Oznámenie č. 158/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej

Čiastka 72/1997
Platnosť od 10.06.1997
Účinnosť od 01.01.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 1995 na základe článku 123 ods. 2.

OBSAH

Príloha (Čl. 3 - Čl. 30)

158

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. októbra 1993 bola v Luxemburgu podpísaná Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Dohodou súhlas svojím uznesením z 15. decembra 1993 č. 352 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 19. júla 1994. Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 1995 na základe článku 123 ods. 2.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stratila platnosť Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci podpísaná v Bruseli 7. mája 1990 a Protokol medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou parafovaný v Bruseli 28. júna 1991.

EURÓPSKA DOHODA O PRIDRUŽENÍ

UZATVORENÁ MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA STRANE JEDNEJ A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

EURÓPSKA DOHODA
Európske spoločenstvá/Slovenská republika

EURÓPSKA DOHODA O PRIDRUŽENÍ

UZATVORENÁ MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA STRANE JEDNEJ A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

Slovenská republika

na strane jednej

a

Belgické kráľovstvo,

Dánske kráľovstvo,

Spolková republika Nemecko,

Grécka republika,

Španielske kráľovstvo,

Francúzska republika,

Írsko,

Talianska republika,

Luxemburské veľkovojvodstvo,

Holandské kráľovstvo,

Portugalská republika,

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,

zmluvné strany Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo, Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo uhlia a ocele a Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ďalej len „členské štáty“) a

Európske hospodárske spoločenstvo, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ďalej len „Spoločenstvo“)

na strane druhej,

berúc do úvahy závažnosť prepojení, ktoré existujú medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Slovenskou republikou, a spoločné hodnoty, ktoré vzájomne uznávajú;

uznávajúc, že Spoločenstvo a Slovenská republika si želajú posilniť tieto prepojenia a vytvoriť tesné a trvalé vzťahy založené na reciprocite, ktoré by umožnili Slovenskej republike zúčastniť sa na procese európskej integrácie, posilňujúc a rozširujúc tak vzťahy založené v minulosti, najmä Dohodou o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci podpísanou 7. mája 1990 medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dočasnou dohodou medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 1992;

uznávajúc, že rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k 1. januáru 1993, prv než nadobudla platnosť Európska dohoda podpísaná medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou 16. decembra 1991, spôsobilo, že bolo nevyhnutné uzavrieť samostatnú Európsku dohodu tak so Slovenskou republikou, ako aj s Českou republikou;

majúc na zreteli možnosti kvalitatívne nových vzťahov, ktoré ponúka nástup novej demokracie v Slovenskej republike;

majúc na zreteli záväzok Spoločenstva a jeho členských štátov a Slovenskej republiky posilňovať politické a hospodárske slobody, ktoré tvoria vlastný základ pridruženia;

uznávajúc nastolenie nového politického poriadku v Slovenskej republike, ktorý rešpektuje zvrchovanosť práva a ľudské práva, zahŕňajúc práva osôb, ktoré sú príslušníkmi menšín, a v ktorom pôsobí systém viacerých politických strán so slobodnými a demokratickými voľbami;

potvrdzujúc pripravenosť Spoločenstva prispievať k posilňovaniu tohto nového demokratického poriadku, ako aj podporovať vytvorenie nového ekonomického poriadku v Slovenskej republike založeného na princípoch slobodného trhového hospodárstva;

majúc na zreteli pevný záväzok Spoločenstva a jeho členských štátov a Slovenskej republiky plne realizovať všetky zásady a ustanovenia obsiahnuté najmä v Záverečnom akte Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE), v záverečných dokumentoch z Viedne a Madridu a v Parížskej charte pre novú Európu;

uvedomujúc si závažnosť tejto Európskej dohody (ďalej len „Dohoda“) pre vytváranie systému stability v Európe založeného na spolupráci so Spoločenstvom ako jedným z jeho základných kameňov;

v presvedčení, že by sa malo vytvoriť prepojenie medzi plnou realizáciou pridruženia na jednej strane a skutočným zavŕšením politických, ekonomických a právnych reforiem v Slovenskej republike na druhej strane, ako aj zavádzaním faktorov nevyhnutných na spoluprácu a zbližovanie systémov zmluvných strán, najmä vo svetle záverov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE) v Bonne;

želajúc si nastoliť pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu;

berúc do úvahy ochotu Spoločenstva poskytovať rozhodnú podporu pri uskutočňovaní prestavby a pomáhať Slovenskej republike vyrovnávať sa s hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami štrukturálnych zmien;

berúc do úvahy ďalej ochotu Spoločenstva vytvoriť nástroje spolupráce a hospodárskej, technickej a finančnej pomoci na globálnom a viacročnom základe;

majúc na zreteli angažovanosť Spoločenstva a Slovenskej republiky za voľný obchod, a najmä za dodržiavanie práv a záväzkov vyplývajúcich zo Všeobecnej dohody o clách a obchode;

majúc na mysli hospodárske a sociálne nerovnosti medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou, a tak uznávajúc, že ciele tohto pridruženia by sa mali dosiahnuť prostredníctvom príslušných ustanovení tejto Dohody;

v presvedčení, že táto Dohoda vytvorí nové ovzdušie pre ich ekonomické vzťahy, a najmä na rozvoj obchodu a investícií, nástrojov, ktoré sú nevyhnutné na hospodársku reštrukturalizáciu a technickú modernizáciu;

želajúc si nadviazať kultúrnu spoluprácu a rozvíjať výmenu informácií;

uvedomujúc si skutočnosť, že konečným cieľom Slovenskej republiky je jej pristúpenie do Spoločenstva a že toto pridruženie podľa názoru zmluvných strán bude pomáhať Slovenskej republike dosiahnuť daný cieľ,

dohodli sa uzavrieť túto Dohodu a na tento účel určili za svojich splnomocnencov za

SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
Vladimír Mečiar,
predseda vlády

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO:
Robert Urbain,
minister pre zahraničný obchod a európske záležitosti

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO:
Niels Helveg Petersen,
minister zahraničných vecí

SPOLKOVÚ REPUBLIKU NEMECKO:
Klaus Kinkel,
minister zahraničných vecí

GRÉCKU REPUBLIKU:
Michel Papakonstantinou,
minister zahraničných vecí

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO:
Javier Solana,
minister zahraničných vecí

FRANCÚZSKU REPUBLIKU:
Alain Juppe,
minister zahraničných vecí

ÍRSKO:
Dick Spring,
minister zahraničných vecí

TALIANSKU REPUBLIKU:
Paolo Baratta,
minister zahraničného obchodu

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO:
Jacques Poos,
minister zahraničných vecí

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO:
Peter Kooijmans,
minister zahraničných vecí

PORTUGALSKÚ REPUBLIKU:
José Manuel Durao Barroso,
minister zahraničných vecí,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA:
David Heathcoat-Amory,
štátny minister zahraničných vecí

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE:
Willy Claes,
minister zahraničných vecí Belgického kráľovstva,
úradujúci predseda Rady Európskych spoločenstiev
Sir Leon Brittan,
podpredseda Komisie Európskych spoločenstiev
Hans van den Broek,
člen Komisie Európskych spoločenstiev,

ktorí, vymeniac si svoje plné moci predložené ako dobré a v náležitej forme,

dohodli sa na tomto:

PREAMBULA

Článok 1

1. Týmto sa zakladá pridruženie medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane.

2. Cieľom tejto Dohody je

– poskytovať vhodný rámec pre politický dialóg, umožňujúci rozvoj úzkych politických vzťahov medzi zmluvnými stranami,

– podporovať rozvoj obchodu a harmonické ekonomické vzťahy medzi stranami, a tým podporovať aj dynamický hospodársky rozvoj a prosperitu v Slovenskej republike,

– poskytovať základňu pre finančnú a technickú pomoc Spoločenstva Slovenskej republike,

– poskytovať vhodný rámec pre postupnú integráciu Slovenskej republiky do Spoločenstva. Slovenská republika bude na tento účel pracovať na tom, aby sa plnili potrebné podmienky,

– podporovať spoluprácu v kultúrnych otázkach.

ODDIEL I

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 2

Medzi zmluvnými stranami sa ustanovuje pravidelný politický dialóg, ktorý tieto hodlajú rozvíjať a prehlbovať ako účinný prostriedok, ktorý má sprevádzať a upevňovať zbližovanie medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou, podporovať politické a ekonomické zmeny prebiehajúce v tejto krajine a prispievať k vytváraniu trvalých vzťahov solidarity a nových foriem spolupráce. Politický dialóg a spolupráca založené na spoločne uznávaných hodnotách a cieľoch

– uľahčí plné zapojenie Slovenskej republiky do spoločenstva demokratických štátov a postupné zbližovanie sa so Spoločenstvom. Hospodárske zbližovanie, ktoré zabezpečuje Dohoda, povedie k väčšiemu politickému zbližovaniu,

– povedie k narastajúcemu zbližovaniu postojov k medzinárodným otázkam, najmä k tým otázkam, ktoré môžu mať podstatné dôsledky pre jednu alebo pre druhú zmluvnú stranu,

– prispeje k zbližovaniu postojov zmluvných strán v bezpečnostných otázkach.

Článok 3

Na ministerskej úrovni bude politický dialóg prebiehať v rámci Asociačnej rady. Tá bude niesť všeobecnú zodpovednosť za všetky otázky, ktoré jej budú chcieť dané zmluvné strany predložiť.

Článok 4

Iné postupy a mechanizmy politického dialógu vytvoria zmluvné strany, a to predovšetkým v týchto formách:

– stretnutiami, podľa potreby, prezidenta Slovenskej republiky na jednej strane a predsedu Európskej rady a predsedu Komisie Európskych spoločenstiev na druhej strane,

– stretnutiami na úrovni vyšších predstaviteľov (politických riaditeľov) medzi predstaviteľmi Slovenskej republiky na jednej strane a predsedníctvom Rady Európskych spoločenstiev a Komisie na druhej strane,

– plným využívaním diplomatických kanálov,

– začlenením Slovenskej republiky do skupiny krajín získavajúcich pravidelné informácie o otázkach prejednávaných v európskej politickej spolupráci, a práve tak si vymieňajúcich informácie s cieľom dosiahnuť ciele vymedzené v článku 2,

– všetkými ďalšími prostriedkami, ktoré by mohli užitočne prispievať k upevňovaniu, rozvoju a zintenzívňovaniu tohto dialógu.

Článok 5

Politický dialóg na parlamentnej úrovni bude prebiehať v rámci Parlamentného asociačného výboru.

ODDIEL II

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 6

Rešpektovanie demokratických zásad a ľudských práv zakotvených v Helsinskom Záverečnom akte a Parížskej charte pre novú Európu, ako aj zásad trhovej ekonomiky podnecuje domácu a zahraničnú politiku zmluvných strán a vytvára podstatné prvky súčasného pridruženia.

Článok 7

1. Pridruženie sa týka prechodného obdobia v maximálnej dĺžke trvania desiatich rokov, rozdelených do dvoch po sebe nasledujúcich období, z ktorých každé bude v zásade trvať päť rokov. Prvá etapa sa začína nadobudnutím platnosti Dohody.

2. Asociačná rada bude pravidelne postupovať tak, že bude pravidelne skúmať uplatňovanie Dohody a dosiahnuté výsledky ekonomických reforiem v Slovenskej republike na základe zásad zakotvených v preambule.

3. Počas obdobia dvanástich mesiacov pred vypršaním prvej etapy sa zíde Asociačná rada, aby rozhodla o prechode do druhej etapy, ako aj o akýchkoľvek možných zmenách, ktoré by sa mali uskutočniť v súvislosti s obsahom daných dispozícií a ktorými by sa mala riadiť druhá etapa. Pritom bude brať do úvahy výsledky posudzovania uvedeného v odseku 2.

4. Dve etapy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa nebudú vzťahovať na oddiel III.

ODDIEL III

VOĽNÝ POHYB TOVARU

Článok 8

1. Spoločenstvo a Slovenská republika postupne vytvoria oblasť voľného obchodu v prechodnom období, ktoré bude trvať maximálne desať rokov a začne plynúť nadobudnutím platnosti Dohody, v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

2. Pri klasifikácii tovaru, s ktorým obchodujú obe zmluvné strany, sa bude aplikovať kombinovaná nomenklatúra tovaru.

3. Základným colným poplatkom na každý výrobok, na ktorý sa majú vzťahovať následné zníženia podľa Dohody, bude clo skutočne uplatňované Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou erga omnes k 29. februáru 1992.

4. Ak po nadobudnutí platnosti Dohody nastane akékoľvek všeobecné zníženie colných sadzieb, najmä však zníženie podľa Dohody o colných sadzbách uzavretej ako výsledok Uruguajského kola GATT, tieto znížené clá nahradia základné colné poplatky uvedené v odseku 3, začínajúc dňom, keď sa toto zníženie uplatní.

5. Spoločenstvo a Slovenská republika si vzájomne oznámia svoje príslušné základné colné poplatky.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 9

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa budú vzťahovať na výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike a v Spoločenstve a ktoré sú uvedené v kapitolách 25 až 97 kombinovanej nomenklatúry, s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe I.

2. Ustanovenia článkov 10 až 14 sa nevzťahujú na výrobky uvedené v článkoch 16 a 17.

Článok 10

1. Dovozné clá, ktorým v Spoločenstve podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, s výnimkou výrobkov uvedených v prílohách II a III, budú zrušené nadobudnutím platnosti Dohody.

2. Dovozné clá, ktorým v Spoločenstve podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, uvedené v prílohe II, sa budú postupne znižovať odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody ročnými zníženiami o 20 % zo základného cla a po roku o ďalších 20 % zo základného cla. Colné sadzby budú celkom zrušené do konca druhého roka po nadobudnutí platnosti Dohody.

3. Výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, uvedené v prílohe III budú požívať výhody pozastavenia dovozných ciel v rámci limitov ročných colných kvót alebo stropov Spoločenstva, ktoré sa budú postupne zvyšovať v súlade s podmienkami uvedenými v danej prílohe tak, aby bolo dosiahnuté úplné zrušenie dovozných ciel na príslušné výrobky do konca tretieho roka po nadobudnutí platnosti Dohody.

Súčasne sa budú postupne odstraňovať dovozné clá vzťahujúce sa na dovozné množstvá presahujúce výšku uvedenej kvóty alebo stropy za predpokladu, že to, čo je určené vo vyššie uvedených ustanoveniach, bude postupne odstraňované, a to ročnými zníženiami o 15 % od nadobudnutia platnosti Dohody. Zostávajúce clá budú zrušené do konca tretieho roka.

4. Kvantitatívne obmedzenia a opatrenia s účinkom rovnocenným s kvantitatívnymi obmedzeniami na dovoz do Spoločenstva budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody, pokiaľ ide o výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike.

Článok 11

1. Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, uvedené v prílohe IV, budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti Dohody.

2. Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, uvedené v prílohe V, budú postupne znižované v súlade s týmto harmonogramom:

– dňom nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 80 % základného cla,

– tri roky po dátume nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 40 % základného cla,

– päť rokov po dátume nadobudnutia platnosti Dohody budú zostávajúce clá odstránené.

3. Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, uvedené v prílohe VI, budú postupne znižované v súlade s týmto harmonogramom:

– tri roky po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 80 % základného cla,

– päť rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 60 % základného cla,

– sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 40 % základného cla,

– deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody budú zostávajúce clá odstránené.

4. Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, uvedené v prílohe VII, budú postupne znižované v súlade s týmto harmonogramom:

– dňom nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 80 % základného cla,

– tri roky po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 60 % základného cla,

– päť rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 40 % základného cla,

– sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 20 % základného cla,

– deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody budú zostávajúce clá odstránené.

5. Kvantitatívne obmedzenia dovozu do Slovenskej republiky pre výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa zrušia nadobudnutím platnosti Dohody s výnimkou tých výrobkov, ktoré sú uvedené v prílohe VIII a na ktoré sa dovozné obmedzenia postupne zrušia do konca prechodného obdobia.

6. Opatrenia s účinkom rovnocenným s kvantitatívnymi obmedzeniami na dovoz do Slovenskej republiky pre výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, budú zrušené s nadobudnutím platnosti Dohody.

Článok 12

Ustanovenia o zrušení dovozných ciel sa rovnako použijú na dovozné clá fiškálnej povahy.

Článok 13

Spoločenstvo a Slovenská republika zrušia s nadobudnutím platnosti Dohody vo vzájomnom obchode všetky poplatky s účinkom rovnocenným s dovoznými clami.

Článok 14

1. Spoločenstvo a Slovenská republika vzájomne postupne zrušia, najneskôr do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti Dohody, všetky vývozné clá a poplatky s rovnakým účinkom.

2. Spoločenstvo zruší k nadobudnutiu platnosti Dohody kvantitatívne obmedzenia vývozu do Slovenskej republiky a všetky opatrenia s rovnakým účinkom.

3. Slovenská republika zruší s nadobudnutím platnosti Dohody kvantitatívne obmedzenia vývozu do Spoločenstva a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom s výnimkou tých obmedzení, ktoré sú uvedené v prílohe IX, ktoré budú zrušené najneskôr do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti Dohody.

Článok 15

Každá zmluvná strana vyhlasuje, že je pripravená znížiť svoje clá v obchode s druhou zmluvnou stranou rýchlejšie, ako je stanovené v článkoch 10 a 11, ak jej to umožní jej celková ekonomická situácia a stav príslušného hospodárskeho odvetvia.

Asociačná rada môže na tento účel dávať odporúčania.

Článok 16

Protokol č. 1 stanovuje systém opatrení aplikovateľných na textilné výrobky, o ktorých sa v ňom hovorí.

Článok 17

Protokol č. 2 stanovuje systém opatrení aplikovateľných na výrobky, na ktoré sa vzťahuje Zmluva zakladajúca Európske spoločenstvo uhlia a ocele.

Článok 18

1. Ustanovenia tejto kapitoly nevylučujú možnosť, aby si Spoločenstvo zachovalo v clách, ktorým podliehajú výrobky uvedené v prílohe X, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, poľnohospodársku zložku aplikovateľnú na výrobky uvedené v prílohe X.

2. Ustanovenia tejto kapitoly nevylučujú možnosť, aby si Slovenská republika zaviedla poľnohospodársku zložku, pokiaľ ide o clá aplikovateľné na výrobky uvedené v prílohe X, ktoré majú pôvod v Spoločenstve.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Článok 19

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa budú vzťahovať na poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve a v Slovenskej republike.

2. Pojem „poľnohospodárske výrobky“ znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry a výrobky uvedené v prílohe I s výnimkou rybolovných výrobkov, tak ako sú definované Predpisom (EHS) č. 3687/91.

Článok 20

Protokol č. 3 stanovuje systém obchodných dohôd pre spracované poľnohospodárske výrobky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

1. Spoločenstvo zruší od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody kvantitatívne obmedzenia na dovoz poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, udržiavané na základe Predpisu Rady (EHS) č. 288/82 v podobe existujúcej ku dňu podpisu Dohody.

2. Poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, uvedené v prílohe XIa alebo v prílohe XIb budú, počínajúc dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody, požívať výhody zo zníženia ciel a poplatkov v rámci limitov týkajúcich sa kvót Spoločenstva a za podmienok stanovených v tej istej prílohe.

3. Dovoz poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, do Slovenskej republiky bude bez kvantitatívnych dovozných obmedzení.

4. Spoločenstvo a Slovenská republika si vzájomne udelia na harmonickom a recipročnom základe obchodné výhody uvedené v prílohách XII, XIII a XIV v súlade s podmienkami v nich stanovenými.

5. S prihliadnutím na objem vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, na ich zvláštnu citlivosť, na pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky Spoločenstva, na pravidlá poľnohospodárskej politiky Slovenskej republiky a na dôsledky mnohostranných obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode Spoločenstvo a Slovenská republika preskúmajú v Asociačnej rade na riadnom a recipročnom základe výrobok po výrobku, pokiaľ ide o možnosti poskytnúť si vzájomne ďalšie obchodné výhody.

Článok 22

Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Dohody, najmä článku 31, pokiaľ vzhľadom na zvláštnu citlivosť poľnohospodárskych trhov dovozy výrobkov, ktoré majú pôvod v jednej zmluvnej strane a ktoré sú predmetom obchodných výhod poskytnutých v článku 21, zapríčinia závažné narušenie trhov druhej zmluvnej strany, obe strany začnú neodkladne konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenie. Do takéhoto riešenia môže strana, ktorej sa to týka, prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné.

KAPITOLA III

RYBOLOV

Článok 23

Ustanovenia tejto kapitoly sa týkajú morského a sladkovodného výlovu, ktorý má pôvod v Spoločenstve a v Slovenskej republike a na ktorý sa vzťahuje Predpis (EHS) č. 3687/91 o spoločnej organizácii trhu s morským a sladkovodným výlovom.

Článok 24

Morský a sladkovodný výlov, ktorý má pôvod v Slovenskej republike a je uvedený v prílohe XV, bude požívať odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody výhody zníženia colných poplatkov stanovených v tejto prílohe. Ustanovenia článku 21 ods. 5 budú platiť mutatis mutandis na rybolovné výrobky.

KAPITOLA IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Ustanovenia tejto kapitoly budú platiť pri obchodovaní so všetkými výrobkami s výnimkou, ak je to stanovené inak tu alebo v protokoloch č. 1, 2 alebo 3.

Článok 26

1. Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto Dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou nebudú zavádzať nijaké nové dovozné alebo vývozné clá alebo poplatky s rovnakým účinkom, ani sa nebudú zvyšovať tie, ktoré sa už používajú.

2. Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto Dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou nebudú zavádzať nijaké nové kvantitatívne dovozné alebo vývozné obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom, ani sa nebudú sprísňovať tie, ktoré už existujú.

3. S výhradou obchodných výhod udelených podľa článku 21 ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nebudú nijako obmedzovať uskutočňovanie príslušnej poľnohospodárskej politiky Slovenskej republiky a Spoločenstva alebo prijímanie akýchkoľvek opatrení na základe takej politiky.

Článok 27

1. Obe zmluvné strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík internej fiškálnej povahy, spôsobujúcich priamo či nepriamo diskrimináciu výrobkov jednej zmluvnej strany v porovnaní s podobnými výrobkami, ktoré majú pôvod na území druhej zmluvnej strany.

2. Výrobky vyvážané na územie jednej z dvoch zmluvných strán nesmú požívať výhody z vrátenia vnútorného daňového zaťaženia, ktoré by presahovalo výšku priamych či nepriamych daní na ne uvalených.

Článok 28

1. Táto Dohoda nevylučuje zachovanie alebo zakladanie colných únií, oblastí voľného obchodu alebo systému opatrení týkajúcich sa obchodovania v pohraničných oblastiach s výnimkou takých, ktoré menia obchodné dohody zakotvené v tejto Dohode.

2. V rámci Asociačnej rady sa medzi stranami uskutočnia konzultácie o dohodách zakladajúcich také colné únie a oblasti voľného obchodu a tam, kde sa to žiada, aj o ostatných významných otázkach týkajúcich sa ich príslušnej obchodnej politiky voči tretím krajinám. Tieto konzultácie sa uskutočnia najmä v prípade pristúpenia tretieho štátu k Spoločenstvu tak, aby sa dalo zabezpečiť, že sa budú brať do úvahy vzájomné záujmy Spoločenstva a Slovenskej republiky uvedené v tejto Dohode.

Článok 29

Slovenská republika môže prijať výnimočné opatrenia obmedzeného trvania vo forme zvýšených ciel, ktoré sa odchyľujú od ustanovení článku 11 a článku 26 ods. 1.

Tieto opatrenia sa môžu týkať len novovznikajúcich priemyselných odvetví alebo určitých odvetví prechádzajúcich reštrukturalizáciou alebo čeliacich vážnym ťažkostiam, najmä tam, kde tieto ťažkosti spôsobujú výrazné sociálne problémy.

Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, zavádzané formou týchto opatrení neprevýšia 25 % ad valorem a zachovajú si preferenčný prvok pri výrobkoch, ktoré majú pôvod v Spoločenstve. Celková hodnota dovozu týchto výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nemôže prevýšiť 15 % celkového dovozu priemyselných výrobkov zo Spoločenstva vymedzených v kapitole I v poslednom roku, za ktorý sú k dispozícii štatistiky.

Tieto opatrenia sa budú uplatňovať počas obdobia neprevyšujúceho päť rokov, pokiaľ nebude ich dlhodobejšie uplatňovanie povolené Asociačnou radou. Prestanú sa uplatňovať najneskôr uplynutím prechodného obdobia.

Nijaké takéto opatrenia nemôžu byť zavedené pri výrobku, pokiaľ uplynulo obdobie dlhšie ako tri roky od odstránenia všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení s rovnakým účinkom týkajúcich sa daného výrobku.

Slovenská republika bude informovať Asociačnú radu o všetkých výnimočných opatreniach, ktoré zamýšľa prijať, a na požiadanie Spoločenstva sa v Asociačnej rade ešte pred ich uplatnením uskutočnia konzultácie o týchto opatreniach a o odvetviach, na ktoré sa vzťahujú. Pri prijímaní týchto opatrení poskytne Slovenská republika Asociačnej rade časový rozvrh odstraňovania ciel zavedených podľa tohto článku. Tento časový rozvrh stanoví etapy postupného odstraňovania týchto ciel v rovnakých ročných výškach, začínajúc najneskôr dva roky po ich zavedení. Asociačná rada môže rozhodnúť o odlišnom časovom rozvrhu.

Článok 30

Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že v obchode s druhou stranou sa uplatňuje dumping v zmysle článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, môže prijať príslušné opatrenia proti týmto praktikám v súlade s Dohodou vo vzťahu k použitiu článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, vo vzťahu k príslušným vnútroštátnym legislatívnym predpisom a k podmienkam a postupom uvedeným v článku 34.

Článok 31

V prípade, keď sa niektorý výrobok dováža v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, že to zapríčiňuje alebo hrozí zapríčiniť

– závažnú ujmu domácim výrobcom podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov na území jednej zo zmluvných strán alebo

– vážne narušenia v niektorom odvetví hospodárstva, alebo ťažkosti, ktoré by mohli vyvolať vážne zhoršenie hospodárskej situácie v danom regióne,

Spoločenstvo alebo Slovenská republika, nech sa to týka kohokoľvek z nich, môže prijať príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v článku 34.

Článok 32

Tam, kde plnenie ustanovení článkov 14 a 26 vedie

i) k reexportu do tretej krajiny, voči ktorej vyvážajúca strana uplatňuje na daný výrobok kvantitatívne vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia s rovnakým účinkom, alebo

ii) k vážnemu nedostatku, alebo k jeho hrozbe pri výrobku podstatnom pre vyvážajúcu stranu

a kde vyššie uvedené situácie vedú alebo môžu viesť k podstatným ťažkostiam pre vyvážajúcu zmluvnú stranu, môže táto strana prijať príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v článku 34. Tieto opatrenia budú nediskriminačné a budú odstránené, len čo pominie odôvodnenosť ich zachovávania.

Článok 33

Členské štáty a Slovenská republika budú postupne prispôsobovať akékoľvek štátne monopoly komerčnej povahy tak, aby zabezpečili, aby do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti Dohody neexistovala nijaká diskriminácia, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa získava a predáva tovar medzi občanmi členských štátov a Slovenskej republiky. Asociačná rada bude informovaná o prijatých opatreniach na účely realizácie tohto cieľa.

Článok 34

1. V prípade, že Spoločenstvo alebo Slovenská republika podrobí dovoz výrobkov, ktorý môže vyvolávať ťažkosti uvedené v článku 31, administratívnemu postupu na účely rýchleho poskytovania informácií o trendoch tokov tovaru, bude o tom informovať druhú zmluvnú stranu.

2. V prípadoch špecifikovaných v článkoch 30, 31 a 32 ešte pred prijatím opatrení podľa vyššie uvedených článkov alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 3(d), Spoločenstvo alebo eventuálne Slovenská republika čo najrýchlejšie poskytne Asociačnej rade všetky príslušné informácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

Pri výbere opatrení musia byť uprednostnené tie, ktoré najmenej narúšajú pôsobenie Dohody.

Ochranné opatrenia budú neodkladne oznámené Asociačnej rade a budú predmetom pravidelných konzultácií v rámci tohto orgánu, najmä na účely stanovenia harmonogramu ich zrušenia, len čo to okolnosti dovolia.

3. Na realizáciu odseku 2 budú platiť tieto ustanovenia:

a) Pokiaľ ide o článok 31, ťažkosti vyplývajúce zo situácie uvedenej v tomto článku budú predložené na posúdenie Asociačnej rade, ktorá môže prijať akékoľvek rozhodnutie nevyhnutné na odstránenie týchto problémov.

Ak Asociačná rada alebo vyvážajúca strana neprijme rozhodnutie, ktorým by boli ťažkosti odstránené, alebo nedospeje k inému uspokojivému riešeniu do 30 dní odo dňa predloženia záležitosti, dovážajúca strana môže prijať príslušné opatrenia na dosiahnutie nápravy. Tieto opatrenia sa nesmú vymykať z rámca toho, čo je nevyhnutné na nápravu vzniknutých ťažkostí.

b) Pokiaľ ide o článok 30, bude Asociačná rada o prípade dumpingu informovaná, len čo orgány dovážajúcej zmluvnej strany iniciujú vyšetrovanie. Ak nebol dumping skončený v zmysle článku VI GATTu alebo ak nebolo dosiahnuté iné uspokojivé riešenie do 30 dní od predloženia záležitosti Asociačnej rade, môže prijať dovážajúca zmluvná strana príslušné opatrenia.

c) Pokiaľ ide o článok 32, ťažkosti vyplývajúce zo situácie, uvedené v tomto článku budú predložené na posúdenie Asociačnej rade.

Asociačná rada môže prijať akékoľvek rozhodnutie nevyhnutné na odstránenie týchto ťažkostí. Ak takéto rozhodnutie neprijme do 30 dní od predloženia záležitosti, vyvážajúca strana môže použiť na vývoz daného výrobku príslušné opatrenia.

d) Tam, kde výnimočné okolnosti vyžadujúce si okamžitý zásah znemožnia poskytnutie informácie vopred alebo eventuálne preskúmanie zo strany Spoločenstva alebo Slovenskej republiky, nech sa to týka kohokoľvek z nich, môžu za situácií špecifikovaných v článkoch 30, 31 a 32 bezodkladne siahnuť k preventívnym a dočasným opatreniam nevyhnutným výlučne na zvládnutie danej situácie a budú o nich neodkladne informovať Asociačnú radu.

Článok 35

Protokol č. 4 stanovuje pravidlá o pôvode tovaru pre použitie preferenčných colných sadzieb, ktoré zabezpečuje táto Dohoda.

Článok 36

Dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo prepravovaného tovaru, ktoré budú zdôvodnené na základe verejnej morálky, štátnej politiky alebo štátnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín; ochrany neobnoviteľných prírodných zdrojov; ochrany národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty alebo ochrany duševného, priemyselného a komerčného vlastníctva alebo ktoré vyplývajú z predpisov týkajúcich sa zlata a striebra. Tieto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať nástrojom svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi zmluvnými stranami.

Článok 37

Protokol č. 5 stanovuje špecifické ustanovenia aplikovateľné na obchod medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Španielskom a Portugalskom na druhej strane.

ODDIEL IV

POHYB PRACOVNÍKOV, ETABLOVANIE SA, POSKYTOVANIE SLUŽIEB

KAPITOLA I

POHYB PRACOVNÍKOV

Článok 38

1. Za podmienok a modalít použiteľných v každom členskom štáte

– zaobchádzanie s pracovníkmi, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ktorí sú legálne zamestnaní na území členského štátu, bude v porovnaní s občanmi tohto štátu bez akejkoľvek diskriminácie založenej na štátnom občianstve, pokiaľ ide o pracovné podmienky, mzdu alebo o prepustenie,

– manželka a deti, ktoré sa s pracovníkom legálne zamestnaným na území členského štátu legálne zdržiavajú s výnimkou sezónnych pracovníkov a pracovníkov, ktorí prichádzajú na základe dvojstranných dohôd v zmysle článku 42, pokiaľ to tieto dohody nestanovujú inak, budú mať prístup na trh práce daného členského štátu počas povoleného pracovného pobytu tohto pracovníka.

2. Slovenská republika poskytne za podmienok a modalít použiteľných v tejto krajine zaobchádzanie uvedené v odseku 1 pracovníkom, ktorí sú občanmi členského štátu a sú legálne zamestnaní na jej území, ako aj ich manželkám a deťom, ktoré majú na spomínanom území legálny pobyt.

Článok 39

1. V záujme koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pracovníkov majúcich štátne občianstvo Slovenskej republiky, ktorí sú legálne zamestnaní na území členského štátu, a členov ich rodín, ktorí tam majú legálny pobyt, a za podmienok a modalít použiteľných v jednotlivých členských štátoch

– všetky obdobia poistenia, zamestnania alebo pobytu, ktoré zavŕšia pracovníci v rôznych členských štátoch, sa sčítajú dohromady na účely výplaty dôchodkov a ročných dôchodkov v súvislosti so starobou, invaliditou alebo so smrťou a na účel lekárskej starostlivosti o takých pracovníkov a členov ich rodiny,

– akékoľvek dôchodky alebo ročné dôchodky v súvislosti so starobou, smrťou, pracovným úrazom alebo s chorobou z povolania, alebo s invaliditou z toho vyplývajúcou s výnimkou nepríspevkových dávok budú voľne prevoditeľné v kurze použiteľnom na základe zákonov dlžníka – členského štátu alebo členských štátov,

– príslušní pracovníci budú dostávať rodinné prídavky na členov svojich rodín, ako je definované vyššie.

2. Slovenská republika poskytne pracovníkom, ktorí sú občanmi členského štátu a sú legálne zamestnaní na jej území, a členom ich rodín, ktorí tam majú legálny pobyt, zaobchádzanie podobné tomu, ktoré je špecifikované v druhej a tretej zarážke odseku 1.

Článok 40

1. Asociačná rada prijme svojím rozhodnutím príslušné ustanovenia na realizáciu cieľa vytýčeného v článku 39.

2. Asociačná rada prijme svojím rozhodnutím podrobné pravidlá administratívnej spolupráce poskytujúcej nevyhnutné riadiace a kontrolné záruky pre používanie ustanovení uvedených v odseku 1.

Článok 41

Ustanovenia prijaté Asociačnou radou v súlade s článkom 40 sa nedotknú nepriaznivo akýchkoľvek práv alebo záväzkov vyplývajúcich z dvojstranných dohôd spájajúcich Slovenskú republiku a členské štáty, kde tieto dohody poskytujú občanom Slovenskej republiky alebo členských štátov priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 42

1. So zreteľom na situáciu na trhu práce v členskom štáte, podľa jeho legislatívnych opatrení a s ohľadom na pravidlá, ktoré v členskom štáte platia v oblasti pohybu pracovníkov,

– existujúce možnosti prístupu k zamestnaniu pre pracovníkov zo Slovenskej republiky, poskytované členskými štátmi na základe dvojstranných dohôd, by mali byť zachované, a ak to bude možné, zlepšené,

– ostatné členské štáty priaznivo zvážia možnosť uzavrieť podobné dohody.

2. Asociačná rada preskúma možnosť poskytnutia ďalších zlepšení vrátane možnosti prístupu k odbornej príprave v súlade s pravidlami a postupmi platnými v členských štátoch a so zreteľom na situáciu na trhu práce v členských štátoch a v Spoločenstve.

Článok 43

Počas druhej etapy uvedenej v článku 7 alebo skôr, ak sa tak rozhodne, posúdi Asociačná rada ďalšie spôsoby zlepšenia pohybu pracovníkov, berúc do úvahy, inter alia, sociálnu a ekonomickú situáciu v Slovenskej republike a situáciu v oblasti zamestnanosti v Spoločenstve. Asociačná rada na tento účel predloží odporúčania.

Článok 44

V záujme uľahčovania reštrukturalizácie zdrojov pracovných síl vyplývajúcej z ekonomickej reštrukturalizácie v Slovenskej republike poskytne Spoločenstvo technickú pomoc pri vytváraní vhodného systému sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike, ako je stanovené v článku 88.

KAPITOLA II

ETABLOVANIE SA

Článok 45

1. Slovenská republika uľahčí na svojom území počas prechodných období uvedených v článku 7 podnikom a občanom Spoločenstva zriaďovanie ich prevádzok. Na tento účel bude

i) od nadobudnutia platnosti tejto Dohody poskytovať pre etablovanie sa podnikov a občanov Spoločenstva zaobchádzanie o nič menej výhodné, než aké poskytuje vlastným občanom a podnikom, okrem odvetví a oblastí uvedených v prílohách XVIa a XVIb, kde bude takéto zaobchádzanie poskytované najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 7, a

ii) od nadobudnutia platnosti tejto Dohody poskytovať pri činnosti podnikov a občanov Spoločenstva etablovaných v Slovenskej republike zaobchádzanie o nič menej výhodné, než aké poskytuje vlastným podnikom a občanom,

iii) bez ohľadu na ustanovenia zarážok (i) a (ii) sa bude národné zaobchádzanie uvedené v zarážkach (i) a (ii) vzťahovať na občanov Spoločenstva, ktorí sú v štádiu etablovania sa v Slovenskej republike ako individuálni podnikatelia, len od začiatku šiesteho roka po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.

2. Slovenská republika neprijme počas prechodných období uvedených v odseku 1 nijaké nové predpisy ani opatrenia, ktoré zavádzajú diskrimináciu, pokiaľ ide o etablovanie sa podnikov a občanov Spoločenstva na jej území v porovnaní s vlastnými podnikmi a občanmi.

3. Každý členský štát poskytne od nadobudnutia platnosti Dohody zaobchádzanie o nič menej výhodné pre etablovanie sa podnikov a občanov Slovenskej republiky, než aké poskytuje vlastným podnikom a občanom, a ďalej im poskytne pri ich činnosti na svojom území zaobchádzanie o nič menej výhodné, než aké poskytuje vlastným podnikom a občanom.

4. Na účely tejto Dohody

a) „etablovanie sa“ znamená,

i) pokiaľ ide o občanov, právo prijať a vykonávať hospodársku činnosť ako individuálni podnikatelia a zriaďovať a viesť hlavne tie podniky, ktoré skutočne riadia. Individuálne etablovanie sa a obchodné etablovanie sa občanov sa nebude týkať hľadania alebo prijímania zamestnania na trhu pracovných síl druhej zmluvnej strany.

Ustanovenia tejto kapitoly sa netýkajú tých, ktorí nie sú výlučne individuálnymi podnikateľmi,

ii) pokiaľ ide o podniky, právo založiť a vykonávať hospodársku činnosť formou zriaďovania a riadenia prevádzkových jednotiek, pobočiek a zastúpení,

b) „prevádzková jednotka“ podniku znamená podnik, ktorý je skutočne riadený týmto prvým podnikom,

c) „hospodárska činnosť“ zahŕňa najmä činnosť priemyselného charakteru, činnosť obchodného charakteru a výkon remesiel a slobodných povolaní.

5. Asociačná rada bude počas prechodných období uvedených v odseku 1(i) a 1(iii) pravidelne skúmať možnosť urýchlenia poskytovania národného zaobchádzania v odvetviach uvedených v prílohách XVIa a XVIb a zahrnutia oblastí alebo záležitostí uvedených v prílohe XVIc v rozsahu platnosti ustanovení odsekov 1, 2 a 3 tohto článku. Zmeny týchto príloh môžu byť vykonané na základe rozhodnutia Asociačnej rady. Po uplynutí prechodných období uvedených v odseku 1(i) a 1(iii) môže Asociačná rada výnimočne rozhodnúť na žiadosť Slovenskej republiky, a ak vznikne taká potreba, že predĺži trvanie vylúčenia určitých oblastí alebo záležitostí uvedených v prílohách XVIa a XVIb na časovo obmedzené obdobie.

6. Ustanovenia týkajúce sa etablovania sa a činnosti podnikov a občanov Spoločenstva a Slovenskej republiky, obsiahnuté v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku nebudú platiť pre oblasti alebo pre záležitosti uvedené v prílohe XVIc.

7. Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku podniky Spoločenstva etablované na území Slovenskej republiky nadobudnutím platnosti Dohody, ak to bude nevyhnutné na vykonávanie hospodárskych činností, pre ktoré sú založené, získajú právo nadobúdať, používať, prenajímať a predávať nehnuteľnosti a, pokiaľ ide o prírodné zdroje, poľnohospodársku pôdu a lesy, právo prenájmu.

Slovenská republika poskytne tieto práva, ak to bude nevyhnutné na vykonávanie hospodárskych činností, pre ktoré boli založené, tým pobočkám a zastúpeniam podnikov Spoločenstva, ktoré boli založené v Slovenskej republike, najneskôr do konca šiesteho roka po nadobudnutí platnosti Dohody.

