157

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. mája 1997

o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch

Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje

a) činnosti v krajských úradoch a okresných úradoch (ďalej len „úrad“), na výkon ktorých sa vyžaduje splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov,

b) osobitné kvalifikačné predpoklady zamestnancov úradov vykonávajúcich činnosti, na výkon ktorých sa vyžaduje splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov (ďalej len „zamestnanec“).

§ 2

Činnosti v úradoch, na výkon ktorých sa vyžaduje splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov

(1) Splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov sa vyžaduje na činnosti, náplňou ktorých je

a) samostatné zabezpečovanie odborných a riadiacich činností na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti úradov,1)

b) samostatné zabezpečovanie odborných a riadiacich činností úradu, ktoré nie sú výkonom štátnej správy.

(2) Činnosti, na výkon ktorých sa vyžaduje splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe.

§ 3

Osobitné kvalifikačné predpoklady zamestnancov

(1) Osobitné kvalifikačné predpoklady zamestnancov sú súhrnom teoretických vedomostí a praktických schopností ovládať úradné postupy, ktoré sa vyžadujú popri splnení kvalifikačných predpokladov.2)

(2) Podrobnejšie vymedzenie obsahu osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich činnosti podľa § 2 je uvedené v prílohe.

§ 4

Odborná príprava zamestnancov na splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov

(1) Odborná príprava zamestnancov na splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov sa absolvuje

a) adaptačným vstupným štúdiom a

b) adaptačným prípravným štúdiom.

(2) Jednotlivé druhy štúdia podľa odseku 1 sa uskutočňujú v rámci odbornej prípravy zamestnancov podľa osobitného predpisu.3)


§ 5

Prechodné ustanovenie

Zamestnanec, ktorý má osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa doterajších predpisov,4) spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady podľa tohto nariadenia, ak absolvovaná príprava zodpovedá obsahu vykonávaných činností a pre tieto činnosti spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady.

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť,

2. § 1 písm. a) a II. časť prvý bod prílohy nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1996 Z. z.

§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 157/1997 Z. z.

Vymedzenie obsahu osobitných kvalifikačných predpokladov na úsekoch činnosti krajských úradov a okresných úradov

I. časť

Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované pre všetky úseky činnosti

(1) Predmetom odbornej prípravy v adaptačnom vstupnom štúdiu sú

a) základné vedomosti o

1. organizácii a štruktúre štátu (Národná rada Slovenskej republiky, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),

2. organizácii miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,

3. právnych predpisoch a ich právnej sile (Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky a výnosy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, všeobecne záväzné vyhlášky orgánov miestnej štátnej správy a všeobecne záväzné nariadenia obcí),

4. právnej ochrane údajov v informačných systémoch,

5. správnom konaní,

6. správnych poplatkoch,

7. úradných postupoch pri vybavovaní agendy podľa pracovnej náplne,

8. zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátnej správy,

9. terminológii v oblasti verejnej správy,

b) podrobné vedomosti o

1. predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane,

2. registratúrnom a kancelárskom poriadku,

3. pracovnom a organizačnom poriadku úradu a ďalších vnútorných predpisoch upravujúcich chod úradu,

c) schopnosti využiť získané vedomosti pri vykonávaní činností podľa pracovnej náplne.

(2) Predmetom odbornej prípravy v adaptačnom prípravnom štúdiu sú

a) základné vedomosti o

1. ústavnom, správnom, občianskom, obchodnom, finančnom a pracovnom práve,

2. kontrole v štátnej správe,

3. obrane a civilnej ochrane obyvateľov,

4. prejednávaní priestupkov,

5. ekonomike verejnej správy a ekonomike a správe územných celkov,

6. manažmente verejnej správy a psychológii práce,

7. štátnej politike v oblasti integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie a do iných významných medzinárodných organizácií a medzinárodnej spolupráci Slovenskej republiky v oblasti verejnej správy,

8. prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v praxi orgánov miestnej štátnej správy,

b) podrobné vedomosti o

1. Ústave Slovenskej republiky,

2. štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní,

3. organizácii a kompetenciách vlády a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

4. územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,

5. organizácii a kompetenciách miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,

6. správnom konaní,

7. terminológii vo verejnej správe,

8. vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov,

9. štátnom jazyku a jazykovej kultúre v ústnych a písomných prejavoch v úradnom styku,

10. zásadách vyhotovovania úradných písomností,

11. zásadách spoločenskej komunikácie,

12. užívateľskom ovládaní práce s počítačom, s prostriedkami spojovacej a záznamovej techniky a reprografickej techniky,

