Vyhláška č. 150/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita

Čiastka 69/1997
Platnosť od 30.05.1997 do20.07.1997
Účinnosť od 30.05.1997 do20.07.1997
Zrušený 196/1997 Z. z.

OBSAH

150

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 23. mája 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Zahraničný tovar dovážaný do Slovenskej republiky uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky prepustia colné orgány1) do režimu voľného obehu2) len vtedy, ak deklarant alebo jeho zástupca3) predloží doklad o zložení dovozného depozita (ďalej len „doklad“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(2) Bez predloženia dokladu prepustia colné orgány do režimu voľného obehu tovar,

a) ktorý nemá obchodný charakter,5)

b) poskytnutý bezplatne s výnimkou zahraničného tovaru dovezeného ako náhrada za tovar chybný alebo nezodpovedajúci podmienkam zmluvy, a ktorý bol vyvezený späť do zahraničia,

c) dovezený na úhradu vládnych pohľadávok,

d) oslobodený od cla.6)“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 4) sa vypúšťa.

3. V § 2 písm. a) sa za slovo „dovážaný“ vkladá slovo „zahraničný“.

4. V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slovo „dovážaného“ vkladá slovo „zahraničného“.

5. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

(1) Správu depozít vykonáva Konsolidačná banka, štátny peňažný ústav, Bratislava (ďalej len „správca“), ktorý uzavrie s bankou zmluvu o bezúročnom uložení prostriedkov z dovozných depozít a ich návratnosti.

(2) Banka, ktorá prijala dovozné depozitum, poukáže ho nasledujúci pracovný deň po jeho prijatí na osobitný účet správcu. Depozitá prijaté do dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky poukáže banka na účet správcu nasledujúci pracovný deň po nadobudnutí jej účinnosti.

(3) Správca uhradí banke poplatok vo výške 0,5 %, najviac však 500 Sk z každého prijatého dovozného depozita.“.

6. V § 5 sa v úvodnej vete za slovo „mesiacov“ vkladajú slová „na základe potvrdenia colného orgánu“ a v písmene a) sa vypúšťa časť vety za slovom „obehu“.

7. Príloha k vyhláške č. 122/1997 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1, ktorá znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 122/1997 Z. z.