Slovenská republika poskytne občanom Spoločenstva etablovaným v Slovenskej republike ako individuálni podnikatelia tieto práva, ak to bude nevyhnutné na vykonávanie hospodárskej činnosti, pre ktorú sa založili, najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 7.

Článok 46

1. Podľa ustanovení článku 45 s výnimkou finančných služieb uvedených v prílohe XVIa môže každá zmluvná strana upravovať etablovanie sa a činnosť podnikov a občanov na svojom území do tej miery, pokiaľ tieto predpisy nie sú diskriminačné voči podnikom a občanom tej druhej zmluvnej strany v porovnaní s vlastnými podnikmi a občanmi.

2. Pokiaľ ide o finančné služby uvedené v prílohe XVIa, Dohoda pôsobí bez obmedzenia práv zmluvných strán prijímať opatrenia nevyhnutné na vykonávanie menovej politiky alebo opatrenia, ktoré sa z praktických dôvodov a po starostlivom zvážení prijímajú na zabezpečenie ochrany investorov, vkladateľov, poistencov alebo osôb, ktoré majú dostať fiduciárne platby, alebo opatrenia zabezpečujúce integritu a stabilitu finančnej sústavy. Tieto opatrenia nebudú na základe národnosti diskriminovať podniky a občanov tej druhej zmluvnej strany v porovnaní s jej vlastnými podnikmi a občanmi.

Článok 47

S cieľom uľahčiť občanom Spoločenstva a Slovenskej republiky založenie a vykonávanie viazaných odborných činností tak v Slovenskej republike, ako aj v Spoločenstve posúdi Asociačná rada, ktoré kroky bude nevyhnutné vykonať, aby sa zabezpečilo vzájomné uznávanie kvalifikácií. Na tento účel môže prijať všetky nevyhnutné opatrenia.

Článok 48

Ustanovenia článku 46 nevylučujú, aby jedna zmluvná strana použila zvláštne pravidlá na etablovanie sa a činnosť pobočiek a zastúpení podnikov druhej zmluvnej strany na jej území, ktoré nie sú zaregistrované na území prvej zmluvnej strany, ktoré sú odôvodnené právnymi alebo technickými rozdielmi medzi takýmito pobočkami a zastúpeniami v porovnaní s pobočkami a zastúpeniami podnikov zaregistrovanými na jej území, alebo pokiaľ ide o finančné služby, z praktických dôvodov a po starostlivom zvážení. Rozdiel zaobchádzania nebude presahovať rámec toho, čo je vyložene nevyhnutné v dôsledku takýchto právnych a technických rozdielov, alebo pokiaľ ide o finančné služby, rámec toho, čo je popísané v prílohe XVIa, z praktických dôvodov a po starostlivom zvážení.

Článok 49

1. „Podnik Spoločenstva“ a práve tak „podnik Slovenskej republiky“ znamená na účely tejto Dohody podnik alebo firmu, ktorá je zriadená v súlade so zákonmi členského štátu alebo so zákonmi Slovenskej republiky a ktorá má svoje registrované sídlo, centrálnu administratívu alebo hlavné sídlo na území Spoločenstva alebo Slovenskej republiky. Ale ak by mal podnik alebo firma zriadená v súlade so zákonmi členského štátu alebo Slovenskej republiky svoje registrované sídlo len na území Spoločenstva alebo len na území Slovenskej republiky, jej činnosť musí mať skutočné a nepretržité prepojenie na hospodárstvo jedného z členských štátov alebo na hospodárstvo Slovenskej republiky.

2. Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, ustanovenia tejto kapitoly a kapitoly III tohto oddielu sa budú vzťahovať aj na občanov alebo na lodiarsku spoločnosť členských štátov alebo Slovenskej republiky, ktorí sú etablovaní mimo Spoločenstva alebo mimo Slovenskej republiky a ktorí sú riadení občanmi členského štátu alebo občanmi Slovenskej republiky, ak sú ich plavidlá registrované v tom členskom štáte alebo v Slovenskej republike v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi.

3. Občan Spoločenstva alebo občan Slovenskej republiky na účely tejto Dohody znamená fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom jedného z členských štátov alebo štátnym občanom Slovenskej republiky.

4. Ustanovenia Dohody pôsobia bez ujmy na to, aby každá strana použila akékoľvek nevyhnutné opatrenie, ktorým sa zabraňuje obchádzaniu tých opatrení, ktoré sa týkajú prístupu tretej krajiny na jej trh, a to prostredníctvom ustanovení tejto Dohody.

Článok 50

Na účely tejto Dohody „finančné služby“ znamenajú činnosť popísanú v prílohe XVIa. Asociačná rada môže rozšíriť alebo pozmeniť rozsah prílohy XVIa.

Článok 51

Počas prvých šiestich rokov po nadobudnutí platnosti Dohody alebo počas prechodného obdobia uvedeného v článku 7 v odvetviach uvedených v prílohe XIVa a v prílohe VIb môže Slovenská republika zaviesť opatrenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto kapitoly, pokiaľ ide o etablovanie sa podnikov a občanov Spoločenstva, ak určité priemyselné odvetvia

– prechádzajú reštrukturalizáciou alebo

– čelia závažným ťažkostiam, najmä kde tieto závažné ťažkosti vyvolávajú vážne sociálne problémy v Slovenskej republike, alebo

– čelia vylúčeniu alebo drastickému zníženiu celkového podielu na trhu, ktorý si držia podniky alebo občania Slovenskej republiky v danom odvetví alebo v priemysle v Slovenskej republike, alebo

– sú novovznikajúcimi priemyselnými odvetviami v Slovenskej republike.

Takéto opatrenia

i) sa prestanú používať najneskôr dva roky po uplynutí šiesteho roku nasledujúceho po dátume nadobudnutia platnosti tejto Dohody alebo pri odvetviach a záležitostiach uvedených v prílohe XVIa a v prílohe XVIb po uplynutí prechodného obdobia uvedeného v článku 7,

ii) budú rozumne zdôvodniteľné a nevyhnutné na nápravu situácie a

iii) budú sa vzťahovať len na podniky, ktoré budú vytvorené v Slovenskej republike po nadobudnutí platnosti takých opatrení, a nebudú zavádzať diskrimináciu, pokiaľ ide o občanov alebo o činnosť podnikov Spoločenstva už založených v Slovenskej republike v čase zavedenia daného opatrenia v porovnaní s podnikmi alebo s občanmi Slovenskej republiky.

Asociačná rada môže výnimočne na žiadosť Slovenskej republiky, a ak vznikne taká potreba, rozhodnúť o predĺžení období uvedených pod zarážkou (i) pre dané odvetvie a na obmedzený čas.

Pri tvorbe a používaní takýchto opatrení poskytne Slovenská republika podľa možnosti podnikom a občanom Spoločenstva preferenčné zaobchádzanie a v žiadnom prípade voči nim neuplatní zaobchádzanie menej výhodné, než aké poskytuje podnikom a občanom z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Pred zavedením týchto opatrení sa uskutočnia konzultácie Slovenskej republiky s Asociačnou radou, pričom sa tieto opatrenia nestanú účinnými skôr ako po uplynutí jedného mesiaca od oznámenia zavedenia týchto konkrétnych opatrení zo strany Slovenskej republiky Asociačnej rade s výnimkou prípadov, keď si hrozba nenapraviteľnej škody vyžaduje prijatie naliehavých opatrení, a v takom prípade to bude Slovenská republika konzultovať okamžite po ich zavedení s Asociačnou radou.

Po uplynutí šiesteho roku po nadobudnutí platnosti Dohody alebo, pokiaľ ide o odvetvia uvedené v prílohách XVIa a XVIb, po uplynutí prechodného obdobia uvedeného v článku 7 môže Slovenská republika zaviesť také opatrenia len s povolením Asociačnej rady a za podmienok ňou stanovených.

Článok 52

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa nepoužijú na služby v leteckej doprave, služby vnútrozemskej vodnej dopravy a prepravné služby námornej kabotáže.

2. Asociačná rada môže robiť odporúčania na zlepšovanie etablovanie sa a činností v oblastiach uvedených v odseku 1.

Článok 53

1. Bez ohľadu na ustanovenia kapitoly I tohto oddielu tí, ktorí požívajú výhody z práv etablovania sa, poskytovaných Spoločenstvom alebo Slovenskou republikou, budú oprávnení zamestnávať alebo mať zamestnaných jednou zo svojich prevádzkových jednotiek v súlade s platnými legislatívnymi predpismi hostiteľskej krajiny takéhoto etablovania sa na území Slovenskej republiky alebo na území Spoločenstva zamestnancov, ktorí sú občanmi členských štátov Spoločenstva a Slovenskej republiky, pokiaľ sú títo zamestnanci kľúčovým personálom v zmysle odseku 2 tohto článku a sú zamestnávaní výlučne tými, ktorí požívajú z toho výhody, alebo ich prevádzkovými jednotkami. Povolenia na pobyt a pracovné povolenia týchto pracovníkov sa budú týkať len obdobia takéhoto zamestnania.

2. Kľúčovým personálom tých, čo požívajú výhody z práv etablovania sa (ďalej len „organizácia“), sú

a) vyššie postavení zamestnanci organizácie, ktorí priamo riadia chod organizácie, sú všeobecne kontrolovaní alebo riadení v zásade správnou radou alebo podielnikmi daného podniku vrátane

– riadenia organizácie alebo oddelenia, alebo nižšieho článku organizácie,

– preverovania a kontrolovania práce iných kontrolných, odborných alebo riadiacich pracovníkov,

– právomoci osobne prijímať do zamestnania a prepúšťať alebo odporúčať prijatie do zamestnania a prepustenie alebo právomoci týkajúcej sa iných personálnych opatrení,

b) osoby zamestnávané organizáciou, ktoré majú

– vysokú alebo neobvyklú odbornosť týkajúcu sa daného druhu práce alebo obchodu vyžadujúceho si zvláštne technické znalosti,

– vysoké alebo neobvyklé znalosti nevyhnutné na služby poskytované organizáciou, pre jej výskumné zariadenie, techniky alebo riadenie.
K nim môžu patriť pracovníci akreditovaných profesií, no neobmedzuje sa to len na nich.

Každý takýto pracovník musí byť zamestnaný príslušnou organizáciou najmenej jeden rok pred jeho detašovaním danou organizáciou.

Článok 54

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa použijú s prihliadnutím na obmedzenia odôvodnené na základe štátnej politiky, štátnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

2. Nevzťahujú sa na činnosť, ktorá je na území ktorejkoľvek strany spojená, hoci len príležitostne, s výkonom úradnej moci.

Článok 55

Podniky, ktoré sú riadené a výlučne spoločne vlastnené podnikmi alebo občanmi Slovenskej republiky a podnikmi alebo občanmi Spoločenstva, budú tiež tými, ktoré budú požívať výhody z ustanovení tejto kapitoly a kapitoly III tohto oddielu.

KAPITOLA III

POSKYTOVANIE SLUŽIEB MEDZI SPOLOČENSTVOM A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

Článok 56

1. Zmluvné strany sa zaväzujú podniknúť v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly nevyhnutné kroky k postupnému umožňovaniu poskytovania služieb podnikmi alebo občanmi Spoločenstva alebo Slovenskej republiky, ktorí sú etablovaní v inej zmluvnej strane, ako je strana tej osoby, pre ktorú sú služby určené, so zreteľom na rozvoj odvetvia služieb v zmluvných stranách.

2. Súčasne s liberalizačným procesom uvedeným v odseku 1 a podľa ustanovení článku 59 ods. 1 umožnia zmluvné strany dočasný pohyb fyzických osôb, ktoré poskytujú danú službu alebo sú zamestnávané poskytovateľom služieb ako kľúčový personál podľa článku 53 ods. 2, vrátane fyzických osôb, ktoré sú zástupcami podniku alebo občana Spoločenstva alebo Slovenskej republiky a usilujú sa o dočasný vstup s cieľom rokovať o predaji služieb alebo uzavierať dohody o predaji služieb pre takéhoto poskytovateľa služieb. Títo zástupcovia nebudú zapojení do ich priameho predaja širokej verejnosti a nebudú ani sami tieto služby poskytovať.

3. Asociačná rada podnikne potrebné opatrenia na postupnú realizáciu ustanovení odseku 1.

Článok 57

Vzhľadom na poskytovanie dopravných služieb medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou sú ustanovenia článku 56 tejto kapitoly nahradené takto:

1. Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, zmluvné strany sa zaväzujú účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu k trhu a doprave na komerčnom základe.

a) Vyššie uvedené ustanovenie neobmedzuje práva a záväzky vyplývajúce z Kódexu OSN o prevádzkovaní pravidelnej linkovej dopravy, ako sú aplikované jednou alebo druhou zmluvnou stranou Dohody. Spoje na nepravidelných linkách môžu byť voľne prevádzkované a môžu konkurovať pravidelným spojom, pokiaľ sa budú riadiť zásadou regulárnej hospodárskej súťaže na komerčnom základe.

b) Zmluvné strany potvrdzujú svoju vernosť prostrediu voľnej hospodárskej súťaže, ktoré je základnou charakteristikou obchodu s pevnými a tekutými nákladmi.

2. Pri uplatňovaní zásad uvedených v odseku 1 zmluvné strany

a) nebudú zavádzať do budúcich dvojstranných dohôd s tretími krajinami klauzuly o podelení karga okrem tých výnimočných prípadov, keby prepravné spoločnosti jednej alebo druhej zmluvnej strany tejto Dohody premávajúce na pravidelných linkách inak nemali účinnú možnosť prevádzkovať obchodné spoje do príslušnej tretej krajiny a z nej,

b) zakážu dohody o podelení karga v budúcich dvojstranných dohodách o obchode s pevnými a tekutými nákladmi,

c) v čase, keď Dohoda nadobudne platnosť, zrušia všetky jednostranné opatrenia, administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli mať reštriktívne alebo diskriminačné účinky na voľné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave.

3. S cieľom zabezpečovať koordinovaný rozvoj a postupnú liberalizáciu dopravy medzi zmluvnými stranami prispôsobenú ich vzájomným komerčným potrebám podmienky vzájomnej prístupnosti trhov v leteckej a vnútrozemskej doprave budú riešené zvláštnymi dohodami o doprave, ktoré budú dojednané medzi zmluvnými stranami po nadobudnutí platnosti Dohody.

4. Skôr než budú uzavreté dohody uvedené v odseku 3, nepodniknú zmluvné strany nijaké opatrenia alebo kroky, ktoré sú viac reštriktívne alebo diskriminačné v porovnaní so stavom existujúcim v deň pred nadobudnutím platnosti Dohody.

5. Počas prechodného obdobia bude Slovenská republika postupne prispôsobovať svoje legislatívne predpisy vrátane administratívnych, technických a ostatných pravidiel legislatívnym predpisom Spoločenstva platným v ktoromkoľvek období v oblasti leteckej a vnútrozemskej dopravy, pokiaľ to slúži cieľom liberalizácie a vzájomnému prístupu na trhy zmluvných strán a uľahčuje pohyb cestujúcich a tovaru.

6. Zhodne so spoločným pokrokom pri dosahovaní cieľov tejto kapitoly preskúma Asociačná rada spôsoby vytvárania podmienok nevyhnutných na zlepšovanie slobody poskytovania leteckých a vnútrozemských dopravných služieb.

Článok 58

Ustanovenia článku 54 sa týkajú záležitostí, ktoré zahŕňa táto kapitola.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 59

1. Na účely oddielu IV tejto Dohody nič v Dohode nebráni zmluvným stranám použiť ich zákony a predpisy o vstupe a pobyte, pracovnej činnosti, pracovných podmienkach a etablovaní sa fyzických osôb a o poskytovaní služieb, pokiaľ sa nebudú používať takým spôsobom, že by to rušilo či znehodnocovalo výhody plynúce ktorejkoľvek zmluvnej strane za podmienok špecifického ustanovenia tejto Dohody. Toto ustanovenie je bez ujmy na používanie článku 54.

2. Ustanovenia kapitol II, III a IV oddielu IV budú prispôsobené rozhodnutiu Asociačnej rady podľa výsledkov rokovaní o službách, ktoré prebiehajú v rámci Uruguajského kola, a hlavne aby bolo zaistené, že podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody jedna zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane zaobchádzanie nemenej výhodné, než aké je priznané podľa ustanovení budúcej Všeobecnej dohody o obchode a službách (GATS).

3. Vylúčenie podnikov a občanov Spoločenstva podnikajúcich v Slovenskej republike v súlade s ustanoveniami kapitoly II oddielu IV zo štátnej pomoci, ktorú Slovenská republika poskytuje v oblastiach štátnych vzdelávacích služieb, zdravotníctva, sociálnych a kultúrnych služieb, bude počas prechodného obdobia uvedeného v článku 7 považované za zlučiteľné s ustanoveniami oddielu IV a s pravidlami súťaže uvedenými v oddiele V.

ODDIEL V

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A INÉ EKONOMICKÉ USTANOVENIA, ZBLIŽOVANIE PRÁVA

KAPITOLA I

BEŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článok 60

Zmluvné strany sa zaväzujú povoliť vo voľne zameniteľnej mene akékoľvek platby na bežnom účte platobnej bilancie, pokiaľ sa transakcie súvisiace s danými platbami týkajú pohybu tovaru, služieb alebo osôb medzi zmluvnými stranami, ktoré boli liberalizované podľa tejto Dohody.

Článok 61

1. Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom účte platobnej bilancie, od nadobudnutia platnosti tejto Dohody členské štáty a Slovenská republika zaistia voľný pohyb kapitálu týkajúci sa priamych investícií do podnikov vytvorených v súlade so zákonmi hostiteľskej krajiny a investícií vykonávaných v súlade s ustanoveniami kapitoly II oddielu IV a likvidácie alebo repatriácie týchto investícií a z nich plynúceho akéhokoľvek zisku. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenie bude zabezpečený tento voľný pohyb, likvidácia a repatriácia do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti Dohody pre všetky investície týkajúce sa občanov, ktorí podnikajú v Slovenskej republike ako individuálni podnikatelia podľa kapitoly II oddielu IV.

2. Bez ujmy na odsek 1 členské štáty nebudú od nadobudnutia platnosti Dohody a Slovenská republika od konca piateho roka po nadobudnutí platnosti Dohody zavádzať nijaké nové devízové obmedzenia pohybu kapitálu a s ním spojených bežných platieb u osôb s trvalým pobytom v Spoločenstve a v Slovenskej republike a neurobia nič, čo by zvýšilo reštriktívnosť doterajších úprav.

3. Zmluvné strany sa budú vzájomne radiť, aby uľahčili pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou, a tým podporovali ciele tejto Dohody.

Článok 62

1. Počas piatich rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto Dohody prijmú zmluvné strany opatrenia povoľujúce vytvorenie podmienok nevyhnutných na ďalšie postupné používanie pravidiel Spoločenstva o voľnom pohybe kapitálu.

2. Do konca piateho roka od nadobudnutia platnosti Dohody preskúma Asociačná rada spôsoby, ktoré umožňujú používanie pravidiel Spoločenstva o pohybe kapitálu v plnom rozsahu.

Článok 63

S odvolaním sa na ustanovenia tejto kapitoly a bez ohľadu na ustanovenia článku 65, kým nebude zavedená plná konvertibilita meny Slovenskej republiky v zmysle článku VIII Medzinárodného menového fondu, Slovenská republika môže za výnimočných okolností uplatňovať devízové obmedzenia pri poskytovaní alebo pri prijímaní krátkodobých a strednodobých úverov v rozsahu, v akom je povinná dodržiavať obmedzenia pri poskytovaní takých úverov v súlade s jej postavením v Medzinárodnom menovom fonde.

Slovenská republika bude uplatňovať tieto obmedzenia nediskriminačným spôsobom. Budú uplatňované tak, aby spôsobovali čo najmenšiu ujmu tejto Dohode. Slovenská republika bude neodkladne informovať Asociačnú radu o zavedení takých opatrení a o ich akýchkoľvek zmenách.

KAPITOLA II

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A INÉ EKONOMICKÉ USTANOVENIA

Článok 64

1. Všetko nasledujúce je nezlučiteľné s riadnym pôsobením Dohody v miere, v ktorej to môže nepriaznivo ovplyvňovať obchod medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou:

i) všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia združení podnikateľských subjektov a zladené praktiky podnikateľských subjektov, ktoré majú za cieľ či výsledok brániť súťaži, obmedzovať ju alebo narušovať,

ii) zneužívanie zo strany jednej alebo viacerých podnikateľských subjektov dominantného postavenia na území Spoločenstva alebo Slovenskej republiky ako celku alebo jeho podstatnej časti,

iii) akákoľvek štátna podpora, ktorá narušuje súťaž alebo predstavuje hrozbu jej narušenia v dôsledku zvýhodňovania niektorých podnikateľských subjektov alebo výroby určitého tovaru.

2. Akékoľvek praktiky, ktoré sú v rozpore s týmto článkom, budú hodnotené na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania ustanovení článkov 85, 86 a 92 Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo.

3. Asociačná rada prijme do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto Dohody nevyhnutné pravidlá implementácie odsekov 1 a 2. Do prijatia takýchto pravidiel implementácie budú voči praktikám nezlučiteľným s odsekom 1 zmluvné strany na svojom území postupovať podľa svojich príslušných legislatívnych predpisov. Toto je bez ujmy na odsek 6.

4.

a) Na účely použitia ustanovení odseku 1(iii) zmluvné strany uznávajú, že počas prvých piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto Dohody bude akákoľvek štátna pomoc poskytovaná zo strany Slovenskej republiky posudzovaná s tým, že sa bude brať do úvahy skutočnosť, že Slovenská republika bude považovaná za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú uvedené v článku 92(3)(a) Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo. Asociačná rada rozhodne so zreteľom na hospodársku situáciu v Slovenskej republike, či bude toto obdobie predĺžené o ďalšie päťročné obdobia.

b) Každá zmluvná strana zabezpečí transparentnosť v oblasti štátnej pomoci, inter alia, tým, že bude každoročne poskytovať druhej strane správy o celkovej sume a o rozdeľovaní poskytnutej pomoci a že na požiadanie poskytne informácie o projektoch pomoci. Na žiadosť jednej zmluvnej strany poskytne druhá strana informácie o zvláštnych jednotlivých prípadoch štátnej pomoci.

5. Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitolách II a III oddielu III,

– ustanovenie odseku 1(iii) sa na ne nevzťahuje,

– všetky praktiky, ktoré sú v rozpore s odsekom 1(i), by sa mali posudzovať podľa kritérií zavedených Spoločenstvom na základe článkov 42 a 43 Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo, a najmä podľa kritérií zavedených Nariadením Rady č. 26/1962.

6. Ak Spoločenstvo alebo Slovenská republika usúdi, že istá prax je nezlučiteľná s podmienkami odseku 1 a že

– sa nepostupuje primerane podľa realizačných pravidiel uvedených v odseku 3, alebo

– pri absencii takýchto pravidiel, a ak takáto prax spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu záujmom druhej zmluvnej strany alebo hmotnú škodu jej domácemu priemyslu vrátane jej priemyslu služieb, môže podniknúť príslušné opatrenia po konzultácii v rámci Asociačnej rady alebo po 30 pracovných dňoch po žiadosti o takúto konzultáciu.

V prípade praktík nezlučiteľných s odsekom 1(iii) môžu byť prijaté takéto vhodné opatrenia, keď sa na ne vzťahuje Všeobecná dohoda o clách a obchode, len v súlade s postupmi a za podmienok stanovených Všeobecnou dohodou o clách a obchode a akoukoľvek inou príslušnou zmluvnou listinou dohodnutou s jej podporou, ktoré sú použiteľné medzi zmluvnými stranami.

7. Bez ohľadu na akékoľvek kontradiktórne ustanovenia prijaté v súlade s odsekom 3 zmluvné strany si budú vymieňať informácie, majúc na zreteli obmedzenia vyplývajúce zo služobného a obchodného tajomstva.

8. Tento článok sa netýka výrobkov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva zakladajúca Európske spoločenstvo uhlia a ocele, ktoré sú predmetom protokolu č. 2.

Článok 65

1. Keď je Slovenská republika alebo jeden alebo viac členských štátov Spoločenstva vo vážnych ťažkostiach v súvislosti s platobnou bilanciou alebo sú nimi bezprostredne ohrozené, Spoločenstvo alebo eventuálne Slovenská republika môže v súlade s podmienkami stanovenými Všeobecnou dohodou o clách a obchode prijať reštriktívne opatrenia vrátane opatrení vzťahujúcich sa na dovoz, ktoré budú mať obmedzené trvanie a nesmú ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na nápravu situácie v platobnej bilancii. Tieto opatrenia budú postupne zmierňované, ako sa bude zlepšovať platobná bilancia, a budú odstránené, len čo prestanú existovať dôvody na ich zachovanie. Spoločenstvo alebo eventuálne Slovenská republika budú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o ich zavedení, a kdekoľvek to bude uskutočniteľné, o časovom pláne ich odstraňovania.

2. Zmluvné strany sa však budú snažiť vyhýbať sa zavádzaniu reštriktívnych opatrení na účely platobnej bilancie.

3. Pri transferoch, týkajúcich sa investícií a hlavne repatriácie súm investovaných alebo reinvestovaných a pri akomkoľvek druhu príjmov z nich plynúcich, sa nebudú používať akékoľvek reštriktívne opatrenia.

Článok 66

Pokiaľ ide o verejné podnikateľské subjekty a podnikateľské jednotky, ktorým sa poskytli zvláštne alebo výlučné práva, Asociačná rada zaistí, že počínajúc tretím rokom od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody sa budú zachovávať zásady Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo, najmä článok 90, a zásady záverečného dokumentu stretnutia Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Bonne z apríla 1990 (najmä sloboda rozhodovania podnikateľov).

Článok 67

1. Slovenská republika bude pokračovať v zlepšovaní ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva tak, aby sa do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti Dohody dosiahla úroveň ochrany podobnú úrovni existujúcej v Spoločenstve vrátane porovnateľných prostriedkov na presadzovanie takých práv.

2. V tom istom čase požiada Slovenská republika o pristúpenie k Mníchovskému dohovoru o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973. Slovenská republika pristúpi aj k ďalším mnohostranným dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 prílohy XVII, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty alebo ktoré sú členskými štátmi de facto aplikované.

Článok 68

1. Zmluvné strany pokladajú za želateľný cieľ otvorenie možností zmluvného zadávania verejných objednávok na základe nediskriminácie a reciprocity, najmä v kontexte GATTu.

2. Podnikom Slovenskej republiky, tak ako sú definované v článku 49, sa od nadobudnutia platnosti tejto Dohody umožní prístup k verejnému obstarávaniu podľa pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa obstarávania a na základe zaobchádzania, ktoré ich neznevýhodní v porovnaní s podnikmi Spoločenstva.

Podnikom Spoločenstva, tak ako sú definované v článku 49, sa najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 7 umožní prístup k verejnému obstarávaniu v Slovenskej republike na základe zaobchádzania, ktoré ich neznevýhodní v porovnaní s podnikmi Slovenskej republiky.

Podniky Spoločenstva založené v Slovenskej republike podľa ustanovení kapitoly II oddielu IV budú mať s nadobudnutím platnosti tejto Dohody prístup k verejnému obstarávaniu na základe zaobchádzania, ktoré ich neznevýhodní v porovnaní s podnikmi Slovenskej republiky.

Asociačná rada bude pravidelne skúmať možnosti Slovenskej republiky sprístupnenia verejného obstarávania v Slovenskej republike pre všetky podniky Spoločenstva pred koncom prechodného obdobia.

3. Pokiaľ ide o etablovanie sa, činnosť a poskytovanie služieb medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou, ako aj o zamestnávanie a pohyb pracovných síl spojený s plnením verejných objednávok, použijú sa ustanovenia článkov 38 až 59 tejto Dohody.

KAPITOLA III

ZBLIŽOVANIE PRÁVA

Článok 69

Zmluvné strany sú si vedomé toho, že hlavnou podmienkou pre hospodársku integráciu Slovenskej republiky do Spoločenstva je zbližovanie existujúcich a budúcich legislatívnych predpisov Slovenskej republiky s predpismi Spoločenstva. Slovenská republika vyvinie úsilie na zabezpečenie postupnej zlučiteľnosti jej legislatívnych predpisov s predpismi Spoločenstva.

Článok 70

Zbližovanie práva bude zahŕňať najmä tieto oblasti: colné právo, podnikové právo, bankové právo, vedenie účtov a dane podnikov, duševné vlastníctvo, ochranu pracovníkov na pracovisku, finančné služby, pravidlá hospodárskej súťaže, ochranu zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín, ochranu spotrebiteľa, nepriame dane, technické predpisy a normy, zákony a predpisy o využití jadrovej energie, dopravu a životné prostredie.

Článok 71

Spoločenstvo poskytne Slovenskej republike technickú pomoc pri realizácii týchto opatrení, ktorá môže inter alia zahŕňať

- výmenné pobyty expertov,

- poskytovanie včasných informácií najmä o príslušných legislatívnych predpisoch,

- organizovanie seminárov,

- odbornú prípravu,

- pomoc pri prekladaní legislatívnych predpisov Spoločenstva v príslušných odvetviach.

ODDIEL VI

HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA

Článok 72

1. Slovenská republika a Spoločenstvo zakladajú hospodársku spoluprácu zameranú na prispievanie k rozvoju a potenciálu rastu Slovenskej republiky. Takáto spolupráca bude posilňovať existujúce hospodárske väzby na čo možno najširšom základe, aby bola výhodná pre obe zmluvné strany.

2. Opatrenia hospodárskej politiky a iné opatrenia budú určené na to, aby viedli k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Slovenskej republiky a budú sa riadiť zásadou trvalo udržateľného rozvoja. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby sa od samého začiatku brali plne do úvahy aj aspekty ochrany životného prostredia a aby boli prepojené na požiadavky harmonického sociálneho rozvoja.

3. Na tieto účely by sa mala spolupráca zameriavať predovšetkým na opatrenia hospodárskej politiky a ďalšie opatrenia vzťahujúce sa na priemysel vrátane odvetvia baníctva, investícií, poľnohospodárstva, energetiky, dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

4. Osobitnú pozornosť treba venovať opatreniam na podporu spolupráce medzi krajinami strednej a východnej Európy v záujme harmonického rozvoja daného regiónu.

Článok 73

Spolupráca v oblasti priemyslu

1. Spolupráca bude zameraná na podporu modernizácie a reštrukturalizácie priemyslu Slovenskej republiky vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore, rovnako aj na priemyselnú spoluprácu medzi hospodárskymi subjektmi oboch zmluvných strán, so zvláštnym zreteľom na posilňovanie súkromného sektora.

2. Mimoriadna pozornosť sa bude venovať

- reštrukturalizácii jednotlivých odvetví; v tejto súvislosti Asociačná rada preskúma najmä problémy nepriaznivo ovplyvňujúce uhoľné a oceliarske odvetvia a konverziu obranného priemyslu,

- etablovaniu sa nových podnikateľských subjektov v oblastiach ponúkajúcich potenciál na hospodársky rast.

3. Iniciatívy zamerané na spoluprácu v oblasti priemyslu budú brať zreteľ na priority, ktoré si stanoví Slovenská republika. Iniciatívy by sa mali najmä usilovať vytvárať vhodný rámec pre podnikateľské subjekty, zlepšovať využívanie know-how v oblasti riadenia a podporovať transparentnosť, pokiaľ ide o trhy a podmienky pre podnikateľské subjekty a tam, kde to bude vhodné, budú zahŕňať technickú pomoc.

Článok 74

Podpora a ochrana investícií

1. Spolupráca sa bude zameriavať na vytvorenie priaznivého ovzdušia pre súkromné domáce aj zahraničné investície, ktoré sú základom hospodárskej a priemyselnej obnovy Slovenskej republiky.

2. Osobitnými cieľmi spolupráce bude

- zlepšovanie inštitucionálneho rámca pre investície v Slovenskej republike,

- rozširovanie dohôd o podpore a ochrane investícií zo strany členských štátov a Slovenskej republiky,

- realizácia vhodných dohôd o transfere kapitálu,

- pokračovanie v deregulácii a zlepšovanie hospodárskej infraštruktúry,

- výmena informácií o možnostiach investovania formou veľtrhov, výstav, obchodných týždňov a iných akcií.

Článok 75

Priemyselné normy a hodnotenie ich zhodnosti

1. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť plnú zhodu v Slovenskej republike s technickými predpismi Spoločenstva a s európskou normalizáciou a postupmi pre hodnotenie zhodnosti.

2. Na ten účel sa spolupráca zameria

- na podporu používania technických predpisov Spoločenstva, európskych noriem a postupov na hodnotenie zhodnosti,

- tam, kde to bude vhodné, na dosiahnutie uzavretia dohôd o vzájomnom uznaní sa v týchto oblastiach,

- na podporu aktívnej a pravidelnej účasti Slovenskej republiky na práci špecializovaných organizácií (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

3. Spoločenstvo poskytne podľa potreby Slovenskej republike technickú pomoc.

Článok 76

Spolupráca vo vede a technike

1. Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu vo výskume a v technickom rozvoji. Osobitnú pozornosť budú venovať

- výmene informácií o ich vlastnej politike v oblasti vedy a techniky,

- organizovaniu spoločných vedeckých stretnutí (seminárov a pracovných stretnutí),

- spoločnej činnosti v oblasti výskumu a rozvoja zameranej na podporu vedeckého pokroku a na transfer techniky a know-how,

- odbornej príprave a programom mobility pre výskumných pracovníkov a odborníkov oboch zmluvných strán,

- rozvoju prostredia priaznivého na výskum a využívanie nových technológií a náležitej ochrane duševného vlastníctva, ktoré je výsledkom výskumu,

- účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v súlade s odsekom 3.

V prípade potreby sa poskytne technická pomoc.

2. Asociačná rada určí príslušné postupy na rozvíjanie spolupráce.

3. Spolupráca podľa rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja sa bude realizovať podľa osobitných dohôd, ktoré sa budú prerokúvať a uzatvárať v súlade s právnymi postupmi každej zmluvnej strany.

Článok 77

Vzdelávanie a odborná príprava

1. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zvyšovať úroveň všeobecnej vzdelanosti a odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike, berúc do úvahy priority Slovenskej republiky. Inštitucionálne rámce a plány spolupráce sa budú zakladať a budovať na Európskej nadácii pre odbornú prípravu a na programe TEMPUS. V tomto kontexte by sa mohla tak isto zvážiť účasť Slovenskej republiky na ďalších programoch Spoločenstva.

2. Spolupráca sa bude zameriavať najmä na tieto oblasti a v súlade so spôsobmi, ktoré určia zmluvné strany spoločne, a to na

- reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy v Slovenskej republike,

- počiatočnú odbornú prípravu, prípravu počas výkonu zamestnania a na rekvalifikáciu vrátane odbornej prípravy vedúcich pracovníkov štátneho a súkromného sektora a vyšších štátnych úradníkov, najmä v prioritných oblastiach, ktoré sa určia,

- spoluprácu medzi univerzitami, spoluprácu medzi univerzitami a firmami, mobilitu učiteľov, študentov, administratívnych pracovníkov a mládeže,

- podporu výuky v oblasti európskych štúdií v rámci príslušných inštitúcií,

- vzájomné uznávanie doby štúdií a diplomov,

3. V prekladateľskej oblasti sa bude spolupráca zameriavať na prípravu prekladateľov a tlmočníkov a na presadzovanie jazykových noriem a terminológie Spoločenstva.

Článok 78

Poľnohospodárstvo a poľnohospodársko-priemyselný sektor

1. Spolupráca v tejto oblasti bude mať za cieľ modernizáciu poľnohospodárstva a poľnohospodársko-priemyselného sektora. Bude sa zameriavať najmä na

- rozvoj súkromných fariem a distribučných kanálov, na rozvoj metód skladovania, marketingu atď.,

- modernizáciu infraštruktúry vidieka (dopravu, zásobovanie vodou, telekomunikácie),

- územné plánovanie vrátane výstavby a urbanistického plánovania,

- zlepšovanie produktivity a kvality používaním vhodných metód a výrobkov; na poskytovanie odbornej prípravy a monitorovanie používania metód zameraných proti znečisťovaniu poľnohospodárskou výrobou v súvislosti s jej vstupmi,

- rozvíjanie a modernizáciu spracovateľských firiem a ich marketingových techník,

- podporu vzájomnej komplementárnosti v poľnohospodárstve,

- podporu priemyselnej spolupráce v poľnohospodárstve a výmenu know-how, najmä medzi súkromnými sektormi Spoločenstva a Slovenskej republiky,

- rozvoj spolupráce pri ochrane zdravia zvierat a rastlín, s cieľom vytvoriť postupnú harmonizáciu s normami Spoločenstva prostredníctvom pomoci pri odbornej príprave a pri organizovaní kontrol.

2. Na dosiahnutie týchto cieľov bude Spoločenstvo podľa potreby poskytovať príslušnú technickú pomoc.

Článok 79

Energetika

1. V rámci zásad trhového hospodárstva budú zmluvné strany spolupracovať na rozvoji postupnej integrácie trhov energií Slovenskej republiky a Spoločenstva. Osobitnú pozornosť budú venovať návrhom Spoločenstva týkajúcim sa Európskej energetickej charty a súbežnej integrácii týchto trhov s trhmi ostatných krajín Strednej a Východnej Európy.

2. Spolupráca bude podľa potreby zahŕňať okrem iného technickú pomoc v týchto oblastiach:

- formulovanie a plánovanie politiky v oblasti energetiky na národnej aj regionálnej úrovni,

- otváranie trhov energií vo väčšej miere vrátane uľahčovania tranzitu plynu a elektrickej energie,

- štúdium modernizácie energetických infraštruktúr,

- zlepšovanie distribúcie, ako aj zlepšovanie a diverzifikácia dodávok,

- management a odborná príprava v odvetví energetiky,

- rozvoj energetických zdrojov,

- podpora úspor energie a energetickej efektívnosti,

- vplyv výroby a spotreby energie na životné prostredie,

- odvetvie jadrovej energetiky,

- odvetvia elektrickej energie a plynu vrátane zváženia možnosti vzájomného prepojenia zásobovacích sietí,

- formulovanie rámcových podmienok spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi v tomto odvetví, čo by mohlo zahŕňať aj podporovanie spoločných podnikov,

- transfer technológií a know-how, ktoré môžu podľa potreby zahŕňať aj podporu a komercializáciu efektívnych technológií v oblasti energetiky.

Článok 80

Jadrová bezpečnosť

1. Cieľom spolupráce je prispievať k bezpečnejšiemu využívaniu jadrovej energie.

2. Spolupráca bude zahŕňať najmä tieto otázky:

- jadrovú bezpečnosť, pripravenosť na havarijný jadrový stav a jeho management,

- ochranu pred žiarením vrátane monitorovania radiácie v životnom prostredí,

- problémy palivového cyklu, zabezpečovanie jadrového materiálu,

- management rádioaktívneho odpadu,

- vyraďovanie z prevádzky a rozoberanie jadrových zariadení,

- dekontamináciu.

3. Spolupráca bude zahŕňať výmenu informácií a skúseností a činnosť v oblasti výskumu a rozvoja v súlade s článkom 76.

Článok 81

Životné prostredie

1. Zmluvné strany budú rozvíjať a posilňovať svoju spoluprácu v oblasti životného prostredia a zdravia ľudí, ktorú považujú za prioritnú.

2. Spolupráca sa bude týkať

- účinného monitorovania hladín znečistenia, informačných systémov o stave životného prostredia,

- boja proti znečisťovaniu ovzdušia na regionálnej a cezhraničnej úrovni,

- udržateľného, účinného a ekologicky efektívneho využívania energie a jej výroby, bezpečnosti priemyselných závodov, rozvoja príslušných technológií a výrobných procesov,

- klasifikácie chemikálií a bezpečnej manipulácie s nimi,

- účinného predchádzania a znižovania znečistenia vôd, najmä zdrojov pitnej vody a vodných tokov presahujúcich hranice,

- znižovania odpadov, ich vracania do obehu a ich bezpečného ukladania (vrátane rádioaktívnych odpadov),

- vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie, erózie pôdy, ochrany lesov, flóry a fauny, obnovovania ekologickej stability vidieka,

- územného plánovania vrátane stavebného a urbanistického plánovania,

- používania ekonomických a fiškálnych nástrojov,

- globálnej zmeny podnebia a jej prevencie,

- uvedomovania si významu životného prostredia a vzdelávania v oblasti životného prostredia,

- medzinárodných dohovorov v oblasti životného prostredia.

3. Spolupráca sa bude uskutočňovať prostredníctvom

- výmeny informácií a výmenných pobytov odborníkov vrátane informácií a odborníkov z oblasti transferu čistých technológií, rozvoja informačných systémov v oblasti životného prostredia,

- programov odbornej prípravy,

- spoločnej výskumnej činnosti,

- zbližovania právnych noriem (normy Spoločenstva),

- spolupráce na regionálnej úrovni (vrátane spolupráce v rámci Európskej agentúry pre životné prostredie po jej zriadení Spoločenstvom) a na medzinárodnej úrovni,

- rozvoja stratégií najmä s prihliadnutím na globálne a klimatické otázky.