13. úradných postupoch vybavovania agendy podľa pracovnej náplne,

c) schopnosti využívať získané vedomosti pri vykonávaní činností podľa pracovnej náplne, samostatne plniť úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a podieľať sa na plnení úloh v pracovných skupinách vytváraných na ich riešenie,

d) schopnosti ovládať úradné postupy pri vykonávaní činností podľa pracovnej náplne,

e) vedomosti na vykonávanie riadiacich činností, a to o

1. vedení ľudí, metódach práce vedúceho zamestnanca, motivácii, štýloch vedenia ľudí,

2. komunikačných tokoch v organizácii, štýloch komunikácie,

3. personálnej práci,

4. asertívnom správaní,

5. sociálnej patológii a možnostiach jej prevencie,

6. celospoločenskej koncepcii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti a jej realizácii na krajskej a okresnej úrovni.

II. časť

Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované pre jednotlivé úseky činnosti

Predmetom odbornej prípravy v adaptačnom prípravnom štúdiu sú

a) na úseku obrany vedomosti o

1. právnej úprave povinností orgánov miestnej štátnej správy na úseku obrany,

2. právnej úprave ochrany štátneho tajomstva, služobného tajomstva a šifrovej ochrany informácií,

3. medzinárodných zmluvách na úseku obrany,

4. obrannej doktríne Slovenskej republiky,

5. systéme zabezpečenia Armády Slovenskej republiky vecnými prostriedkami,

6. zabezpečení ochrany a obrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,

7. riešení živelných pohrôm, havárií a katastrof,

b) na úseku všeobecnej vnútornej správy vedomosti o

1. právnej úprave vedenia matrík,

2. vybraných častiach právnej úpravy medzinárodného práva súkromného a procesného,

3. medzinárodných zmluvách vzťahujúcich sa na veci občianske a rodinné,

4. vybraných častiach právnej úpravy rodiny,

5. právnej úprave mena a priezviska,

6. právnej úprave osvedčovania fotokópií listín a podpisov na listinách,

7. právnej úprave štátneho občianstva Slovenskej republiky a obsahu medzinárodných zmlúv týkajúcich sa štátneho občianstva,

8. právnej úprave volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov územnej samosprávy a právnej úprave referenda,

9. právnej úprave priestupkov a iných správnych deliktov a vybraných častiach právnej úpravy trestného práva,

10. právnej úprave územného a správneho usporiadania, vybraných častiach právnej úpravy katastra nehnuteľností, územného plánovania a stavebného poriadku,

11. právnej úprave združovacieho a zhromažďovacieho práva,

12. právnej úprave povoľovania verejných zbierok a registrácii neinvestičných fondov,

c) na úseku živnostenského podnikania vedomosti o

1. právnej úprave živnostenského podnikania a iného podnikania a kontrolnej činnosti špeciálnych kontrolných a dozorných orgánov,

2. vybraných častiach právnej úpravy obchodného práva a občianskeho práva,

3. vybraných častiach právnej úpravy správnych poplatkov,

d) na úseku ochrany spotrebiteľa vedomosti o

1. právnej úprave ochrany spotrebiteľa a pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa,

2. vybraných častiach právnej úpravy obchodného práva, občianskeho práva a kontroly v štátnej správe, súvisiacich s rozsahom pôsobnosti dozorného orgánu v oblasti ochrany spotrebiteľa,

3. právnej úprave predaja výrobkov a poskytovania služieb a s tým súvisiacich povinnostiach výrobcov, predajcov, dovozcov a dodávateľov výrobkov a služieb,

4. vybraných častiach právnej úpravy dozornej činnosti, ukladania pokút a správnych poplatkov,

e) na úseku požiarnej ochrany vedomosti o

1. organizácii štátnej správy a pôsobnosti obcí na úseku požiarnej ochrany,

2. právnej úprave požiarnej ochrany,

3. dokumentácii požiarnej ochrany,

4. organizácii, úlohách a činnosti jednotiek požiarnej ochrany,

5. špeciálnej požiarnej technike a iných vecných prostriedkoch požiarnej ochrany,

6. technických normách a ďalších predpisoch upravujúcich činnosti na úseku požiarnej ochrany,

f) na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vedomosti o

1. medzinárodnom humanitárnom práve na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,

2. právnej úprave civilnej ochrany obyvateľstva,

g) na úseku tvorby a ochrany životného prostredia vedomosti o

1. právnej úprave životného prostredia,

2. právnej úprave Štátneho fondu pre životné prostredie,

3. právnej úprave posudzovania vplyvov na životné prostredie,

4. medzinárodných zmluvách súvisiacich s tvorbou a ochranou životného prostredia,