Položka Názov tovaru
Č. col. sadz. &nbsp
0102 Živý hovädzí dobytok
&nbsp okrem:
&nbsp 010210 - Plemenné čistokrvné zvieratá
0103 Živé ošípané
&nbsp okrem:
&nbsp 01031000 - Plemenné čistokrvné zvieratá
0105 Živá hydina:
&nbsp okrem:
&nbsp 010511 až 19- Plemenná hydina
02 Mäso a jedlé droby
04 Mlieko a mliečne výrobky
&nbsp okrem:
&nbsp 04022911 - Špeciálne mlieko pre dojčatá
&nbsp 04070011 - Násadové vajcia
&nbsp 04070019 - Násadové vajcia ostatné
05 Výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté
&nbsp okrem:
&nbsp 05040000 - Črevá, mechúre a žalúdky zo zvierat (iných ako rýb) celé a ich časti, čerstvé,
&nbsp chladené, zmrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené
&nbsp 05111000 - Býčie spermie
06 Živé stromy a ostatné rastliny; cibuľky, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie
07 Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy
08 Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov
&nbsp okrem:
&nbsp 080300 - Banány (vrátane plantajnov) čerstvé alebo sušené
&nbsp 0805 - Citrusové plody čerstvé alebo sušené
09 Káva, čaj, korenie
&nbsp okrem:
&nbsp 090111 až 12 - Nepražená káva
11 Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok
12 Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama
&nbsp a krmoviny
&nbsp okrem:
&nbsp 12010090 - Sójové bôby ostatné
&nbsp 12050010 - Semená repky určené na siatie
&nbsp 12060010 - Semená slnečnice na siatie
&nbsp 1209 - Semená, plody a výtrusy na siatie
13 Šelak, gumy, živice a iné rastlinné šťavy a výťažky
14 Rastlinné pletacie materiály a iné výrobky rastlinného pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté
15 Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky
&nbsp živočíšne alebo rastlinné vosky
&nbsp okrem:
&nbsp 15071010 - Surový sójový olej na technické alebo priemyselné účely
&nbsp 1511 - Palmový olej a jeho frakcie
16 Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov
&nbsp okrem:
&nbsp 1603 až 5 - Prípravky z rýb
17 Cukor a cukrovinky
1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao
19 Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo z mlieka; jemné pečivo
20 Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín
&nbsp okrem:
&nbsp 200911 až 40 - Ovocné šťavy z citrusových plodov na ďalšie spracovanie
21 Rôzne potravinové prípravky
22 Nápoje, liehové tekutiny a ocot
&nbsp okrem:
&nbsp 220429 - Víno v nádobách vyše 2 1
23 Zvyšky a odpady v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo
&nbsp okrem:
&nbsp 2301 - Múčka, drvina a aglomerované výrobky v tvare valčekov, guľôčok a v podobných
&nbsp tvaroch z mäsa, drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov,
&nbsp nespôsobilé na ľudskú výživu; škvarky
&nbsp 2304 - Pokrutiny zo sóje
&nbsp 230990 - Prípravky na výživu zvierat
2402 Cigary a cigarky, cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek
2403 Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky
27021000 Hnedé uhlie
&nbsp Ťažké oleje
27100061 - Určené na špecifické spracovanie
27100065 - Určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovené pre podpoložku
&nbsp 27100061
&nbsp - Na iné účely:
27100066 - S obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % hmotnosti
27100067 - S obsahom síry presahujúcim 0,05 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,2 % hmotnosti
27100068 - S obsahom síry presahujúcim 0,2 % hmotnosti
&nbsp Vykurovacie oleje
27100071 - Určené na špecifické spracovanie
27100072 - Určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovené pre podpoložku
&nbsp 27100071
&nbsp - Na iné účely:
27100074 - S obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
27100076 - S obsahom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
27100077 - S obsahom síry prevyšujúcim 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
27100078 - S obsahom síry prevyšujúcim 2,8 % hmotnosti
&nbsp Mazacie oleje; ostatné oleje