Článok 82

DOPRAVA

1. Zmluvné strany budú rozvíjať a posilňovať spoluprácu tak, aby sa Slovenskej republike umožnilo

- reštrukturalizovať a modernizovať dopravu,

- zlepšovať pohyb cestujúcich a tovaru a prístup na dopravný trh odstraňovaním administratívnych, technických a ostatných prekážok,

- uľahčovať tranzitnú prepravu Spoločenstva v Slovenskej republike formou cestnej, železničnej, riečnej a kombinovanej dopravy,

- dosahovať operačné normy porovnateľné s normami Spoločenstva.

2. Spolupráca bude zahŕňať najmä

- ekonomické, právne a technické programy odbornej prípravy,

- poskytovanie technickej pomoci a poradenstva a výmenu informácií,

- poskytovanie prostriedkov na rozvoj infraštruktúry v Slovenskej republike.

3. Spolupráca bude zahŕňať tieto prioritné oblasti:

- výstavbu a modernizáciu cestnej dopravy vrátane postupného uľahčovania podmienok tranzitu,

- riadenie železníc a letísk vrátane spolupráce medzi príslušnými štátnymi orgánmi,

- modernizáciu na hlavných trasách spoločného záujmu a na transeurópskych spojoch cestnej, vnútrozemskej vodnej, železničnej, prístavnej a letiskovej infraštruktúry,

- územné plánovanie vrátane výstavby a urbanistického plánovania,

- podporu prepojenej cestnej a železničnej dopravy, zavádzanie kontajnerovej dopravy, prekládku nákladov a výstavbu terminálov,

- výmenu dopravného technického zariadenia, aby vyhovovalo normám Spoločenstva,

- podporu spoločných technických a výskumných programov v súlade s článkom 76,

- vypracovávanie legislatívnych opatrení a uskutočňovania takej politiky vo všetkých oblastiach dopravy, ktorá je kompatibilná s politikou uskutočňovanou Spoločenstvom v oblasti dopravy.

Článok 83

Telekomunikácie

1. Zmluvné strany budú rozširovať a upevňovať spoluprácu oblasti telekomunikácií a na ten účel budú iniciovať najmä tieto činnosti:

- výmenu informácií o politike v oblasti telekomunikácií,

- výmenu technických a iných informácií a organizovanie seminárov, pracovných stretnutí a konferencií pre expertov oboch zmluvných strán,

- realizáciu odbornej prípravy a poradenskej činnosti,

- uskutočňovanie transferu technológií,

- zriadenie príslušných orgánov obidvoma zmluvnými stranami na realizáciu spoločných projektov,

- podporu európskych noriem, systémov vystavovaní osvedčení a regulačných prístupov,

- podporu nových komunikácií, služieb a zariadení, najmä s komerčným uplatnením.

2. Uvedené činnosti budú zamerané na tieto prioritné oblasti:

- na modernizáciu telekomunikačnej siete v Slovenskej republike a jej zapojenie do európskej a svetovej siete,

- na spoluprácu v rámci štruktúr európskej normalizácie,

- na integráciu transeurópskych systémov, na právne a regulačné aspekty telekomunikácií,

- na riadenie telekomunikácií v nových ekonomických podmienkach, na organizačné štruktúry, stratégiu a plánovanie a na zásady nákupu,

- na územné plánovanie vrátane výstavby a urbanistického plánovania.

Článok 84

Bankovníctvo, poisťovníctvo, ostatné finančné služby a spolupráca pri audítorstve

1. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom vytvoriť a rozvíjať vhodný rámec na podporu bankovníctva, poisťovníctva a odvetvia finančných služieb v Slovenskej republike.

a) Spolupráca sa zameria na

- prijatie spoločného systému účtovníctva kompatibilného s európskymi normami,

- upevňovanie a reštrukturalizáciu odvetvia bankovníctva a finančníctva,

- zlepšovanie dozoru nad bankovými a finančnými službami a ich reguláciu,

- prípravu prekladov právnych predpisov Slovenskej republiky a Spoločenstva,

- prípravu výkladových terminologických slovníkov,

- výmenu informácií týkajúcu sa najmä návrhov právnych predpisov.

b) Na tieto účely bude spolupráca zahŕňať poskytovanie technickej pomoci a odbornú prípravu.

2. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom rozvíjať účinné audítorské systémy v Slovenskej republike podľa štandardných metód a postupov Spoločenstva.

a) Spolupráca sa zameria na

- zriadenie nezávislého Najvyššieho audítorského úradu v Slovenskej republike,

- zriadenie vnútorných audítorských útvarov vo vládnych špecializovaných organizáciách,

- výmenu príslušných audítorských informácií,

- zjednotenie audítorskej dokumentácie,

- odbornú prípravu a poradenskú činnosť.

b) Na dosiahnutie týchto cieľov bude Spoločenstvo poskytovať podľa potreby príslušnú technickú pomoc.

Článok 85

Menová politika

Na žiadosť orgánov Slovenskej republiky poskytne Spoločenstvo technickú pomoc určenú na podporu úsilia Slovenskej republiky zaviesť úplnú konvertibilitu koruny a postupne zblížiť jej politiku s politikou Európskeho menového systému. Táto pomoc bude zahŕňať neformálnu výmenu informácií o zásadách a fungovaní Európskeho menového systému.

Článok 86

Pranie špinavých peňazí

1. Zmluvné strany súhlasia s potrebou vyvíjať celkové úsilie a spoluprácu s cieľom zabrániť používaniu ich finančných systémov na pranie príjmov z trestnej činnosti všeobecne a osobitne z trestnej činnosti spojenej s narkotikami.

2. Spolupráca v tejto oblasti bude zahŕňať administratívnu a technickú pomoc s cieľom vytvárať vhodné normy proti praniu špinavých peňazí zhodné s tými, ktoré prijalo Spoločenstvo a iné medzinárodné fóra v tejto oblasti vrátane Pracovnej skupiny pre finančné akcie (FATF).

Článok 87

Regionálny rozvoj

1. Zmluvné strany budú posilňovať vzájomnú spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania.

2. Na tieto účely sa môžu aplikovať ktorékoľvek z týchto opatrení:

- výmena informácií medzi národnými, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi o regionálnej politike a o politike územného plánovania,

- poskytovanie pomoci Slovenskej republike pri formulovaní takejto politiky,

- spoločné akcie regionálnych a miestnych orgánov v oblasti hospodárskeho rozvoja,

- štúdium koordinovaných prístupov k rozvoju pohraničných oblastí medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou a ostatných oblastí v Slovenskej republike so závažnými regionálnymi rozdielmi,

- výmena návštev na skúmanie možností spolupráce a pomoci,

- výmenné pobyty zamestnancov štátnej správy alebo odborníkov,

- poskytovanie technickej pomoci,

- vytváranie programov výmeny informácií a skúseností rôznymi metódami vrátane seminárov.

Článok 88

Spolupráca v sociálnej oblasti

1. Pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť, zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu s cieľom zlepšiť úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov vychádzajúc z úrovne ochrany existujúcej v Spoločenstve. Spolupráca bude zahŕňať najmä tieto oblasti:

- poskytovanie technickej pomoci,

- výmenné pobyty odborníkov,

- spoluprácu medzi firmami,

- výmenu informácií a administratívnu a inú vhodnú pomoc firmám, odbornú prípravu.

2. Pokiaľ ide o zamestnanosť, bude spolupráca medzi zmluvnými stranami zameraná predovšetkým na zlepšovanie služieb pri hľadaní zamestnania a poradenských služieb pre rôzne povolania, na poskytovanie podporných opatrení a podporu miestneho rozvoja s cieľom podporiť reštrukturalizáciu priemyslu.

Bude zahŕňať aj opatrenia, akými sú vypracúvanie štúdií, poskytovanie expertných služieb a informácií a odbornej prípravy.

3. Pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, spolupráca medzi zmluvnými stranami bude smerovať k prispôsobovaniu systémov sociálneho zabezpečenia novej hospodárskej a sociálnej situácii najmä poskytovaním expertných služieb a informácií a odbornej prípravy.

Článok 89

Cestovný ruch

Zmluvné strany budú zvyšovať a rozvíjať vzájomnú spoluprácu, ktorá bude zahŕňať

- uľahčovanie obchodu v oblasti cestovného ruchu,

- zvyšovanie toku informácií medzinárodnými sieťami, bankami dát atď.,

- transfer know-how prostredníctvom odbornej prípravy, výmenných pobytov, seminárov,

- realizáciu regionálnych projektov cestovného ruchu, akými sú projekty presahujúce hranice štátu, družobné mestá atď.,

- výmenu názorov a poskytovanie príslušnej výmeny informácií o dôležitých otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa oblasti cestovného ruchu,

- podporu rozvoja infraštruktúry určenej na investovanie do oblasti cestovného ruchu.

Článok 90

Malé a stredne veľké podniky

1. Zmluvné strany sa budú usilovať o rozvoj a upevňovanie malých a stredne veľkých podnikov v súkromnom sektore a o spoluprácu medzi malými a stredne veľkými podnikmi v Spoločenstve a v Slovenskej republike.

2. Budú podporovať výmenu informácií a know-how v týchto oblastiach:

- vytváranie právnych, administratívnych, technických, daňových a finančných podmienok potrebných na zakladanie a rozširovanie malých a stredne veľkých podnikov a na cezhraničnú spoluprácu,

- poskytovanie špecializovaných služieb požadovaných malými a stredne veľkými podnikmi (príprava v oblasti riadenia, účtovníctva, marketingu a kontroly kvality atď.) a posilňovanie špecializovaných organizácií poskytujúcich takéto služby,

- vytváranie vhodných prepojení s príslušnými útvarmi Spoločenstva s cieľom zlepšovať informačný tok do malých a stredne veľkých podnikov a podporovať cezhraničnú spoluprácu (napríklad Sieť obchodnej spolupráce (BC-NET), Euro-info centier, konferencie atď.).

3. Spolupráca bude zahŕňať poskytovanie technickej pomoci najmä na vytváranie príslušnej inštitucionálnej podpory malým a stredne veľkým podnikom na štátnej a regionálnej úrovni, pokiaľ ide o finančné, školiace, poradenské, technické a komerčné služby.

Článok 91

Informácie a komunikácia

Pokiaľ ide o informácie a komunikáciu, Spoločenstvo a Slovenská republika podniknú príslušné kroky na povzbudenie účinnej vzájomnej výmeny informácií. Prednosť budú mať programy zamerané na poskytovanie základných informácií o Spoločenstve verejnosti a odbornejších informácií špecifickým kruhom v Slovenskej republike vrátane prístupu k bankám dát Spoločenstva tam, kde to bude možné.

Článok 92

Ochrana spotrebiteľa

1. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť úplné prispôsobenie systému ochrany spotrebiteľa v Slovenskej republike systému ochrany spotrebiteľa v Spoločenstve.

2. Z tohto hľadiska bude spolupráca v rámci existujúcich možností zahŕňať

- výmenu informácií a výmenné pobyty odborníkov,

- prístup k bankám dát Spoločenstva,

- pomoc pri odbornej príprave a technickú pomoc.

Článok 93

Colníctvo

1. Cieľom spolupráce bude zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení, ktorých prijatie sa plánuje v súvislosti s obchodom, a dosiahnutie priblíženia colnej sústavy Slovenskej republiky k colnej sústave Spoločenstva a tým napomôcť uľahčenie prijatia krokov smerujúcich k liberalizácii plánovanej touto Dohodou.

2. Spolupráca bude zahŕňať najmä

- výmenu informácií,

- rozvoj cezhraničnej infraštruktúry medzi zmluvnými stranami,

- vzájomné prepojenie medzi tranzitnými systémami Slovenskej republiky a Spoločenstva,

- zjednodušovanie prehliadok a formalít týkajúcich sa prepravy tovaru,

- organizovanie seminárov a zamestnaní.

Technická pomoc sa bude poskytovať podľa potreby.

3. Bez obmedzenia ďalšej spolupráce zakotvenej v tejto Dohode najmä v článku 96 sa vzájomná spolupráca medzi správnymi orgánmi zmluvných strán vo veciach colníctva bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami protokolu č. 6.

Článok 94

Spolupráca v oblasti štatistiky

1. Spolupráca v tejto oblasti bude mať za cieľ rozvíjať účinný štatistický systém, ktorý bude rýchlo a včas poskytovať spoľahlivé štatistické údaje potrebné na plánovanie a sledovanie procesu reformy a ktorý bude prispievať k rozvoju súkromného podnikania v Slovenskej republike.

2. Zmluvné strany budú spolupracovať najmä

- pri posilňovaní štatistickej služby Slovenskej republiky,

- pri dosahovaní harmonizácie s medzinárodnými metódami, normami a klasifikáciami (najmä Spoločenstva),

- pri poskytovaní údajov potrebných na udržiavanie a monitorovanie hospodárskej reformy,

- pri poskytovaní vhodných makroekonomických a mikroekonomických údajov pre hospodárske subjekty súkromného sektora,

- pri zabezpečovaní dôverného charakteru údajov,

- pri výmene štatistických informácií.

3. Spoločenstvo bude poskytovať podľa potreby technickú pomoc.

Článok 95

Ekonomika

1. Slovenská republika a Spoločenstvo budú uľahčovať proces hospodárskych reforiem a integrácie prostredníctvom spolupráce s cieľom lepšie pochopiť podstatu svojich ekonomík a uplatňovanie hospodárskej politiky v trhových ekonomikách.

2. S týmto cieľom bude Spoločenstvo a Slovenská republika

- uskutočňovať podľa potreby výmenu informácií o makroekonomických výsledkoch a vyhliadkach a o stratégiách rozvoja,

- spoluanalyzovať ekonomické otázky spoločného záujmu vrátane vytvárania rámca hospodárskej politiky a nástrojov na jej uskutočňovanie,

- podporovať, najmä prostredníctvom programu Akcia pre spoluprácu v ekonomike, širokú spoluprácu medzi ekonómami a riadiacimi pracovníkmi v Spoločenstve a v Slovenskej republike s cieľom urýchliť transfer know-how pri koncipovaní hospodárskej politiky a zabezpečiť celoplošné rozširovanie výsledkov výskumu súvisiaceho s touto politikou.

Článok 96

Narkotiká

1. Spolupráca sa bude zameriavať najmä na zvyšovanie účinnosti postupov a opatrení, ktorými sa má čeliť dodávkam a nezákonnému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a ktoré vedú k zamedzovaniu zneužívania týchto látok.

2. Zmluvné strany sa dohodnú na nevyhnutných metódach spolupráce na dosiahnutie týchto cieľov vrátane spôsobov uskutočňovania spoločných akcií. Ich postup sa bude zakladať na konzultáciách a úzkej koordinácii pri sledovaní cieľov, postupov a metód v oblastiach uvedených v odseku 1.

3. Spolupráca medzi zmluvnými stranami bude zahŕňať technickú a administratívnu pomoc, ktorá by sa mohla týkať najmä týchto oblastí:

- prípravy a uplatňovania vnútroštátnych právnych predpisov,

- vytvárania inštitúcií a informačných stredísk, ako aj sociálnych a zdravotných stredísk,

- odbornej prípravy personálu a výskumu, zabránenia používania prekurzorov na nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na začlenení ďalších oblastí.

ODDIEL VII

KULTÚRNA SPOLUPRÁCA

Článok 97

1. Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať rozvoj kultúrnej spolupráce. Podľa potreby sa programy kultúrnej spolupráce Spoločenstva alebo jedného či viacerých členských štátov môžu rozšíriť aj na Slovenskú republiku a môžu sa rozvíjať aj ďalšie činnosti spoločného záujmu oboch zmluvných strán.

Táto spolupráca môže zahŕňať najmä

- preklady literárnych diel,

- ochranu a obnovu pamiatok a lokalít (architektonické a kultúrne dedičstvo),

- odbornú prípravu pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou kultúry,

- organizovanie európsky orientovaných kultúrnych podujatí.

2. Zmluvné strany budú spolupracovať pri podpore audiovizuálneho priemyslu v Európe. Audiovizuálne odvetvie by sa mohlo v Slovenskej republike najvýraznejšie podieľať na činnostiach organizovaných Spoločenstvom v rámci programu MEDIA na roky 1991 až 1995 v súlade s postupmi stanovenými orgánmi zodpovednými za riadenie jednotlivých činností a v súlade s ustanoveniami rozhodnutia Rady Európskych spoločenstiev z 21. decembra 1990, ktorým bol tento program zriadený.

Zmluvné strany budú koordinovať a podľa potreby zosúlaďovať svoju politiku týkajúcu sa cezhraničného vysielania, technických noriem a podporovania európskej audiovizuálnej technológie.

ODDIEL VIII

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 98

Na dosiahnutie cieľov sledovaných touto Dohodou a v súlade s článkami 99, 100, 102 a 103 a bez obmedzenia článku 101 Slovenská republika dostane od Spoločenstva dočasnú finančnú pomoc vo forme grantov a pôžičiek vrátane pôžičiek Európskej investičnej banky podľa ustanovení článku 18 štatútu tejto banky.

Článok 99

Táto finančná pomoc sa zabezpečí

– opatreniami operácie PHARE podľa nariadenia Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva č. 3906/89 v znení dodatkov na taký dlhý čas, pokým budú aplikovateľné, potom bude granty poskytovať Spoločenstvo buď v rámci operácie PHARE na viacročnom základe, alebo ako súčasť nového finančného viacročného rámca vytvoreného Spoločenstvom po konzultáciách so Slovenskou republikou a so zreteľom na dôvody zakotvené v článkoch 102 a 103,

– pôžičkou (pôžičkami) poskytnutou (poskytnutými) Európskou investičnou bankou až do uplynutia lehoty jej (ich) použiteľnosti; Spoločenstvo po konzultáciách so Slovenskou republikou stanoví maximálnu sumu a lehotu použiteľnosti pôžičiek od Európskej investičnej banky pre Slovenskú republiku na ďalšie roky.

Článok 100

Ciele a oblasti finančnej pomoci Spoločenstva budú zakotvené v indikatívnom programe, ktorý dohodnú obe zmluvné strany. Zmluvné strany budú informovať Asociačnú radu.

Článok 101

1. Na žiadosť Slovenskej republiky v prípade osobitnej potreby Spoločenstvo posúdi so zreteľom na využiteľnosť všetkých finančných zdrojov a v súčinnosti s medzinárodnými finančnými inštitúciami v kontexte G-24, možnosť poskytnúť dočasnú finančnú pomoc

– na podporu opatrení, ktorých cieľom je zaviesť a udržiavať konvertibilitu meny Slovenskej republiky,

– na podporu úsilia o strednodobú stabilizáciu a štrukturálne zmeny vrátane podpory platobnej bilancie,

2. Táto finančná pomoc je podmienená tým, že Slovenská republika predloží podľa potreby programy podporované Medzinárodným menovým fondom v kontexte G-24 so zameraním na podporu konvertibility, resp. na reštruktualizáciu jej hospodárstva, že uvedené programy odsúhlasí Spoločenstvo, že Slovenská republika ich bude nepretržite plniť a že dosiahne rýchly prechod na financovanie zo súkromných zdrojov, ktoré je konečným cieľom.

3. Asociačná rada bude informovaná o podmienkach, za ktorých sa táto pomoc poskytne, a o plnení záväzkov, ktoré Slovenská republika prijme v súvislosti s touto pomocou.

Článok 102

Finančná pomoc Spoločenstva sa vyhodnotí vo svetle nových potrieb a úrovne rozvoja Slovenskej republiky so zreteľom na stanovené priority a absorpčnú schopnosť hospodárstva Slovenskej republiky, na schopnosť splácať pôžičky a pokrok dosahovaný v systéme trhového hospodárstva a reštrukturalizácie v Slovenskej republike.

Článok 103

S cieľom umožniť optimálne využitie disponibilných zdrojov zmluvné strany zabezpečia, aby sa príspevky Spoločenstva poskytovali v úzkej súčinnosti s poskytovaním príspevkov z iných zdrojov, ako sú zdroje členských štátov Spoločenstva, ostatných krajín vrátane krajín G-24 a medzinárodných finančných inštitúcií, akými sú Medzinárodný menový fond, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj a Európska banka pre obnovu a rozvoj.

ODDIEL IX

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 104

Zriaďuje sa Asociačná rada, ktorá bude dohliadať na vykonávanie tejto Dohody. Bude sa stretávať na úrovni ministrov raz do roka a vtedy, keď to budú vyžadovať okolnosti. Bude posudzovať akékoľvek významné otázky vyplývajúce z rámca Dohody a akékoľvek iné dvojstranné alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.

Článok 105

1. Asociačná rada sa skladá z členov Rady Európskych spoločenstiev a z členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a z členov vymenovaných vládou Slovenskej republiky na druhej strane.

2. Členovia Asociačnej rady sa môžu dať zastupovať za podmienok, ktoré budú zakotvené v jej rokovacom poriadku.

3. Asociačná rada prijme svoj rokovací poriadok.

4. Asociačnej rade bude striedavo predsedať člen Rady Európskych spoločenstiev a člen vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zakotvenými v jej rokovacom poriadku.

5. Tam, kde je to vhodné, zúčastní sa na práci Asociačnej rady Európska investičná banka ako pozorovateľ.

Článok 106

Asociačná rada má na dosahovanie cieľov tejto Dohody právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch, ktoré sú v nej zakotvené. Prijaté rozhodnutia sú záväzné pre obe zmluvné strany, ktoré podniknú opatrenia nevyhnutné na realizáciu prijatých rozhodnutí. Asociačná rada môže dávať aj príslušné odporúčania.

Svoje rozhodnutia a odporúčania bude formulovať po dohode zmluvných strán.

Článok 107

1. Každá zmluvná strana môže predložiť Asociačnej rade akýkoľvek spor týkajúci sa vykonávania alebo výkladu tejto Dohody.

2. Asociačná rada môže vyriešiť spor rozhodnutím.

3. Každá zmluvná strana je povinná prijať opatrenia na splnenie rozhodnutia uvedeného v odseku 2.

4. V prípade, že spor nebude možno vyriešiť v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zmluvná strana môže oznámiť druhej zmluvnej strane menovanie rozhodcu; druhá zmluvná strana musí potom do dvoch mesiacov vymenovať druhého rozhodcu. Na účely použitia tohto postupu sa bude Spoločenstvo a jeho členské štáty považovať za jednu stranu sporu. Asociačná rada vymenuje tretieho rozhodcu.

Rozhodnutia rozhodcov sa budú prijímať väčšinou hlasov.

Každá strana sporu musí podniknúť kroky, ktorými bude realizovať rozhodnutie rozhodcov.

Článok 108

1. Asociačnej rade pri výkone jej povinností pomáha Asociačný výbor zložený z predstaviteľov Rady Európskych spoločenstiev a členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a z predstaviteľov vlády Slovenskej republiky na druhej strane zvyčajne na úrovni vyšších štátnych úradníkov.

Vo svojom rokovacom poriadku Asociačná rada určí povinnosti Asociačného výboru, ktoré budú zahŕňať prípravu zasadnutí Asociačnej rady a spôsob činnosti Asociačného výboru.

2. Asociačná rada môže delegovať na Asociačný výbor ktorúkoľvek zo svojich právomocí. V takom prípade bude Asociačný výbor prijímať svoje rozhodnutia v súlade s podmienkami uvedenými v článku 106.

Článok 109

Asociačná rada môže rozhodnúť o vytvorení akéhokoľvek iného osobitného výboru alebo orgánu, ktorý jej môže pomáhať pri plnení jej povinností.

Asociačná rada vo svojom rokovacom poriadku určí zloženie a povinnosti takýchto výborov alebo orgánov a spôsob ich činnosti.

Článok 110

Vytvára sa Asociačný parlamentný výbor. Bude fórom pre členov parlamentu Slovenskej republiky a členov Európskeho parlamentu na schôdzky a výmenu názorov. Bude sa stretávať v intervaloch, ktoré si sám stanoví.

Článok 111

1. Asociačný parlamentný výbor sa skladá z členov parlamentu Slovenskej republiky na jednej strane a Európskeho parlamentu na druhej strane.

2. Asociačný parlamentný výbor prijme svoj rokovací poriadok.

3. Asociačnému parlamentnému výboru bude striedavo predsedať Európsky parlament a parlament Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zakotvenými v jeho rokovacom poriadku.

Článok 112

Asociačný parlamentný výbor môže požadovať príslušné informácie o vykonávaní tejto Dohody od Asociačnej rady, ktorá potom poskytne Výboru požadované informácie.

Asociačný parlamentný výbor bude informovaný o rozhodnutiach Asociačnej rady.

Asociačný parlamentný výbor môže predkladať odporúčania Asociačnej rade.

Článok 113

V rámci tejto Dohody sa každá zmluvná strana zaväzuje zabezpečiť fyzickým osobám a právnickým osobám druhej zmluvnej strany v porovnaní s jej vlastnými občanmi nediskriminačný prístup k príslušným súdnym a správnym orgánom zmluvných strán, aby mohli obhajovať svoje osobné a majetkové práva vrátane tých, ktoré sa týkajú duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

Článok 114

Táto Dohoda nebráni zmluvnej strane, aby prijala akékoľvek opatrenia, ktoré

(a) považuje za nevyhnutné na predchádzanie úniku informácií, ktorý je v rozpore so základnými záujmami jej bezpečnosti,

(b) sa vzťahujú na výrobu zbraní, munície alebo vojenského materiálu alebo na obchod s nimi, alebo na výskum, vývoj alebo na výrobu nevyhnutnú na účely obrany pod podmienkou, že také opatrenia nepoškodia podmienky hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské účely,

(c) považuje za nevyhnutné pre vlastnú bezpečnosť v prípade vážnych vnútorných nepokojov, ktoré ohrozujú zachovávanie práva a poriadku v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia predstavujúceho hrozbu vojny, alebo ktoré sú potrebné na plnenie záväzkov prijatých s cieľom zachovať mier a medzinárodnú bezpečnosť.

Článok 115

1. V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, bez obmedzenia akýchkoľvek osobitých ustanovení v nej obsiahnutých

- úprava uplatňovaná Slovenskou republikou vo vzťahu k Spoločenstvu nesmie viesť k žiadnej diskriminácii medzi jeho jednotlivými členskými štátmi, ich občanmi alebo ich podnikmi alebo firmami,

- úprava uplatňovaná Spoločenstvom vo vzťahu k Slovenskej republike nesmie viesť k žiadnej diskriminácii medzi jej občanmi alebo jej podnikmi alebo firmami.

2. Ustanovenia odseku 1 neobmedzujú právo zmluvných strán použiť príslušné ustanovenia ich fiškálnych legislatívnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na daňových poplatníkov, ktorí nie sú v totožnom postavení, pokiaľ ide o miesto ich trvalého pobytu.

Článok 116

Vo vzťahu k výrobkom, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, sa pri dovoze do Spoločenstva zabezpečí zaobchádzanie, ktoré nebude výhodnejšie, než aké uplatňujú jednotlivé členské štáty navzájom medzi sebou.

Zaobchádzanie poskytnuté Slovenskej republike podľa oddielu IV a kapitoly I oddielu V nesmie byť výhodnejšie než to, ktoré si poskytujú členské štáty navzájom medzi sebou.

Článok 117

1. Zmluvné strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie ich záväzkov podľa tejto Dohody. Postarajú sa o to, aby sa dosiahli ciele vytýčené touto Dohodou.

2. Ak je ktorákoľvek zo zmluvných strán presvedčená, že druhá zmluvná strana nesplnila záväzok podľa Dohody, môže podniknúť príslušné opatrenia. Skôr, ako tak urobí, s výnimkou prípadov osobitnej naliehavosti, poskytne Asociačnej rade všetky príslušné informácie požadované na dôkladné prešetrenie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť také, ktoré najmenej narušia vykonávanie tejto Dohody. Tieto opatrenia sa bezodkladne oznámia Asociačnej rade a budú predmetom konzultácií v Asociačnej rade, ak o to druhá zmluvná strana požiada.

Článok 118

Kým sa na základe tejto Dohody nedosiahnu rovnaké práva pre jednotlivcov a vykonávateľov hospodárskych činností, nebude sa Dohoda nepriaznivo dotýkať práv zaručených existujúcimi dohodami, ktoré zaväzujú jeden alebo viac členských štátov na jednej strane a Slovenskú republiku na druhej strane.

Článok 119

Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 prílohy I až XVII tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.

Článok 120

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže Dohodu vypovedať tým, že to oznámi druhej zmluvnej strane. Dohoda prestane platiť šesť mesiacov odo dňa takého oznámenia.

Článok 121

Táto Dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktoré sa vzťahujú Zmluvy zakladajúce Európske hospodárske spoločenstvo, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a Európske spoločenstvo uhlia a ocele za podmienok stanovených v týchto Zmluvách, a na druhej strane na územie Slovenskej republiky.

Článok 122

Táto Dohoda sa uzatvára v anglickom, dánskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, slovenskom, španielskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Článok 123

Túto Dohodu schvália zmluvné strany v súlade s ich vlastnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v prvom odseku sa skončili.

Nadobudnutím platnosti nahradí táto Dohoda Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou o obchode a o hospodárskej a obchodnej spolupráci, podpísanú v Bruseli 7. mája 1990, a Protokol medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou parafovaný v Bruseli 28. júna 1991 pred nadobudnutím jej platnosti.

Článok 124

1. Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenia rovnocenné s ustanoveniami určitých častí tejto Dohody, a tým aj Európskej dohody podpísanej medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou 16. decembra 1991, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na pohyb tovaru a ktoré nadobudli účinnosť 1. marca 1992 prostredníctvom Dočasnej dohody o obchode a otázkach súvisiacich s obchodom medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, podpísanej 16. decembra 1991, zmenenej Dodatkovými protokolmi podpísanými medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou a Spoločenstvom a Českou republikou, zmluvné strany súhlasia, že za týchto okolností na účely oddielu III článkov 64, 66, a 67 Dohody a protokolov č. 1 (s výnimkou jeho článku 3), 2, 3, 4 a 5 a 6, sa pod pojmom „deň nadobudnutia platnosti tejto Dohody“ rozumie

– 1. marec 1992, ak ide o záväzky nadobúdajúce účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Dohody,

– 1. január 1992, ak ide o záväzky nadobúdajúce účinnosť po dni nadobudnutia platnosti s odvolaním sa na deň nadobudnutia platnosti.

2. V prípade nadobudnutia platnosti Dohody po 1. januári ktoréhokoľvek roka sa budú uplatňovať ustanovenia protokolu č. 7.

Na dôkaz toho dolu podpísaní splnomocnenci podpísali túto Dohodu.

Dané v Luxemburgu 4. októbra 1993.

ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
Vladimír Mečiar,
predseda vlády

ZA BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO:
Robert Urbain,
minister pre zahraničný obchod a európske záležitosti

ZA DÁNSKE KRÁĽOVSTVO:
Niels Helveg Petersen,
minister zahraničných vecí

ZA SPOLKOVÚ REPUBLIKU NEMECKO:
Klaus Kinkel,
minister zahraničných vecí

ZA GRÉCKU REPUBLIKU:
Michel Papakonstantinou,
minister zahraničných vecí

ZA ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO:
Javier Solana,
minister zahraničných vecí

ZA FRANCÚZSKU REPUBLIKU:
Alain Juppe,
minister zahraničných vecí

ZA ÍRSKO:
Dick Spring,
minister zahraničných vecí

ZA TALIANSKU REPUBLIKU:
Paolo Baratta,
minister zahraničného obchodu

ZA LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO:
Jacques Poos,
minister zahraničných vecí

ZA HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO:
Peter Kooijmans,
minister zahraničných vecí

ZA PORTUGALSKÚ REPUBLIKU:
José Manuel Durao Barroso,
minister zahraničných vecí

ZA SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA:
David Heathcoat-Amory,
štátny minister zahraničných vecí

ZA EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE:
Willy Claes,
minister zahraničných vecí Belgického kráľovstva,
úradujúci predseda Rady Európskych spoločenstiev
Sir Leon Brittan,
podpredseda Komisie Európskych spoločenstiev
Hans van den Broek,
člen Komisie Európskych spoločenstiev

ZOZNAM PRÍLOH

I Čl. 9 ods. 1 a Definície priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov
&nbsp čl. 9 ods. 2 &nbsp
II Čl. 9 ods. 2 a Colné obchodné výhody Spoločenstva
&nbsp čl. 10 ods. 2 &nbsp
III Čl. 10 ods. 3 Colné obchodné výhody Spoločenstva
IV Čl. 11 ods. 1 Colné obchodné výhody Slovenskej republiky
V Čl. 11 ods. 2 Colné obchodné výhody Slovenskej republiky
VI Čl. 11 ods. 3 Colné obchodné výhody Slovenskej republiky
VII Čl. 11 ods. 4 Colné obchodné výhody Slovenskej republiky
VIII Čl. 11 ods. 5 Obchodné výhody Slovenskej republiky: kvantitatívne obmedzenia vývozov
IX Čl. 14 ods. 3 Exportné licenčné položky Slovenskej republiky
X Čl. 18 ods. 1 Spracované poľnohospodárske produkty
&nbsp Čl. 18 ods. 2 Poľnohospodárske komponenty
XIa Čl. 21 ods. 2 Poľnohospodárske obchodné výhody Spoločenstva
XIb Čl. 21 ods. 2 Poľnohospodárske obchodné výhody Spoločenstva, pokračovanie
XII Čl. 21 ods. 4 Dojednania týkajúce sa dovozov živého hovädzieho dobytka do Spoločenstva
XIII Čl. 21 ods. 4 Poľnohospodárske obchodné výhody Spoločenstva, pokračovanie
XIV Čl. 21 ods. 4 Poľnohospodárske obchodné výhody Slovenskej republiky
XV Čl. 24 Rybolovné obchodné výhody Spoločenstva
XVIa Čl. 45 ods. 11, Etablovanie sa: „Finančné služby"
&nbsp ods. 5 a &nbsp
čl. 50
XVIb Čl. 45 ods. 11 Etablovanie sa: „Odvetvia vzťahujúce sa na koniec prechodného obdobia"
&nbsp Čl. 45 ods. 5 &nbsp
XVIc Čl. 45 ods. 6 Etablovanie sa: „Vylúčené odvetvia"
XVII Čl. 67 ods. 2 Duševné vlastníctvo

Příloha 01

Príloha I

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahujú články 9 a 19 Dohody

Kód KN Názov
ex 3502 Albumíny, albumináty a ostatné deriváty albumínu:
ex 3502 10 - Vaječný albumín:
- Ostatné:
3502 10 91 - Sušené (vo fóliách, vo vločkách, v šupinách, v prášku)
3502 10 99 - Ostatné
ex 3502 90 - Ostatné:
- Albumíny, iné ako vaječné:
- Mliečny albumín (laktalbumín):
3502 90 51 - Sušený (napr. vo fóliách, vo vločkách, v šupinách, v prášku)
3502 90 59 - Ostatné
4501 Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený;
korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo na prach rozomletý korok
5201 00 Bavlna nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan surový alebo spracovaný, ale nespradený; lanová kúdeľ a lanový odpad (vrátane odpadu
z priadze a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope (Cannabis sativa L.) surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad
z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

Příloha 02

Príloha II

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 10 ods. 2

Kód KN 1993 Názov
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00

Příloha 03

Príloha III

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 10 ods. 3

Číslo
sadzobníka
1993
Základná colná kvóta 
1)3)
(ECU)
Základný colný strop
2)3)
(ECU)
(1) (2) (3)
2523  2 537 700
2817 00 00  604 200
2818 10 00  28 630
2823 00 00  25 210
2827 10 00 1 160 
2831 10 00   
2831 90 00  4 150
2833 22 00  1 140
2833 25 00  28 900
2835 23 00  450
2836 60 00  9 870
2902 50 00  93 710
2902 60 00 745 680 
2903 22 00  186 120
2903 61 00  4 170
2905 31 00  3 929 310
2907 11 00  3 470 350
2907 15 00  6 610
2909 41 00  1 091 970
2917 11 00  1 980
2918 14 00 69 300 
2921 19 30  2 550
2921 41 00  22 250
2933 71 00  1 188 720
2936 22 00   
2936 28 00   
2936 29 90  1 039 500
2941 40 00  873 180
3102 10 10 267 330 
3102 30 10   
3102 30 90 1 060 290 
3102 40 10   
3102 40 90  750 200
3102 80 00  676 000
3102 10 90   
3102 21 00   
3102 29 00  91 080
3102 50 90   
3102 60 00   
3102 70 00   
3102 90 00   
3105  2 028 600
3206 42 00  1 016
3605 00 00  11 760
3901 20 00  131 250
3904 10 00   
3904 21 00   
3904 22 00  2 257 500
3912 20 19   
3912 20 90  5 250
3920 20 21   
3920 20 29  1 283 040
3903   
3915 20 00   
3920 30 00  45 200
3920 99 50   
4011 40   
4011 50 10   
4011 50 90  40 730
4013 20 00   
4013 90 10   
4011 10 00   
4011 20   
4011 30 90   
4011 91 2 898 000 
4011 99   
4012 10 30/50/80   
4012 20 90   
4012 90 10   
4012 90 90   
4013 10 10   
4013 10 90   
4013 90 90   
4202 12 11   
4202 12 19   
4202 22 10  1 050 000
4202 32 10   
4202 92 11   
4202 92 18   
4202 11 10   
4202 11 90   
4202 12 91  1 575 000
4202 12 99   
4202 19 91   
4202 19 99   
4202 21 00   
4202 22 90   
4202 29 00   
4202 31 00   
4202 32 90   
4202 39 00   
4202 91 10   
4202 91 80   
4202 92 91   
4202 92 98   
4202 99   
4203 10 00   
4203 21 00   
4203 29 91   
4203 29 99 430 000 
4203 30 00   
4203 40 00   
4203 29 10 992 400 
4411 2 000 000 
6401 180 180 
6402   
6403 948 750 
6404 363 990 
6405 90 10   
6908 881 590 
6911 5 780 
7004 14 200 
7005 8 820 
7010 90 21   
7010 90 31   
7010 90 41  1 949 600
7010 90 43   
7010 90 45   
7010 90 47   
7010 90 51   
7010 90 53   
7010 90 55   
7010 90 57   
7010 90 61   
7010 90 67   
7010 90 71   
7010 90 77   
7010 90 81   
7010 90 87   
7010 90 99   
7013 409 500 
7019 10 51 563 500 
7207 19 39   
7207 20 79   
7216 60 11  45 300
7216 60 19   
7216 60 90   
7216 90 50   
7216 90 60   
7216 90 91   
7216 90 93   
7216 90 95   
7216 90 97   
7216 90 98   
7217 11 10   
7217 11 91   
7217 11 99  573 900
7271 12 10   
7217 12 90   
7217 13 11   
7217 13 19   
7217 13 91   
7217 13 99   
7217 19 10   
7217 19 90   
7217 21 00   
7217 22 00   
7217 23 00   
7217 29 00   
7304 10 10   
7304 10 30   
7304 10 90   
7304 20 91 2 480 700 
7304 20 99   
7304 31 91   
7304 31 99   
7304 39 10   
7304 39 51   
7304 39 59   
7304 39 91   
7304 39 93   
7304 39 99   
7304 41 90   
7304 49 10   
7304 49 91   
7304 49 99   
7304 51 11   
7304 51 19   
7304 51 91   
7304 51 99   
7304 59 10   
7304 59 31   
7304 59 39   
7304 59 91   
7304 59 93   
7304 59 99   
7304 90 90   
7305 11 00   
7305 12 00   
7305 19 00   
7305 20 10   
7305 20 90   
7305 31 00   
7305 39 00   
7305 90 00   
7306 10 11   
7306 10 19   
7306 10 90   
7306 20 00   
7306 30 21   
7306 30 29   
7306 30 51   
7306 30 59   
7306 30 71   
7306 30 78   
7306 30 90   
7306 40 91   
7306 40 99   
7306 50 91   
7306 50 99   
7306 60 31   
7306 60 39   
7306 60 90   
7306 90 007)   
7317  659 250
7318 15 81 415 500 
8532  430 500
8539 10 90   
8539 21 30   
8539 21 91   
8539 21 99 187 400 
8539 22 10   
8539 22 90   
8539 29 31   
8539 29 39   
8539 29 91   
8539 29 99   
8540 11 10   
8540 11 30   
8540 11 50  26 460
8540 11 80   
8701 20 36 380 
8701 90 3 741 660 
8703 21 10   
8703 22 11  804 830
8703 22 19   
8703 23 11   
8703 23 19   
8703 31 10   
8703 32 11   
8703 32 19   
8703 33 11* 104)   
8703 33 19* 105)   
8703 90 90* 116)   
8704 22 91   
8704 22 99   
8704 23 91   
8704 34 99  2 469 600
9401 20 00   
9401 30 10   
9401 30 90  5 285 160
9401 40 00   
9401 50 00   
9401 61 00   
9401 69 00   
9401 71 00   
9401 79 00   
9401 80 00   
9401 90 90   
9403 10 10   
9403 10 51   
9403 10 59  22 120 320
9403 10 91   
9403 10 93   
9403 10 99   
9403 20 91   
9403 20 99   
9403 30 11   
9403 30 19   
9403 30 91   
9403 30 99   
9403 40 00   
9403 50 00   
9403 60 10   
9403 60 30   
9403 60 90   
9403 70 90   
9403 90 10   
9403 90 30   
9403 90 90   
9405 91 19  10 500