5. v oblasti ochrany ovzdušia ďalšie vedomosti o

5a. ochrane ovzdušia,

5b. právnej úprave ochrany ovzdušia,

5c. vybraných častiach právnej úpravy súvisiacej s výkonom štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia,

5d. medzinárodných zmluvách súvisiacich s ochranou ovzdušia,

6. v oblasti akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania ďalšie vedomosti o

6a. ochrane akosti vôd a ich racionálnom využívaní,

6b. právnej úprave vodného hospodárstva,

6c. vybraných častiach právnej úpravy súvisiacej s výkonom štátnej správy na úseku vôd,

6d. medzinárodných zmluvách súvisiacich s akosťou a množstvom vôd a ich racionálnym využívaním,

7. v oblasti odpadového hospodárstva ďalšie vedomosti o

7a. odpadovom hospodárstve,

7b. právnej úprave odpadového hospodárstva,

7c. vybraných častiach právnej úpravy súvisiacej s výkonom štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva,

7d. technickej normalizačnej činnosti a platných technických normách pre oblasť odpadového hospodárstva,

7e. medzinárodných zmluvách súvisiacich s odpadovým hospodárstvom,

8. v oblasti ochrany prírody a krajiny ďalšie vedomosti o

8a. ochrane prírody a krajiny,

8b. právnej úprave ochrany prírody a krajiny,

8c. vybraných častiach právnej úpravy súvisiacej s výkonom štátnej správy na úseku ochrany prírody,

8d. medzinárodných zmluvách súvisiacich s ochranou prírody a krajiny,

9. v oblasti územného plánovania ďalšie vedomosti o

9a. medzinárodných zmluvách súvisiacich s územným plánovaním,

9b. právnej úprave územného konania,

9c. vybraných častiach právnej úpravy súvisiacej s územným plánovaním,

10. v oblasti stavebnej správy ďalšie vedomosti o

10a. stavebnej správe,

10b. právnej úprave týkajúcej sa stavebného poriadku,

10c. vybraných častiach právnej úpravy súvisiacej so stavebnou správou,

h) na úseku financií, cien a správy majetku štátu vedomosti o

1. financiách a strategických cieľoch rozpočtovej politiky vlády Slovenskej republiky,

2. vybraných častiach obchodného práva a občianskeho práva,

3. právnej úprave rozpočtových pravidiel, verejného obstarávania tovarov, služieb a verejných prác, hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, právnej úprave územných finančných orgánov,

4. základoch hospodárenia a účtovania organizácií rozpočtovej sféry s osobitným dôrazom na štátne príjmy, s väzbou na banku a štátnu pokladnicu,

5. zdrojoch a princípoch ekonomického rozvoja kraja a okresu,

6. právnej úprave daní a poplatkov,

7. právnej úprave správy majetku štátu a majetku obcí,

8. právnej úprave cien a cenovej kontroly,

i) na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva vedomosti o

1. poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a poľovníctve,

2. potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín, potravinovom kódexe,

3. právnej úprave životného prostredia a štátnej správe v oblasti životného prostredia,

4. právnej úprave lesov, hospodárenia v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva,

5. vybraných opatreniach na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva,

6. vybraných častiach právnej úpravy ochrany lesného pôdneho fondu,

7. právnej úprave ochrany prírody a krajiny,

8. právnej úprave Štátneho fondu zveľaďovania lesa,

9. právnej úprave Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

10. vybraných častiach právnej úpravy veterinárnej starostlivosti,

11. právnej úprave zbraní a streliva,

12. právnej úprave katastra nehnuteľností, stavebného konania a územného plánovania,

13. právnej úprave pozemkových úprav, usporiadania pozemkového vlastníctva, pozemkových fondov a pozemkových spoločenstiev,

14. právnej úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku,

j) na úseku pozemkových úprav vedomosti o

1. základnej právnej úprave v oblasti pozemkového práva, pozemkového vlastníctva a katastra nehnuteľností,

2. poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde, jeho ochrane a využití,

3. ochrane životného prostredia,

k) na úseku štátnej veterinárnej starostlivosti vedomosti o

1. právnej úprave výkonu štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti,

2. právnej úprave ochrany zdravia zvierat, veterinárnych protinákazových opatrení a veterinárnej ochrany štátneho územia,

3. právnej úprave veterinárnej kontroly a veterinárneho dozoru,

4. právnej úprave potravinového dozoru,

5. právnej úprave ochrany zvierat,

6. právnej úprave tvorby a ochrany životného prostredia z hľadiska veterinárnej hygieny a ekológie,

l) na úseku dopravy a cestného hospodárstva vedomosti o

1. organizačnej štruktúre a majetkovej správe diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,

