Vyhláška č. 16/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska o registri hypoték a činnosti hypotekárneho správcu

Čiastka 7/1997
Platnosť od 28.01.1997 do31.12.2001
Účinnosť od 28.01.1997 do31.12.2001
Zrušený 600/2001 Z. z.

16

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska

z 22. augusta 1996

o registri hypoték a činnosti hypotekárneho správcu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska podľa § 36i a 36r zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


§ 1

(1) Register hypoték, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 1 až 3, sa člení na časť pre

a) hypotekárne úvery a

b) komunálne úvery.

(2) V časti registra hypoték podľa odseku 1 písm. a) vedie hypotekárna banka individuálne údaje o hypotekárnych úveroch, pohľadávkach z hypotekárnych úverov a ich riadnom a náhradnom krytí hypotekárnymi záložnými listami.

(3) V časti registra hypoték podľa odseku 1 písm. b) vedie hypotekárna banka individuálne údaje o komunálnych úveroch, pohľadávkach z komunálnych úverov a ich riadnom a náhradnom krytí komunálnymi obligáciami.

§ 2

(1) Register hypoték obsahuje názov hypotekárnej banky, obdobie, za ktoré sa zápisy v registri hypoték vykonali, údaje o hypotekárnom úvere a komunálnom úvere (ďalej len „úver“), údaje o riadnom a náhradnom krytí hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, dátum vykonania zápisu a podpisy aspoň dvoch zamestnancov hypotekárnej banky oprávnených vykonať zápis v registri hypoték, potvrdzujúce úplnosť a správnosť údajov zapísaných v registri hypoték.

(2) Údaje o úvere sú tieto:

a) poradové a identifikačné číslo úverovej zmluvy,

b) dátum a lehota splatnosti úveru,

c) výška poskytnutého úveru,

d) výška úrokovej sadzby úveru,

e) označenie založenej nehnuteľnosti, a to

1. druh nehnuteľnosti,

2. katastrálne územie,

3. číslo listu vlastníctva,

4. súpisné číslo,

5. číslo parcely,

f) hodnota založenej nehnuteľnosti určená hypotekárnou bankou,

g) dátum a číslo rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností,

h) výška splateného úveru v percentách ku koncu sledovaného šesťmesačného obdobia.

(3) Údaje o riadnom a náhradnom krytí hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií sú tieto:

a) celková hodnota založených nehnuteľností,

b) celková hodnota poskytnutých úverov,

c) celková hodnota pohľadávok z úverov,

d) výška a forma náhradného krytia z celkovej menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií,

e) hodnota pohľadávok podľa § 36f ods. 2 zákona,

f) menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vrátane výnosov,

g) dátum overenia riadneho a náhradného krytia hypotekárnym správcom a jeho podpis.

§ 3

Informácia, ktorú podľa § 36i ods. 3 zákona predkladá hypotekárna banka Národnej banke Slovenska a Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 31. januára a do 31. júla kalendárneho roka, obsahuje kópiu registra hypoték za obdobie predchádzajúcich šiestich mesiacov.

§ 4

(1) Hypotekárny správca kontroluje, či

a) celková menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií je krytá najmenej v rovnakej výške a najmenej s rovnakým výnosom, ako je menovitá hodnota pohľadávok hypotekárnej banky z poskytnutých úverov,

b) hypotekárna banka neprekročila hranicu 15 % z celkovej sumy poskytnutých úverov, pri ktorých môže použiť na riadne krytie hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií pohľadávky z úverov, ktoré presahujú 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti,

c) hypotekárna banka neprekročila dovolenú hranicu náhradného krytia, a to 10 % z celkovej menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií,

d) hypotekárna banka použila na náhradné krytie dovolené majetkové hodnoty podľa osobitného predpisu,1)

e) záložné právo k nehnuteľnostiam zriadené na zabezpečenie pohľadávok hypotekárnej banky z úverov je zapísané v katastri nehnuteľností,

f) hypotekárna banka eviduje úvery, pohľadávky z úverov slúžiace ako riadne krytie hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií alebo iné majetkové hodnoty slúžiace ako náhradné krytie vo svojom registri hypoték podľa tejto vyhlášky,

g) hypotekárna banka použila dočasne voľné prostriedky získané z hypotekárnych obchodov spôsobom dovoleným zákonom,

h) hypotekárna banka uschováva register hypoték a doklady, na ktorých základe vykonala zápisy v registri hypoték, oddelene od ostatných dokladov a či ich zabezpečila pred zneužitím, zničením, poškodením alebo pred stratou,

i) hypotekárna banka vedie o hypotekárnych obchodoch oddelene analytickú evidenciu v systéme účtovníctva.

(2) Hypotekárny správca ďalej

a) overuje pri každej emisii hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií svojím podpisom v registri hypoték požadované krytie hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií,

b) vyžaduje od hypotekárnej banky polročnú informáciu o splátkach úverov.

(3) Hypotekárny správca je oprávnený nahliadať, okrem účtovných záznamov a registra hypoték, do dokladov hypotekárnej banky súvisiacich s hypotekárnymi obchodmi, najmä do

a) zmlúv o úveroch,

b) znaleckých posudkov o ohodnotení nehnuteľností zabezpečujúcich úvery,

c) zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zabezpečujúcim úvery,

d) návrhov na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností,

e) listov vlastníctva nehnuteľností zabezpečujúcich úvery so zapísaným záložným právom v prospech hypotekárnej banky,

f) splátkových plánov úverov,

g) informácií hypotekárnej banky, ktoré podľa § 36i ods. 3 zákona predkladá Národnej banke Slovenska a Ministerstvu financií Slovenskej republiky,

h) interných predpisov hypotekárnej banky upravujúcich oblasť hypotekárnych obchodov.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.

Vladimír Masár v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 16/1997 Z. z.

Vzor 01 - Register hypoték, Hypotekárne úvery

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 16/1997 Z. z.

Vzor 02 - Register hypoték, Komunálne úvery

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 16/1997 Z. z.

Vzor 03 - Register hypoték, Údaje o riadnom a náhradnom krytí

Poznámky pod čiarou

1) § 16 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.