Příloha 04

Príloha IV

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 1

2501 00 2937 99 2939 29 3405 90 4005 20 4504 10
2513 21 2841 90 2939 30 3501 10 4005 91 4504 90
2520 20 2843 29 2939 70 3502 10 4006 10 4601 10
2522 10 2844 10 2941 20 3502 90 4006 90 4802 10
2522 20 2844 30 2941 40 3603 00 4007 00 4802 60
2522 30 2846 10 2941 50 3604 10 4009 50 4806 30
2703 00 2846 90 2941 90 3606 10 4010 99 4806 40
2707 10 2847 00 3002 10 3606 90 4014 16 4814 30
2707 20 2849 20 3002 90 3702 31 4014 90 4905 10
2707 30 2851 00 3003 10 3702 32 4104 10 4907 00
2707 40 2903 21 3003 31 3702 39 4104 21 5002 00
2707 50 2905 17 3005 90 3702 41 4104 22 5004 00
2707 60 2905 22 3006 10 3702 42 4104 29 5005 00
2707 91 2905 29 3006 20 3702 43 4104 31 5107 10
2711 12 2906 11 3006 30 3702 44 4104 39 5107 20
2711 13 2906 12 3006 50 3702 51 4105 11 5108 10
2711 14 2906 14 3702 10 3702 52 4105 12 5108 20
2711 19 2906 19 3101 00 3702 53 4105 19 5109 10
2712 90 2906 21 3105 10 3702 54 4105 20 5109 90
2713 90 2906 29 3105 90 3702 55 4106 11 5113 00
2715 00 2907 12 3201 10 3702 91 4106 12 5203 00
2803 00 2907 13 3201 20 3702 92 4106 19 5205 25
2804 80 2907 14 3201 30 3702 93 4106 20 5205 45
2806 10 2907 19 3201 90 3702 94 4107 10 5206 45
2809 20 2907 21 3204 12 3702 95 4107 90 5207 10
2811 21 2908 90 3204 13 3704 00 4108 00 5207 90
2811 29 2911 00 3214 10 3705 10 4109 00 5306 10
2816 10 2912 12 3214 90 3705 20 4203 10 5306 20
2816 20 2912 29 3215 90 3705 90 4203 21 5406 10
2816 30 2912 49 3702 56 3801 90 4203 30 5406 20
2818 20 2914 21 3301 11 3803 00 4203 40 5407 20 11
2818 30 2914 23 3301 12 3804 00 4204 00 5407 41
2822 00 2914 29 3301 13 3807 00 4206 90 5407 42
2824 10 2914 30 3301 14 3808 90 4302 11 5407 43
2824 20 2915 32 3301 19 3809 92 4302 12 5407 44
2824 90 2917 12 3301 21 3812 20 4302 13 5407 51
2827 37 2917 14 3301 22 3816 00 4302 19 5407 52
2829 11 2932 21 3301 23 3823 10 4302 20 5407 53
2830 30 2935 00 3301 24 3904 69 4302 30 5407 54
2832 10 2936 21 3301 25 3904 90 4401 21 5407 60
2832 20 2936 22 3301 26 3907 10 4401 27 5407 71
2832 30 2936 23 3301 29 3907 20 4404 10 5407 72
2833 11 2936 24 3301 90 3907 40 4404 20 5407 73
2833 22 2936 25 3401 19 3907 60 4405 00 5407 74
2833 23 2936 26 3401 20 3912 11 4407 10 5407 81
2833 29 2936 90 3402 11 3912 12 4407 99 5407 82
2833 30 2937 10 3402 13 3912 20 4408 10 5407 83
2836 20 2937 21 3402 19 3912 31 4408 20 5407 84
2836 40 2937 22 3402 20 3912 90 4408 90 5407 91
2836 60 2937 29 3402 90 3913 90 4412 11 5407 92
2836 91 2937 91 3403 11 3920 72 4416 00 5407 93
2836 92 3402 12 3403 91 3920 73 4418 50 5407 94
2840 20 2938 10 3403 99 3920 91 4501 90 5408 21
2841 30 2938 90 3405 30 4001 30 4502 00 5408 22
2841 40 2939 21 3405 40 4005 10 4503 10 5408 23
5408 24 7102 29 8105 90 8419 11 8450 90 8519 31
5408 31 7102 31 8107 90 8421 11 8453 10 8519 39
5508 10 7102 39 8108 90 8421 12 8453 20 8519 40
5511 10 7103 10 8109 90 8421 19 8453 90 8519 91
5511 20 7103 91 8112 11 8421 21 8455 30 8519 99
5511 30 7103 99 8112 19 8421 22 8456 20 8520 10
5601 10 7104 10 8112 40 8421 29 8456 30 8520 20
5601 21 7106 92 8112 99 8421 39 8456 90 8520 31
5601 22 7107 00 8113 00 8421 91 8459 39 8520 39
5601 29 7108 13 8201 20 8421 99 8460 31 8520 90
5604 90 7108 20 8201 60 8422 20 8460 39 8521 10
5902 90 7109 00 8201 90 8422 30 8461 20 8521 90
5910 00 7110 19 8202 10 8422 40 8461 30 8522 10
5911 10 7110 29 8202 20 8422 90 8461 90 8523 11
5911 20 7110 39 8202 31 8423 90 8463 20 8523 12
6103 41 7110 49 8202 32 8432 90 8463 30 8523 13
6111 10 7111 00 8202 40 8433 90 8463 90 8523 20
6116 93 7116 10 8202 91 8434 10 8464 10 8523 90
6117 80 7116 20 8202 99 8434 20 8467 11 8524 10
6206 10 7201 10 8203 20 8434 90 8467 19 8524 21
6212 90 7201 20 8203 30 8435 90 8467 81 8524 22
6214 90 7201 30 8203 40 8436 91 8467 89 8524 23
6216 00 7201 40 8205 30 8436 99 8467 91 8524 90
6305 31 91 7203 10 8206 00 8438 10 8467 92 8525 30
6305 31 99 7203 90 8208 10 8438 20 8467 99 8526 10
6402 11 7204 50 8208 20 8438 40 8470 30 8526 91
6501 00 7205 21 8208 30 8438 50 8470 40 8527 11
6505 10 7205 29 8208 40 8438 60 8470 50 8527 19
6507 00 7505 11 8208 90 8440 10 8470 90 8527 21
6703 00 7505 12 8211 10 8440 90 8472 10 8527 29
6704 11 7505 21 8211 91 8441 10 8473 10 8527 31
6704 19 7505 22 8211 94 8441 20 8473 40 8527 32
6704 20 7506 10 8213 00 8441 30 8476 11 8527 39
6704 90 7506 20 8214 10 8441 40 8476 19 8527 90
6804 10 7507 11 8311 10 8441 80 8476 90 8529 10
6804 21 7507 12 8311 30 8441 90 8477 90 8529 90
6804 22 7507 20 8401 10 8442 10 8478 10 8533 10
6804 23 7606 92 8401 30 8442 20 8478 90 8533 21
6804 30 7609 00 8401 40 8442 30 8479 90 8533 29
6805 10 7613 00 8405 10 8442 40 8480 71 8533 31
6805 30 7614 10 8405 90 8442 50 8480 79 8533 39
6806 10 7614 90 8406 11 8443 29 8483 90 8533 40
6806 20 7801 10 8406 19 8443 40 8484 10 8533 90
6806 90 7801 91 8406 90 8443 50 8484 90 8539 10
6811 30 7801 99 8411 11 8443 60 8485 10 8539 90
6812 20 7802 00 8411 12 8443 90 8485 90 8540 11
6814 10 7804 11 8411 21 8444 00 8505 20 8540 12
6814 90 7804 19 8411 22 8445 11 8505 30 8540 20
6815 20 7906 00 8411 81 8445 12 8506 90 8540 30
6901 00 8003 00 8411 82 8845 13 8508 10 8540 41
6905 10 8004 00 8411 91 8445 19 8508 20 8540 42
6905 90 8005 10 8411 99 8445 90 8508 80 8540 49
6906 00 8007 00 8412 10 8447 90 8508 90 8540 81
7001 00 8101 10 8412 31 8448 11 8509 20 8540 89
7002 10 8101 92 8412 39 8448 32 8509 30 8540 91
7002 20 8101 93 8412 80 8448 33 8509 90 8540 99
7002 31 8101 99 8416 10 8448 39 8510 90 8541 10
7002 32 8102 10 8416 20 8448 41 8516 90 8541 21
7018 10 8102 92 8416 30 8448 42 8517 20 8541 29
7101 10 8102 93 8416 90 8448 49 8517 90 8541 30
7101 21 8102 99 8418 50 8448 51 8518 30 8541 40
7101 22 8104 30 8418 61 8448 59 8519 21 8541 50
7102 21 8104 90 8418 69 8449 00 8519 29 8541 60
8541 90 9006 20 9015 20 9026 90 9104 00 9205 10
8543 10 9006 30 9015 30 9027 10 9105 11 9205 90
8543 20 9006 40 9015 40 9027 30 9105 19 9206 00
8543 30 9006 51 9015 80 9027 40 9105 21 9209 10
8543 90 9006 52 9015 90 9027 50 9105 29 9209 20
8544 70 9006 53 9017 10 9027 80 9105 91 9209 93
8604 00 9006 59 9017 20 9028 20 9105 99 9209 94
8609 00 9006 61 9017 90 9028 90 9106 10 9209 99
8708 29 9006 62 9018 11 9029 20 9107 00 9301 00
8708 60 9006 69 9018 19 9029 90 9109 11 9303 10
8708 70 9006 91 9018 32 9030 10 9109 19 9303 90
8708 80 9006 99 9018 39 9030 20 9109 90 9305 10
8708 91 9007 11 9018 50 9030 90 9110 11 9305 21
8708 92 9007 19 9018 90 9031 40 9110 12 9305 29
8708 99 9007 21 9019 10 9031 80 9110 19 9305 90
8710 00 9007 91 9020 00 9031 90 9110 90 9306 30
8802 11 9007 92 9021 11 9032 10 9111 10 9306 90
8802 12 9008 10 9021 19 9032 20 9111 20 9307 00
8802 50 9008 20 9021 21 9032 81 9111 80 9403 70
8803 30 9008 30 9021 29 9032 90 9111 90 9405 91
8908 00 9008 40 9021 30 9033 00 9112 10 9507 20
9001 10 9008 90 9021 40 9101 11 9112 80 9601 10
9001 20 9009 90 9021 50 9101 12 9112 90 9602 00
9001 30 9010 90 9021 90 9101 19 9113 10 9603 10
9001 40 9011 10 9022 19 9101 21 9113 20 9603 40
9001 50 9011 20 9022 21 9101 29 9113 90 9604 00
9001 90 9011 80 9022 29 9101 91 9114 10 9608 91
9003 11 9011 90 9022 30 9101 99 9114 20 9609 10
9003 19 9012 10 9022 90 9102 11 9114 30 9609 20
9003 90 9012 90 9025 11 9102 12 9114 40 9611 00
9004 10 9013 20 9025 19 9102 19 9114 90 9614 10
9004 90 9013 80 9025 80 9102 21 9202 10 9614 20
9005 10 9013 90 9025 90 9102 29 9202 90 9614 90
9005 80 9014 10 9026 10 9102 91 9203 00 9615 11
9005 90 9014 80 9026 20 9102 99 9204 10 9615 19
9006 10 9014 90 9026 80 9103 10 9204 20 9616 10

Příloha 05

Príloha V

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 2

2505 10 2826 30 2839 20 2904 20 2915 11 2921 30
2519 90 2826 90 2839 90 2904 90 2915 12 2921 42
2520 10 2827 10 2840 11 2905 12 2915 13 2921 43
2523 10 2827 20 2840 19 2905 16 2915 21 2921 44
2523 21 2827 32 2840 30 2905 19 2915 23 2921 45
2523 29 2827 33 2841 10 2905 21 2915 24 2921 49
2523 30 2827 34 2841 20 2905 31 2915 29 2921 51
2523 90 2827 35 2841 50 2905 32 2915 35 2921 59
2620 20 2827 36 2841 60 2905 39 2915 39 2922 11
2707 99 2827 38 2841 70 2905 41 2915 40 2922 12
2708 10 2827 39 2842 10 2905 42 2915 50 2922 13
2708 20 2827 41 2842 90 2905 43 2915 60 2922 19
2712 10 2827 49 2843 10 2905 44 2915 70 2922 21
2712 20 2827 51 2843 21 2905 49 2915 90 2922 22
2714 90 2827 59 2843 30 2905 50 2916 13 2922 29
2801 10 2827 60 2843 90 2906 13 2916 14 2922 30
2804 10 2828 10 2844 20 2907 15 2916 15 2922 41
2804 21 2828 90 2844 40 2907 22 2916 19 2922 42
2804 29 2829 19 2844 50 2907 23 2916 20 2922 49
2804 30 2829 90 2845 10 2907 29 2916 31 2922 50
2804 40 2830 10 2845 90 2907 30 2916 32 2923 10
2804 50 2830 20 2848 10 2908 10 2916 33 2923 20
2804 61 2830 90 2848 90 2908 20 2916 39 2923 90
2804 69 2831 10 2849 90 2909 11 2917 11 2924 10
2806 20 2831 90 2850 00 2909 19 2917 13 2924 21
2807 00 2833 19 2901 10 2909 20 2917 19 2924 29
2808 00 2833 21 2901 21 2909 30 2917 20 2925 11
2811 11 2833 24 2901 22 2909 41 2917 31 2925 19
2811 19 2833 25 2901 23 2909 42 2917 32 2925 20
2811 22 2833 26 2901 24 2909 43 2917 33 2926 20
2812 10 2833 27 2901 29 2909 44 2917 34 2926 90
2812 90 2833 40 2902 19 2909 49 2917 36 2927 00
2815 12 2834 10 2902 20 2909 50 2917 37 2928 00
2815 20 2834 21 2902 30 2909 60 2917 39 2929 90
2815 30 2834 22 2902 41 2910 10 2918 11 2930 10
2818 10 2834 29 2902 42 2910 20 2918 12 2930 20
2819 10 2835 10 2902 43 2910 30 2918 13 2930 30
2819 90 2835 21 2902 44 2910 90 2918 15 2930 40
2820 10 2835 22 2902 50 2912 11 2918 16 2930 90
2820 90 2835 23 2902 70 2912 13 2918 17 2931 00
2821 10 2835 24 2902 90 2912 19 2918 19 2932 11
2821 20 2835 25 2903 11 2912 21 2918 21 2932 12
2823 00 2835 26 2903 12 2912 30 2918 22 2932 19
2825 10 2835 29 2903 13 2912 41 2918 23 2932 29
2825 20 2835 39 2903 15 2912 42 2918 29 2932 90
2825 30 2836 10 2903 16 2912 50 2918 30 2933 11
2825 40 2836 30 2903 19 2912 60 2918 90 2933 19
2825 50 2836 50 2903 22 2913 00 2920 10 2933 21
2825 60 2836 70 2903 23 2914 19 2920 90 2933 29
2825 70 2836 93 2903 29 2914 41 2921 11 2933 31
2825 80 2836 99 2903 30 2914 49 2921 12 2933 39
2826 11 2837 11 2903 59 2914 50 2921 19 2933 40
2826 12 2837 19 2903 61 2914 61 2921 21 2933 51
2826 19 2838 00 2903 69 2914 69 2921 22 2933 59
2826 20 2839 11 2904 10 2914 70 2921 29 2933 69
2933 71 3207 10 3701 99 3904 40 3923 10 4206 10
2933 79 3207 20 3702 20 3905 11 3923 21 4303 10
2933 90 3207 30 3703 10 3905 19 3923 29 4303 90
2934 10 3208 10 3703 20 3905 20 3923 30 4304 00
2934 20 3208 20 4703 90 3905 90 3923 40 4407 91
2934 30 3208 90 3706 10 3906 90 3923 50 4407 92
2934 90 3209 10 3706 90 3907 30 3923 90 4409 10
2936 10 3209 90 3707 10 3907 50 3924 10 4409 20
2936 27 3210 00 3707 90 3907 91 3924 90 4410 10
2936 28 3211 00 3801 10 3907 99 3925 10 4410 90
2936 29 3212 10 3801 20 3908 10 3925 20 4411 11
2937 92 3212 90 3801 30 3908 90 3925 30 4411 19
2939 10 3213 10 3802 90 3909 10 3925 90 4411 21
2939 40 3213 90 3806 20 3909 20 3926 10 4411 29
2939 50 3215 11 3806 30 3909 30 3926 20 4411 31
2939 60 3215 19 3806 90 3909 40 3926 30 4411 39
2939 90 3301 30 3808 40 3909 50 3926 40 4411 91
2940 00 3302 10 3809 10 3910 00 3926 90 4411 99
2941 10 3302 90 3809 91 3911 10 4002 49 4412 12
2941 30 3303 00 3809 99 3911 90 4004 00 4412 19
2942 00 3304 10 3810 10 3912 39 4008 11 4412 21
3001 10 3304 20 3810 90 3913 10 4008 19 4412 29
3001 20 3304 30 3811 11 3916 10 4008 21 4412 91
3001 90 3304 91 3811 19 3916 20 4008 29 4412 99
3003 20 3304 99 3811 21 3916 90 4009 10 4413 00
3003 39 3305 10 3811 29 3917 10 4009 20 4414 00
3003 40 3305 20 3811 90 3917 21 4009 30 4415 10
3003 90 3305 30 3812 10 3917 22 4009 40 4415 20
3004 10 3305 90 3812 30 3917 23 4011 30 4417 00
3004 20 3306 10 3813 00 3917 29 4011 40 4418 30
3004 31 3306 90 3814 00 3917 31 4011 50 4418 40
3004 32 3307 10 3815 11 3917 32 4011 91 4419 00
3004 39 3307 20 3815 12 3917 33 4011 99 4420 10
3004 40 3307 30 3815 19 3917 39 4013 10 4420 90
3004 50 3307 41 3815 90 3917 40 4013 20 4421 10
3004 90 3307 49 3817 10 3918 10 4013 90 4421 90
3005 10 3307 90 3817 20 3918 90 4015 11 4503 90
3006 40 3401 11 3818 00 3919 10 4015 19 4601 20
3006 60 3403 19 3819 00 3919 90 4015 90 4601 91
3102 10 3404 10 3820 00 3920 10 4016 10 4601 99
3102 29 3404 20 3821 00 3920 20 4016 91 4602 10
3102 50 3404 90 3822 00 3920 30 4016 92 4602 90
3104 30 3405 10 3823 20 3920 41 4016 93 4801 00
3105 51 3405 20 3823 30 3920 42 4016 94 4802 20
3202 10 3406 00 3823 40 3920 59 4016 95 4802 30
3202 90 3407 00 3823 50 3920 61 4016 99 4803 00
3204 11 3501 90 3823 60 3920 63 4017 00 4804 11
3204 14 3503 00 3823 90 3920 69 4111 00 4804 19
3204 15 3504 00 3901 10 3920 71 4201 00 4804 21
3204 16 3505 10 3901 20 3920 79 4202 11 4804 29
3204 17 3505 20 3901 30 3920 92 4202 12 4804 31
3204 19 3506 10 3901 90 3920 93 4202 19 4804 39
3204 20 3506 91 3902 10 3920 94 4202 21 4805 10
3204 90 3506 99 3902 20 3920 99 4202 22 4805 30
3205 00 3507 10 3902 30 3921 11 4202 29 4805 40
3206 10 3507 90 3902 90 3921 12 4202 31 4806 10
3206 20 3601 00 3903 11 3921 13 4202 32 4807 91
3206 30 3604 90 3903 19 3921 14 4202 39 4807 99
3206 41 3605 00 3903 30 3921 19 4202 91 4808 20
3206 42 3701 10 3903 90 3921 90 4202 92 4808 30
3206 43 3701 20 3904 21 3922 10 4202 99 4808 90
3206 49 3701 30 3904 22 3922 20 4203 29 4809 10
3206 50 3701 91 3904 30 3922 90 4205 00 4809 90
4810 11 5111 11 5209 12 5402 20 5509 59 5516 14
4810 12 5111 19 5209 19 5402 31 5509 61 5516 21
4810 21 5111 20 5209 21 5402 32 5509 62 5516 22
4810 29 5111 30 5209 22 5402 33 5509 69 5516 23
4810 31 5111 90 5209 29 5402 39 5509 91 5516 24
4810 32 5112 11 5209 31 5402 41 5509 92 5516 31
4810 39 5112 19 5209 39 5402 42 5509 99 5516 32
4810 91 5112 20 5209 41 5402 43 5510 11 5516 33
4810 99 5112 30 5209 43 5402 49 5510 12 5516 34
4811 21 5112 90 5209 49 5402 51 5510 20 5516 41
4811 29 5204 11 5209 51 5402 52 5510 30 5516 42
4811 31 5204 19 5209 52 5402 59 5510 90 5516 43
4811 39 5204 20 5209 59 5402 61 5512 11 5516 44
4811 40 5205 11 5210 11 5402 62 5512 19 5516 91
4811 90 5205 12 5210 12 5402 69 5512 21 5516 92
4812 00 5205 13 5210 19 5403 10 5512 29 5516 93
4813 10 5205 14 5210 21 5403 20 5512 91 5516 94
4813 20 5205 15 5210 22 5403 31 5512 99 5602 10
4813 90 5205 21 5210 29 5403 32 5513 11 5602 21
4814 10 5205 22 5210 31 5403 33 5513 12 5602 29
4814 20 5205 23 5210 32 5403 39 5513 13 5602 90
4814 90 5205 24 5210 39 5403 41 5513 19 5604 10
4815 00 5205 31 5210 41 5403 42 5513 21 5604 20
4816 30 5205 32 5210 42 5403 49 5513 22 5606 00
4816 90 5205 33 5210 49 5404 10 5513 23 5607 10
4817 10 5205 34 5210 51 5404 90 5513 29 5607 21
4817 20 5205 35 5210 52 5405 00 5513 31 5607 29
4817 30 5205 41 5210 59 5407 10 5513 32 5607 30
4818 20 5205 42 5211 11 5407 20 5513 33 5608 11
4818 30 5205 43 5211 12 5407 20 11 5513 39 5608 19
4818 40 5205 44 5211 19 okrem 5407 30 5513 41 5608 90
4818 50 5206 11 5211 21 5408 10 5513 42 5609 00
4818 90 5206 12 5211 22 5408 32 5513 43 5701 10
4820 10 5206 13 5211 29 5408 33 5513 49 5701 90
4821 10 5206 14 5211 31 5408 34 5514 11 5702 10
4821 90 5206 15 5211 32 5501 10 5514 12 5702 20
4823 11 5206 21 5211 39 5501 20 5514 13 5702 31
4823 19 5206 22 5211 41 5501 30 5514 19 5702 39
4823 30 5206 23 5211 43 5501 90 5514 21 5702 41
4823 40 5206 24 5211 49 5502 00 5514 22 5702 49
4823 51 5206 25 5211 51 5503 10 5514 23 5702 51
4823 59 5206 31 5211 52 5503 20 5514 29 5702 59
4823 60 5206 32 5211 59 5503 30 5514 31 5702 91
4823 70 5206 33 5212 11 5503 90 5514 32 5702 99
4823 90 5206 34 5212 12 5504 10 5514 33 5704 10
4902 90 5206 35 5212 13 5504 90 5514 39 5704 90
4903 00 5206 41 5212 14 5506 10 5514 41 5801 10
4908 10 5206 42 5212 15 5506 20 5514 42 5801 21
4908 90 5206 43 5212 21 5506 30 5514 43 5801 22
4909 00 5206 44 5212 22 5506 90 5514 49 5801 23
4910 00 5208 11 5212 23 5507 00 5515 11 5801 24
4911 10 5208 12 5212 24 5508 20 5515 12 5801 25
4911 91 5208 13 5212 25 5509 11 5515 13 5801 26
4911 99 5208 19 5307 10 5509 12 5515 19 5801 31
5003 10 5208 21 5307 20 5509 21 5515 21 5801 32
5003 90 5208 22 5309 21 5509 22 5515 22 5801 33
5006 00 5208 23 5309 29 5509 31 5515 29 5801 34
5007 10 5208 29 5310 10 5509 32 5515 91 5801 35
5007 20 5208 51 5310 90 5509 41 5515 92 5801 36
5007 90 5208 52 5311 00 5509 42 5515 99 5801 90
5106 10 5208 53 5401 10 5509 51 5516 11 5802 11
5106 20 5208 59 5401 20 5509 52 5516 12 5802 19
5110 00 5209 11 5402 10 5509 53 5516 13 5802 20
5802 30 6104 21 6214 40 6601 99 6914 90 7220 20
5803 10 6104 31 6215 10 6602 00 7002 39 7220 90
5803 90 6104 41 6215 20 6603 10 7008 00 7221 00
5804 10 6104 51 6215 90 6603 20 7009 10 7222 10
5804 21 6104 61 6217 10 6603 90 7009 91 7222 20
5804 29 6106 10 00 6217 90 6701 00 7009 92 7222 30
5804 30 6106 20 00 6301 10 6702 90 7010 10 7222 40
5805 00 6106 90 10 6301 20 6801 00 7010 90 7223 00
5806 10 6107 19 6301 30 6802 10 7011 10 7224 10
5806 31 6110 10 6301 40 6802 21 7011 90 7224 90
5808 10 6110 90 6301 90 6802 22 7014 00 7225 20
5808 90 6111 30 6302 10 6802 23 7015 10 7225 40
5810 10 6111 90 6302 40 6802 91 7015 90 7225 50
5810 91 6112 20 6303 12 6802 92 7016 10 7225 90
5810 92 6113 00 6303 19 6802 93 7016 90 7226 10
5810 99 6114 10 6304 11 6802 99 7017 10 7226 20
5811 00 6114 30 6702 10 6803 00 7017 20 7226 91
5901 10 6114 90 6304 91 6805 20 7017 90 7226 92
5901 90 6115 19 6305 10 6807 10 7018 90 7226 99
5902 10 6116 10 6305 31 6807 90 7019 10 7227 10
5902 20 611691 6305 31 91 6808 00 7019 20 7227 20
5903 10 6116 92 okrem 6305 31 99 6809 11 7019 31 7227 90
5903 20 6116 99 a 6305 39 6809 19 7019 32 7228 10
5903 90 6117 10 6802 29 6809 90 7019 39 7228 20
5904 10 6117 20 6305 90 6810 11 7019 90 7228 30
5904 91 6117 90 6306 11 6810 19 7020 00 7228 40
5904 92 6204 29 6306 12 6810 20 7115 90 7228 50
5905 00 6204 39 6306 19 6810 91 7117 11 7228 60
5906 10 6204 59 6306 21 7018 20 7117 19 7228 70
5906 91 6205 10 00 6306 22 6811 10 7117 90 7229 10
5906 99 6205 20 00 6306 29 6811 20 7202 50 7229 20
5907 00 6205 30 00 6306 31 6811 90 7205 10 7229 90
5908 00 6206 20 00 6306 39 6812 10 7206 10 7304 90
5909 00 6206 30 00 6306 41 6812 30 7206 90 7307 11
6001 10 6206 40 00 6306 49 6812 40 7207 11 7307 19
6001 21 6206 90 6306 91 6812 50 7207 12 7316 00
6001 22 6207 92 6306 99 6812 60 7207 19 7318 21
6001 91 6208 11 6307 10 6812 70 7207 20 7318 22
6001 92 6208 22 6307 20 6812 90 7211 19 7318 23
6001 99 6208 29 6308 00 6813 10 7211 49 7318 24
6002 10 6208 92 6810 99 6813 90 7211 90 7319 10
6002 20 6208 99 6403 11 6815 10 7213 50 7407 10
6002 30 6209 10 6403 20 6815 91 7217 31 7407 22
6002 41 6209 20 6403 30 6815 99 7217 39 7407 29
6002 42 6209 90 6403 51 6902 10 7218 10 7408 11
6002 43 6210 20 6403 59 6902 20 7218 90 7408 21
6002 49 6210 30 6403 99 6902 90 7219 11 7408 29
6002 91 6210 50 6404 11 6903 10 7219 12 7409 11
6002 92 6211 12 6405 10 6903 20 7219 13 8301 60
6002 93 6211 31 6406 10 6903 90 7219 14 7409 21
6002 99 6211 41 6406 20 6904 10 7219 21 7409 29
6101 30 6211 42 6406 91 6904 90 7219 22 7409 31
6101 90 6211 43 6406 99 6907 10 7219 23 7409 39
6102 30 6211 49 6502 00 6907 90 7219 24 7409 40
6103 12 6212 10 6503 00 6908 10 7219 31 7409 90
6103 23 6212 20 6504 00 6909 11 7219 32 7414 10
6103 29 6212 30 6505 90 6909 19 7219 33 7414 90
6103 33 6213 10 6506 10 6909 90 7219 34 7415 29
6103 39 6213 20 6506 91 6910 10 7409 19 7416 00
6103 43 6213 90 6506 92 6910 90 7219 35 7419 10
6103 49 6214 10 6506 99 6912 00 7219 90 8201 10
6104 11 6214 20 6601 10 6913 10 7220 11 8201 30
6104 19 6214 30 6601 91 6913 90 7220 12 8201 40
8201 50 8309 90 8417 80 8428 32 8439 99 8460 11
8203 10 8310 00 8417 90 8428 33 8443 11 8460 19
8204 11 8311 20 8418 10 8428 39 8443 12 8460 21
8204 12 8311 90 8418 21 8428 40 8443 19 8460 29
8204 20 8401 20 8418 22 8428 50 8443 21 8460 40
8205 10 8402 11 8418 29 8428 60 8443 30 8460 90
8205 20 8402 12 8418 30 8428 90 8445 20 8461 10
8205 40 8402 19 8418 40 8429 11 8445 30 8461 40
8205 51 8402 20 8418 91 8429 19 8445 40 8461 50
8205 59 8402 90 8418 99 8429 20 8446 10 8462 10
8205 60 8403 10 8419 19 8429 30 8446 21 8462 21
8205 70 8403 90 8419 20 8429 40 8446 29 8462 29
8205 80 8404 10 8419 31 8429 51 8446 30 8462 31
8205 90 8404 20 8419 32 8429 52 8447 11 8462 39
8207 11 8404 90 8419 39 8429 59 8447 12 8462 41
8207 12 8407 10 8419 40 8430 10 8447 20 8462 49
8207 20 8407 21 8419 50 8430 20 8448 19 8462 91
8207 30 8407 29 8419 60 8430 31 8448 20 8462 99
8207 40 8407 31 8419 81 8430 39 8448 31 8463 10
8207 50 8407 32 8419 89 8430 41 8450 11 8464 20
8207 60 8407 33 8419 90 8430 49 8450 12 8464 90
8207 70 8407 34 8420 10 8430 50 8450 19 8465 10
8207 80 8407 90 8420 91 8430 61 8450 20 8465 91
8207 90 8408 10 8420 99 8430 62 8451 10 8465 92
8209 00 8408 20 8421 23 8430 69 8451 21 8465 93
8210 00 8408 90 8421 31 8431 10 8451 29 8465 94
8211 92 8409 10 8422 11 8431 20 8451 30 8465 95
8211 93 8409 91 8422 19 8431 31 8451 40 8466 10
8212 10 8410 11 8423 10 8431 39 8451 50 8466 20
8212 20 8410 12 8423 20 8431 41 8451 80 8466 30
8212 90 8410 13 8423 30 8431 42 8451 90 8466 91
8214 20 8410 90 8423 81 8431 43 8452 10 8466 92
8214 90 8412 21 8423 82 8431 49 8452 21 8466 93
8301 10 8412 29 8423 89 8432 10 8452 29 8466 94
8301 20 8412 90 8424 10 8432 21 8452 30 8468 10
8301 30 8413 11 8424 20 8432 29 8452 90 8468 20
8301 40 8413 19 8424 30 8432 30 8453 80 8468 80
8301 50 8413 20 8424 81 8432 40 8454 10 8468 90
8409 99 8413 30 8424 89 8432 80 8454 20 8469 10
8301 70 8413 40 8424 90 8433 11 8454 30 8469 21
8302 10 8413 50 8425 11 8433 19 8454 90 8469 29
8302 20 8413 60 8425 19 8433 20 8455 10 8469 31
8302 30 8413 70 8425 20 8433 30 8455 21 8469 39
8302 41 8413 81 8425 31 8433 40 8455 22 8470 10
8302 42 8413 82 8425 39 8433 51 8455 90 8470 21
8302 49 8413 91 8425 41 8433 52 8456 10 8470 29
8302 50 8413 92 8425 42 8433 53 8457 10 8471 10
8302 60 8414 10 8425 49 8433 59 8457 20 8471 20
8303 00 8414 20 8426 11 8433 60 8457 30 8471 91
8304 00 8414 30 8426 12 8435 10 8458 11 8471 92
8305 10 8414 40 8426 19 8436 10 8458 19 8471 93
8305 20 8414 51 8426 20 8436 29 8458 91 8471 99
8305 90 8414 59 8426 30 8436 80 8458 99 8472 20
8306 10 8414 60 8426 41 8437 10 8459 10 8472 30
8306 21 8414 80 8426 49 8437 80 8459 21 8472 90
8306 29 8414 90 8426 91 8437 90 8459 29 8473 21
8306 30 8415 10 8426 99 8438 30 8459 31 8473 29
8307 10 8415 81 8427 10 8438 80 8459 40 8473 30
8307 90 8415 82 8427 20 8438 90 8459 51 8474 10
8308 10 8415 83 8427 90 8439 10 8459 59 8474 20
8308 20 8415 90 8428 10 8439 20 8459 61 8474 31
8308 90 8417 10 8428 20 8439 30 8459 69 8474 32
8309 10 8417 20 8428 31 8439 91 8459 70 8474 39
8474 80 8504 22 8516 71 8601 10 8714 99 9027 20
8474 90 8504 23 8516 72 8601 20 8715 00 9027 90
8477 10 8504 31 8516 79 8602 10 8716 10 9028 10
8477 20 8504 32 8516 80 8602 90 8716 20 9028 30
8477 30 8504 33 8517 10 8603 10 8716 31 9030 31
8477 40 8504 34 8517 30 8603 90 8716 39 9030 39
8477 51 8504 40 8517 40 8605 00 8716 40 9030 40
8477 59 8504 50 8517 81 8606 10 8716 80 9030 81
8477 80 8504 90 8517 82 8606 20 8716 90 9030 89
8479 10 8505 11 8518 10 8606 30 8801 10 9031 10
8479 20 8505 19 8518 21 8606 91 8801 90 9031 20
8479 30 8505 90 8518 29 8606 92 8802 20 9031 30
8479 40 8506 12 8418 40 8606 99 8802 30 9032 89
8479 81 8506 13 8518 50 8607 11 8802 40 9103 90
8479 82 8506 19 8518 90 8607 12 8803 10 9106 20
8479 89 8506 20 8525 10 8607 19 8803 20 9106 90
8480 10 8507 10 8525 20 8607 21 8803 90 9108 11
8480 20 8507 20 8526 92 8607 29 8804 00 9108 12
8480 30 8507 30 8528 10 8607 30 8805 10 9108 19
8480 41 8507 40 8528 20 8607 91 8805 20 9108 20
8480 49 8507 80 8530 10 8607 99 8901 10 9108 91
8480 50 8507 90 8530 80 8608 00 8901 20 9108 99
8480 60 8509 10 8530 90 8701 10 8901 30 9207 10
8481 10 8509 40 8531 10 8701 20 8901 90 9207 90
8481 20 8509 80 8531 20 8701 30 8902 00 9208 10
8481 30 8510 10 8531 80 8701 90 8903 10 9208 90
8481 40 8510 20 8531 90 8702 90 8903 91 9209 30
8481 80 8511 10 8532 10 8703 10 8903 92 9209 91
8481 90 8511 20 8532 21 8705 10 8903 99 9209 92
8482 10 8511 30 8532 22 8705 20 8904 00 9302 00
8482 20 8511 40 8532 23 8705 30 8905 10 9303 20
8482 30 8511 50 8532 24 8705 40 8905 20 9303 30
8482 50 8511 80 8532 25 8705 90 8905 90 9304 00
8482 80 8511 90 8532 29 8706 00 8906 00 9306 10
8483 10 8512 10 8532 30 8707 10 8907 10 9306 21
8483 20 8512 20 8532 90 8707 90 8907 90 9306 29
8483 30 8512 30 8534 00 8708 10 9002 11 9401 10
8483 40 8512 40 8537 10 8708 21 9002 19 9401 20
8483 50 8512 90 8537 20 8708 31 9002 20 9401 30
8483 60 8513 10 8538 10 8708 39 9002 90 9401 40
8501 10 8513 90 8538 90 8708 40 9007 29 8401 50
8501 20 8514 10 8539 39 8708 50 9009 11 9401 61
8501 31 8514 20 8539 40 8708 93 9009 12 9401 69
8501 32 8514 30 8543 80 8708 94 9009 21 9401 71
8501 33 8514 40 8544 11 8709 11 9009 22 9401 79
8501 34 8514 90 8544 19 8709 19 9009 30 9401 80
8501 40 8515 11 8544 20 8709 90 9010 10 9401 90
8501 51 8515 19 8544 30 8711 10 9010 20 9402 10
8501 52 8515 21 8544 41 8711 20 9010 30 9402 90
8501 53 8515 29 8544 49 8711 30 9013 10 9403 10
8501 61 8515 31 8544 51 8711 40 9014 20 9403 20
8501 62 8515 39 8544 59 8711 50 9015 10 9403 80
8501 63 8515 80 8544 60 8711 90 9016 00 9403 90
8501 64 8515 90 8545 11 8712 00 9017 30 9404 10
8502 11 8516 10 8545 19 8714 11 9017 80 9404 21
8502 12 8516 21 8545 20 8714 19 9018 20 9404 29
8502 13 8516 29 8545 90 8714 20 9018 31 9404 30
8502 20 8516 31 8546 10 8714 91 9018 41 9404 90
8502 30 8516 32 8546 90 8714 92 9018 49 9405 10
8502 40 8516 33 8547 10 8714 93 9019 20 9405 20
8503 00 8516 40 8547 20 8714 94 9022 11 9405 30
8504 10 8516 50 8547 90 8714 95 9024 90 9405 40
8504 21 8516 60 8548 00 8714 96 9025 20 9405 50
9405 60 9503 60 9506 21 9507 10 9606 29 9609 90
9405 92 9503 70 9506 29 9507 30 9613 10 9610 00
9405 99 9503 80 9506 31 9507 90 9606 30 9612 10
9406 00 9503 90 9506 32 9508 00 9607 11 9612 20
9501 00 9504 10 9506 39 9601 90 9607 19 9613 20
9502 10 9504 20 9506 40 9603 21 9607 20 9613 30
9502 91 9504 30 9506 51 9603 29 9608 10 9613 80
9502 99 9504 40 9506 59 9603 30 9608 20 9613 90
9503 10 9504 90 9506 61 9603 50 9608 31 9615 90
9503 20 9505 10 9506 62 9603 90 9608 39 9616 20
9503 30 9505 90 9506 69 9605 00 9608 40 9617 00
9503 41 9506 11 9506 70 9606 10 9608 50 9618 00
9503 49 9506 12 9506 91 9606 21 9608 60 9701 90
9503 50 9506 19 9506 99 9606 22 9608 99