2. právnej úprave správy majetku štátu a majetku obcí,

3. právnej úprave cestnej dopravy, cestného hospodárstva a dráh,

4. právnej úprave financovania cestnej dopravy a cestného hospodárstva,

5. právnej úprave verejného obstarávania tovarov, služieb a verejných prác,

6. právnej úprave premávky na pozemných komunikáciách,

7. najdôležitejších technických normách pre projektovanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a prehliadkach mostov,

8. právnej úprave živnostenského podnikania v doprave,

m) na úseku verejného a koncesného obstarávania vedomosti o

1. vybraných častiach právnej úpravy obchodného práva,

2. právnej úprave verejného a koncesného obstarávania,

3. financovaní a podpore rozvoja bývania,

4. právnej úprave nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov,

5. programoch rozvoja bývania,

6. právnej úprave nájmu bytov a úhrady nákladov za užívanie bytov a súvisiacich služieb,

7. právnej úprave majetkových vzťahov v bytových družstvách,

n) na úseku sociálnych vecí vedomosti o

1. transformácii sociálnej sféry,

2. sociálnej práci, sociálnom poradenstve a sociálnych službách,

3. vybraných častiach spoločenskovedných disciplín zaoberajúcich sa ľudským správaním,

4. všeobecnej a liečebnej pedagogike,

5. právnej úprave rodiny,

6. základoch ekonomiky sociálnych služieb a o špecifikách riadenia a finančného hospodárenia zariadení sociálnej starostlivosti,

7. právnej úprave sociálneho zabezpečenia vrátane právnej úpravy štátnych sociálnych dávok,

8. vybraných častiach Občianskeho zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Trestného zákona a Trestného poriadku,

9. právnej úprave zdravotnej starostlivosti,

o) na úseku zdravotníctva

1. na činnosti, ktoré vykonáva štátny krajský lekár a štátny okresný lekár, vedomosti o

1a. právnej úprave vzťahujúcej sa na výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti,

1b. základoch ekonomiky zdravotníctva, špecifikách riadenia a finančného hospodárenia zdravotníckych zariadení, princípoch činnosti a finančných väzbách zdravotného poisťovníctva,

1c. postavení a funkcii zdravotníckych zariadení vo vzťahu k ekonomickej a sociálnej infraštruktúre a aplikácii zdravotníckej štatistiky na javy daného územia,

2. na činnosti, ktoré vykonáva štátny krajský hygienik a štátny okresný hygienik, vedomosti o

2a. právnej úprave na úseku ochrany zdravia, výkonu štátneho zdravotného dozoru a vhodných metodických postupoch medicínskej interpretácie získaných poznatkov,

2b. tímovej spolupráci v odboroch hygieny a epidemiológie,

3. na činnosti, ktoré vykonáva štátny krajský farmaceut a štátny okresný farmaceut, vedomosti o

3a. plnení úloh štátnej správy v oblasti farmácie, liekovej politiky a účelnej farmakoterapie a právnej úprave vzťahujúcej sa na riadenie a organizáciu farmácie, oblasť liekovej politiky a účelnej farmakoterapie,

3b. právnej úprave týkajúcej sa liekov, obehu liekov, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb,

3c. právnej úprave súvisiacej s kontrolnou činnosťou v oblasti farmácie,

p) na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry vedomosti o

1. právnej úprave na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry,

2. programoch výchovnej a vzdelávacej činnosti výchovno-vzdelávacích zariadení,

3. zásadách organizovania súťaží v odbornej a záujmovej činnosti a v oblasti športu,

4. právnej úprave posudzovania kvalifikovanosti učiteľov a ich zaraďovaní do platových tried podľa platných právnych predpisov,

5. ekonomickom zabezpečení činnosti škôl a školských zariadení,

6. modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a zavádzaní perspektívnych vzdelávacích technológií,

7. základných pedagogických dokumentoch a tlačivách používaných v školách a v školských zariadeniach,

8. organizácii a riadení škôl a školských zariadení a najnovších poznatkoch riadenia jednotlivých typov škôl,

9. využívaní pedagogického výskumu, vedy a informačného rezortného systému v praxi,

10. právnej úprave výkonu inšpekčnej činnosti a využívaní jej výsledkov a poznatkov v praxi,

11. medzinárodnej spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania,

12. právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov v oblasti školstva,

r) na úseku kultúry vedomosti o

1. právnej úprave pamiatkovej starostlivosti,

2. právnej úprave povoľovania vývozu predmetov muzeálnej hodnoty a predmetov kultúrnej hodnoty,

