujú, prijmú, schvália alebo pristúpia k tomuto dohovoru po dni uloženia poslednej listiny požadovanej na splnenie podmienok stanovených v odseku 1, nadobudne tento dohovor platnosť deväťdesiaty deň po dni uloženia príslušnej listiny takýmto štátom alebo organizáciou u depozitára.

Článok 32

Zmeny dohovoru

1. Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť zmeny tohto dohovoru. Navrhované zmeny sa posúdia na posudzovacích zasadaniach alebo na mimoriadnych zasadaniach.

2. Text každej navrhovanej zmeny a jej odôvodnenie sa poskytnú depozitárovi, ktorý bezodkladne oboznámi s návrhom zmluvné strany, najmenej však deväťdesiat dní pred zasadaním, na ktorom sa predložený návrh posúdi. Depozitár postúpi každú pripomienku prijatú k tejto zmene zmluvným stranám.

3. Zmluvné strany po posúdení navrhovanej zmeny rozhodnú o jej prijatí dohodou, alebo ak nedôjde k dohode, rozhodnú o jej predložení Diplomatickej konferencii. Na rozhodnutie o predložení navrhovanej zmeny Diplomatickej konferencii sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov zmluvných strán prítomných a hlasujúcich na zasadaní za predpokladu, že v čase hlasovania je prítomná aspoň jedna polovica zmluvných strán. Zdržanie sa hlasovania bude sa považovať za hlasovanie.

4. Na posúdenie a prijatie zmien tohto dohovoru zvolá depozitár Diplomatickú konferenciu, ktorá sa bude konať najneskôr do jedného roka po príslušnom rozhodnutí prijatom v súlade s odsekom 3 tohto článku. Diplomatická konferencia má vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečila prijatie zmien dohodou. Ak by to nebolo možné, zmeny budú prijaté dvojtretinovou väčšinou všetkých zmluvných strán.

5. Zmeny dohovoru prijaté v zmysle odsekov 3 a 4 budú podliehať ratifikácii, prijatiu, schváleniu alebo potvrdeniu zmluvnými stranami a nadobudnú platnosť pre tie zmluvné strany, ktoré ich ratifikovali, prijali, schválili alebo potvrdili deväťdesiaty deň po prijatí príslušných listín najmenej od troch štvrtín zmluvných strán depozitárom. Pre zmluvnú stranu, ktorá následne ratifikuje, prijme, schváli alebo potvrdí uvedené zmeny dohovoru, nadobudnú platnosť deväťdesiaty deň po uložení príslušnej listiny touto zmluvnou stranou.

Článok 33

Vypovedanie

1. Každá zo zmluvných strán môže tento dohovor vypovedať písomným oznámením depozitárovi.

2. Vypovedanie nadobudne účinnosť jeden rok po dni prijatia oznámenia depozitárom alebo v takom neskoršom termíne, ktorý bude určený v oznámení.

Článok 34

Depozitár

1. Generálny riaditeľ Agentúry bude depozitárom tohto dohovoru.

2. Depozitár bude informovať zmluvné strany o

i) podpise tohto dohovoru a uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o pristúpení v súlade s článkom 30,

ii) dátume, v ktorom tento dohovor nadobúda platnosť v súlade s článkom 31,

iii) oznámeniach o vypovedaní tohto dohovoru a ich termínoch v súlade s článkom 33,

iv) navrhovaných zmenách tohto dohovoru predložených zmluvnými stranami, o doplnkoch prijatých príslušnou Diplomatickou konferenciou alebo na zasadaniach zmluvných strán, ako aj o dátume nadobudnutia platnosti uvedených zmien v súlade s článkom 32.

Článok 35

Autentické znenia textov

Originál tohto dohovoru, ktorého anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenia majú rovnakú platnosť, bude uložený u depozitára, ktorý odošle jeho overené kópie zmluvným stranám.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.

Dané vo Viedni 20. septembra 1994.

Anglické znenie textu