Příloha 06

Príloha VI

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 3

2710 00 4707 90 5309 19 6104 63 6202 13 6211 11
2710 00 4802 40 5503 40 6104 69 6202 19 6211 20
2814 20 4802 51 5603 00 6105 10 6202 91 6211 32
2817 00 4802 52 5605 00 6105 20 6202 92 6211 33
2835 31 4802 53 5607 41 6105 90 6202 93 6211 39
2837 20 4804 41 5607 49 6106 90 6202 99 6302 21
2849 10 4804 42 5607 50 okrem 6106 90 10 6203 11 6302 22
2902 11 4804 49 5607 90 6107 11 6203 12 6302 29
2902 60 4804 51 5702 32 6107 12 6203 19 6302 31
2903 14 4804 52 5702 42 6107 21 6203 21 6302 32
2903 62 4804 59 5702 52 6107 22 6203 22 6302 39
2905 15 4805 21 5702 92 6107 29 6203 25 6302 52
2907 11 4805 22 5703 10 6107 91 6203 29 6302 53
2915 22 4805 23 5703 20 6107 92 6203 31 6302 59
2915 31 4805 29 5703 30 6107 99 6203 32 6302 60
2915 33 4805 50 5703 90 6108 11 6203 33 6302 91
2915 34 4805 60 5705 00 6108 19 6203 39 6302 92
2916 11 4805 70 5806 20 6108 21 6203 41 6302 93
2916 12 4805 80 5806 32 6108 22 6203 42 6302 99
2918 14 4806 20 5806 39 6108 29 6203 43 6303 11
2921 41 4807 10 5806 40 6108 31 6203 49 6303 91
3102 21 4808 10 5807 10 6108 32 6204 11 6303 92
3102 40 4809 20 5807 90 6108 39 6204 12 6303 99
3102 80 4811 10 5911 31 6108 91 6204 13 6304 19
3102 90 4816 10 5911 32 6108 92 6204 19 6304 92
3105 20 4816 20 5911 40 6108 99 6204 21 6304 93
3105 59 4818 10 5911 90 6109 10 6204 22 6304 99
3105 60 4819 10 6101 10 6109 90 6204 23 6305 20
3207 40 4819 20 6101 20 6110 20 6204 31 6307 90
3602 00 4819 30 6102 10 6110 30 6204 32 6401 10
3802 10 4819 40 6102 20 6111 20 6204 33 6401 91
3808 10 4819 50 6102 90 6112 11 6204 41 6401 99
3808 20 4819 60 6103 11 6112 12 6204 42 6402 19
3808 30 4820 20 6103 19 6112 19 6204 44 6402 20
3904 10 4820 30 6103 21 6112 31 6204 49 6402 30
3906 10 4820 40 6103 22 6112 41 6204 51 6402 91
3915 10 4820 50 6103 31 6112 49 6204 52 6402 99
3915 20 4820 90 6103 32 6114 20 6204 53 6403 19
3915 30 4822 10 6103 42 6115 11 6204 61 6403 40
3915 90 4822 90 6104 12 6115 12 6204 62 6403 91
3920 51 4823 20 6104 13 6115 20 6204 63 6404 19
3920 62 5208 31 6104 22 611591 6204 69 6404 20
4010 10 5208 32 6104 23 6115 92 6207 11 6405 20
4010 91 5208 33 6104 29 6115 93 6207 19 6405 90
4011 10 5208 39 6104 32 6115 99 6207 21 6908 90
4011 20 5208 41 6104 33 6201 11 6207 22 6911 10
4012 10 5208 42 6104 39 6201 12 6207 29 6911 90
4012 20 5208 43 6104 42 6201 13 6207 91 6914 10
4012 90 5208 49 6104 43 6201 19 6207 99 7003 11
4418 10 5209 32 6104 44 6201 91 6208 19 7003 19
4418 20 5209 42 6104 49 6201 92 6208 21 7003 20
4418 90 5211 42 6104 52 6201 93 6208 91 7003 30
4707 10 5301 10 6104 53 6201 99 6209 30 7004 10
4707 20 5301 21 6104 59 6202 11 6210 10 7004 90
4707 30 5309 11 6104 62 6202 12 6210 40 7005 10
7005 21 7209 34 7217 21 7314 20 7410 12 8215 91
7005 29 7209 41 7217 22 7314 30 7410 21 8215 99
7005 30 7209 42 7217 23 7314 41 7410 22 8436 21
7006 00 7209 43 7217 29 7314 42 7411 10 8452 40
7007 11 7209 44 7217 32 7314 49 7411 21 8465 96
7007 19 7209 90 7217 33 7314 50 7411 22 8465 99
7007 21 7210 11 7225 10 7315 11 7411 29 8506 11
7007 29 7210 12 7225 30 7315 12 7412 10 8518 22
7011 20 7210 20 7228 80 7315 19 7412 20 8519 10
7012 00 7210 31 7301 10 7315 20 7413 00 8522 90
7013 10 7210 39 7301 20 7315 81 7415 10 8535 10
7013 21 7210 41 7302 10 7315 82 7415 21 8535 21
7013 29 7210 49 7302 20 7315 89 7415 31 8535 29
7013 31 7210 50 7302 30 7315 90 7415 32 8535 30
7013 32 7210 60 7302 40 7317 00 7415 39 8535 40
7013 39 7210 70 7302 90 7318 11 7417 00 8535 90
7013 91 7210 90 7303 00 7318 12 7418 10 8536 10
7013 99 7211 11 7304 10 7318 13 7418 20 8536 20
7113 11 7211 12 7304 20 7318 14 7419 91 8536 30
7113 19 7211 21 7304 31 7318 15 7419 99 8536 41
7113 20 7211 22 7304 39 7318 16 7504 00 8536 49
7114 11 7211 29 7304 41 7318 19 7508 00 8536 50
7114 19 7211 30 7304 49 7318 29 7603 10 8536 61
7114 20 7211 41 7304 51 7319 20 7603 20 8536 69
7202 11 7212 10 7304 59 7319 30 7604 10 8536 90
7202 19 7212 21 7305 11 7319 90 7604 21 8539 21
7202 21 7212 29 7305 12 7320 10 7604 29 8539 22
7202 29 7212 30 7305 19 7320 20 7605 11 8539 29
7202 41 7212 40 7305 20 7320 90 7605 19 8539 31
7202 49 7212 50 7305 31 7321 11 7605 21 8546 20
7202 70 7212 60 7305 39 7321 12 7605 29 8702 10
7202 80 7213 10 7305 90 7321 13 7606 11 8703 21 90
7202 91 7213 20 7306 10 7321 81 7606 12 8703 22 90
7202 92 7213 31 7306 20 7321 82 7606 91 8703 23 90
7202 99 7213 39 7306 30 7321 83 7607 11 8703 24 90
7208 11 7213 41 7306 40 7321 90 7607 19 8703 31 90
7208 12 7213 49 7306 50 7322 11 7607 20 8703 32 90
7208 13 7214 10 7306 60 7322 19 7608 10 8703 33 90
7208 14 7214 20 7306 90 7322 90 7608 20 8703 90
7208 21 7214 30 7307 21 7323 10 7610 10 8704 10
7208 22 7214 40 7307 22 7323 91 7610 90 8704 21
7208 23 7214 50 7307 23 7323 92 7611 00 8704 22
7208 24 7214 60 7307 29 7323 93 7612 10 8704 23
7208 31 7215 10 7307 91 7323 94 7612 90 8704 31
7208 32 7215 20 7307 92 7323 99 7615 10 8704 32
7208 33 7215 30 7307 93 7324 10 7615 20 8704 90
7208 34 7215 40 7307 99 7324 21 7616 10 9023 00
7208 35 7215 90 7308 10 7324 29 7616 90 9024 10
7208 41 7216 10 7308 20 7324 90 7803 00 9024 80
7208 42 7216 21 7308 30 7325 10 7804 20 9029 10
7208 43 7216 22 7308 40 7325 91 7805 00 9201 10
7208 44 7216 31 7308 90 7325 99 7806 00 9201 20
7208 45 7216 32 7309 00 7326 11 7903 10 9201 90
7208 90 7216 33 7310 10 7326 19 7903 90 9403 30
7209 11 7216 40 7310 21 7326 20 7904 00 9403 40
7209 12 7216 50 7310 29 7326 90 7905 00 9403 50
7209 13 7216 60 7311 00 7406 10 7907 10 9406 60
7209 14 7216 90 7312 10 7406 20 7907 90 &nbsp
7209 21 7217 11 7312 90 7407 21 8005 20 &nbsp
7209 22 7217 12 7313 00 7408 19 8006 00 &nbsp
7209 23 7217 13 7314 11 7408 22 8215 10 &nbsp
7209 24 7217 19 7314 19 7410 11 8215 20 &nbsp

Příloha 07

Príloha VII

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 4

Kód KN Nové autá
8703 21 10
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 24 10
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11
8703 33 19

Příloha 08

Príloha VIII

Zoznam tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze

Neautomatické licencie s pevnými dovoznými kvótami

Kód KN Názov tovaru Množstvo Merná jednotka
2612 Uránové rudy a ich koncentráty 1 tona
2844 10 00 Prírodný urán a urán obohatený 1 tona
2844 20 &nbsp &nbsp &nbsp
4707 Odpad a výmet papiera 1 tona

Příloha 09

Príloha IX

Zoznam tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri vývoze1)

Nerastné suroviny a výrobky

Kód KN Názov tovaru Merná jednotka
2505 Prírodné piesky m3
2507 00 Kaolín, kvalita Sedlec, 1. akosť tona
2517 10 Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň tis. m3
2523 21 00 Cement biely tona
2523 29 00 Cement sivý tona
2523 90 90 &nbsp &nbsp
2620 11 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe zinku a zinkový šrot tona
7902 00 00 &nbsp &nbsp
2620 20 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe olova a olovený šrot tona
78 02 00 &nbsp &nbsp
2620 30 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe medi a medený šrot tona
7404 00 &nbsp &nbsp
2620 40 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe hliníka a hliníkový šrot tona
7602 00 &nbsp &nbsp
2701 Čierne uhlie energetické tona
2701 Čierne uhlie koksovateľné tona
2702 Hnedé uhlie vrátane aglomerovaného tona
2704 00 Koks (z hutníckych koksární) tona
2704 00 Koks (z banských koksární) tona
2710 00 27 Motorový benzín tona
2710 00 29 &nbsp &nbsp
2710 00 32 &nbsp &nbsp
2710 00 34 &nbsp &nbsp
2710 00 36 &nbsp &nbsp
2710 00 59 Motorová nafta tona
2710 00 11 Ľahké vykurovacie oleje tona
2710 00 15 &nbsp &nbsp
2710 00 39 &nbsp &nbsp
2710 00 61 Ťažké vykurovacie oleje tona
2710 00 65 &nbsp &nbsp
2710 00 69 &nbsp &nbsp
2710 00 71 &nbsp &nbsp
2710 00 72 &nbsp &nbsp
2710 00 74 &nbsp &nbsp
2710 00 76 &nbsp &nbsp
2710 00 77 &nbsp &nbsp
2710 00 78 &nbsp &nbsp
2716 00 00 Elektrická energia megawatthodina

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VRÁTANE FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Kód KN Názov tovaru Merná jednotka
2207 Etylalkohol (prírodný a syntetický) hl
3002 90 10 Ľudská krv Sk/kg
3002 10 Antiséra a iné krvné zložky Sk/kg
3003 Lieky Sk/kg
3004
3102 40 Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým tona
Surové kože, koža a usne
4101 10 Surové kože z hovädzieho dobytka a iných nepárnokopytníkov tona
4101 2
4101 30
4102 Surové kože ovčie a jahňacie tona
4103 90 00 Surové kože z ošípaných tona
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a pod.) tis. m3
4401 21 00 Ihličnaté drevo, štiepky alebo triesky (najviac 3 % kôry) tis. m3
4401 22 00 Iné drevené štiepky (neihličnaté) tis. m3
4403 20 00 Drevené stĺpy nevysušené tis. m3
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4403 20 00 Vlákninové a ostatné priemyselné drevo ihličnatých stromov tis. m3
4403 91 00 Vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnatých stromov tis. m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4403 20 00 Priemyselné výrezy ihličnaté tis. m3
4403 91 00 Priemyselné výrezy listnaté tis. m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4406 Železničné podvaly drevené, nevysušené, impregnované vrátane použitých tis. m3
4407 10 Paletové prírezy tis. m3
4407 91
4407 92
4407 99
4407 10 Ihličnaté rezivo neopracované tis. m3
440791 Listnaté rezivo neopracované tis. m3
4407 92
4407 99
Buničina, papier a výrobky z nich
4703 21 00 Buničina bielená tona
4703 29 00
4704 21 00
4704 29 00
Drahé kovy a výrobky z nich
7106 Striebro a jeho zvyšky g
7108 Zlato a jeho zvyšky g
Základné kovy a výrobky z nich
7201 Surové železo a nelegovaná oceľ v ingotoch tona
7206
7204 Železné a oceľové odpady a šrot vrátane pretavených odpadov železa a ocele tona
7207 - 7216 Výrobky z valcovaného materiálu (bez USA a Španielska) tona
7218 - 7229
7301 - 7302
7304 - 7306 Oceľové rúry (bez USA) tona
Hudobné nástroje a prístroje
9201 - 9202 Hudobné nástroje kusy
9204 - 9205
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9705 00 00 Zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, kusy
anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej
alebo numizmatickej hodnoty
9706 00 00 Starožitnosti staršie ako 100 rokov (zákaz) kusy

Příloha 10

Príloha X

Tovar, na ktorý sa vzťahuje článok 18, pri ktorom si Spoločenstvo zachováva poľnohospodársky komponent v cle a na ktorý môže Slovenská republika poľnohospodársky komponent v cle zaviesť

Kód KN Názov tovaru
2905 43 Mannitol (mannit)
2905 44 D-Glucitol (sorbitol, sorbit)
ex 3505 10 Dextríny a iné modifikované škroby s výnimkou esterifikovaných a éterifikovaných škrobov
spadajúcich pod položku 3505 10 50
3505 20 Gleje na báze škrobov, dextrínov alebo iných modifikovaných škrobov
3809 10 Prípravky na úpravu povrchu a apretovanie na podklade škrobových látok
3823 60 Sorbitol iný ako v položke 2905 44

Příloha 11

Príloha XIa

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 ods. 21)

Výrobky uvedené v tejto prílohe podliehajú zníženiu colnej sadzby o 50 %

Množstvá v tonách stanovené na 3. rok sa budú uplatňovať od 1. júla 1993 do 30. júna 1994. Množstvá dovezené pred 1. júlom 1993 prevyšujúce 50 % množstva stanoveného na 2. rok sa odpočítajú z množstva stanoveného na 3. rok.

Množstvá v tonách stanovené na 4. rok sa budú uplatňovať od 1. júla 1994 do 30. júna 1995 a na 5. rok od 1. júla 1995 do 30. júna 1996.

Kód KN Názov tovaru Množstvo (v tonách)
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
0207 10 51 Kačice,...
0207 10 55
0207 23 11
0207 10 59 120 130 140 150 160
0207 23 19
ex 0207 39 55
ex 0207 43 15
ex 0207 39 73
ex 0207 43 53
ex 0207 39 77
ex 0207 43 63
0207 10 71 Husi,...
0207 23 51
0207 10 79 200 220 240 260 280
0207 23 59
0207 39 53
0207 43 11
0207 39 61
0207 43 23
ex 0207 39 65
ex 0207 43 31
ex 0207 39 67
ex 0207 43 41
0207 39 71
0207 43 51
0207 39 75
0207 43 61
ex0207 39 81
ex 0207 43 71

Příloha 12

Príloha XIb

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 ods. 21)

Kód KN Názov tovaru Colná sadzba
v %
0101 19 10 Živé kone, kone na porážku2) bez cla
0101 19 90 Ostatné 12
0203 11 90 Bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené bez cla
0203 12 90   
0203 19 90   
0203 21 90   
0203 22 90   
0203 29 90   
0207 31 Pečene z vykŕmených husí alebo kačíc bez cla3)
0207 50 10   
0208 10 11 Ostatné mäso a jedlé droby z domácich králikov 7
0208 10 19   
0208 10 90 Ostatné, iné ako z domácich králikov bez cla
0208 20 00 Žabacie stehienka 
0208 90 10 Z domácich holubov 5
0208 90 20 Zo zveriny, iné ako z králikov alebo zo zajacov bez cla
0208 90 40   
0409 00 00 Prírodný med 25
0602 40 90 Ružové kríky vrúbľované 6
0603 90 00 Rezané kvetiny, ostatné 7
  Lístie, konáre a ostatné časti rastlín bez kvetov a pukov a trávy, machy 
  a lišajníky, na kytice alebo okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, 
  napustené alebo inak upravené 
ex 0604 10 90 Čerstvé 7
0604 91 10   
0604 91 90   
0707 00 19 Uhorky čerstvé alebo chladené (od 16. mája do 31. októbra) 16
0711 40 00 Uhorky a nakladačky 12
0712 20 00 Cibuľa 8
ex 0712 90 90 Chren (Cochlearia armoracia) bez cla
ex 0809 20 20 Višne (Prunus cerasus) čerstvé (od 1. mája do 15. júla) 114)
ex 0809 20 40 Ostatné 
ex 0809 20 60 Višne (Prunus cerasus) čerstvé (od 16. júla do 30. apríla) 11
ex 0809 20 80 Ostatné 
0809 40 90 Trnky 7
0810 20 10 Maliny5) 9
0810 30 10 Čierne ríbezle čerstvé5) 9
0810 30 30 Červené ríbezle čerstvé5) 9
0810 30 90 Ostatné bobuľoviny5) 5
0811 10 Jahody5) 13
ex 0811 20 19 Maliny s obsahom cukru nepresahujúcim 13 % hmotnosti 18
0811 20 31 Maliny1) 14
0811 20 39 Čierne ríbezle1) 10
0811 20 51 Červené ríbezle1) 10
2001 90 20 Plody rodu Capsicum, iné ako sladké paprikové struky a pimentos 5
2007 99 10 Pyré a pasty zo sliviek2) 24
2007 99 31 Zaváraniny, želé, lekváre, pyré a pasty z čerešní 25

Příloha 13

Príloha k prílohe XIb

Režim minimálnych dovozných cien vybraných druhov bobuľovín na spracovanie

1. Minimálne dovozné ceny sa stanovujú na každý trhový rok na tieto výrobky:

0810 20 10 maliny
0810 30 10 čierne ríbezle
0810 30 30 červené ríbezle
0810 30 90 ostatné bobuľoviny
0811 10 jahody
ex 0811 20 19 maliny
0811 20 31 maliny
0811 20 39 čierne ríbezle
0811 20 51 červené ríbezle

Minimálne dovozné ceny stanovuje Spoločenstvo, ktoré o nich konzultuje so Slovenskou republikou, pričom sa berie do úvahy vývoj cien, dovážané množstvá a vývoj na trhu Spoločenstva.

2. Minimálne dovozné ceny sa budú rešpektovať v súlade s nasledujúcimi kritériami:

– počas každého trojmesačného obdobia trhového roka nesmie byť priemerná jednotková hodnota žiadneho výrobku, ktorý je uvedený v odseku 1 a dovážaný do Spoločenstva, nižšia než minimálna dovozná cena tohto výrobku,

– priemerná jednotková hodnota každého výrobku uvedeného v odseku 1 a dovážaného do Spoločenstva nesmie byť nižšia ako 90 % minimálnej dovoznej ceny daného výrobku počas akéhokoľvek dvojtýždňového obdobia, ak množstvá dovážané v uvedenom období nie sú nižšie ako 4 % normálneho ročného dovozu.

3. V prípade nerešpektovania niektorého z týchto kritérií môže Spoločenstvo zaviesť opatrenia zabezpečujúce dodržiavanie minimálnej dovoznej ceny pri každej dodávke daného výrobku zo Slovenskej republiky.

Příloha 14

Príloha XII

Opatrenia pri dovozoch živého hovädzieho dobytka do Spoločenstva

1. Ak počet zvierat stanovený v rámci bilancie, ako ju predpokladá nariadenie (EHS) číslo 805/68, je nižší než určené množstvo, na dovozy z Maďarska, Poľska, Slovenskej republiky a Českej republiky bude otvorená celková colná kvóta, ktorá sa bude rovnať rozdielu medzi určeným množstvom a počtom zvierat stanoveným v rámci tejto bilancie. Určené množstvá:

- 217 800 v roku 1992,
- 237 600 v roku 1993,
- 257 400 v roku 1994,
- 277 200 v roku 1995,
- 297 000 v roku 1996.

Znížená daň pri zvieratách spadajúcich pod túto kvótu bude stanovená na 25 % z celkového množstva dane.

Táto úprava sa bude uplatňovať pri živom hovädzom dobytku na výkrm alebo na porážku, pričom živá hmotnosť nesmie byť nižšia ako 160 kg a vyššia ako 300 kg.

2. Ak by podľa odhadov dovozy do Spoločenstva mohli prekročiť 425 000 kusov v danom roku, Spoločenstvo môže podniknúť bezpečnostné opatrenia v súlade so Smernicou (ES) No. 805/68 bez ohľadu na iné práva stanovené touto Dohodou.

V tejto súvislosti sa dovozy živého hovädzieho dobytka, na ktoré sa nevzťahujú opatrenia uvedené v odseku 1, obmedzia na mladé teľce so živou hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg. Také dovozy budú podliehať režimu riadenia s cieľom zabezpečiť pravidelné dodávky počas daného roka.

Příloha 15

Príloha XIII

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 ods. 41)

Množstvá dovážané pod položkami KN (kombinovanej nomenklatúry), uvedené v tejto prílohe s výnimkou položiek 0104 a 0204 budú podliehať zníženým vyrovnávacím sadzbám a clám o 20 % od 1. marca 1992 o 40 % od 1. januára 1993 a o 60 % od 1. júla 1993.

Množstvá v tonách stanovené na 3. rok sa budú uplatňovať od 1. júla 1993 do 30. júna 1994. Množstvá dovezené pred 1. júlom 1993 prevyšujúce 50 % množstva stanoveného na 2. rok sa odpočítajú z množstva stanoveného na 3. rok.

Množstvá v tonách stanovené na 4. rok sa budú uplatňovať od 1. júla 1994 do 30. júna 1995 a na 5. rok od 1. júla 1995 do 30. júna 1996.

Kód KN Názov tovaru Množstvo (v tonách)
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
0201 Hovädzie mäso čerstvé, chladené 1 000 1 080 1 170 1 250 1 330
0202 alebo mrazené4)         
0104 10 30 Živé ovce a kozy2)         
0104 10 80  670 920 1 170 1 420 1 670
0104 20 10           
0104 20 90           
0204 Baranie alebo kozie mäso5) 670 920 1 170 1 420 1 670
0103 92 19 Živé svine domáce         
0203 11 10 Bravčové mäso z domácich 1 560 1 700 1 870 2 000 2 130
  ošípaných         
0203 21 10           
0203 12           
0203 22           
0203 19 55 3)         
0203 29 55 3)         
0203 19 11           
0203 19 13           
0203 19 15           
0203 19 59           
0203 29 11           
0203 29 13           
0203 29 15           
0203 29 59           
0207 10 11 Kurence nedelené, čerstvé, 900 990 1 070 1 160 1 250
  chladené alebo mrazené         
0207 10 15           
0207 21 10           
0207 10 19           
0207 21 90           
0207 39 21 Kuracie kúsky 400 440 470 510 550
0207 41 41           
0207 39 23           
0207 41 51           
0207 39 11 Kuracie kúsky bez kostí 500 550 600 640 690
0207 41 10           
0207 22 10 Moriak 320 350 380 420 450
0207 62 07           
0207 22 90           
0207 39 31           
0207 39 41           
0207 42 10           
0207 42 41           
0402 10 19 Mlieko v prášku odstredené 850 920 1 020 1 090 1 160
0402 21 19 Mlieko v prášku plnotučné         
0402 21 91 Mlieko v prášku plnotučné         
0405 00 11 Maslo 350 385 420 460 490
0405 00 19           
ex 0406 40 00 Niva 500 550 600 650 700
ex 0406 90 Moravský blok, Primátor, Otava,         
  Javor, Údený blok, Kaškaval,         
  Akawi, Istanbul, Jadel, Hermelín,         
  Oštiepok, Koliba, Inovec         
0407 00 Vtáčie vajcia v škrupinách 1 780 1 950 2 100 2 270 2 430
0408 11 10 Vaječné žĺtky sušené6) 100 110 120 130 140
0408 19 11 Vaječné žĺtky tekuté6)         
0408 19 19 Vaječné žĺtky zmrazené6)         
0408 91 10 Žĺtky sušené, ostatné7) 700 765 850 910 980
0408 99 10 Iné ako sušené7)         
1003 00 20 Sladovnícky jačmeň 10 000 10 800 11 700 12 600 13 600
1101 00 00 Pšeničná múka 10 000 11 000 11 750 12 750 13 500
1107 10 99 Slad nepražený, iný než pšeničný 10 000 10 900 11 800 12 700 13 600
1602 41 10 Stehná a ich časti z domácich 150 165 180 195 210
  ošípaných upravované /lisované         
1602 42 10 Pliecka a ich časti z domácich         
  ošípaných upravované /lisované         
1602 49 Ostatné z domácich ošípaných         
1210 Chmeľ (množstvo) 500 550 580 630 680
  (clo v %) 7,2 5,4 3,6 3,6 3,6

Příloha 16

Príloha XIV

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 ods. 41)

Dovozy týchto výrobkov do Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa zvýhodnia takto:

Kód KN Názov tovaru 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Množstvo
(t)
Clo
(%)
Množstvo
(t)
Clo
(%)
Množstvo
(t)
Clo
(%)
Množstvo
(t)
Clo
(%)
Množstvo
(t)
Clo
(%)
0203 19 55 Bravčové mäso b. o.*) 27 b. o. 24 b. o. 21 b. o. 18 b. o. 15
0203 29 55  b. o. 27 b. o. 24 b. o. 21 b. o. 18 b. o. 15
ex 0402 Sušené mlieko2)                   
0403 10 02 Jogurty b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 04  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 06  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 12  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 14  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 16  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 22  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 24  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 26  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 32  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 34  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 10 36  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5
0403 90 11  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 13  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 19  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 31  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 33  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 39  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 51  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 53  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 59  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 61  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 63  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 69  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 25 b. o. 15 b. o. 15
0405 00 Maslo 100 30 115 26 260 22,5 145 18,8 160 15
040610 Čerstvé syry  9  8  7  6  5
0406 20 Strúhané alebo práškové 500 9 575 8 650 7 725 6 800 5
0406 30 39 Tavené syry  9  8  7  6  5
0406 40 00 Plesňové syry  9  8  7  6  5
0406 90 23 Eidam  9  8  7  6  5
0406 90 31 Feta z ovčieho mlieka  9  8  7  6  5
0406 90 33 Feta, ostatné  9  8  7  6  5
0406 90 35 Kefalo-Tyri  9  8  7  6  5
0406 90 63 Fiore sardo, Pecorino  9  8  7  6  5
0406 90 73 Provolone  9  8  7  6  5
0406 90 75 Asiago atď.  9  8  7  6  5
0406 90 77 Dambo atď.  9  8  7  6  5
0406 90 81 Cantal atď.  9  8  7  6  5
0406 90 85 Kefalograviera, Kasseri  9  8  7  6  5
ex 0406 90 89 Brie, Camembert  9  8  7  6  5
0408 11 Žĺtky vtáčích vajec sušené b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0408 91 Vtáčie vajcia sušené b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0504 00 00 Črevá, mechúre atď. b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0602 20 Stromy, zákrsky a kríky b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2
0602 30 Rododendrony a azalky b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2
0602 40 Ružové kríky b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2
0602 91 00 Podhubie b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2
0603 10 11 Ruže b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0603 10 13 mince b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0603 10 21 Gladioly b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0603 10 25 Chryzantémy b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0603 10 29 Ostatné b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0701 10 00 Saďbové zemiaky b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2
0701 90 Zemiaky ostatné2)                   
ex 0702 00 Čerstvé paradajky2)                   
0704 10 10 Karfiol3) b. o. 13,5 b. o. 12 b. o. 10,5 b. o. 9 b. o. 7,5
0704 10 90 Brokolica3)                   
0704 90 10 Biela a červená kapusta3) b. o. 13,5 b. o. 12 b. o. 10,5 b. o. 9 b. o. 7,5
0704 90 90 Ostatné b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o. 9,8 b. o. 8,4 b. o. 7
0705 11 10 Hlávkový šalát3) b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o. 9,8 b. o. 8,4 b. o. 7
0708 90 00 Strukoviny3) b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o. 9,8 b. o. 8,4 b. o. 7
0709 20 00 Špargľa b. o. 6 b. o. 6 b. o. 6 b. o. 6 b. o. 6
0709 51 90 Huby, ostatné3) b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0709 60 10 Sladká paprika3) b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
0709 60 99 Ostatné b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
0709 90 10 Ostatná šalátová zelenina b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o. 9,8 b. o. 8,4 b. o. 7
  (okrem hlávkového šalátu                   
  a čakanky)3)                   
0710 21 00 Zmrazený hrach3) b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
0710 90 00 Zeleninová zmes zmrazená b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2
0802 11 90 Mandle nevylúpané, ostatné b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0802 12 Mandle vylúpané b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0802 22 00 Lieskové orechy vylúpané b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0802 40 00 Jedlé gaštany b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0802 90 50 Píniové oriešky b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0804 20 Figy b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0804 40 Avokádo b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0805 10 Pomaranče b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0805 20 Mandarínky atď. b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0805 30 10 Citróny (Citrus limon) b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0806 10 15 Stolové hrozno a ostatné3) b. o. 20 b. o. 17,5 b. o. 15 b. o. 12,5 b. o. 10
0806 20 Sušené hrozno b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0807 10 10 Vodové melóny b. o. 9,9 b. o. 8,8 b. o. 7,7 b. o. 6,6 b. o. 5,5
0808 10 10 Jablká na mušt, b. o. 15 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10
  voľne uložené                   
0808 10 31 Golden Delicius3) b. o. 15 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10
0808 10 33 Granny Smith b. o. 15 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10
0808 10 39 Ostatné                   
0809 10 00 Marhule3) b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
0809 20 40 Čerešne, ostatné3) b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
0809 30 Broskyne b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
0809 40 11 Slivky3) b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
0810 90 Ostatné čerstvé ovocie b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0813 Sušené ovocie a ostatné b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
0814 00 00 Šupky (kôra) citrusových b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
  plodov atď.                   
0904 20 Plody Capslcum b. o. 8,1 b. o. 7,2 b. o. 6,3 b. o. 5,4 b. o. 4,5
1001 10 00 Pšenica tvrdá b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
1005 10 Kukurica na siatie b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3
1005 90 00 Kukurica ostatná 500 10 550 8,75 600 7,5 650 6,25 700 5
1006 30 Ryža b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
1202 10 Nelúpané oriešky arašidové b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
1202 20 00 Lúpané oriešky arašidové b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2
1207 50 Horčicové semienka b. o. 7 b. o. 7 b. o. 7 b. o. 7 b. o. 7
1211 90 Ostatné rastliny b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
1212 10 99 Semená svätojánskeho b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
  chleba                   
1507 10 90 Surový sójový olej, ostatné b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
1507 90 90 Ostatné okrem surového b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
  sójového oleja                   
1508 10 90 Arašidový surový olej b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
1509 10 Olivový olej panenský b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
1509 90 00 Olivový olej ostatný b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
1512 11 91 Slnečnicový olej zo semien b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2
1512 19 91 Slnečnicový olej ostatný b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2
1513 11 Kokosový olej2) surový                   
1513 19 Ostatné2)                   
1515 11 00 Ľanový olej surový2)                   
1515 90 Ostatné tuhé rastlinné                   
  tuky a oleje2)                   
1516 10 Živočíšne tuky a oleje2)                   
1516 20 Rastlinné tuky a oleje2)                   
1601 00 91 Suché salámy alebo tepelne  18  16  14  12  10
  neupravené                   
1601 00 99 Ostatné salámy tepelne  18  16  14  12  10
  upravené                   
ex 1602 20 90 Paštéta s rôznou  18  16  14  12  10
  hmotnosťou                   
1602 41 10 Stehná a ich časti                   
  z domácich ošípaných                   
    110 18 126 16 147 14 163 12 180 10
1602 42 10 Pliecko a jeho časti  18  16  14  12  10
  z domácich ošípaných                   
ex 1602 49 19 Pork luncheon meat  18  16  14  12  10
1602 49 30 Ostatné bravčové výrobky  27  24  21  18  15
  vrátane zmesí                   
1602 50 Tepelne upravené  27  24  21  18  15
  a konzervované                   
  hovädzie mäso                   
2002 10 Paradajky upravené b. o. 16,2 b. o. 14,4 b. o. 12,6 b. o. 10,8 b. o. 9
  alebo konzervované                   
2002 90 Paradajky upravené alebo b. o. 16,2 b. o. 14,4 b. o. 12,6 b. o. 10,8 b. o. 9
  konzervované, ostatné                   
2005 60 Špargľa b. o. 8 b. o. 8 b. o. 8 b. o. 8 b. o. 8
2005 70 00 Olivy b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
2005 90 50 Artičoky b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
2005 90 90 Ostatné b. o. 19,8 b. o. 17,6 b. o. 15,4 b. o. 13,2 b. o. 11
2008 30 Citrusové plody b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
2008 50 Marhule b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
2008 70 Broskyne b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
2008 92 Ovocné zmesi b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
2009 11 Pomarančová šťava b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
  zmrazená                   
2009 19 Pomarančová šťava ostatná b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
2009 20 Grapefruitová šťava b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
2009 30 Ovocná šťava b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
  z jednotlivých plodov                   
2009 60 Hroznová šťava b. o. 4,5 b. o. 4 b. o. 3,5 b. o. 3 b. o. 2,5
2009 70 Jablčná šťava b. o. 18 b. o. 16 b. o. 14 b. o. 12 b. o. 10
2303 10 Škrobárske a podobné b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
  zvyšky                   
2304 00 00 Výlisky z výroby b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
  sójového oleja                   
2307 00 Vínový kal b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
2309 90 Prípravky používané b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3
  na výživu zvierat                   
2401 Nespracovaný tabak 1 000 4 1 000 4 1 000 4 1 000 4 1 000 4

Příloha 17

Príloha XV

Morský a sladkovodný výlov, na ktorý sa vzťahuje článok 24

Kód KN Názov výrobku Clo v %
0301 99 19 Ostatné živé sladkovodné ryby bez cla
0302 70 00 Čerstvé alebo chladené pečene alebo ikry bez cla

Příloha 18

Príloha XVIa

ETABLOVANIE:

FINANČNÉ SLUŽBY (oddiel IV kapitola II)

Definície

Finančná služba je akákoľvek služba finančnej povahy, ktorú poskytuje dodávateľ finančnej služby danej zmluvnej strany. Medzi finančné služby patria tieto aktivity:

A. všetky služby týkajúce sa poistenia a spojené s poistením,

1. priame poistenie (vrátane pripoistenia),
i) poistenie osôb,
ii) poistenie majetku,

2. zaistenie a opätovné postúpenie,

3. sprostredkúvanie poistenia, napr. maklérstvo a sprostredkovateľské služby,

4. pomocné služby pri poistení, napr. poradenské služby, aktuariál (poistná matematika), zhodnotenie rizík a služby spojené s likvidáciou škôd,

B. bankovníctvo a iné finančné služby (s výnimkou poistenia),

1. príjem vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti,

2. pôžičky všetkých druhov vrátane inter alia, spotrebných úverov, hypotečných úverov, faktoringu a financovania obchodných transakcií,

3. finančný leasing,

4. všetky služby týkajúce sa platobných a peňažných prevodov vrátane úverových poplatkov a kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek,

5. záruky a záväzky,

6. obchodovanie na vlastný účet zákazníkov buď na burze, alebo v obchode s cennými papiermi, alebo iným spôsobom, a to s

a) nástrojmi peňažného trhu (šekmi, zmenkami, vkladovými certifikátmi atď.),

b) devízovými hodnotami,

c) derivátnymi produktmi vrátane nelimitovaných termínových obchodov, no neobmedzujúc sa iba na ne,

d) nástrojmi devízových výmenných kurzov a úrokovej sadzby vrátane takých produktov ako swapy, termínové úrokové dohody a pod.,

e) prevoditeľnými cennými papiermi,

f) inými prevoditeľnými cennými papiermi a finančnými aktívami vrátane drahých kovov,

7. účasť vo všetkých druhoch emisií cenných papierov vrátane ich upisovania a umiestňovania ako sprostredkovateľ (buď verejne, alebo súkromne) a poskytovanie služieb spojených s týmito emisiami,

8. maklérstvo s peniazmi,

9. riadenie aktív, napr. riadenie hotovosti alebo portfólia, všetky druhy riadenia kolektívnych investícií, riadenie penzijných fondov, depozitné úschovné a poručnícke služby,

10. zúčtovanie a clearingové služby v oblasti finančných aktív zahŕňajúce cenné papiere, derivátne produkty a ostatné prevoditeľné cenné papiere,

11. poradenské sprostredkovanie a iné pomocné finančné služby pre všetky aktivity uvedené v bodoch 1–10 vrátane úverových referencií a analýz, prieskum a poradenstvo v oblasti investovania a portfólia, akvizičné poradenstvo a poradenstvo v oblasti reštrukturalizácie a stratégie spoločností,

12. zabezpečovanie a transfer finančných informácií a systémov automatického spracovania finančných údajov a príslušného programového vybavenia dodávateľmi iných finančných služieb.

Z finančných služieb sa vylučujú aktivity

a) vykonávané centrálnymi bankami alebo inými štátnymi inštitúciami, ktorých cieľom je menová a devízová politika,

b) centrálnych bánk, vládnych agentúr (špecializovaných organizácií) alebo útvarov, alebo štátnych inštitúcií, na účet alebo so zárukou vlády s výnimkou tých, ktoré môžu vykonávať dodávatelia finančných služieb v konkurencii s týmito štátnymi subjektmi,

c) tvoriace súčasť zákonom stanoveného systému sociálneho zabezpečenia alebo verejného dôchodkového zabezpečenia okrem aktivít, ktoré môžu realizovať dodávatelia finančných služieb v konkurencii s verejnými osobami alebo súkromnými inštitúciami.

Příloha 19

Príloha XVIb

ETABLOVANIE:

ODVETVIA, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KONIEC PRECHODNÉHO OBDOBIA (článok 45 ods. 1 (i) a ods. 5 a článok 51 (i)

– výroba zbraní a obranných zariadení,

– výroba ocele,

– nadobúdanie aktív v privatizačnom procese vlastnených štátom,

– vlastníctvo, využitie, predaj a prenájom nehnuteľného majetku,

– obchodná a sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s nehnuteľným majetkom a prírodnými zdrojmi.

Příloha 20

Príloha XVIc

ETABLOVANIE:

VYLÚČENÉ SEKTORY (článok 45 ods. 5 a 6)

– získavanie a predaj prírodných zdrojov,

– získavanie a predaj poľnohospodárskej pôdy a lesov,

– kultúrne a historické pamiatky a budovy.

Příloha 21

Príloha XVII

1. Článok 67 ods. 2 sa týka nasledujúceho multilaterálneho dohovoru: Protokolu k Madridskej dohode o Medzinárodnej registrácii ochranných známok (Madrid 1989).

2. Asociačný výbor môže rozhodnúť, že článok 67 ods. 2 sa bude uplatňovať aj vo vzťahu k ďalším multilaterálnym dohovorom.

3. Zmluvné strany potvrdzujú dôležitosť záväzkov, ktoré vyplývajú z nasledujúcich multilaterálnych dohovorov:

– Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Paríž 1971),

– Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (Rím 1961),

– Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (Štokholm 1967 v znení úprav z r. 1979),

– Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (Štokholm 1967 v znení úprav z r. 1979),

– Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Ženeva 1977 v znení úprav z r. 1979),

– Budapeštianska dohoda o medzinárodnom uznávaní ukladania mikroorganizmov na účely patentového riadenia (1977 v znení úprav z r. 1980),

– Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970 v znení úprav z roku 1979 a novelizovaná v roku 1984).

4. Na účely ustanovení odseku 3 tejto prílohy a článku 76 ods. 1 vzťahujúcich sa na duševné vlastníctvo zmluvnými stranami sú Slovenská republika, Európske hospodárske spoločenstvo a jeho členské štáty, ak je každá z týchto strán patrične kompetentná vo veciach týkajúcich sa priemyselného, duševného a obchodného vlastníctva, na ktoré sa vzťahujú tieto dohovory alebo článku 76 ods. 1.

5. Ustanovenia tejto prílohy a ustanovenia článku 76 ods. 1 vzťahujúce sa na duševné vlastníctvo neobmedzujú kompetencie Európskeho hospodárskeho spoločenstva a jeho členských štátov vo veciach priemyselného, duševného a obchodného vlastníctva.