3. verejných informačných prostriedkoch a verejnoprávnych mediálnych inštitúciách,

4. evidencii povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií,

5. efektívnom používaní a poskytovaní finančných prostriedkov na obnovu kultúrnych pamiatok,

6. obsahu medzinárodných dohovorov o ochrane archeologického, architektonického a svetového kultúrneho dedičstva,

7. vybraných častiach právnej úpravy občianskeho práva, obchodného práva a stavebného práva,

8. vybraných častiach právnej úpravy evidencie nehnuteľností, správy majetku štátu, verejného obstarávania, katastra nehnuteľností a zápisu vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,

9. právnej úprave knižníc, múzeí, galérií, osvetových stredísk, hudobných kabinetov, divadiel, hvezdární a planetárií,

10. právnej úprave vykonávania reštaurátorských prác,

11. právnej úprave ochrany prírody a krajiny,

12. právnej úprave združovacieho a zhromažďovacieho práva,

s) na úseku katastra nehnuteľností vedomosti o

1. právnej úprave katastra nehnuteľností,

2. právnej úprave geodézie a kartografie,

3. právnej úprave usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom,

4. sústave technických predpisov a slovenských technických normách,

t) na úseku stratégie regionálneho rozvoja vedomosti o

1. regionálnej politike v Slovenskej republike, ako aj vo vzťahu k Európskemu štandardu (základné dokumenty),

2. subjektoch regionálnej politiky na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni,

3. súbore ekonomických nástrojov regionálnej politiky,

4. faktoroch rozvoja regiónov,

5. regionálnej geografii a sociálno-ekonomických štruktúrach regiónov,

6. kritériách posudzovania regionálnych projektov,

7. systéme získavania a spracovania informácií a metódach monitorovania a hodnotenia sociálnej a ekonomickej úrovne,

8. medzinárodnej spolupráci pri tvorbe a realizácii regionálnej politiky,

u) na úseku kontroly vedomosti o

1. kontrolnom systéme,

2. právnej úprave kontroly v štátnej správe,

3. právnej úprave kontroly výkonu štátnej správy v pôsobnosti krajských úradov a okresných úradov,

4. právnej úprave kontroly štátu vo vzťahu k orgánom územnej samosprávy,

v) na úseku informatiky vedomosti o

1. právnej úprave štátneho informačného systému, ochrany údajov, informácií a informačných systémov,

2. rozvoji štátneho informačného systému,

3. normách a štandardoch štátneho informačného systému,

4. informatizácii integrovanej miestnej štátnej správy,

5. tvorbe a realizácii informačného systému miestnej štátnej správy,

6. zavedení a využívaní aplikačných projektov,

w) na úseku personálnych činností a odmeňovania vedomosti o

1. právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti,

2. právnej úprave odmeňovania zamestnancov,

3. vybraných častiach právnej úpravy vzdelávania,

4. zásadách vzdelávania dospelých,

5. vzdelávaní vo verejnej správe,

6. osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch,

x) na úseku správy registratúry úradu vedomosti o

1. právnej úprave archívnictva,

2. právnej úprave kritérií posudzovania písomností ako archívnych dokumentov a ich vyraďovania,

3. registratúrnych poriadkoch automatizovaného a neautomatizovaného systému správy registratúry krajských úradov a okresných úradov a vzorovom registratúrnom pláne,

4. právnej úprave tvorby, evidencie, úschovy a vyraďovania záznamov obsahujúcich utajované skutočnosti, účtovné záznamy, sťažnosti, oznámenia a podnety občanov, petície, záznamy na úsekoch pozemkových úprav a katastra nehnuteľností,

5. činnosti registratúrneho strediska úradu,

6. funkcii a tvorbe registratúrneho plánu úradu,

y) na úseku archívnictva vedomosti o

1. právnej úprave archívnictva,

2. organizácii archívnictva v Slovenskej republike a medzinárodnej organizácii archívnictva,

3. správe registratúr (spisovej službe) v orgánoch a organizáciách miestnej štátnej správy a územnej samosprávy a kontrolnej činnosti v rámci predarchívnej starostlivosti,

4. druhoch evidencie archívnych dokumentov a ich sprístupňovaní, spracúvaní, využívaní a ochrane,

5. používaní štátneho jazyka v odbornej archívnej činnosti.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3) § 126, 141a a 142 Zákonníka práce.

4) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1996 Z. z., § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (registrovaný v čiastke 83/1992 Zb.).