PROTOKOLY

PROTOKOL Č. 1

O TEXTILNÝCH A ODEVNÝCH VÝROBKOCH

PROTOKOL Č. 2

O VÝROBKOCH UVEDENÝCH V ZMLUVE ZAKLADAJÚCEJ EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE

PROTOKOL Č. 3

O OBCHODE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM (SPOLOČENSTVO) SO SPRACOVANÝMI POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI NEZAHRNUTÝMI DO PRÍLOHY II ZMLUVY O EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM SPOLOČENSTVE

PROTOKOL Č. 4

TÝKAJÚCI SA DEFINÍCIE KONCEPCIE „VÝROBKOV S PÔVODOM“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

PROTOKOL Č. 5

O OSOBITNÝCH USTANOVENIACH TÝKAJÚCICH SA OBCHODU MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ŠPANIELSKOM A PORTUGALSKOM

PROTOKOL Č. 6

O VZÁJOMNEJ POMOCI V OTÁZKACH COLNÍCTVA

PROTOKOL Č. 7

O OBCHODNÝCH VÝHODÁCH S ROČNÝMI LIMITMI

PROTOKOL Č. 8

O NÁSTUPNÍCTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SÚVISLOSTI S VÝMENOU LISTOV MEDZI EURÓPSKYM HOSPODÁRSKYM SPOLOČENSTVOM (SPOLOČENSTVO) A ČESKOU A SLOVENSKOU FEDERATÍVNOU REPUBLIKOU TÝKAJÚCICH SA TRANZITU A POZEMNEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

PROTOKOL č. 1
k Európskej dohode (Dohoda) o textilných a odevných výrobkoch

Článok 1

Tento protokol sa vzťahuje na textilné a odevné výrobky (ďalej len „textilné výrobky“), ktoré sa uvádzajú v prílohe č.1 Doplnkového protokolu k Európskej dohode o obchode s textilnými výrobkami medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou parafovaného 17. decembra 1992 a vykonávaného od 1. januára 1993, pokiaľ ide o kvantitatívne obmedzenia, a na časť XI (kapitoly 50–63) kombinovanej nomenklatúry Spoločenstva, Colný sadzobník Slovenskej republiky, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa colných sadzieb.

Článok 2

1. Colné sadzby uplatňované v rámci Spoločenstva na dovozy textilných výrobkov patriacich do časti XI (kapitoly 50–63) kombinovanej nomenklatúry a majúcich pôvod v Slovenskej republike sa budú v súlade s Protokolom č. 4 Dohody každoročne rovnomerne znižovať až do ich úplného zrušenia na konci šesťročného obdobia, ktoré začne plynúť od nadobudnutia platnosti Dohody, a to takto:

– dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody sa clo zníži na päť sedmín základnej sadzby,

– na začiatku tretieho roka na štyri sedminy základnej sadzby,

– na začiatku štvrtého roka na tri sedminy základnej sadzby,

– na začiatku piateho roka na dve sedminy základnej sadzby,

– na začiatku šiesteho roka sa zrušia zostávajúce colné sadzby.

2. Colné sadzby uplatňované pri priamych dovozoch textilných výrobkov do Slovenskej republiky patriacich do časti XI (kapitoly 50–63) Colného sadzobníka Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa budú v súlade s Protokolom č. 4 Dohody postupne znižovať, ako sa uvádza v článku 11 Dohody.

3. Colné sadzby uplatňované pri spätných dovozoch do Spoločenstva textilných výrobkov patriacich do kategórií uvedených v prílohe nariadenia Rady (EHS) č. 636/82 po spracovaní, vyrobení alebo opracovaní v Slovenskej republike sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

4. Ustanovenia článkov 12 a 13 Dohody sa budú vzťahovať na obchod s textilnými výrobkami medzi zmluvnými stranami.

Článok 3

Od 1. januára 1993 bude kvantitatívne obmedzenia a iné otázky súvisiace s vývozom textilných výrobkov pôvodných v Slovenskej republike do Spoločenstva a výrobkov pôvodných v Spoločenstve do Slovenskej republiky upravovať Doplnkový protokol k Európskej dohode o obchode s textilnými výrobkami medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou parafovaný 17. decembra 1992 a vykonávaný od 1. januára 1993 vrátane najmä záznamu č. 5 v znení Doplnkového protokolu o obchode s textilnými výrobkami medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou parafovaného 17. septembra 1993.

Článok 4

Od dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody sa nebudú prijímať nijaké nové kvantitatívne obmedzenia ani opatrenia s rovnakým účinkom s výnimkou tých, ktoré upravuje táto Dohoda a jej protokoly.

PROTOKOL č. 2
k Európskej dohode (Dohoda) týkajúci sa výrobkov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO)

Článok 1

Tento protokol sa vzťahuje na výrobky uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy o zakladajúcej ESUO v súlade so Všeobecnými colnými sadzbami*).

KAPITOLA I

Oceliarske výrobky ESUO

Článok 21)

Dovozné clá uplatňované v Spoločenstve na oceliarske výrobky ESUO, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, sa postupne zrušia podľa nasledujúceho časového rozvrhu:

1. každé clo sa zníži na 80 % základného cla dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody,

2. ďalšie zníženia na 60 %, 40 %, 20 % a 0 % základného cla sa uskutočnia v uvedenom poradí vždy začiatkom druhého, tretieho, štvrtého a piateho roku po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.

Článok 3

Dovozné clá používané v Slovenskej republike na oceliarske výrobky ESUO, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa postupne zrušia podľa nasledujúceho časového rozvrhu:

1. pri výrobkoch uvedených v prílohe I k tomuto protokolu sa clá zrušia od nadobudnutia platnosti tejto Dohody,

2. pri výrobkoch uvedených v prílohe II k tomuto protokolu sa clá znížia v súlade s článkom 11 ods. 2 tejto Dohody,

3. pri výrobkoch uvedených v prílohe III k tomuto protokolu sa clá znížia v súlade s článkom 11 ods. 3 tejto Dohody.

Článok 4

1. Kvantitatívne obmedzenia dovozov oceliarskych výrobkov ESUO do Spoločenstva, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, ako aj opatrenia s rovnakým účinkom sa zrušia od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

2. Kvantitatívne obmedzenia dovozov oceliarskych výrobkov ESUO do Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, ako aj opatrenia s rovnakým účinkom sa zrušia od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

KAPITOLA II

Výrobky ESUO z uhlia

Článok 5

Dovozné clá uplatňované v Spoločenstve na výrobky ESUO z uhlia, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, sa zrušia najneskôr o rok po nadobudnutí platnosti tejto Dohody s výnimkou tých, ktoré sa týkajú výrobkov a oblastí uvedených v prílohe IV a ktoré sa zrušia najneskôr o štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.

Článok 6

Výrobky z uhlia, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa budú dovážať do Slovenskej republiky bez cla od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

Článok 7

1. Kvantitatívne obmedzenia uplatňované v Spoločenstve na výrobky ESUO z uhlia, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, sa zrušia najneskôr o rok po nadobudnutí platnosti tejto Dohody s výnimkou tých, ktoré sa týkajú výrobkov a oblastí uvedených v prílohe IV a ktoré sa zrušia najneskôr o štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.

2. Kvantitatívne obmedzenia uplatňované v Slovenskej republike na dovozy výrobkov z uhlia, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, ako aj opatrenia majúce rovnaký účinok sa zrušia v zmysle článku 11 ods. 5 tejto Dohody.

KAPITOLA III

Všeobecné ustanovenia

Článok 8

1. Nasledujúce praktiky sú nezlučiteľné s náležitým vykonávaním tejto Dohody, keďže môžu mať negatívny vplyv na obchod medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou:

(I) všetky dohody kooperatívneho alebo koncentrujúceho charakteru medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a spoločne dohodnutá prax medzi podnikmi, ktorých cieľom je zabrániť konkurencii, jej obmedzeniu alebo narušeniu,

(II) zneužitie vedúceho postavenia jedným alebo viacerými podnikmi na území Spoločenstva alebo Slovenskej republiky ako celku alebo na ich väčších častiach,

(III) pomoc zo strany štátu v akejkoľvek forme okrem odchýlok povolených podľa Zmluvy zakladajúcej ESUO.

2. Akékoľvek praktiky odporujúce tomuto článku sa budú posudzovať na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania ustanovení článkov 65 a 66 Zmluvy zakladajúcej ESUO, článku 85 Zmluvy zakladajúcej EHS a pravidiel o štátnej pomoci vrátane druhotnej zákonnej úpravy.

3. Asociačný výbor prijme v priebehu troch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody pravidlá potrebné na realizáciu odsekov 1 a 2.

4. Zmluvné strany uznávajú, že v priebehu prvých piatich rokov po nadobudnutí platnosti Dohody a v súlade s odchýlkami uvedenými v odseku 1 (III) môže Slovenská republika, ak ide o oceliarske výrobky ESUO, výnimočne poskytnúť štátnu pomoc na účely reštrukturalizácie, ak

– to posilní životaschopnosť firiem, ktoré takúto pomoc využívajú, v bežných trhových podmienkach na konci reštrukturalizačného obdobia a

– výška a intenzita takejto pomoci sa striktne obmedzia len na to, čo je nevyhnutné na znovuzískanie takej životaschopnosti, a budú sa progresívne redukovať,

– reštrukturalizačný program sa spája s celkovou racionalizáciou a znižovaním kapacít v Slovenskej republike.

5. Každá zmluvná strana zabezpečí transparentnosť v oblasti štátnej pomoci úplnou a nepretržitou vzájomnou výmenou informácií s druhou zmluvnou stranou vrátane informácií o výške sumy, intenzite, účele pomoci a podrobnom pláne reštrukturalizácie.

6. Ak sa Spoločenstvo alebo Slovenská republika domnievajú,

– že určité praktiky sú nezlučiteľné s podmienkami odseku 1 v znení dodatku uvedeného v odseku 4 a

– že sa na ne adekvátne nereaguje v zmysle realizačných pravidiel podľa odseku 3 alebo že

– takéto pravidlá chýbajú,

– a ak takéto praktiky poškodzujú alebo hrozí, že vážne poškodia záujmy druhej zmluvnej strany alebo spôsobia materiálne škody domácemu priemyslu, postihnutá zmluvná strana môže prijať náležité opatrenia, ak sa nenájde riešenie prostredníctvom konzultácií trvajúcich maximálne 30 pracovných dní. Také konzultácie sa budú konať do 30 dní od predloženia oficiálnej žiadosti.

V prípade praktík nezlučiteľných s odsekom 1 (III) môžu takéto opatrenia zahŕňať iba opatrenia, ktoré boli prijaté v súlade s postupmi a za podmienok stanovených Všeobecnou dohodou o clách a obchode a v súlade s akýmkoľvek iným zodpovedajúcim zmluvným dokumentom prerokovaným pod jej záštitou a ktoré sa uplatňujú medzi zmluvnými stranami.

Článok 9

Ustanovenia článkov 12, 13 a 14 Dohody sa budú vzťahovať na obchod medzi zmluvnými stranami v oblasti výrobkov ESUO.

Článok 10

Zmluvné strany sa dohodli, že jedným z osobitných orgánov zriadených Asociačnou radou bude kontaktná skupina, ktorá bude prerokúvať vykonávanie tohto protokolu.

Příloha 22

Príloha I

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 1 Protokolu č. 2

Kód KN
720110
720120
720130
720140
720310
720390
720450

Příloha 23

Príloha II

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 2 protokolu a colné sadzby aplikovateľné pred nadobudnutím platnosti Dohody

Kód KN Clo v %
720610 3,3
720690 2,8
720711 4,0
720712 4,0
720719 4,0
720720 3,9
721119 4,0
721149 4,0
721190 4,0
721350 3,8
721810 3,8
721890 3,8
721911 3,8
721912 3,8
721913 3,8
721914 3,8
721921 3,8
721922 3,8
721923 3,8
721924 3,8
721931 3,8
721932 3,8
721933 3,8
721934 3,8
721935 3,8
721990 3,8
722011 3,8
722012 3,8
722020 3,8
722090 3,8
722100 3,8
722210 3,8
722230 3,8
722240 3,8
722410 3,8
722490 3,8
722520 3,8
722540 3,8
722550 3,8
722590 3,8
722610 3,8
722620 3,8
722691 3,8
722692 3,8
722699 3,8
722710 3,8
722720 3,8
722790 3,8
722810 3,8
722820 3,8
722830 3,8
722860 3,8
722870 3,8

Příloha 24

Príloha III

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 3 protokolu a colné sadzby aplikovateľné pred nadobudnutím platnosti Dohody

Kód KN Clo v %
720211 5,0
720299 5,5
720811 5,9
720812 5,9
720813 5,9
720814 5,9
720821 5,9
720822 5,9
720823 5,9
720824 5,9
720831 6,1
720832 6,1
720833 6,1
720834 6,1
720835 8,5
720841 6,8
720842 6,1
720843 6,1
720844 6,1
720845 6,1
720890 6,1
720911 6,1
720912 6,1
720913 6,1
720914 6,1
720921 6,1
720922 6,1
720923 6,1
720924 6,1
720931 6,1
720932 6,1
720933 8,5
720934 6,1
720941 6,1
720942 6,1
720943 8,5
720944 6,1
720990 5,6
721011 5,6
721012 5,6
721020 5,6
721031 5,6
721039 7,5
721041 5,6
721049 5,6
721050 5,6
721060 9,3
721070 7,5
721090 9,3
721111 6,0
721112 6,3
721121 6,0
721122 6,0
721129 6,0
721130 5,7
721141 5,7
721210 5,4
721221 5,4
721229 5,4
721230 6,5
721240 5,4
721250 6,4
721260 6,5
721310 5,4
721320 5,1
721331 7,3
721339 7,0
721341 7,1
721349 7,0
721420 5,9
721430 5,9
721440 7,0
721450 7,0
721460 7,0
721590 6,3
721610 6,5
721621 6,5
721622 6,5
721631 6,5
721632 9,3
721633 6,5
721640 6,5
721650 6,5
721690 9,3
722510 5,9
722530 5,9
722880 7,0
730110 9,3
730210 6,8
730220 8,0
730240 8,0
730290 8,0

Příloha 25

Príloha IV

Výrobky a regióny uvedené ako výnimky v článku 7 protokolu o ESUO

Výrobky

Výrobky uvedené pod názvom „uhoľné výrobky“ v prílohe I Zmluvy o ESUO, ako sú špecifikované v Spoločnom colnom sadzobníku1).

Regióny

Všetky regióny

– Spolkovej republiky Nemecko,

– Španielskeho kráľovstva.

PROTOKOL č. 3
o obchode medzi Slovenskou republikou a Spoločenstvom so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami nezahrnutými do prílohy II Dohody EHS

Článok 1

Na účely zohľadnenia rozdielov v cenách poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v určitých tovaroch nezahrnutých v článku II Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo dohoda nevylúči

– zahrnutie poľnohospodárskej zložky do colných poplatkov uvalených na dovoz tovaru uvedeného v prílohe,

– využívanie interných opatrení na vyrovnávanie cenových rozdielov v dôsledku odlišnej poľnohospodárskej politiky,

– využívanie opatrení vzťahujúcich sa na vývoz.

Článok 2

1. Poľnohospodárska zložka colných poplatkov uvedená v článku 1 môže mať formu variabilného komponentu, a to buď paušálnej sumy, alebo poplatku ad valorem.

Táto zložka sa bude vzťahovať iba na množstvá zahrnutých poľnohospodárskych surovín.

2. Pri určovaní poľnohospodárskej zložky na účely vyberania poplatkov sa budú brať do úvahy opatrenia prijaté podľa článku 21 Dohody.

3. Opatrenia vzťahujúce sa na vývoz nesmú presahovať rámec opatrení aplikovaných v ľubovoľnej krajine, ktorá nie je zmluvnou stranou Dohody.

4. Nepoľnohospodárska zložka poplatkov bude progresívne redukovaná v súlade s postupmi stanovenými v protokole.

Článok 3

1. Dovozné poplatky Spoločenstva vzťahujúce sa na výrobky Slovenskej republiky, uvedené v tabuľke 1 sa budú znižovať podľa časového rozvrhu stanoveného v uvedenej tabuľke.

2. Pohyblivé zložky uvedené v tabuľke l môžu byť prepočítané na akékoľvek iné typy poplatkov spomínané v článku 2 ods. 1.

Článok 4

1. Slovenská republika určí poľnohospodársku zložku poplatkov v súlade s článkami 1 a 2 pred 1. júlom 1994.

Nepoľnohospodárska zložka poplatkov bude stanovená odpočítaním z poplatkov použiteľných na spomínané poľnohospodárske zložky s platnosťou od 31. decembra 1991.

2. Výška poplatkov za poľnohospodárske výrobky Slovenskej republiky nesmie presiahnuť výšku poplatkov, ktoré by boli výsledkom používania výšky dovozných ciel porovnateľných poľnohospodárskych výrobkov, o ktorých by sa uvažovalo pri dovoze zo Spoločenstva.

3. Poľnohospodárska zložka poplatku by mala nadobudnúť jednu z foriem uvedených v článku 2 ods. 1.

Neskôr môže byť zmenená na iný typ poplatkov spomínaných v článku 2 ods. 1, hlavne berúc do úvahy zmeny v poľnohospodárskej politike Slovenskej republiky.

Článok 5

1. Až do 31. decembra 1994 bude Slovenská republika uplatňovať dovoznú daň pri tovare uvedenom v tabuľke 2 prílohy na základe sadzby platnej od 31. decembra 1991.

2. Od 1. januára 1995 bude nepoľnohospodárska zložka poplatkov kalkulovaných podľa článku 4 znížená v súlade s časovým rozvrhom stanoveným v tabuľke 2 prílohy.

Clá, ktoré nadobudnú platnosť od l. januára 1995, budú s definitívnou platnosťou stanovené Asociačnou radou v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 1.

Článok 6

1. Do 1. októbra 1994 Slovenská republika vyrozumie Asociačnú radu, ktorá sa uvádza v článku 104 Dohody, o uvedenej poľnohospodárskej zložke, ktorá sa vypočíta v súlade s článkom 4. Po zvážení týchto súm určí spoločný výbor definitívnu výšku poplatkov platných od 1. januára 1995.

2. Na konci prvej fázy prechodného obdobia Asociačná rada zváži možnosť nahradiť poľnohospodársku zložku uvedenú v článku 2 ods. 1 tohto protokolu náhradnou sumou vypočítanou na základe skutočne použitého množstva poľnohospodárskych výrobkov a skutočných cenových rozdielov základných poľnohospodárskych výrobkov každej zmluvnej strany. Ak sa to uskutoční, Asociačná rada vypracuje zoznam výrobkov, na ktoré sa budú sumy predstavujúce náhradu vzťahovať, aj zoznam základných poľnohospodárskych výrobkov.

3. Asociačná rada môže tiež zvážiť rozšírenie zoznamu tovaru zahrnutého do tohto protokolu. Potom urobí patričné opatrenia týkajúce sa tohto tovaru.

4. Slovenská republika a Spoločenstvo sa budú vzájomne informovať o cenách základných poľnohospodárskych výrobkov, podľa ktorých bola vypočítaná náhrada uvedená v článku 1 tohto protokolu.

Príloha

Clá uplatňované pri dovozoch tovarov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky do Spoločenstva

Tabuľka č. 1+2 k protokolu č. 3

PROTOKOL č. 4
týkajúci sa definície koncepcie „výrobkov s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu pojem

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zmontovania alebo špecifických pracovných postupov,

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, súčasti, časti a pod., ktoré sa používajú na výrobu výrobku,

c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrobený výrobok, aj keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii,

d) „tovar“ znamená oboje, materiály aj výrobky,

e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z r. 1994 (Dohoda WTO o colnom hodnotení),

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike, v ktorých podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo sa môžu vracať, ak sa získaný výrobok vyváža,

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo – ak nie je táto hodnota známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,

h) „hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu týchto materiálov určenú podľa písmena g), uplatňovanú mutatis mutandis,

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú preukázateľnú cenu zaplatenú za materiály v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,

j) „kapitoly“ a „čísla“ znamenajú kapitoly a čísla (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov (ďalej nazývaného v tomto protokole „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“),

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušného čísla,

l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré súčasne zasiela ten istý vývozca tomu istému príjemcovi, alebo sa prepravujú od vývozcu k príjemcovi kryté jediným prepravným dokladom, alebo ak neexistuje taký doklad, sú kryté jedinou faktúrou,

m) „územia“ zahŕňajú teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1. Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné výrobky v Spoločenstve pokladajú

a) výrobky úplne získané v Spoločenstve v zmysle článku 5,

b) výrobky získané v Spoločenstve obsahujúce materiály, ktoré v ňom neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve v zmysle článku 6,

c) tovar pôvodný v Európskom hospodárskom priestore (EHP) podľa Protokolu č. 4 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2. Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné výrobky v Slovenskej republike pokladajú

a) výrobky úplne získané v Slovenskej republike v zmysle článku 5,

b) výrobky získané v Slovenskej republike obsahujúce materiály, ktoré v nej neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike v zmysle článku 6.

Článok 3

Kumulácia v Európskom spoločenstve

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Spoločenstve, ak tam boli získané a ak obsahujú materiály pôvodné v Spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)3) alebo v Turecku4) v súlade s ustanoveniami Protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Spoločenstvom a každou z týchto krajín, za podmienky, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je potrebné, aby sa tieto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 ods. 1 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Spoločenstve, len ak hodnota tam pridaná je vyššia, ako je hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Spoločenstve predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve, si zachovajú svoj pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z týchto krajín.

4. Kumulácia podľa tohto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sú identické s pravidlami podľa tohto protokolu.

Spoločenstvo poskytne Slovenskej republike prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti o dohodách a im zodpovedajúcich pravidlách pôvodu, ktoré uplatňuje s ostatnými krajinami uvedenými v odseku 1. Komisia Európskych spoločenstiev uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) dátum, od ktorého môžu kumuláciu uvedenú v tomto článku uplatňovať krajiny uvedené v odseku 1, ktoré splnili nevyhnutné požiadavky.

Článok 4

Kumulácia v Slovenskej republike

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Slovenskej republike, ak tam boli získané a ak obsahujú materiály pôvodné v Spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)3) alebo v Turecku4) v súlade s ustanoveniami Protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Slovenskou republikou a každou z týchto krajín, za podmienky, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je potrebné, aby sa tieto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 ods. 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je vyššia, ako je hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Slovenskej republike predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike, si zachovajú svoj pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z týchto krajín.

4. Kumulácia podľa tohto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sú identické s pravidlami podľa tohto protokolu.
Slovenská republika poskytne Spoločenstvu prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti o dohodách a im zodpovedajúcich pravidlách pôvodu, ktoré uplatňuje s ostatnými krajinami uvedenými v odseku 1. Komisia Európskych spoločenstiev uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) dátum, od ktorého môžu kumuláciu uvedenú v tomto článku uplatňovať krajiny uvedené v odseku 1, ktoré splnili nevyhnutné požiadavky.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Nasledujúce výrobky sa považujú za úplne získané v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike:

a) nerastné produkty ťažené z ich pôdy alebo dna morí alebo oceánov,

b) rastlinné produkty v nich zbierané,

c) živé zvieratá v nich narodené a chované,

d) výrobky zo živých zvierat v nich chovaných,

e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nich uskutočňovaným,

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora okrem teritoriálnych vôd Spoločenstva alebo Slovenskej republiky získané ich plavidlami,

g) výrobky zhotovené na ich rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f),

h) použité predmety v nich zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad,

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nich uskutočňovaných,

j) produkty vyťažené z morského dna alebo podložia okrem ich teritoriálnych vôd za predpokladu, že majú výhradné práva toto morské dno alebo podložie využívať,

k) tovar v nich vyrábaný výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmy „ich plavidlá“ a „ich rybárske spracovateľské lode“ uvedené v odseku 1 písm. f) a g) sa dajú aplikovať iba na lode,

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Slovenskej republike,

b) ktoré plávajú pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky,

c) z ktorých najmenej 50 % vlastnia štátni príslušníci členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky, alebo spoločnosť s ústredím v jednom z týchto štátov, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo predseda dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky, a navyše, v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí týmto štátom, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom uvedených štátov,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci členských štátov Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky a

e) ktorých posádku aspoň 75 % tvoria štátni príslušníci členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely vykonávania článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname v prílohe II.

Uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré musí byť uskutočnené na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe, a uplatňujú sa iba vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v prílohe II, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri jeho výrobe sa neberú do úvahy.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v prílohe II nemôžu použiť na výrobu výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu,

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v prílohe II sa neprekročilo uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia s výnimkou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Nasledujúce operácie sa považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok, lúpanie ovocia a zeleniny a lúskanie orechov,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie v kartónoch alebo v doskách a iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo odtlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) porážka zvierat.

Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.

2. Všetky operácie uskutočnené na príslušnom výrobku v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie uskutočnené na ňom považuje za nedostatočné podľa odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou, ktorá sa má vziať do úvahy na účely tohto protokolu, sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na určenie zaradenia podľa Harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva, že

a) ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zaradený podľa pravidiel Harmonizovaného systému do jedného čísla, celok tvorí určujúcu jednotku,

b) ak sa zásielka skladá z množstva rovnakých výrobkov zaradených do rovnakého čísla Harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto protokolu posúdiť každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu Harmonizovaného systému zaradený spolu s výrobkom aj obal, potom je zahrnutý ako jeden celok s výrobkom do rovnakého čísla aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny, alebo nie sú osobitne fakturované, pokladajú sa za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované v súlade so všeobecným pravidlom 3 na interpretáciu Harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, celok sa považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, netreba určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a) elektrická energia a palivo,

b) zariadenia a vybavenie,

c) stroje a nástroje,

d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článku 2 ods. 1 písm. c), článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar vracajúci sa späť je totožný s tovarom vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia Spoločenstva alebo Slovenskej republiky na materiáloch vyvezených zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu presahujúcemu rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 skôr, ako boli vyvezené, a

b) colným orgánom možno uspokojivo preukázať, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková pridaná hodnota získaná mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo na spracovanie vykonané mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky. Ak však pravidlo v zozname v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky pri uplatnení ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky vrátane hodnoty materiálov, ktoré sa tam použili.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v prílohe II alebo ktoré možno považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené dohodou sa týka iba výrobkov spĺňajúcich požiadavky tohto protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou alebo cez územia iných krajín uvedených v článkoch 3 a 4. Výrobky tvoriace jednu zásielku sa však môžu prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na týchto územiach, ak sú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak s nimi nie sú uskutočňované iné operácie, ako vykladanie, opätovné nakladanie, alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez iné územia, ako sú územia Spoločenstva alebo Slovenskej republiky.

2. Colným orgánom dovážajúcej krajiny treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného prepravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajinu tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov,

ii) dátum vyloženia a opätovného naloženia výrobkov, prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov, a

iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nemožno predložiť už uvedené doklady.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky odoslané na výstavu do inej krajiny, než sú krajiny uvedené v článkoch 3 a 4, a následne predané a dovezené do Spoločenstva alebo do Slovenskej republiky, majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca odoslal tieto výrobky zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do krajiny, kde sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine,

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,

c) výrobky boli odoslané počas výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli odoslané na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel než na predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a obvyklým spôsobom predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny. Na dôkaze pôvodu treba uviesť názov a adresu výstavy. V prípade potreby možno požadovať ďalšie písomné doklady o povahe výrobkov a o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú akciu, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských prevádzkach s úmyslom predať zahraničné výrobky a počas ktorých výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1.

a) Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov pôvodných v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v Spoločenstve ani v Slovenskej republike vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

b) Výrobky patriace do kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 Harmonizovaného systému, pôvodné v Spoločenstve podľa článku 2 ods. 1 písm. c), na ktoré bol vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v Spoločenstve vráteniu cla ani oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenia týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia čiastočného alebo úplného cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňované v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike na materiály použité na výrobu a výrobky podľa odseku 1 písm. b), za predpokladu, že toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie sa uplatňuje výslovne v prípade, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady, ktoré preukazujú, že za nepôvodné materiály použité na výrobu príslušných výrobkov nebolo vrátené žiadne clo a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na obaly podľa článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a náradie v zmysle článku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 10, ak sú nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia výlučne na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Tieto ustanovenia však nevylučujú použitie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky, ak sa uplatňujú pri vývoze v súlade s dohodou.

6. Napriek ustanoveniam odseku 1 môže Slovenská republika uplatniť opatrenia na vrátenie cla alebo oslobodenie od cla alebo dávok majúcich rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na materiály použité na výrobu pôvodného výrobku, podľa týchto ustanovení:

a) ak ide o výrobky zaradené do kapitol 25 až 49 a 64 až 97 Harmonizovaného systému, zachová sa 5 % sadzba colných platieb alebo nižšia sadzba, ktorá je platná v Slovenskej republike,

b) ak ide o výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému, zachová sa 10 % sadzba colných platieb alebo nižšia sadzba, ktorá je platná v Slovenskej republike.

Ustanovenia tohto odseku sa budú uplatňovať do 31. decembra 2001.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodné v Spoločenstve majú pri dovoze do Slovenskej republiky a výrobky pôvodné v Slovenskej republike majú pri dovoze do Spoločenstva nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody, ak sa predloží

a) sprievodné osvedčenie tovaru EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenie vývozcu, ktorého text je uvedený v prílohe IV, na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky tak podrobne, aby ich bolo možné identifikovať (ďalej len „vyhlásenie na faktúre“).

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 majú výrobky pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody v prípadoch ustanovených v článku 26 bez toho, aby bol predložený ktorýkoľvek z uvedených dokladov.

Článok 17

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti vývozcu, alebo na zodpovednosť vývozcu ním splnomocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť, ktorých vzory sú uvedené v prílohe III. Tieto formuláre musia byť vyplnené v jednom z jazykov použitých v tomto protokole a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak sú vyplnené ručne, treba použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby nezostali prázdne riadky. Ak nie je celý tento odsek vyplnený, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydáva, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány členského štátu Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky v prípade, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

5. Vydávajúce colné orgány prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na kontrolu pôvodu výrobkov a na overenie splnenia všetkých ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto účely majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu či akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedčenia EUR. 1 zaručia, aby formuláre uvedené v odseku 2 boli správne vyplnené. Skontrolujú predovšetkým, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR. 1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutočňuje alebo zabezpečuje.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

1. Napriek ustanoveniu článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie alebo zvláštne okolnosti, alebo

b) colným orgánom sa náležite preukázalo, že sprievodné osvedčenie EUR. 1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických príčin.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 dodatočne iba po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi v príslušnom zázname.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne musí obsahovať jedno z týchto označení:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, „DELIVRÉ A POSTERIORI“,

„RILASCIATO A POSTERIORI“, „ AFGEGEVEN A POSTERIORI“,

„ISSUED RETROSPECTIVELY“, „UDSTEDT EFTERFOLGENDE“,

„EK∆OΘEN EK TΩN YΣTEPΩN“, „EXPEDIDO A POSTERIORI“,

„EMITIDO A POSTERIORI“, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“,

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“, „VYSTAVENÉ DODATOČNE“.

5. Označenia v odseku 4 sa uvedú v odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR. 1 môže vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré pôvodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto označení:

„DUPLIKAT“, „DUPLICATA“, „DUPLICATO“, „DUPLICAAT“, „DUPLICATE“, „ANTIΓPAФO“, „DUPLICADO“, „SEGUNDA VIA“, „KAKSOISKAPPALE“, „DUPLIKÁT“.

3. Označenie v odseku 2 sa uvedie v odseku „Poznámky“ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť opäť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR. 1, je platný od toho dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov Spoločenstva alebo Slovenskej republiky, možno nahradiť pôvodný dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými osvedčeniami EUR. 1 na účely odoslania všetkých alebo časti výrobkov na iné územie v rámci Spoločenstva alebo Slovenskej republiky. Náhradu sprievodného (sprievodných) osvedčenia (osvedčení) EUR. 1 vydá colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovar nachádza.

Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti príslušnej osoby povoliť používanie metódy takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takých zásob.

2. Metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa môžu považovať za „pôvodné“, bude rovnaké ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takého povolenia podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takého povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne ak je to možné, vystaviť taký dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ako boli množstvá výrobkov spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie nesprávne použije alebo ak neplní iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca na akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo z viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 euro.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak príslušné výrobky možno považovať za pôvodné v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, je potrebné použiť atramentové pero a písať tlačenými písmenami.

5. Vyhlásenie na faktúre musí byť vývozcom vlastnoručne podpísané. Schválený vývozca podľa článku 22 však nie je povinný toto vyhlásenie podpísať, ak colným orgánom vyvážajúcej krajiny písomne potvrdí, že berie na seba všetku zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno tak, ako keby ho bol vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo po vývoze, ak je vyhlásenie v dovážajúcom štáte predložené do dvoch rokov po uskutočnení dovozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť vývozcu (v ďalšom texte označeného „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a ktorý na spokojnosť colných úradov poskytuje dostatočnú záruku na kontrolu charakteru pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok tohto protokolu, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov.

2. Colné orgány majú právo podmieniť udelenie štatútu schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú, ako toto colné povolenie schválený vývozca využíva.

5. Colné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek odobrať. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca už neposkytuje všetky záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak zneužíva svoje oprávnenie akýmkoľvek spôsobom.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej krajine a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej krajiny.

2. Dôkazy o pôvode, predkladané colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď je nepredloženie týchto osvedčení v ustanovenej lehote zapríčinené výnimočnými okolnosťami.

3. Okrem týchto prípadov oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode za predpokladu, že im boli pred uplynutím tejto lehoty predložené výrobky.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi platnými v tejto krajine. Colné orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a k dovoznému colnému vyhláseniu požadovať priloženie vyhlásenia dovozcu, v ktorom potvrdil, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely vykonávania dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú po častiach rozobrané alebo nezostavené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) Harmonizovaného systému, zaradené do triedy XVI a XVII alebo čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému sa jeden dôkaz o pôvode predkladá colným orgánom pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1. Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich sa pokladajú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste, ktorý sa pripojí k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov okrem toho nesmie presiahnuť 500 euro v prípade malých zásielok a 1 200 euro v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 27

Podporné dokumenty

Dokladmi uvedenými v článku 17 ods. 3 a v článku 21 ods. 3, ktoré preukazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR. 1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, inter alia môžu byť

a) priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo dodávateľom pri získavaní tovarov, tvoriace napríklad súčasť jeho účtovníctva,

b) doklady preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v Spoločenstve alebo Slovenskej republike, kde sa také doklady používajú v súlade s národným právom,

c) doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v Spoločenstve alebo Slovenskej republike, vydané alebo vystavené v Spoločenstve alebo Slovenskej republike, kde sa také doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

d) sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenia na faktúre, preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v Spoločenstve alebo Slovenskej republike v súlade s týmto protokolom, alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto protokolu.

Článok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný uchovať najmenej počas troch rokov dokumenty uvedené v článku 17 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovať najmenej počas troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty uvedené v článku 21 ods. 3.

3. Colné orgány vyvážajúcej krajiny, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov žiadosti uvedené v článku 17 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej krajiny sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov sprievodné osvedčenia EUR. 1 a vyhlásenia na faktúre, ktoré im boli predložené.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných nezhôd medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely vybavenia colných formalít pri dovážaných výrobkoch nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že sa dôkaz o pôvode vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eurách

1. Na uplatnenie ustanovení článku 21.1 písm. b) a článku 26.3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako v eurách, sumy v národných menách krajín uvedených v článkoch 3 a 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eurách, ročne určí každá z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21.1 písm. b) alebo článku 26.3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra. Sumy sa oznámia Európskej komisii do 15. októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Európska komisia oznámi zodpovedajúce sumy všetkým príslušným krajinám.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eurách na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 %. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eurách, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 %. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eurách preskúma Asociačný výbor, ak o to požiada Spoločenstvo alebo Slovenská republika. V prípade zmien po tomto preskúmaní Asociačný výbor posúdi potrebu zachovať rovnocenné účinky týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eurách.

HLAVA VI

OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány členských štátov Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky si prostredníctvom Európskej komisie vzájomne odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. S cieľom zabezpečiť správne vykonávanie tohto protokolu Spoločenstvo a Slovenská republika budú vzájomne spolupracovať prostredníctvom svojich colných správ pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR. 1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo vtedy, ak majú colné orgány dovážajúcej krajiny opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.

2. Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej krajiny sprievodné osvedčenie EUR. 1 a faktúru, ak je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej krajiny, ak je to potrebné, aj s uvedením dôvodov vyšetrovania. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú spolu so žiadosťou o následné overenie ako jej podklad.

3. Kontrolu vykonávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Na tieto účely majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočňovať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak sa rozhodnú colné orgány dovážajúcej krajiny pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s dotknutými výrobkami až do výsledku overenia, dovozcovi prepustia výrobky po splnení podmienok, ktoré považujú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o preverenie majú byť informované o ich výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či možno výrobky uvedené v nich považovať za pôvodné v Spoločenstve, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a či sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

6. Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú colné orgány dovážajúcej krajiny žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu žiadosti o preverenie alebo ak odpoveď nebude obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, nepriznajú žiadajúce colné orgány nárok na preferencie okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s preverovaním podľa článku 32 a ktoré nemožno vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o preverenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto preverenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu budú predložené Asociačnému výboru.

Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa vždy riadi právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 34

Sankcie

Proti každej osobe, ktorá vystaví alebo zapríčiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje s cieľom získať preferenčné zaobchádzanie s výrobkami, budú uplatnené sankcie.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Spoločenstvo a Slovenská republika vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú pri preprave umiestnené do slobodného colného pásma alebo do skladu umiestneného na ich území, neboli nahradené iným tovarom a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je obvyklé na ich zachovanie v dobrom stave.

2. Odlišne od ustanovení odseku 1, ak sú výrobky pôvodné v Spoločenstve alebo Slovenskej republike umiestnené do slobodného colného pásma alebo do skladu kryté dôkazom o pôvode a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú zodpovedné colné orgány nové osvedčenie EUR. 1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článok 36

Aplikácia protokolu

1. Termín „Spoločenstvo“ uvedený v článku 2 nezahŕňa Ceutu a Melillu.

2. Na výrobky pôvodné v Slovenskej republike sa po dovoze na Ceutu a Melillu vo všetkých ohľadoch uplatnia tie isté colné postupy, aké sa uplatňujú na výrobky pôvodné na colnom území Spoločenstva podľa Protokolu 2 vstupu Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky do Európskych spoločenstiev. Slovenská republika poskytne na dovoz výrobkov, ktoré sú predmetom tejto dohody a sú pôvodné v Ceute a Melille, tie isté colné postupy, ktoré sa poskytujú na dovoz výrobkov pôvodných v Spoločenstve.

3. Na účely aplikácie odseku 2 na výrobky pôvodné v Ceute a Melille platí tento protokol mutatis mutandis s výhradou osobitných podmienok ustanovených v článku 37.

Článok 37

Osobitné podmienky

1. Nasledujúce výrobky sa za predpokladu, že boli priamo dopravené v súlade s ustanoveniami článku 13, považujú za

1. výrobky pôvodné v Ceute a Melille,

a) výrobky úplne získané v Ceute a Melille,

b) výrobky získané v Ceute a Melille výrobou z iných výrobkov, ako sú uvedené v písmene a), ak

i) uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu podľa článku 6 tohto protokolu alebo že

ii) tieto výrobky sú podľa tohto protokolu pôvodné v Slovenskej republike alebo Spoločenstve za predpokladu, že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočného opracovania alebo spracovania uvedeného v článku 7 ods. 1,

2. výrobky pôvodné v Slovenskej republike,

a) výrobky úplne získané v Slovenskej republike,

b) výrobky získané v Slovenskej republike výrobou z iných výrobkov, ako sú uvedené v písmene a), ak

i) uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu podľa článku 6 tohto protokolu alebo že

ii) tieto výrobky sú podľa tohto protokolu pôvodné v Ceute a Melille alebo v Spoločenstve za predpokladu, že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočného opracovania alebo spracovania uvedeného v článku 7 ods. 1.

2. Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.

3. Vývozca alebo ním zmocnený zástupca uvedie do odseku 2 sprievodného osvedčenia EUR. 1 alebo do vyhlásenia na faktúre údaje „Slovenská republika“ a „Ceuta a Melilla“. Prípadne, ak ide o výrobok pôvodný v Ceute a Melille, uvedú sa tieto údaje do odseku 4 sprievodného osvedčenia EUR. 1 alebo do vyhlásenia na faktúre.

4. Za vykonávanie tohto protokolu v Ceute a Melille sú zodpovedné španielske colné orgány.

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Zmeny protokolu

O zmenách ustanovení tohto protokolu rozhoduje Asociačná rada.

PRÍLOHA I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1

Zoznam ustanovuje podmienky, ktoré sa vyžadujú pre každý výrobok, aby sa mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 protokolu.

Poznámka 2

2.1. Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec udáva číslo alebo kapitolu používané v Harmonizovanom systéme a druhý stĺpec udáva opis tovaru používaný v systéme na dané číslo alebo kapitolu. Na každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo 4 určené pravidlo. Ak v niektorých prípadoch zápisu v prvom stĺpci predchádza „ex“, znamená to, že pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo 4 sa aplikuje len na tú časť danej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2. Ak je niekoľko čísel zoskupených v stĺpci 1 alebo ak je v ňom dané číslo kapitoly, a preto je opis výrobkov v stĺpci 2 udaný všeobecne, priľahlé pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatnia na všetky výrobky, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zatriedené v rozličných číslach príslušnej kapitoly alebo v akýchkoľvek číslach spolu uvedených v stĺpci 1.

2.3. Keď sú v zozname uplatňované rozdielne pravidlá uplatniteľné na rozdielne výrobky v rámci jedného čísla, každá odrážka označuje časť čísla, na ktorú sa aplikuje pravidlo v stĺpci 3 alebo 4.

2.4. Ak je na položku uvedené pravidlo aj v stĺpci 3, aj v stĺpci 4, vývozca sa môže rozhodnúť pre jednu z alternatív a aplikovať buď pravidlo uvedené v stĺpci 3, alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo, musí sa aplikovať pravidlo uvedené v stĺpci 3.

Poznámka 3

3.1. Ustanovenia článku 6 protokolu týkajúce sa výrobkov, ktoré získali štatút pôvodných výrobkov a sú použité na výrobu iného výrobku, sa uplatnia bez ohľadu na to, či tento štatút získali výrobky v závode, kde sa použijú, alebo v inom závode v Spoločenstve alebo Slovenskej republike.

Príklad:

Motor s číslom 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov použitých na výrobu nesmie presiahnuť 40 % ceny zo závodu, je vyrobený z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ čísla ex 7224. Ak toto kovanie bolo vykonané v Spoločenstve na nepôvodnom ingote, tak tento výkovok získal štatút pôvodného na základe pravidla pre číslo ex 7224 zo zoznamu. Výkovok potom možno pri výpočte hodnoty pre motor považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode, alebo v inom závode Spoločenstva. Hodnota nepôvodného ingotu sa takto pri započítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2. Pravidlo v zozname predstavuje minimálnu požiadavku opracovania alebo spracovania a väčšie opracovanie alebo spracovanie taktiež udeľuje štatút pôvodu. Opačne, menšie opracovanie alebo spracovanie nemôže udeliť štatút pôvodu. Inak povedané, ak pravidlo stanoví, že sa v určitom štádiu výroby môže použiť nepôvodný materiál, použitie takého materiálu v nižšom štádiu výroby je povolené, ale vo vyššom štádiu už nie.

3.3. Ak pravidlo stanovuje, že môžu byť použité „materiály akéhokoľvek čísla“ bez dotknutia ustanovení poznámky 3.2., môžu byť použité i materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale s ohľadom na zvláštne obmedzenia, ktoré môžu byť v pravidle taktiež obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akéhokoľvek čísla vrátane ostatných materiálov čísla ...“ znamená, že môžu byť použité len materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale ktoré majú v stĺpci 2 zoznamu iný opis než výrobok.

3.4. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac než jedného materiálu, to znamená, že môže byť použitý akýkoľvek jeden materiál alebo viacero z týchto materiálov. Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.

Príklad:

Pravidlo pre tkaniny HS 5208 až 5212 určuje, že môžu byť použité prírodné vlákna a okrem iných materiálov aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva materiály; možno použiť buď jeden, alebo druhý, alebo obidva materiály.

3.5. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, táto podmienka, samozrejme, nebráni použiť iné materiály, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri aj poznámku 6.2. vzťahujúcu sa na textilné materiály).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potravinové výrobky čísla 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemických a ostatných prísad, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.

Toto pravidlo sa však neaplikuje na výrobky, ktoré hoci nemôžu byť vyrobené z určitého materiálu špecifikovaného v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu tej istej povahy v nižšom štádiu výroby.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62, vyrobených z netkaných materiálov, pre ktoré je povolené použitie len nepôvodnej priadze, nemožno vychádzať z netkanej textílie, i keď netkané textílie nemôžu byť vyrobené z priadze. V takých prípadoch by východiskový materiál bol zo skoršieho štádia výroby ako priadza – t. j. vlákno.

3.6. Ak sa v pravidle zoznamu uvádzajú dve percentuálne obmedzenia pre maximálnu hodnotu použitých nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne obmedzenia nesmú sčítať. Z toho vyplýva, že maximálna hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššie percentuálne obmedzenie. Podľa týchto ustanovení nesmú byť prekročené ani percentuálne obmedzenia pre jednotlivé materiály, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4

4.1. Pojem „prírodné vlákna“ sa v zozname používa na označenie iných vláken ako vláken umelých a syntetických. Je obmedzený na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadov, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované pre pradiareň, ale nie spriadané.

4.2. Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa konský vlas z čísla 0503, hodváb z čísla 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy z čísel 5101 až 5105, bavlnené vlákna čísla 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna z čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa v zozname používajú na opis materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vláken alebo priadzí.

4.4. Pojem „chemické strižné vlákno“ sa používa v zozname vo vzťahu ku káblu zo syntetického alebo umelého hodvábu, strižným vláknam alebo odpadom zo syntetických alebo umelých vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5

5.1. Ak je pre daný výrobok v zozname odkaz na túto úvodnú poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa nebudú aplikovať na žiadne základné textilné materiály použité na výrobu tohto výrobku, ktoré predstavujú spolu najviac 10 % hmotnosti všetkých použitých základných materiálov. (Pozri aj poznámku 5.3. a 5.4.).

5.2. Tolerancia uvedená v poznámke 5.1. sa môže uplatniť iba na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo z viacerých základných materiálov.

Základné textilné materiály:

hodváb,

vlna,

hrubé zvieracie chlpy,

jemné zvieracie chlpy,

konský vlas,

bavlna,

papierenské materiály a papier,

ľan,

konope,

juta a iné textilné lykové vlákna,

sisal a iné textilné vlákna z agávy,

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

syntetické chemické nekonečné vlákna,

umelé chemické nekonečné vlákna,

elektricky vodivé vlákna,

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyvinylchloridu,

ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

ostatné umelé chemické strižné vlákna,

priadza vyrobená z polyuretánu, segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

výrobky čísla 5605 (priadze z kovu a metalizované priadze) pozostávajúce z jadra buď z tenkej hliníkovej fólie, alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, jadro je vlepené medzi dve vrstvy plastového filmu priehľadným alebo farebným lepidlom,

ostatné výrobky čísla 5605.

Príklad:

Priadza čísla 5205 vyrobená z bavlnených vláken čísla 5203 a syntetických strižných vláken čísla 5506 je zmesová priadza. Preto nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny) môžu byť použité do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina čísla 5112 vyrobená z vlnenej priadze čísla 5107 a z priadze zo syntetických strižných vláken čísla 5509 je zmesová tkanina. Preto syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vláken nemykaných, nečesaných, ani inak neupravených na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch typov priadzí môže byť použitá za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília čísla 5802 z bavlnenej priadze čísla 5205 a bavlnenej tkaniny čísla 5210 je zmesový výrobok, iba ak bavlnená tkanina je sama zmesovou tkaninou a bola vyrobená z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych číslach alebo ak použité bavlnené priadze sú zmesovými priadzami.

Príklad:

Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze čísla 5205 a syntetickej tkaniny čísla 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva samostatné textilné materiály a všívaná textília je preto zmesovým výrobkom.

5.3. Ak výrobky obsahujú „priadzu z polyuretánu segmentovanú pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“, je tolerancia vzťahujúca sa na takú priadzu 20 %.

5.4. Ak sú výrobky zložené z „jadra buď z tenkej hliníkovej fólie, alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, pričom jadro je vlepené medzi dvoma plastovými filmami“, tolerancia vzťahujúca sa na toto jadro je 30 %.

Poznámka 6

6.1. V prípade výrobkov, ktoré sú v zozname označené poznámkou odkazujúcou na túto úvodnú poznámku, textilné materiály okrem podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 na výrobu predmetného konfekčného výrobku, môžu byť použité, ak sú zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2. Bez dotknutia ustanovení poznámky 6.3. materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63 môžu byť voľne použité na výrobu textilného tovaru, či obsahujú textílie, alebo nie.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje pre určitý textilný tovar, napr. nohavice, použitie priadze, to nevylučuje použitie kovových materiálov, napríklad gombíkov, pretože gombíky nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Preto nie je vylúčené ani použitie zipsov, hoci zipsy zvyčajne obsahujú textilné materiály.

6.3. Keď sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené do kapitol 50 až 63, musí byť zohľadnená pri určovaní hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov.

Poznámka 7

7.1. V zmysle čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sú pre definované spracovanie tieto „špecifické postupy“:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i) izomerizácia.

7.2. V zmysle čísel 2710, 2711 a 2712 „špecifickými postupmi“ sú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i, j) izomerizácia,

k) odsírovanie vodíkom iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, odsírovanie vodíkom, vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T),

l) odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním, iba vo vzťahu k výrobkom čísla 2710,

m) spracovanie pomocou vodíka, iné než pri odsírovaní iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, pri tlaku nad 20 barov a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov a kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie finálne spracovanie mazacích olejov z čísla ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces,

n) atmosférická destilácia iba vo vzťahu k vykurovacím olejom z čísla ex 2710, pri ktorej sa destiluje menej ako 30 % objemu produktov vrátane strát pri teplote 300 oC metódou ASTM D 86,

o) spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja, iba vo vzťahu k ťažkým olejom, iným ako plynové oleje alebo vykurovacie oleje z čísla ex 2710.

7.3. Na účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie, ako je čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, separácia vody, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získavanie obsahu síry výrobkov zmiešaním výrobkov s rozdielnym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácii, neposkytujú pôvod.

PRÍLOHA II

ZOZNAM OPRACOVANÍ ALEBO SPRACOVANÍ NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL CHARAKTER PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody. Preto je potrebné prihliadať na ostatné časti dohody.

tabuľka II-01 k protokolu č. 4

PRÍLOHA III

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

Pokyny pre tlač

1. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou mínus 5 mm alebo plus 8 mm na dĺžku. Použitý papier musí byť biely, glejený na písanie, bez obsahu celulózy a nesmie vážiť menej ako 25 g/m2. Na podtlač musí byť vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2. Príslušné úrady členských štátov Spoločenstva a Slovenskej republiky si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu vytlačiť u tlačiarov nimi schválených. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takom schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara alebo trvalý znak, pomocou ktorého možno tlačiara identifikovať. Musí obsahovať aj poradové číslo, vytlačené alebo nevytlačené, pomocou ktorého ho možno identifikovať.

Príloha III-1 k protokolu č. 4

Príloha III-2 k protokolu č. 4

Príloha III-3 k protokolu č. 4

PRÍLOHA IV

VYHLÁSENIE NA FAKTÚRE

Vyhlásenie na faktúre, ktorého text je uvedený ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nemusia byť reprodukované.

Anglické znenie
The exporter of the products covered by this document (custom authorization No...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of......................... preferential origin (2).
Španielske znenie
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no .........(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...........................(2).
Dánske znenie
Eksportřren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ........ (1)), erklaerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praeferenceoprindelse i ...........................(2).
Nemecké znenie
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, da diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ........................... Ursprungswaren sind (2).
Francúzske znenie
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaničre no....(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ..........(2).
Talianske znenie
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. .... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...............(2).
Holandské znenie
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele ... oorsprong zijn (2).
Portugalské znenie
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autoriz acao aduaneira no. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos sao de origem preferencial ......(2).
Fínske znenie
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitry, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).
Švédske znenie
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmW3ånsberättigande ... ursprung (2).
Grécke znenie
Ο εξαγωγεαζ των προϊόντων που χαλυπτονται απο το παρόυ εγγραφο (αδεια τελωνειου υπ΄ αριθ. ... (1)) δηλωνει οτι, εχτοζ εαν δηλωνεται σαφωζ αλλωζ τα προϊόντα αυτα ειναι προτιμησιαχηζ χαταγωγηζ ... (2).
Slovenské znenie
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ......... (2).
..............................................................(3)
(Miesto a dátum)
...............................................................(4)
(Podpis vývozcu, ako aj čitateľné meno
osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)

PRÍLOHA V

ZOZNAM VÝROBKOV POCHÁDZAJÚCICH Z TURECKA, NA KTORÉ SA NEUPLATŇUJÚ USTANOVENIA ČLÁNKOV 3 A 4, UVEDENÝCH PODĽA KAPITOL A ČÍSIEL HS

kapitola 1
kapitola 2
kapitola 3
0401 až 0402
ex 0403 -Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel
0404 až 0410
0504
0511
kapitola 6
0701 až 0709
ex 0710 -Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0710 40 00 (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená
ex 0711 -Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0711 90 30 dočasne konzervovaná (napríklad oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo iným konzervačným roztokom), ale v tomto stave nevhodná na okamžitú spotrebu
0712 až 0714
kapitola 8
ex kapitola 9 -Káva, čaj a korenie okrem mate čísla 0903
kapitola 10
kapitola 11
kapitola 12
ex 1302 -Pektínové látky, pektináty a pektany
1501 až 1514
ex 1515-Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (s výnimkou jojobového oleja a jeho frakcií) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
ex 1516-Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené, s výnimkou hydrogenovaného ricínového oleja známeho ako „opalwax"
ex 1517 a
ex 1518-Margaríny, napodobneniny bravčovej masti a ostatné pripravené jedlé tuky
ex 1522 -Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov s výnimkou degrasa
kapitola 16
1701
ex 1702 -Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave; cukrové sirupy (tekuté cukry) bez prísad dochucujúcich látok alebo farbív; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel s výnimkou podpoložiek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10
1703
1801 a 1802
ex 1902 -Cestoviny plnené, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, párkov a podobných údenárskych výrobkov alebo mäsa a drobkov akéhokoľvek druhu vrátane tukov akéhokoľvek druhu
ex 2001 -Uhorky a nakladačky, cibuľa, „chutney" z manga, plody rodu Capsicum iné ako sladké paprikové struky, huby a olivy, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej
2002 a 2003
ex 2004 -Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazena, Iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou zemiakov vo forme múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice
ex 2005 -Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemra-zená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou výrobkov zo zemiakov vo forme múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice
2006 a 2007
ex 2008 -Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté, s výnimkou arašidového masla, palmových jadier, kukurice, batátov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich aspoň 5 % hmotnosti škrobu, listy viniča, chmeľové výhonky a ostatné jedlé časti rastlín
2009
ex 2106-2204Ochutené a prifarbené cukry, sirupy a melasy
2206
ex 2207 -Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % a viac, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej
ex 2208 -2209Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 %, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej
kapitola 23 2401
4501
5301 a 5302

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

PRECHODNÉ OBDOBIE NA VYDÁVANIE ALEBO VYSTAVOVANIE DOKUMENTOV TÝKAJÚCICH SA DÔKAZU O PÔVODE

I. Príslušné colné orgány Spoločenstva a Slovenskej republiky akceptujú ako platný dôkaz o pôvode vydaný alebo vystavený do 31. 12. 1997 podľa Protokolu 4:

1. dlhodobé sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané podľa tejto dohody, overené pečiatkou príslušného colného úradu vyvážajúceho štátu;

2. sprievodné osvedčenia EUR. 1, overené vopred pečiatkou príslušného colného úradu vyvážajúceho štátu;

3. sprievodné osvedčenia EUR. 1 vydané podľa tejto dohody, overené zvláštnou pečiatkou schváleného vývozcu, ktorú schválili colné orgány vyvážajúceho štátu;

4. formuláre EUR. 2 vydané podľa tejto dohody.

II. Žiadosti o následnú verifikáciu dokumentov uvedených vyššie prijímajú príslušné colné orgány Spoločenstva a Slovenskej republiky do dvoch rokov po vydaní alebo vystavení dôkazu o pôvode, ktorého sa verifikácia týka. Takéto verifikácie sa vykonajú podľa hlavy VI Protokolu 4 tejto dohody.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA KNIEŽATSTVA ANDORRA

1. Výrobky, ktoré majú pôvod v kniežatstve Andorra, patriace do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému, sa budú v Slovenskej republike akceptovať ako výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve podľa tejto dohody.

2. Protokol 4 sa uplatní mutatis mutandis na účely vymedzenia štatútu pôvodu uvedených výrobkov.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA REPUBLIKY SAN MARÍNO

1. Výrobky, ktoré majú pôvod v Republike San Maríno, sa budú v Slovenskej republike akceptovať ako výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve podľa tejto dohody.

2. Protokol 4 sa uplatní mutatis mutandis na účely vymedzenia štatútu pôvodu uvedených výrobkov.

PROTOKOL č. 5
k Európskej dohode („Dohoda“)

Kapitola I

Osobitné ustanovenia týkajúce sa obchodu medzi Španielskom a Slovenskou republikou

Článok 1

Ustanovenia Dohody týkajúce sa obchodu v oddiele III budú upravené so zreteľom na opatrenia a záväzky uvedené v Dokumente o prijatí Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky do Európskych spoločenstiev (ďalej len „Dokument o prijatí“).

Článok 2

Podľa Dokumentu o prijatí Španielsko nebude poskytovať výrobkom pochádzajúcim zo Slovenskej republiky priaznivejšie podmienky ako poskytuje na dovoz tých, ktoré pochádzajú z iných členských krajín alebo sú v nich vo voľnom obehu.

Článok 3

Kvantitatívne obmedzenia na dovoz výrobkov do Španielska pochádzajúcich zo Slovenskej republiky môžu sa uplatňovať do 31. decembra 1995, ak ide o výrobky uvedené v prílohe A.

Článok 4

Používanie ustanovení tohto protokolu nespôsobí ujmu Nariadeniu Rady (EHS) č. 1911/91 z 26. júna 1991 o používaní ustanovení zákonov Spoločenstva voči Kanárskym ostrovom alebo Rozhodnutiu Rady č. 91/314/EHS (EEC) z 26. júna 1991, ktoré stanovilo program opcií (možností výberu) špecifických vzhľadom na vzdialenosť a ostrovný charakter Kanárskych ostrovov (Poseican).

Kapitola II

Osobitné ustanovenia týkajúce sa obchodu medzi Portugalskom a Slovenskou republikou

Článok 5

Ustanovenia Dohody týkajúce sa obchodu v oddiele III budú upravené so zreteľom na opatrenia a záväzky uvedené v Dokumente o prijatí.

Článok 6

Podľa Dokumentu o prijatí Portugalsko nebude poskytovať Slovenskej republike priaznivejšie podmienky ako poskytuje na dovoz, ktorý pochádza z iných členských krajín.

Článok 7

Kvantitatívne obmedzenia na dovoz výrobkov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky do Portugalska môžu sa uplatňovať do 31. decembra 1995, ak ide o výrobky uvedené v prílohe B.

Příloha 33

Príloha A

Kód KN Poznámka Termín liberalizácie
ex0102 90 10 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 31 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 33 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 35 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 37 1) 31. 12. 1995
0103 91 10  31. 12. 1995
0103 92 11  31. 12. 1995
0103 92 19  31. 12. 1995
0201  31. 12. 1995
0203 11 10  31. 12. 1995
0203 12 11  31. 12. 1995
0203 12 19  31. 12. 1995
0203 19 11  31. 12. 1995
0203 19 13  31. 12. 1995
0203 19 15  31. 12. 1995
0203 19 55  31. 12. 1995
0203 19 59  31. 12. 1995
0203 21 10  31. 12. 1995
0203 22 11  31. 12. 1995
0203 22 19  31. 12. 1995
0203 29 11  31. 12. 1995
0203 29 13  31. 12. 1995
0203 29 15  31. 12. 1995
0203 29 55  31. 12. 1995
0203 29 59  31. 12. 1995
0206 30 21  31. 12. 1995
0206 30 31  31. 12. 1995
0206 41 91  31. 12. 1995
0206 49 91  31. 12. 1995
0208 10 10  31. 12. 1995
0209 00 11  31. 12. 1995
0209 00 19  31. 12. 1995
0209 00 30  31. 12. 1995
0210 11 11  31. 12. 1995
0210 11 19  31. 12. 1995
0210 11 31  31. 12. 1995
0210 11 39  31. 12. 1995
0210 12 11  31. 12. 1995
0210 12 19  31. 12. 1995
0210 19 10  31. 12. 1995
0210 19 20  31. 12. 1995
0210 19 30  31. 12. 1995
0210 19 40  31. 12. 1995
0210 19 51  31. 12. 1995
0210 19 60  31. 12. 1995
0210 19 70  31. 12. 1995
0210 19 81  31. 12. 1995
0210 20  31. 12. 1995
0210 90  31. 12. 1995
0210 90 39  31. 12. 1995
ex0210 90 90 2) 31. 12. 1995
0401  31. 12. 1995
0210 90  31. 12. 1995
0210 90 39  31. 12. 1995
ex0210 90 90 2) 31. 12. 1995
0401  31. 12. 1995
0403 10 22  31. 12. 1995
0403 10 24  31. 12. 1995
0403 10 26  31. 12. 1995
ex0403 90 51 3) 31. 12. 1995
ex0403 90 53 3) 31. 12. 1995
ex0403 90 59 3) 31. 12. 1995
0404 10 91  31. 12. 1995
0404 90 11  31. 12. 1995
0404 90 13  31. 12. 1995
0404 90 19  31. 12. 1995
0404 90 31  31. 12. 1995
0404 90 33  31. 12. 1995
0404 90 39  31. 12. 1995
0405  31. 12. 1995
ex0406 4) 31. 12. 1995
ex1001 90 99 5) 31. 12. 1995
ex1004 00 90 6) 31. 12. 1995
1101  31. 12. 1995
1103 11 10  31. 12. 1995
1103 11 90  31. 12. 1995
1103 12 00  31. 12. 1995
1103 13 10  31. 12. 1995
1103 13 90  31. 12. 1995
1103 14 00  31. 12. 1995
1103 19 10  31. 12. 1995
1103 19 30  31. 12. 1995
1103 19 90  31. 12. 1995
1104 11 10  31. 12. 1995
1104 12 10  31. 12. 1995
ex1104 19 10 7) 31. 12. 1995
ex1104 19 30 7) 31. 12. 1995
ex1104 19 50 7) 31. 12. 1995
ex1104 19 99 7) 31. 12. 1995
1104 21 10  31. 12. 1995
1104 21 30  31. 12. 1995
1104 21 50  31. 12. 1995
1104 21 90  31. 12. 1995
1104 22 10  31. 12. 1995
1104 22 30  31. 12. 1995
1104 22 50  31. 12. 1995
1104 22 90  31. 12. 1995
110423 10  31. 12. 1995
1104 23 30  31. 12. 1995
1104 23 90  31. 12. 1995
1104 29 11  31. 12. 1995
1104 29 15  31. 12. 1995
1104 29 19  31. 12. 1995
1104 29 31  31. 12. 1995
1104 29 35  31. 12. 1995
1104 29 39  31. 12. 1995
1104 29 91  31. 12. 1995
1104 29 95  31. 12. 1995
1104 29 99  31. 12. 1995
1104 30 10  31. 12. 1995
1104 30 90  31. 12. 1995
1108 11 00  31. 12. 1995
1109  31. 12. 1995
1501 00 11  31. 12. 1995
1501 00 19  31. 12. 1995
ex1501 00 90 8) 31. 12. 1995
ex1601 9) 31. 12. 1995
ex1602 10 00 9) 31. 12. 1995
ex1602 20 90 9) 31. 12. 1995
1602 41 10  31. 12. 1995
1602 42 10  31. 12. 1995
1602 49 11  31. 12. 1995
1602 49 13  31. 12. 1995
1602 49 15  31. 12. 1995
1602 49 19  31. 12. 1995
1602 49 30  31. 12. 1995
1602 49 50  31. 12. 1995
ex1602 90 10 10) 31. 12. 1995
1602 90 51  31. 12. 1995
ex1902 20 30 11) 31. 12. 1995
2009 60 11  31. 12. 1995
2009 60 19  31. 12. 1995
2009 60 51  31. 12. 1995
2009 60 59  31. 12. 1995
2009 60 71  31. 12. 1995
2009 60 79  31. 12. 1995
2009 60 90  31. 12. 1995
ex2204 10 11 12) 31. 12. 1995
ex2204 10 19 12) 31. 12. 1995
ex2204 10 90 12) 31. 12. 1995
ex2204 21 10 12) 31. 12. 1995
2204 21 25  31. 12. 1995
2204 21 29  31. 12. 1995
2204 21 35  31. 12. 1995
2204 21 39  31. 12. 1995
ex2204 21 49 12) 31. 12. 1995
ex2204 21 59 12) 31. 12. 1995
ex2204 21 90 12) 31. 12. 1995
ex2204 29 10 12) 31. 12. 1995
2204 29 25  31. 12. 1995
2204 29 29  31. 12. 1995
2204 29 35  31. 12. 1995
2204 29 39  31. 12. 1995
ex2204 29 49 12) 31. 12. 1995
ex2204 29 59 12) 31. 12. 1995
ex2204 29 90 12) 31. 12. 1995
2204 30 10  31. 12. 1995
2204 30 91  31. 12. 1995
2204 30 99  31. 12. 1995
Vysvetľujúce poznámky čiastočných obmedzení, ktoré bude uplatňovať Španielsko až do konca prechodného obdobia

Poznámka:

Obmedzenia pre položku 0803 uplatňované voči štátom, ktoré sú členmi EHS, a voči krajinám s preferenciami sú prechodné a sú účinné až do utvorenia organizácie spoločného trhu pre banány. Z toho dôvodu majú byť tieto produkty zahrnuté do tohto protokolu.

Příloha 34

Príloha B

0103 10 00 2204 21 10
0103 91 10 2204 21 21
0103 92 11 2204 21 23
0103 92 19 2204 21 25
&nbsp 2204 21 29
&nbsp 2204 21 31
0701 10 00 2204 21 33
0701 90 10 2204 21 35
0701 90 51 2204 29 10
0701 90 59 2204 29 21
&nbsp 2204 29 23
&nbsp 2204 29 25
0803 00 10 2204 29 29
0803 00 90 2204 29 31
&nbsp 2204 29 33
&nbsp 2204 29 35
0804 30 00 2204 29 39

PROTOKOL č. 6
o vzájomnej pomoci v otázkach colníctva

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu sa rozumie

a) „colným zákonodarstvom“ ustanovenie uplatňované na území zmluvných strán upravujúce dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho zaradenie do niektorého iného colného režimu vrátane opatrení o zákaze obmedzenia a kontrole, prijaté uvedenými stranami,

b) „clom“ všetky clá, dane, dávky alebo iné poplatky, ktoré sú vymeriavané a vyberané na území zmluvných strán pri realizácii colného zákonodarstva s výnimkou dávok a poplatkov, ktorých výška je vymedzená sumou zodpovedajúcou približným nákladom za poskytnuté služby,

c) „žiadajúcim orgánom“ príslušný úradný orgán, ktorý bol určený zmluvnou stranou na takýto účel a ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,

d) „žiadaným orgánom“ príslušný úradný orgán, ktorý bol určený zmluvnou stranou na takýto účel a ktorý dostane žiadosť o pomoc v colných otázkach,

e) „deliktom“ akékoľvek porušenie colného zákonodarstva, ako aj pokus o porušenie takého zákonodarstva.

Článok 2

Rozsah

1. Zmluvné strany si navzájom pomôžu spôsobom a za podmienok ustanovených v tomto protokole pri zabezpečovaní správneho realizovania colného zákonodarstva, najmä zabraňovaním, odhaľovaním a skúmaním porušovania tohto zákonodarstva.

2. Pomoc v colných záležitostiach poskytovaná na základe tohto protokolu sa vzťahuje na akýkoľvek úradný orgán zmluvnej strany, ktorý je kompetentný aplikovať tento protokol. Nebude na ujmu pravidiel, ktoré upravujú vzájomnú pomoc v trestných záležitostiach. Nebude sa týkať ani informácií získaných na základe splnomocnenia uskutočneného na žiadosť súdneho orgánu, ibaže by s tým tieto orgány súhlasili.

Článok 3

Pomoc na základe žiadosti

1. Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu žiadaný orgán mu poskytne všetky príslušné informácie, aby mu umožnil zabezpečiť riadne uskutočňovanie colného zákonodarstva vrátane informácií týkajúcich sa zabezpečených alebo plánovaných operácií, ktoré porušujú alebo by porušili také zákonodarstvo.

2. Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu bude ho žiadaný orgán informovať o tom, či tovar vyvezený z územia jednej zo zmluvných strán bol riadne dovezený na územie druhej zmluvnej strany s eventuálnym uvedením colného režimu použitého na tovar.

3. Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu uskutoční žiadaný orgán nevyhnutné kroky na zabezpečenie dozoru nad

a) fyzickými a právnickými osobami, u ktorých existujú závažné dôvody domnievať sa, že porušujú alebo porušili colné zákonodarstvo,

b) pohybmi tovaru, o ktorom je známe, že by mohli spôsobiť podstatné porušenie colného zákonodarstva,

c) dopravnými prostriedkami, pri ktorých existujú závažné dôvody domnievať sa, že boli, sú alebo môžu byť použité pri porušení colného zákonodarstva.

Článok 4

Spontánna pomoc

Zmluvné strany si poskytnú v rámci svojej právomoci vzájomnú pomoc, ak to považujú za potrebné pre správne uplatňovanie colného zákonodarstva, najmä ak získali informáciu týkajúcu sa

– operácií, ktoré porušili, porušujú alebo by mohli porušiť také zákonodarstvo a ktoré môžu byť predmetom záujmu inej zmluvnej strany,

– nových prostriedkov alebo metód použitých pri uskutočňovaní takých operácií,

– tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom závažného porušovania colného zákonodarstva o dovoze, vývoze, tranzite alebo iného colného režimu.

Článok 5

Doručenie/oznámenie

Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu urobí žiadaný orgán v zhode so svojím právnym poriadkom všetky nevyhnutné opatrenia na

– doručenie všetkých dokumentov,

– oznámenie všetkých rozhodnutí patriacich do rozsahu použitia tohto protokolu adresátovi, ktorý býva alebo sídli na jeho území. V takom prípade sa použijú ustanovenia odseku 3 článku 6.

Článok 6

Forma a obsah žiadostí o pomoc

1. Žiadosti podľa tohto protokolu budú vyhotovené písomne. K žiadosti budú pripojené doklady potrebné na vybavenie takých žiadostí. V prípade naliehavosti situácie môže byť prijatá ústna žiadosť, musí byť však bezprostredne potvrdená písomne.

2. Žiadosti podľa odseku l tohto článku budú obsahovať tieto informácie:

a) orgán, ktorý podáva žiadosť,

b) požadované opatrenia,

c) predmet a dôvod žiadosti,

d) príslušné zákony, pravidlá, predpisy a iné právne normy,

e) čo najpresnejšie a najobsiahlejšie údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktorých sa vyšetrovanie týka,

f) prehľad príslušných skutočností okrem prípadov, ktorých sa týka článok 5.

3. Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku žiadaného orgánu alebo v jazyku prijateľnom pre taký orgán.

4. Ak žiadosť nespĺňa formálne požiadavky, môže sa vyžiadať jej oprava alebo doplnenie, môžu sa však uskutočniť aj preventívne opatrenia.

Článok 7

Vybavovanie žiadostí

1. Aby bolo vyhovené žiadosti o pomoc, žiadaný orgán, alebo ak nemôže konať sám, úradný orgán, ktorému tento orgán žiadosť odovzdal, bude v rámci svojej právomoci a dosiahnuteľných prostriedkov pri poskytovaní vlastných informácií, pri uskutočňovaní vhodných vyšetrovaní alebo pri zariaďovaní, aby tieto boli uskutočnené, postupovať tak, akoby konal sám od seba alebo na žiadosť iných orgánov tej istej zmluvnej strany.

2. Žiadosti o pomoc budú vybavované v súlade so zákonmi, pravidlami, predpismi alebo s inými právnymi normami žiadanej zmluvnej strany.

3. Náležite splnomocnení úradníci jednej zmluvnej strany môžu so súhlasom druhej zmluvnej strany a za podmienok stanovených touto stranou získať od úradov žiadaného orgánu alebo od iného orgánu, za ktorý je žiadaný orgán zodpovedný, informácie týkajúce sa porušenia colného zákonodarstva, ktoré žiadajúci orgán potrebuje na účely tohto protokolu.

4. Úradníci jednej zmluvnej strany môžu byť so súhlasom druhej zmluvnej strany prítomní pri vyšetrovaní vedenom na ich území.

Článok 8

Forma, akou má byť informácia oznámená

1. Žiadaný orgán oznámi žiadajúcemu orgánu výsledky vyšetrovania vo forme dokumentov, overených kópií dokumentov, správ a pod.

2. Dokumenty uvedené v odseku l môžu byť nahradené informáciou zhotovenou prostredníctvom výpočtovej techniky, spracovanou v akejkoľvek forme na ten istý účel.

Článok 9

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Zmluvné strany môžu odmietnuť poskytnutie pomoci podľa tohto protokolu, ak by to

a) mohlo byť na prekážku suverenite, verejného poriadku, bezpečnosti alebo iných závažných záujmov, alebo

b) malo vplyv na menové alebo daňové predpisy, nie však na predpisy týkajúce sa ciel, alebo

c) porušilo priemyselné, obchodné alebo služobné tajomstvo.

2. Ak žiadajúci orgán žiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť, ak by bol o ňu požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Potom žiadaný orgán rozhodne, ako na takú žiadosť odpovie.

3. Ak bola žiadosť odopretá alebo zamietnutá, musí byť rozhodnutie o tom spolu s odôvodnením oznámené žiadajúcemu orgánu bez meškania.

Článok 10

Povinnosť utajenia

1. Každá informácia oznámená v akejkoľvek forme podľa tohto protokolu bude utajená. Bude sa na ňu vzťahovať predpis o utajovaní skutočností a bude chránená podľa príslušných zákonov platných v zmluvnej krajine, ktorá ju získala, a podľa zodpovedajúcich predpisov týkajúcich sa orgánov Spoločenstva.

2. Menné údaje nebudú odovzdané, ak bude závažný dôvod domnievať sa, že odovzdanie alebo použitie odovzdaných údajov by odporovalo základnému právnemu princípu jednej zo zmluvných strán, a najmä v takom prípade, ak by dotknutá strana utrpela škodu. Strana, ktorá informáciu získala, bude informovať stranu, ktorá informáciu poskytla, a to na jej žiadosť, o spôsobe použitia dodaných informácií a o získaných výsledkoch.

3. Menné údaje môžu byť odovzdané len colným orgánom, prípadne na súdne účely, na účely verejnej žaloby a súdnym orgánom. Ostatné osoby a orgány môžu získať také informácie len na základe predbežného súhlasu strany, ktorá ju poskytla.

4. Strana poskytujúca informácie si overí správnosť odovzdaných informácií. Len čo zistí, že poskytnuté informácie boli nesprávne alebo majú byť zrušené, bude o tom strana, ktorá ich získala, bez meškania vyrozumená. Naposledy uvedená strana bude povinná uskutočniť ich úpravy alebo vyradenie.

5. S výnimkou prípadov, v ktorých prevláda verejný záujem, môže príslušná osoba získať na žiadosť informácie o uchovávaných údajoch a dôvodoch ich uchovávania.

Článok 11

Použitie informácií

1. Získané informácie budú použité len na účely tohto protokolu a na iné účely môžu byť použité v každej zmluvnej krajine len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu úradného orgánu, ktorý ich poskytol a budú podliehať všetkým obmedzeniam určeným týmto orgánom. Tieto opatrenia sa nepoužijú na informácie týkajúce sa deliktov v oblasti omamných a psychotropných látok. Také informácie môžu byť odovzdané iným orgánom priamo zúčastneným v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými látkami za podmienok uvedených v článku 2.

2. Odsek 1 nebude brániť použitiu informácií v akomkoľvek súdnom alebo úradnom konaní vedenom neskôr pre nerešpektovanie colného zákonodarstva.

3. Zmluvné strany môžu vo svojich svedeckých výpovediach, protokoloch a zápisniciach, ako aj v konaní a žalobách podaných súdom použiť získané informácie a dokumenty ako dôkaz v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 12

Experti a svedkovia

Úradník žiadaného orgánu môže byť splnomocnený v rozsahu poskytnutého splnomocnenia vystúpiť ako expert alebo svedok v súdnom alebo úradnom konaní týkajúcom sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje tento protokol a ktoré sú v súdnej právomoci inej zmluvnej strany, a predložiť také predmety, dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť potrebné pre konanie. Žiadosť o vystúpenie musí výslovne uvádzať, o akú záležitosť a o akú hodnosť alebo kvalifikáciu úradníka ide.

Článok 13

Náklady na pomoc

Zmluvné strany upustia od všetkých nárokov voči ktorejkoľvek druhej strane na úhradu nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu s výnimkou nákladov na expertov, svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nepatria do verejných služieb, ak je to vhodné.

Článok 14

Vykonávanie

1. Vykonávaním tohto protokolu budú poverené ústredné colné orgány Slovenskej republiky na jednej strane a príslušné orgány Komisie na strane druhej. Tieto orgány budú rozhodovať o všetkých praktických opatreniach a úpravách nevyhnutných na jeho plnenie, pričom budú brať do úvahy pravidlá ochrany údajov. Môžu odporúčať príslušným orgánom doplnky, o ktorých sa domnievajú, že by mali byť do tohto protokolu zapracované.

2. Zmluvné strany budú navzájom konzultovať a následne sa informovať o podrobných spôsoboch vykonávania tohto protokolu, ktoré sa prijímajú na základe tohto článku.

Článok 15

Doplnenie

1. Tento protokol bude dopĺňať iné dohody o vzájomnej pomoci, ktoré boli alebo budú uzavreté medzi jednotlivými alebo niekoľkými členskými krajinami Európskych spoločenstiev a Slovenskou republikou a nebude brániť ich plneniu. Nebude brániť širšej vzájomnej pomoci, ktorá sa bude poskytovať v rámci týchto dohôd.

2. S výnimkou článku 11 nebránia takéto dohody uskutočňovaniu opatrení Spoločenstiev, ktorými sa riadi oznamovanie akýchkoľvek získaných informácií v colných otázkach medzi príslušnými úradmi Komisie a colnými orgánmi členských krajín, ktoré by mohli Spoločenstvá zaujímať.

PROTOKOL č. 7
o obchodných výhodách s ročnými limitmi

Zmluvné strany súhlasia s tým, že ak Dohoda nadobudne platnosť po 1. januári ktoréhokoľvek roku, akékoľvek obchodné výhody poskytované v rámci ročných kvantitatívnych limitov budú alikvotne upravené vo vzťahu k výrobkom dovážaným počas roka do Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami protokolu č. 4 Dočasnej dohody podpísanej medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou 16. decembra 1991, pozmeneného dodatkovými protokolmi podpísanými medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou a Spoločenstvom a Českou republikou.

PROTOKOL č. 8
o nástupníctve Slovenskej republiky v súvislosti s výmenou listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou týkajúcich sa tranzitu a pozemnej dopravnej infraštruktúry

Keďže bola 16. decembra 1991 podpísaná Európska dohoda a Dočasná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a jeho členskými štátmi na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na strane druhej, prebehla výmena listov, ktoré boli podpísané medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou v takej forme, aká je v prílohe,

keďže bola výmena listov doplnená výmenou listov podpísaných 19. februára 1992 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, ktoré sú v prílohe,

keďže Slovenská republika deklarovala v liste z 15. decembra 1992 predsedovi Komisie Európskych spoločenstiev, že „preberá na seba všetky záväzky vyplývajúce zo všetkých dohôd medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskymi spoločenstvami“,

keďže sa stala Slovenská republika od 1. januára l993 nástupníckym štátom po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,

keďže sa Slovenská republika zaväzuje nezhoršovať podmienky územného tranzitu v porovnaní so stavom, aký prevažoval v období výmeny listov v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,

Slovenská republika a Spoločenstvo sa dohodli takto:

Článok 1

Spoločenstvo na jednej strane a Slovenská republika na strane druhej preberajú všetky práva a záväzky Spoločenstva na jednej strane a bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na strane druhej, ktoré sú obsiahnuté vo vzájomne vymenených listoch.

Článok 2

Slovenská republika sa podoberá vydať také množstvo povolení, aké sa uvádza vo vymenených listoch týkajúcich sa uvedeného tranzitu. Povolenia budú platné (od r. 1994) len na území Slovenskej republiky. Slovenská republika bude pravidelne vydávať povolenia držiteľom povolenia vydaného Českou republikou, ako to bolo dohodnuté vo vymenených listoch, pričom ich počet bude limitovaný maximálnym počtom, s ktorým sa ráta v uvedených listoch.

Článok 3

Výška administratívnych poplatkov, daní a iných možných poplatkov uvalených Slovenskou republikou na zdaniteľné povolenia na základe uvedených vymenených listov nepresiahne sumu 9 250 slovenských korún.

Článok 4

Slovenská republika vyhlasuje, že na zabránenie vzniku menej priaznivých podmienok na tranzit prepravcov Spoločenstva ako boli tie, ktoré prevládali v čase uvedených vymenených listov, prijme všetky možné opatrenia, aby zabránila neželateľnému zdržovaniu prepravcov Spoločenstva v dôsledku kontrol na hraniciach medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Příloha 35

Príloha I

VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou týkajúcich sa tranzitu

A. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Pane,

počas rokovaní o Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (ČSFR) sa dosiahla táto dohoda:

1. Strany Európskej dohody neprijmú nijaké opatrenia, ktoré by boli na ujmu vzniknutému stavu v dôsledku používania existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Spoločenstva a ČSFR.

2. Najmä v rámci globálneho riešenia problémov tranzitu cez ČSFR pre tie členské štáty Spoločenstva, ktorých sa to priamo dotýka, ČSFR zaručuje 2 000 dodatočných zdaniteľných povolení v roku 1991 nad existujúcu kvótu zaručenú na základe bilaterálnych dohôd na rok 1991. Ďalej ČSFR poskytne v rokoch 1992, l993 a l994 povolenia ako dodatok k existujúcej kvóte určenej bilaterálnymi dohodami z roku 1991 vrátane už spomínaných 2 000 povolení takýmto spôsobom:

  1992 1993 1994 
nezdanené 1 300 1 300 1 440 1)
zdaniteľné 1 000 1 000 1 332 1)
tretia krajina 
kombinovaná doprava 4 000 4 000 4 680 2)

Povolenia týkajúce sa kombinovanej dopravy by mali využívať nákladné autá, ktoré prechádzajú cez územie ČSFR po železnici vo forme „pohyblivých ciest“, za predpokladu, že náklady a čas vynaložené na tento druh dopravy budú porovnateľné s tými, ktoré sa týkajú zdaniteľnej cestnej tranzitnej prevádzky. Pre tie povolenia, ktoré nezodpovedajú týmto požiadavkám, vydá ČSFR zdaniteľné tranzitné povolenia. Všetky uvedené tranzitné povolenia majú charakter jednej cesty tam a späť.

V roku 1995 a v nasledujúcich rokoch, kým nenadobudne účinnosť bilaterálna zmluva o doprave medzi Spoločenstvom a ČSFR, ČSFR zvýši počet nezdaňovaných povolení a zdaniteľných povolení na kombinovanú dopravu s tou istou výškou poplatkov ako v roku 1994.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Európskeho hospodárskeho spoločenstva s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

B. List Spoločenstva

Pane,

mám česť potvrdiť Vám príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:

„Počas rokovaní o Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (ČSFR) sa dosiahla táto dohoda:

1. Strany Európskej dohody neprijmú nijaké opatrenia, ktoré by boli na ujmu stavu vzniknutému v dôsledku používania existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Spoločenstva a ČSFR.

2. Najmä v rámci globálneho riešenia problémov tranzitu cez ČSFR pre tie členské štáty Spoločenstva, ktorých sa to priamo dotýka, ČSFR zaručuje 2 000 dodatočných zdaniteľných povolení v roku 1991 nad existujúcu kvótu zaručenú na základe bilaterálnych dohôd na rok 1991. Ďalej ČSFR poskytne v rokoch 1992, 1993 a 1994 povolenia ako dodatok k existujúcej kvóte určenej bilaterálnymi dohodami z roku 1991 vrátane už spomínaných 2 000 povolení takýmto spôsobom:

  1992 1993 1994 
nezdanené 1 300 1 300 1 440 1)
zdaniteľné 1 000 1 000 1 332 1)
tretia krajina 
kombinovaná doprava 4 000 4 000 4 680 2)

Povolenia týkajúce sa kombinovanej dopravy by mali využívať nákladné autá, ktoré prechádzajú cez územie ČSFR po železnici vo forme „pohyblivých ciest", za predpokladu, že náklady a čas vynaložené na tento druh dopravy budú porovnateľné s tými, ktoré sa týkajú zdaniteľnej cestnej tranzitnej prevádzky. Pre tie povolenia, ktoré nezodpovedajú týmto požiadavkám, vydá ČSFR zdaniteľné tranzitné povolenia. Všetky uvedené tranzitné povolenia majú charakter jednej cesty tam a späť.

V roku l995 a v nasledujúcich rokoch, kým nenadobudne účinnosť bilaterálna zmluva o doprave medzi Spoločenstvom a ČSFR, ČSFR zvýši počet nezdaňovaných povolení a zdaniteľných povolení na kombinovanú dopravu s tou istou výškou poplatkov ako v roku l994.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Európskeho hospodárskeho spoločenstva s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.“

Mám česť potvrdiť Vám súhlas Európskeho hospodárskeho spoločenstva s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou týkajúcich sa pozemnej dopravnej infraštruktúry

A. List Spoločenstva

Pane,

mám česť potvrdiť Vám stanovisko Európskeho spoločenstva vyjadrené počas rokovaní o Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Slovenskou republikou s tým, že Spoločenstvo v rámci finančných mechanizmov zabezpečovaných na základe Dohody bude vhodným spôsobom financovať zlepšenie pozemnej dopravnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Slovenskej republiky s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Slovenskej republiky

Pane,

mám česť potvrdiť Vám príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:

„Mám česť potvrdiť Vám stanovisko Európskeho spoločenstva vyjadrené počas rokovaní o Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Slovenskou republikou s tým, že Spoločenstvo v rámci finančných mechanizmov zabezpečovaných na základe Dohody bude vhodným spôsobom financovať zlepšenie pozemnej dopravnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Slovenskej republiky s obsahom tohto listu.“

Mám česť Vám potvrdiť, že naša vláda súhlasí s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za vládu Slovenskej republiky

Příloha 36

Príloha II

DOHODA
vo forme výmeny listov dopĺňajúca výmenu listov medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou týkajúcich sa tranzitu, podpísaných 16. decembra 1991 v Bruseli

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

pri príležitosti podpísania Európskej dohody zo 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami, ich členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym združením uhlia a ocele na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na strane druhej boli podpísané dohody o tranzite vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Európska dohoda ešte nenadobudla platnosť. Dočasná dohoda nadobudla platnosť 1. marca l992.

Od podpísania uvedených listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdaniteľné tranzitné povolenia. Toto rozhodnutie malo za následok úpravu týkajúcu sa tranzitu, ku ktorej sa dospelo v decembri, a zmluvné strany považujú v súčasnosti za nutné zmeniť príslušné ustanovenia v uvedených listoch podpísaných 16. decembra 1991 prostredníctvom výmeny listov.

Preto navrhujem, aby uvedené listy podpísané 16. decembra 1991 boli pozmenené takto:

V odseku 2 má byť po prvej vete v prvom pododseku vložená táto veta: „Poplatok za zdaniteľné povolenie je 18 500 korún československých.“

Nasledujúci pododsek sa má pripojiť k druhému pododseku odseku 2: „Obe zmluvné strany súhlasia, že v prípade, ak tranzitná situácia na teritóriu bývalej Juhoslávie nebude normalizovaná, do konca roka spoločnými silami preskúmajú možnosti týkajúce sa uvedených opatrení. Zmeny v uvedených ustanoveniach sa môžu uskutočniť medzi zmluvnými stranami.“

Ak je pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku predchádzajúci návrh prijateľný, mám česť Vám navrhnúť, aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie slúžil ako zmena textu uvedených listov podpísaných 16. decembra 1991.

Túto Dohodu týmto schvaľujú zmluvné strany v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne účinnosť prvý deň po tom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku sú zavŕšené. To platí od 15. marca l992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Vážený pane,

mám česť potvrdiť Vám príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:

„Pri príležitosti podpísania Európskej dohody zo 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami, ich členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym združením uhlia a ocele na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na strane druhej boli podpísané dohody o tranzite vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Európska dohoda ešte nenadobudla platnosť. Dočasná dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1992.

Od podpísania uvedených listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdaniteľné tranzitné povolenia. Toto rozhodnutie malo za následok úpravu týkajúcu sa tranzitu, ku ktorej sa dospelo v decembri, a zmluvné strany považujú v súčasnosti za nutné zmeniť príslušné ustanovenia v uvedených listoch podpísaných 16. decembra 1991 prostredníctvom výmeny listov.

Preto navrhujem, aby uvedené listy podpísané 16. decembra 1991 boli pozmenené takto:

V odseku 2 má byť po prvej vete v prvom pododseku vložená táto veta: ,Poplatok za zdaniteľné povolenie je 18 500 korún československých.'

Nasledujúci pododsek sa má pripojiť k druhému pododseku odseku 2: ,Obe zmluvné strany súhlasia, že v prípade, ak tranzitná situácia na teritóriu bývalej Juhoslávie nebude normalizovaná, do konca roka spoločnými silami preskúmajú možnosti týkajúce sa uvedených opatrení. Zmeny v uvedených ustanoveniach sa môžu uskutočniť medzi zmluvnými stranami.'

Ak je pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku predchádzajúci návrh prijateľný, mám česť Vám navrhnúť, aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie slúžil ako zmena textu uvedených listov podpísaných 16. decembra 1991.

Túto Dohodu týmto schvaľujú zmluvné strany v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne účinnosť prvý deň po tom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku sú zavŕšené. To platí od 15. marca 1992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom tohto listu.“

Mám česť Vám potvrdiť, že moja vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku

DOHODA
vo forme výmeny listov nahrádzajúca výmenu listov medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou týkajúcich sa pozemnej dopravnej infraštruktúry, podpísaných 16. decembra 1991 v Bruseli

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

pri príležitosti podpísania Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom 16. decembra 1991 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na strane druhej bola podpísaná Dohoda o pozemnej dopravnej infraštruktúre vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Dočasná dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1992.

Od podpísania Dohody formou výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdaniteľné tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli prijaté v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné uzavrieť dohodu prostredníctvom tejto výmeny listov s cieľom novelizovať zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov 16. decembra 1991.

Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmto textom:

„Mám česť Vám týmto potvrdiť, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so životným prostredím, ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v rámci svojich finančných mechanizmov bude podľa potreby poskytovať financie na zdokonalenie pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej infraštruktúre vyrovnať sa so zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že v kontexte existujúcej Dohody o obchode a spolupráci treba hľadať možné spôsoby a prostriedky prispievajúce k zlepšeniu takej infraštruktúry v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zreteľom na hraničné priechody a priľahlé oblasti, kombinovanú dopravu, tranzitné diaľnice, dopravu vodnými cestami a na environmentálne aspekty bez ohľadu na hodnotenie projektov podľa existujúcich postupov.

Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o prípadnej finančnej pomoci Spoločenstva.

Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ďalšie znižovanie počtu zdaniteľných povolení pre prepravcov Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.“

Ak je uvedené prijateľné pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám česť Vám navrhnúť, aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu listov podpísaných 16. decembra 1991.

Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň po tom, čo si zmluvné strany oznámia, že postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude platiť od 15. marca 1992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Vážený pane,

mám česť potvrdiť príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:

„Pri príležitosti podpísania Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom 16. decembra 1991 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na strane druhej bola podpísaná Dohoda o pozemnej dopravnej infraštruktúre vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Dočasná dohoda nadobudla platnosť 1. marca l992.

Od podpísania Dohody formou výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdaniteľné tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli prijaté v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné uzavrieť dohodu prostredníctvom tejto výmeny listov s cieľom novelizovať zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov 16. decembra 1991.

Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmto textom:

,Mám česť Vám týmto potvrdiť, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so životným prostredím, ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v rámci svojich finančných mechanizmov bude podľa potreby poskytovať financie na zdokonalenie pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej infraštruktúre vyrovnať sa so zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že v kontexte existujúcej Dohody o obchode a spolupráci treba hľadať možné spôsoby a prostriedky prispievajúce k zlepšeniu takej infraštruktúry v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zreteľom na hraničné priechody a priľahlé oblasti, kombinovanú dopravu, tranzitné diaľnice, dopravu vodnými cestami a na environmentálne aspekty bez ohľadu na hodnotenie projektov podľa existujúcich postupov.

Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o prípadnej finančnej pomoci Spoločenstva.

Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ďalšie znižovanie počtu zdaniteľných povolení pre prepravcov Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.'

Ak je uvedené prijateľné pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám česť Vám navrhnúť, aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu listov podpísaných 16. decembra 1991.

Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude platiť od 15. marca l992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom tohto listu.“

Mám česť potvrdiť Vám súhlas našej vlády s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku

DOHODA
vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou nahrádzajúca výmenu listov o pozemnej dopravnej infraštruktúre, podpísaných 16. decembra 1991 v Bruseli

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

pri príležitosti podpísania Európskej dohody 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami a ich členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou bola podpísaná Dohoda vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom týkajúca sa pozemnej dopravnej infraštruktúry. Európska dohoda ešte nenadobudla platnosť.

Od podpísania výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdaniteľné tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli prijaté v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné uzavrieť dohodu prostredníctvom tejto výmeny listov s cieľom novelizovať zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov zo 16. decembra 1991.

Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmto textom:

„Mám česť Vám týmto potvrdiť, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so životným prostredím, ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v rámci svojich finančných mechanizmov podľa potreby bude poskytovať financie na zdokonalenie pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej infraštruktúre vyrovnať sa so zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že na základe tejto výmeny listov a s odkazom na článok 81 Európskej dohody budú hľadať možné spôsoby a prostriedky, ktorými by prispeli k zdokonaleniu takej infraštruktúry v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zreteľom na hraničné priechody a priľahlé oblasti, kombinovanú dopravu, tranzitné diaľnice, dopravu vodnými cestami a na environmentálne aspekty bez ohľadu na hodnotenie projektov podľa existujúcich postupov.

Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o prípadnej finančnej pomoci Spoločenstva.

Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ďalšie znižovanie počtu zdaniteľných povolení pre prepravcov Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.“

Ak je uvedené prijateľné pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám česť Vám navrhnúť, aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu listov podpísaných 16. decembra 1991.

Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude platiť od 15. marca l992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Vážený pane,

mám česť potvrdiť príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:

„Pri príležitosti podpísania Európskej dohody 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami a ich členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou bola podpísaná Dohoda vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom týkajúca sa pozemnej dopravnej infraštruktúry. Európska dohoda ešte nenadobudla platnosť.

Od podpísania výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdaniteľné tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli prijaté v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné uzavrieť dohodu prostredníctvom tejto výmeny listov s cieľom novelizovať zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov zo 16. decembra 1991.

Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmtom textom:

,Mám česť Vám týmto potvrdiť, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so životným prostredím, ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v rámci svojich finančných mechanizmov podľa potreby bude poskytovať financie na zdokonalenie pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej infraštruktúre vyrovnať sa so zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že na základe tejto výmeny listov a s odkazom na článok 81 Európskej dohody budú hľadať možné spôsoby a prostriedky, ktorými by prispeli k zdokonaleniu takej infraštruktúry v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zreteľom na hraničné priechody a priľahlé oblasti, kombinovanú dopravu, tranzitné diaľnice, dopravu vodnými cestami a na environmentálne aspekty bez ohľadu na hodnotenie projektov podľa existujúcich postupov.

Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o prípadnej finančnej pomoci Spoločenstva.

Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ďalšie znižovanie počtu zdaniteľných povolení pre prepravcov Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.'

Ak je uvedené prijateľné pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám česť Vám navrhnúť, aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu listov podpísaných 16. decembra 1991.

Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude platiť od 15. marca l992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom tohto listu.“

Mám česť potvrdiť Vám súhlas našej vlády s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku

Informácia o nadobudnutí platnosti pozmenených dohôd
o tranzite medzi Maďarskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou

Dohody vo forme výmeny listov medzi Maďarskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou pozmeňujúce alebo nahrádzajúce výmeny listov zo 16. decembra 19911) o tranzitnej a cestnej infraštruktúre, ktoré sa Rada rozhodla uzavrieť 7. decembra 1992, nadobudli platnosť 10. decembra 1992, pričom oficiálne oznámenie o skončení procedúr požadovaných na tento účel bolo predložené 9. decembra 1992.

ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnenec SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na strane jednej

a

splnomocnenci

BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,

DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,

SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

GRÉCKEJ REPUBLIKY,

ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,

FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

ÍRSKA,

TALIANSKEJ REPUBLIKY,

LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA,

HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo, Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo uhlia a ocele a Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ďalej len „členské štáty“) a

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU (ďalej len „Spoločenstvo“)

na strane druhej,

ktorí sa stretli v Luxemburgu štvrtého októbra roku tisíc deväťsto deväťdesiattri na podpis Európskej dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej („Európska dohoda“),

prijali Európsku dohodu a tieto protokoly:

PROTOKOL č. 1 O TEXTILNÝCH A ODEVNÝCH VÝROBKOCH
PROTOKOL č. 2 O VÝROBKOCH UVEDENÝCH V ZMLUVE ZAKLADAJÚCEJ EURÓPSKE SPOLOČENSTVO
&nbsp UHLIA A OCELE (ESUO)
PROTOKOL č. 3 O OBCHODE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM (SPO-
&nbsp LOČENSTVO) SO SPRACOVANÝMI POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI NEZAHRNUTÝMI
&nbsp DO PRÍLOHY II ZMLUVY O EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM SPOLOČENSTVE
PROTOKOL č. 4 TÝKAJÚCI SA DEFINÍCIE KONCEPCIE „VÝROBKOV S PÔVODOM" A METÓD ADMINIS-
&nbsp TRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE
PROTOKOL č. 5 O OSOBITNÝCH USTANOVENIACH TÝKAJÚCICH SA OBCHODU MEDZI SLOVENSKOU RE-
&nbsp PUBLIKOU A ŠPANIELSKOM A PORTUGALSKOM
PROTOKOL č. 6 O VZÁJOMNEJ POMOCI V OTÁZKACH COLNÍCTVA
PROTOKOL č. 7 O OBCHODNÝCH VÝHODÁCH S ROČNÝMI LIMITMI
PROTOKOL č. 8 O NÁSTUPNÍCTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SÚVISLOSTI S VÝMENOU LISTOV MEDZI
&nbsp EURÓPSKYM HOSPODÁRSKYM SPOLOČENSTVOM (SPOLOČENSTVO) A ČESKOU A SLO-
&nbsp VENSKOU FEDERATÍVNOU REPUBLIKOU TÝKAJÚCICH SA TRANZITU A POZEMNEJ
&nbsp DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva a splnomocnenec Slovenskej republiky prijali texty spoločných vyhlásení uvedených ďalej a pripojených k tomuto Záverečnému aktu:

Spoločné vyhlásenie k článku 8 ods. 4 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 38 ods. 1 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 38 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 39 Dohody

Spoločné vyhlásenie ku kapitole II oddielu IV Dohody

Spoločné vyhlásenie ku kapitole III oddielu IV Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 57 ods. 3 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 59 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 60 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 64 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 67 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 109 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 117 ods. 2 Dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 5 Protokolu č. 6

Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva a splnomocnenec Slovenskej republiky vzali na vedomie aj tieto výmeny listov pripojených k tomuto Záverečnému aktu:

Výmenu listov týkajúcich sa určitých úprav obchodu so živým hovädzím dobytkom

Výmenu listov týkajúcich sa článku 68 Dohody

Výmenu listov týkajúcich sa špecifikácie oblastí spoločného záujmu vhodných na finančnú pomoc

Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva a splnomocnenec Slovenskej republiky vzali na vedomie aj vyhlásenie francúzskej vlády pripojené k tomuto Záverečnému aktu:

Vyhlásenie francúzskej vlády o jej zámorských krajinách a územiach

Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva a splnomocnenec Slovenskej republiky vzali na vedomie vyhlásenia uvedené ďalej a pripojené k tomuto Záverečnému aktu:

Vyhlásenie Spoločenstva k článkom 6 a 117 Dohody

Vyhlásenie Spoločenstva ku kapitole I oddielu IV Dohody

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 8 ods. 4 Protokolu č. 2 o výrobkoch ESUO

Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva vzali na vedomie vyhlásenie uvedené ďalej a pripojené k tomuto Záverečnému aktu:

List vlády Slovenskej republiky Spoločenstvu týkajúci sa Protokolu č. 2

Dané v Luxemburgu štvrtého októbra tisíc deväťsto deväťdesiattri.

Za Slovenskú republiku:

Mečiar Vladimír v. r.

Za Belgické kráľovstvo:

Robert Urbain v. r.

Za Dánske kráľovstvo:

Niels Helveg Petersen v. r.

Za Spolkovú republiku Nemecko:

Klaus Kinkel v. r.

Za Grécku republiku:

Michel Papakonstantinou v. r.

Za Španielske kráľovstvo:

Javier Solana v. r.

Za Francúzsku republiku:

Alain Juppé v. r.

Za Írsko:

Dick Spring v. r.

Za Taliansku republiku:

Paolo Baratta v. r.

Za Luxemburské veľkovojvodstvo:

Jacques Poos v. r.

Za Portugalskú republiku:

José Manuel Durao Barroso v. r.

Za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

David Heathcoat-Amory v. r.

Za Radu a Komisiu Európskych spoločenstiev:

Willy Claes v. r.

Sir Leon Brittan v. r.

Hans van den Broek v. r.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

1. Článok 8 ods. 4

Spoločenstvo a Slovenská republika potvrdzujú, že tam, kde k zníženiu ciel dochádza prostredníctvom zrušenia ciel na určité časové obdobie, tieto znížené clá nahradia základné clá len na čas takého zrušenia a že kedykoľvek dôjde k čiastočnému zrušeniu ciel, bude zachovaný preferenčný rozdiel medzi zmluvnými stranami.

2. Článok 38 ods. 1

Pojem „podmienky a spôsoby použiteľné v jednotlivých členských štátoch“ zahŕňajú podľa potreby aj pravidlá Spoločenstva.

3. Článok 38

Pojem „deti“ sa vymedzuje v súlade s vnútroštátnymi legislatívnymi predpismi príslušnej hostiteľskej krajiny.

4. Článok 39

Pojem „členovia ich rodín“ sa vymedzuje v súlade s vnútroštátnymi legislatívnymi predpismi hostiteľskej krajiny.

5. Kapitola II oddielu IV

Bez obmedzenia ustanovení kapitoly IV oddielu IV zmluvné strany súhlasia s tým, že zaobchádzanie s občanmi alebo s podnikmi jednej zmluvnej strany sa bude považovať za menej priaznivé než to, ktoré sa poskytuje občanom a podnikom druhej zmluvnej strany, ak je takéto zaobchádzanie buď formálne, alebo v skutočnosti menej priaznivé než to, ktoré sa poskytuje občanom a podnikom druhej zmluvnej strany.

6. Kapitola III oddielu IV

Zmluvné strany sa budú snažiť dosahovať vzájomne uspokojivý výsledok počas súčasných rokovaní o službách prebiehajúcich v rámci Uruguajského kola.

7. Článok 57 ods. 3

Zmluvné strany vyhlasujú, že dohody uvedené v článku 57 ods. 3 by mali viesť k čo najväčšiemu rozšíreniu dopravných predpisov a dopravnej politiky vykonávaných v Spoločenstve a v členských štátoch na vzťahy medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou v oblasti dopravy.

8. Článok 59

Skutočnosť, že sa požadujú víza pre fyzické osoby niektorých zmluvných strán a nepožadujú sa pre fyzické osoby iných strán, nebude sa považovať za skutočnosť, ktorá porušuje alebo poškodzuje výhody v zmysle osobitného záväzku.

9. Článok 60

Kedykoľvek bude Asociačná rada vyzvaná prijať opatrenia na ďalšiu liberalizáciu týkajúcu sa oblasti služieb alebo osôb, Rada zároveň určí, vo vzťahu ku ktorým transakciám súvisiacim s takými opatreniami majú sa platby povoľovať vo voľne vymeniteľnej mene.

10. Článok 64

Zmluvné strany nebudú nenáležite používať ustanovenia o služobnom tajomstve s cieľom zabrániť úniku informácií v oblasti hospodárskej súťaže.

11. Článok 67

Zmluvné strany súhlasia s tým, že na účely Dohody o pridružení bude mať „duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo“ podobný význam ako v článku 36 Zmluvy o EHS a že jeho obsahom je najmä ochrana autorských a s nimi súvisiacich práv, ochrana patentov, priemyselných návrhov, obchodných známok a známok v oblasti služieb, topografie integrovaných obvodov, softwaru, zemepisných označení, ako aj ochrana proti neregulárnej hospodárskej súťaži a ochrana neuverejnených informácií týkajúcich sa know-how.

12. Článok 109

Strany sa zhodujú v tom, že v súlade s článkom 109 Dohody Asociačná rada posúdi vytvorenie poradného mechanizmu zloženého z členov Hospodárskeho a sociálneho výboru Spoločenstva, ako aj zo zodpovedajúcich partnerov zo Slovenskej republiky.

13. Článok 117 ods. 2

Zmluvné strany Dohody

na účely jej správnej interpretácie a praktickej aplikácie súhlasia s tým, že výraz „v prípade osobitnej naliehavosti“ uvedený v článku 117 Dohody znamená prípad materiálneho porušenia Dohody jednou zo zmluvných strán. Materiálne porušenie Dohody znamená

a) vypovedanie Dohody nesankcionované všeobecnými pravidlami medzinárodného práva alebo

b) porušenie podstatných prvkov Dohody, predovšetkým jej článku 6.

14. Článok 5 Protokolu č. 6

Zmluvné strany zdôrazňujú, že ich vlastné legislatívne predpisy uvedené v článku 5 Protokolu č. 6 môžu zahŕňať podľa potreby medzinárodný zmluvne uzavretý záväzok, akým je Dohovor o právnych a mimoprávnych dokumentoch v občianskych alebo komerčných záležitostiach pri službe v zahraničí uzavretý v Haagu 15. novembra 1965.

VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou týkajúcich sa určitých úprav obchodu so živým hovädzím dobytkom

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

mám česť odvolať sa na rokovania týkajúce sa obchodných úprav na určité poľnohospodárske výrobky medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou, ku ktorým došlo v rámci rokovaní o Dohode o pridružení.

Týmto potvrdzujem, že Spoločenstvo prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečilo pre Slovenskú republiku úplný prístup k režimu dovozu týkajúceho sa živého hovädzieho dobytka podľa článku 13 Nariadenia Rady č. 805/68 za tých istých podmienok ako pre Poľsko, Maďarsko a Českú republiku od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mohli potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Slovenskej republiky

Vážený pane,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu dnešného dátumu tohto znenia:

„Mám česť odvolať sa na rokovania týkajúce sa obchodných úprav na určité poľnohospodárske výrobky medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou, ku ktorým došlo v rámci rokovaní o Dohode o pridružení.

Týmto potvrdzujem, že Spoločenstvo prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečilo pre Slovenskú republiku úplný prístup k režimu dovozu týkajúceho sa živého hovädzieho dobytka podľa článku 13 Nariadenia Rady č. 805/68 za tých istých podmienok ako pre Poľsko, Maďarsko a Českú republiku od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mohli potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s obsahom tohto listu.“

Mám česť Vás ubezpečiť, že moja vláda súhlasí s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za vládu Slovenskej republiky

VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou týkajúcich sa článku 68

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

mám česť odvolať sa na rokovania týkajúce sa článku 68 Európskej dohody.

Týmto potvrdzujem, že pokiaľ ide o ustanovenia článku 68 Európskej dohody, prístup k verejnému obstarávaniu v Slovenskej republike podnikom Spoločenstva pri nadobudnutí platnosti tejto Dohody sa bude podľa článku 68 vzťahovať na podniky Spoločenstva etablované v Slovenskej republike vo forme prevádzkových jednotiek, ako je to uvedené v článku 45, a vo formách uvedených v článku 55. Bez ohľadu na ustanovenia článku 68 budú mať podniky Spoločenstva etablované v Slovenskej republike vo forme pobočiek a zastúpení, ako je to uvedené v článku 45, prístup k verejnému obstarávaniu v Slovenskej republike najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 7.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mohli potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Slovenskej republiky

Vážený pane,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu dnešného dátumu tohto znenia:

„Mám česť odvolať sa na rokovania týkajúce sa článku 68 Európskej dohody.

Týmto potvrdzujem, že pokiaľ ide o ustanovenia článku 68 Európskej dohody, prístup k verejnému obstarávaniu v Slovenskej republike podnikom Spoločenstva pri nadobudnutí platnosti tejto Dohody sa bude podľa článku 68 vzťahovať na podniky Spoločenstva etablované v Slovenskej republike vo forme prevádzkových jednotiek, ako je to uvedené v článku 45, a vo formách uvedených v článku 55. Bez ohľadu na ustanovenia článku 68 budú mať podniky Spoločenstva etablované v Slovenskej republike vo forme pobočiek a zastúpení, ako je to uvedené v článku 45, prístup k verejnému obstarávaniu v Slovenskej republike najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 7.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mohli potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s obsahom tohto listu.“

Mám česť Vás ubezpečiť, že moja vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za vládu Slovenskej republiky

VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou týkajúcich sa špecifikácie oblastí spoločného záujmu vhodných na finančnú pomoc

A. List Slovenskej republiky

Vážený pane,

počas rokovaní, ktoré viedli k podpisu Dohody o pridružení medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Slovenskou republikou, sa odsúhlasilo, že finančná pomoc Spoločenstva bude zameraná na účinnú realizáciu hospodárskej a technickej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu, najmä v týchto:

– priemyselná reštrukturalizácia a najmä pri konverzii zbrojárskeho priemyslu,

– harmonizácia technických noriem, postupov pri vystavovaní osvedčení a v colníctve,

– veda, technika a vzdelávanie,

– realizácia programov úspor energie a reštrukturalizácia odvetvia energetiky,

– reštrukturalizácia a modernizácia dopravnej a komunikačnej infraštruktúry,

– regionálny rozvoj a životné prostredie,

– podpora malých a stredne veľkých podnikov,

– poľnohospodárstvo,

– spolupráca v sociálnej oblasti,

– spolupráca v oblasti štatistiky,

– harmonizácia právnych noriem,

– modernizácia infraštruktúry duševného, priemyselného a komerčného vlastníctva,

– bankovníctvo, poisťovníctvo a iné finančné služby.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili Váš súhlas s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za vládu Slovenskej republiky

B. List Spoločenstva

Vážený pane,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu dnešného dátumu tohto znenia:

„Počas rokovaní, ktoré viedli k podpisu Dohody o pridružení medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Slovenskou republikou, sa odsúhlasilo, že finančná pomoc Spoločenstva bude zameraná na účinnú realizáciu hospodárskej a technickej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu, najmä v týchto:

– priemyselná reštrukturalizácia a najmä pri konverzii zbrojárskeho priemyslu,

– harmonizácia technických noriem, postupov pri vystavovaní osvedčení a v colníctve,

– veda, technika a vzdelávanie,

– realizácia programov úspor energie a reštrukturalizácia odvetvia energetiky,

– reštrukturalizácia a modernizácia dopravnej a komunikačnej infraštruktúry,

– regionálny rozvoj a životné prostredie,

– podpora malých a stredne veľkých podnikov,

– poľnohospodárstvo,

– spolupráca v sociálnej oblasti,

– spolupráca v oblasti štatistiky,

– harmonizácia právnych noriem,

– modernizácia infraštruktúry duševného, priemyselného a komerčného vlastníctva,

– bankovníctvo, poisťovníctvo a iné finančné služby.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili Váš súhlas s obsahom tohto listu.“

Mám česť Vám potvrdiť, že Spoločenstvo súhlasí s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIA

Vyhlásenie francúzskej vlády

Francúzsko upozorňuje, že Európska dohoda o pridružení so Slovenskou republikou sa nevzťahuje na zámorské krajiny a územia pridružené k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu podľa Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo.

Vyhlásenia Európskeho spoločenstva

1. Články 6 a 117

Zmienka o rešpektovaní ľudských práv ako podstatného prvku Dohody a o prípadoch osobitnej naliehavosti sa zahrnula do Dohody ako výsledok politiky, ktorú sleduje Spoločenstvo v oblasti ľudských práv v súlade s Vyhlásením Rady z 11. mája 1992, ktoré predvída takúto zmienku v dohodách o spolupráci alebo v dohodách o pridružení medzi Spoločenstvom a jeho partnermi v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

2. Kapitola I oddielu IV

Spoločenstvo vyhlasuje, že nič z ustanovení kapitoly I „Pohyb pracovníkov“ sa nebude vykladať ako oslabenie akejkoľvek kompetencie členských štátov, pokiaľ pôjde o vstup pracovníkov a členov ich rodín na ich územia a pobyt na ich územiach.

3. Článok 8 ods. 4 Protokolu č. 2 o výrobkoch ESUO

Je zrejmé, že možnosť výnimočného rozšírenia päťročného obdobia je prísne obmedzená na osobitný prípad Slovenskej republiky a nepoškodzuje postavenie Spoločenstva vo vzťahu k ostatným prípadom ani sa nedotýka medzinárodných záväzkov. Pri možnej odchýlke uvedenej v odseku 4 berie do úvahy osobitné ťažkosti Slovenskej republiky pri reštrukturalizácii oceliarskeho odvetvia a skutočnosť, že tento proces sa začal len nedávno.

List vlády Slovenskej republiky Spoločenstvu týkajúci sa Protokolu č. 2

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje, že sa neodvolá na ustanovenia Protokolu č. 2 o výrobkoch ESUO, najmä článku 8, aby nespochybnila kompatibilitu dohôd uzatvorených uhoľným priemyslom Spoločenstva s elektrárenskými podnikmi a s oceliarskym priemyslom na zabezpečenie predaja uhlia Spoločenstva týmto protokolom.

Poznámky pod čiarou

*) OJL 247, 10. 9. 1990.

1) V období od 1. júna 1993 do 31. decembra 1995 s možnosťou akejkoľvek dodatočnej úpravy budú platiť ustanovenia rozhodnutí 1/93(C) a 1/93(S) Spoločného výboru konajúceho v súlade s Dočasnou dohodou o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou podpísanou 16. decembra 1991 v zmysle zmien vykonaných dodatkovými protokolmi uzavretými medzi Spoločenstvom a Českou republikou a Spoločenstvom a Slovenskou republikou.

1) Official Journal (OJ L 247), 10. 9. 1990.

1) Iniciálky alebo znak vyvážajúcej krajiny.

2) Informácie nevyhnutné na identifikáciu schváleného vývozcu.

1) Ak ide o výmeny listov pripravených v rámci Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom, pozri Official Journal (OJ) č. L 115 a Official Journal (OJ) č. 116 z 30. apríla 1992.

1) Licencie sa uplatňujú so zámerom štatisticky sledovať vývozy. Akékoľvek obmedzenie v súvislosti s ťažkosťami na trhu Slovenskej republiky s výrobkami uvedenými v zozname musí byť zavedené na základe rozhodnutia „ad hoc“ Slovenskej republiky, o čom musí byť okamžite informované Spoločenstvo.

1) Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN) názvy výrobkov majú len indikatívny charakter. Preferenčný režim v kontexte tejto prílohy sa bude určovať na základe kódov kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza ex KN, preferenčný režim sa bude určovať na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

1) Nehľadiac na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN), názvy výrobkov majú len indikatívny charakter. Preferenčný režim v kontexte tejto prílohy sa bude určovať na základe kódov kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza kód ex KN, preferenčný režim sa bude určovať na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

2) Podmienky stanovené Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou z roku 1982 o obchode s ovcami a kozami a zmenenou a doplnenou Dohodou z roku 1990 platia s výnimkou výrobkov uvedených v odseku 1 a množstiev uvedených v odseku 2 Dohody z roku 1982, ktoré sa nahradia výrobkami a množstvami uvedenými v tejto prílohe.

3) Bez sviečkovej uvedenej osobitne.

4) Ak bude Slovenská republika v danom roku požívať výhody finančnej pomoci zo strany Spoločenstva v rámci triangulárnych operácií v súvislosti s vývozom tohto výrobku alebo týchto výrobkov do krajín bývalého Sovietskeho zväzu alebo iných štátov, ako sú Maďarsko, Poľsko a Česká republika, ktoré využívajú pomoc G-24, kvóta na tento výrobok bude znížená o objem takto podporovaných vývozov v danom roku. Kvóta však nemôže byť nižšia ako 925 ton.

5) Ak bude Slovenská republika v danom roku požívať výhody finančnej pomoci zo strany Spoločenstva v rámci triangulárnych operácií v súvislosti s vývozom tohto výrobku do krajín bývalého Sovietskeho zväzu alebo iných štátov, ako sú Maďarsko, Poľsko a Česká republika, ktoré využívajú pomoc G-24, kvóta na tento výrobok bude znížená o objem takto podporovaných vývozov v danom roku. Kvóta však nemôže byť nižšia ako 535 ton.

6) Ekvivalent čerstvých vaječných žĺtkov: 1 kg sušených žĺtkov = 2,12 kg čerstvých žĺtkov.

7) Ekvivalent čerstvých vajec: 1 kg sušených vajec = 3,9 kg čerstvých vajec.

*) b. o. = bez obmedzenia

1) Nehľadiac na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN), názvy výrobkov majú len indikatívny charakter. Preferenčný režim v kontexte tejto prílohy sa bude určovať na základe kódov kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza kód ex KN, preferenčný režim sa bude určovať na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

2) Bude sa revidovať v r. 1993.

3) Clo sa uplatňuje na produkt počas sezóny.

1) Ak vyhlásenie na faktúre vystavil schválený vývozca podľa článku 22 tohto protokolu, musí sa tu uviesť číslo povolenia schváleného vývozcu. Ak vyhlásenie na faktúre vystavil iný než schválený vývozca, slová zo zátvorky sa vynechajú alebo sa tento priestor ponechá voľný.

2) Uvedie sa pôvod tovaru. Ak sa vyhlásenie na faktúre vzťahuje úplne alebo čiastočne na výrobky, ktoré majú pôvod v Ceute a Melille podľa článku 37 tohto protokolu, vývozca ich musí jasne vyznačiť symbolom „CM“ v doklade, na ktorom bolo toto vyhlásenie urobené.

3) Tento údaj sa môže vynechať, ak túto informáciu obsahuje doklad.

4) Pozri článok 21 ods. 5 tohto protokolu. V prípade, ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka i na uvedenie mena.

3) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

4) Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatňuje na materiály pôvodné v Turecku, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe V k tomuto protokolu.

1) Okrem zvierat na koridu.

2) Len na druh domácich ošípaných.

3) Nekonzervované alebo nekoncentrované, určené len na ľudskú spotrebu.

4) Okrem Requesónu, Ementálu, Gruyérov, syrov s modrou plesňou (blue cheese), Parmigiano-Reggiana a Grana Padana.

5) Len obilie (pšenica) na chlieb.

6) Len olamovaný ovos.

7) Len ploché zrná.

8) Okrem tuku z kostí alebo zo zvyškov hydiny.

9) Len to, čo obsahuje mäso alebo požívateľné zvyšky z domácich ošípaných.

10) Len to, čo obsahuje bravčové mäso.

11) Len – mäsové údeniny z požívateľných zvyškov alebo z krvi domácich ošípaných, – akokoľvek spracované alebo konzervované výrobky obsahujúce mäso alebo požívateľné zvyšky z domácich ošípaných.

12) Okrem kvalitných vín vyrábaných v rozhodujúcich (určených) oblastiach.

1) 2-percentný nárast v r. 1993

2) 17-percentný nárast v r. 1993

1) 2-percentný nárast v r. 1993

2) 17-percentný nárast v r. 1993

1) Pre dovozy presahujúce tieto kvóty bude ES uplatňovať colné sadzby spôsobom stanoveným v Dohode.

2) Pre dovozy presahujúce tieto stropy môže Spoločenstvo opätovne zaviesť colné sadzby spôsobom stanoveným v Dohode.

3) Tieto množstvá sa zvýšia
– o 20 % nadobudnutím platnosti Dohody,
– o ďalších 20 % od 1. januára 1993,
– o ďalších 10 % od 1. júla 1993,
– o ďalších 30 % od 1. januára 1994.

4) Nové motorové karavany s obsahom valcov nad 2 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3.

5) Ostatné nové vozidlá s piestovým spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým alebo s polodieselovým motorom) s obsahom valcov nad 2 500 cm3, ale nepresahujúcim 3000 cm3.

6) Nové vozidlá s inými ako elektrickými motormi s obsahom valcov nepresahujúcim 3 000 cm3.

7) Od 1. júna 1993 do 31. decembra 1995 s tým, že podliehajú akýmkoľvek dodatočným úpravám, budú platiť ustanovenia Rozhodnutí 1/93(C) a 1/93(S) Spoločného výboru, ktoré sú v súlade s Dočasnou dohodou o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom uzavretou medzi Spoločenstvom a ČSFR podpísanou 16. decembra 1991 v zmysle úprav Dodatkovými protokolmi podpísanými medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou a medzi Spoločenstvom a Českou republikou.

1) Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN) názvy výrobkov majú len indikatívny charakter. Preferenčný režim v kontexte tejto prílohy sa bude určovať na základe kódov kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza kód ex KN, preferenčný režim sa bude určovať na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

2) Podmienky dovozov v rámci tejto položky KN sú upravené príslušnými ustanoveniami Spoločenstva.

3) Neuplatňuje sa nijaká vyrovnávacia dávka (AGR).

4) Minimálne clo zostáva zachované: min. 2,2 ECU/100 kg netto.

5) Podlieha režimu minimálnych dovozných cien zahrnutému v tejto prílohe.