27100085 - Určené na vytváranie zmesí podľa podmienok dopĺňajúcej poznámky 6 tejto kapitoly
&nbsp - Na iné účely:
27100087 - Motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny
27100088 - Kvapalné na hydraulické účely
27100089 - Biele oleje, kvapalný parafín
27100092 - Prevodové oleje a redukčné oleje
27100096 - Elektrické izolačné oleje
27100098 - Ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
271210 Vazelína
271220 Parafínový vosk
28151200 Hydroxid sodný vo vodnom roztoku
28170000 Oxid zinočnatý, peroxid zinku
29142200 Cyklohexanón a metylcyklohexanóny
292151 Diamíny
30041010 Lieky obsahujúce ako aktívne látky len penicilíny alebo ich deriváty so štruktúrou kyseliny
&nbsp penicilánovej
&nbsp okrem:
&nbsp augmentin
&nbsp amoksiklav
&nbsp unasyn
&nbsp pipril
&nbsp tazocin
&nbsp vancoled
3102 Minerálne alebo chemické dusíkaté hnojivá
31052010 Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojivové prvky: dusík, fosfor a draslík,
&nbsp s obsahom dusíka prevyšujúcim 10 % hmotnosti suchého bezvodého výrobku
3208 Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) založené na syntetických polyméroch
&nbsp alebo na chemicky modifikovaných prírodných polyméroch, rozptýlené alebo rozpustené
&nbsp v nevodnom prostredí; roztoky definované v poznámke 4 tejto kapitoly
&nbsp okrem:
&nbsp 32081090 - Náterové farby a laky na báze polyesterov ostatné
&nbsp 32082090 - Náterové farby a laky na báze akrylových alebo vinylových polymérov ostatné
&nbsp 32089019 - Náterové farby a laky ostatné
&nbsp 3208909 1 - Náterové farby a laky na základe syntetických polymérov
&nbsp 32089099 - Náterové farby a laky na základe chemicky upravených prírodných polymérov
321000 Ostatné náterové farby a laky
3214 Sklársky tmel, vrúbľovací tmel, živičné tmely, tesniace tmely a iné tmely, maliarske tmely,
&nbsp nežiaruvzdorné prípravky na povrchovú úpravu fasád, vnútorných stien, dlážok, povál
&nbsp a podobné prípravky
330300 Parfumy a toaletné vody
3304 Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (iné ako lieky) vrátane
&nbsp opaľovacích ochranných prípravkov; prípravky na manikúru a pedikúru
3305 Prípravky na vlasy
3306 Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu vrátane fixatívnych pást a práškov; vlákna na čistenie
&nbsp medzizubných medzier (dentálne nite) v samostatnom maloobchodnom balení
3307 Holiace prípravky používané pred holením, pri holení a po ňom, osobné dezodoranty, kúpeľové
&nbsp prípravky, depilátory a iné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky inde neuvedené
&nbsp ani nezahrnuté; hotové izbové dezodoranty parfumované i neparfumované, tiež s dezinfekčnými
&nbsp vlastnosťami
3401 Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky v tvare tyčiniek, tehličiek, vylisovaných
&nbsp kusov alebo tvarov, obsahujúce alebo neobsahujúce mydlo, papier, vatu, plsť a netkané textílie,
&nbsp impregnované, natreté, pokryté mydlom alebo detergentom
&nbsp okrem:
&nbsp 34012010 - Mydlové vločky, šupinky, granule alebo prášok
&nbsp 34021300 - Organické povrchovo aktívne prostriedky neionogénne
&nbsp 34021900 - Organické povrchovo aktívne prostriedky ostatné
&nbsp 34029010 - Povrchovo aktívne prípravky ostatné
3402 Organické povrchovo aktívne prostriedky (iné ako mydlo); povrchovo aktívne prípravky, pracie
&nbsp prípravky (vrátane pomocných pracích prípravkov) a čistiace prípravky, tiež obsahujúce mydlo
&nbsp a iné ako výrobky patriace do čísla 3401
3403 Mastiace prípravky (vrátane rezných olejov, prípravkov na uvoľňovanie skrutiek a matíc,
&nbsp prípravkov proti hrdzi alebo antikoróznych a separačných prípravkov na formy založených na
&nbsp mazadlách) a prípravky používané na olejovanie alebo mazanie textilných materiálov, kože,
&nbsp kožušín alebo iných materiálov, ale s výnimkou prípravkov obsahujúcich ako základné zložky
&nbsp 70 % hmotnosti a viac minerálnych olejov alebo olejov zo živičných nerastov
&nbsp okrem:
&nbsp 34031999 - Mastiace prípravky obsahujúce minerálne oleje alebo oleje zo živičných nerastov
&nbsp ostatné
&nbsp 34039990 - Mastiace prípravky ostatné
3404 Umelé vosky a pripravené vosky
3405 Leštidla a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov, čistiace pasty a prášky
&nbsp a podobné prípravky (tiež vo forme papiera, vaty, plsti, netkaných textílií, ľahčených (pórovitých)
&nbsp plastov alebo ľahčenej gumy, impregnovaných, natrených alebo pokrytých takými prípravkami)
&nbsp s výnimkou voskov čísla 3404
&nbsp okrem:
&nbsp 34059010 - Leštidla na kovy
&nbsp 34059090 - Leštidla ostatné
340600 Sviečky, tenké sviečky a podobné
3505 Dextríny a iné modifikované škroby (napr. predželatínové alebo esterifikované škroby), gleje
&nbsp na báze škrobov alebo dextrínu alebo iných modifikovaných škrobov
36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky, pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky
3701 Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako z papiera,
&nbsp kartónu, lepenky alebo textílií; ploché okamžité kopírovacie filmy, citlivé, neexponované, tiež
&nbsp v kazetách
&nbsp okrem:
&nbsp 3701 10 - Pre rôntgeny
37022000 Okamžité kopírovacie filmy
&nbsp Iné filmy, neperforované, v šírke nepresahujúcej 105 mm
370231 Na farebnú fotografiu (polychrómnu)
370232 Iné, s emulziou halogenidov striebra
37023900 Ostatné
37025100 V šírke nepresahujúcej 16 mm a v dĺžke nepresahujúcej 14 m
37025300 V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m na
&nbsp diapozitívy
37025400 V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 mm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m, iné ako
&nbsp na diapozitívy
370291 V šírke nepresahujúcej 16 mm a v dĺžke nepresahujúcej 14m
370293 V šírke presahujúcej 16 mm, ale nepresahujúcej 35 cm a v dĺžke nepresahujúcej 30 m
3703 Fotografický papier, kartón a textílie, citlivé, neexponované
&nbsp okrem:
&nbsp 37031000 - Vo zvitkoch v šírke presahujúcej 610 mm
3706 Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam alebo
&nbsp obsahujúce len zvukový záznam
3707 Chemické prípravky na fotografické účely (iné ako laky, gleje, lepidla a podobné prípravky);
&nbsp nezmiešané výrobky na fotografické účely, v odmeraných dávkach alebo upravené na predaj
&nbsp v malom, pripravené na použitie
38084020 Dezinfekčné prostriedky na báze halogenovaných zlúčenín
38099100 Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie
&nbsp farbív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridla) používané v textilnom a podobnom
&nbsp priemysle
3812 Urýchľovače, plastifikátory, antioxidanty
38200000 Prípravky proti zamŕzaniu a pripravené tekutiny na odmrazovanie
39011090 Polyetylén nelineárny s objemovou hmotnosťou nižšou ako 0,94
39021000 Polypropylén
39041000 Polyvinylchlorid nezmiešaný s inými látkami
39051200 Polyvinylacetát vo vodnej disperzii
390610 Polymetylmetakrylát
390720 Ostatné polyétery
3917 Rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo (napr. spojky, kolená, príruby) z plastov
&nbsp okrem:
&nbsp 39171010- Umelé črevá z tvrdených bielkovín
&nbsp 39171090 - Umelé črevá z celulózových materiálov
3918 Dlážkové krytiny z plastov, tiež samolepiace, vo zvitkoch alebo vo forme obkladačiek, alebo
&nbsp dlaždíc; obklady na steny a stropy z plastov, definované v poznámke 9 tejto kapitoly
3919 Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a iné ploché tvary z plastov, tiež vo zvitkoch
&nbsp okrem:
&nbsp 39191061 - Samolepiace platne, listy, fólie
&nbsp 39191090 - Samolepiace platne, listy, fólie a pod. ostatné
392113 Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky z polyuretánov
3922 Kúpacie vane, sprchy a umývadlá, bidety, záchodové misy, ich sedadielka a kryty, splachovacie
&nbsp nádrže a podobné zdravotnícke a hygienické výrobky z plastov
3923 Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru z plastov; zátky, viečka, uzávery fliaš a iné uzávery
&nbsp z plastov
&nbsp okrem:
&nbsp 392329 - Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru z ostatných plastov
&nbsp 392350 - Zátky, viečka, uzávery fliaš a iné uzávery
&nbsp 392390 - Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru ostatné
3924 Stolový a kuchynský riad, náradie a iné predmety pre domácnosť, toaletné potreby z plastov
&nbsp okrem:
&nbsp 39241000 - Stolový a kuchynský riad z plastov
3925 Stavebné výrobky z plastov, inde neuvedené ani nezahrnuté
&nbsp okrem:
&nbsp 39259010 - Príslušenstvo a kovanie určené na upevnenie na dvere, schodištia, steny
&nbsp alebo iné časti budov
&nbsp 39259080 - Príslušenstvo a kovanie ostatné
4009 Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku, iného ako z tvrdej gumy, tiež s príslušenstvom
&nbsp (napr. spojmi, kolenami, prírubami)
4010 Dopravníkové pásy alebo hnacie remene z vulkanizovaného kaučuku
&nbsp okrem:
&nbsp 40102100 - Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom (V pásy), s obvodom väčším
&nbsp ako 60 cm, ale nie väčším ako 180 cm
&nbsp 40102200 - Nekonečné hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom (V pásy), s obvodom väčším
&nbsp ako 180 cm, ale nie väčším ako 240 cm
&nbsp 40102900 - Hnacie pásy alebo remene ostatné
4011 Nové pneumatiky z gumy
&nbsp okrem:
&nbsp 401 130 - Nové pneumatiky z gumy používané na lietadlách
&nbsp 401 140 - Nové pneumatiky z gumy používané na motocykloch
&nbsp 40 1 1 50 - Nové pneumatiky z gumy používané na bicykloch
4012 Protektorované alebo použité gumové pneumatiky; plné obruče alebo nízkotlakové plášte,
&nbsp vymeniteľné behúne plášťa pneumatiky a ochranné gumové vložky do rafika pneumatiky
4013 Gumové duše
&nbsp okrem:
&nbsp 40132000 - Typy používané na bicykloch
4016 Ostatné výrobky z vulkanizovaného kaučuku, iného ako tvrdá guma
&nbsp okrem:
&nbsp 40169390 - Ploché tesnenia, podložky a iné krúžky ostatné
42 Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, kabelky a podobné schránky;
&nbsp výrobky z čriev
&nbsp okrem:
&nbsp 420400 - Výrobky z prírodnej alebo kompozitnej usne používané v strojárstve alebo
&nbsp v mechanických zariadeniach, alebo určené na iné technické použitie
4303 Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín
4401 Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobne); drevené štiepky alebo triesky;
&nbsp drevené piliny, zvyšky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet a v podobných
&nbsp tvaroch
44020000 Drevené uhlie (vrátane uhlia zo škrupín alebo orechov), tiež aglomerované
440710 Drevo narezané alebo štiepané ihličnaté
440791 Drevo narezané alebo štiepané dubové
440792 Drevo narezané alebo štiepané bukové
440799 Drevo narezané alebo štiepané ostatné
4409 Drevo profilované, hobľované, brúsené
4411 Drevovláknité dosky alebo podobné
&nbsp okrem:
&nbsp 44112100 - Drevovláknité dosky s väčšou objemovou hmotnosťou ako 0,35 g.cm-3, ale
&nbsp nepresahujúcou 0,5 g.cm-3, mechanicky neopracované, na povrchu nepokryté
&nbsp 44112900 - Drevovláknité dosky s väčšou objemovou hmotnosťou ako 0,5 g.cm-3, ale
&nbsp nepresahujúcou 0,8 g.cm-3, ostatné
441400 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety
4415 Debny, debničky, klietky, bubny a podobné drevené obaly; káblové bubny z dreva;
&nbsp jednoduché palety, nástavné rámy paliet z dreva
4416 Sudy, kade, škopky a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva vrátane dúh (časti steny suda)
441700 Drevené nástroje, obruby, násady a rukoväte k nástrojom, drevené obruby a držiaky na
&nbsp zmetáky, kefy a štetce; drevené formy, kopytá a napínače obuvi
4418 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, parketových
&nbsp dosiek a šindľov z dreva
441900 Stolové a kuchynské náčinie z dreva
4420 Intarzované a inkrustované drevo; skrinky, puzdra a kazety na šperky alebo príbory a podobné
&nbsp výrobky z dreva; sošky a iné ozdobné predmety z dreva;
&nbsp nábytok z dreva, ktorý nepatrí do kapitoly 94
4421 Ostatné výrobky z dreva
&nbsp okrem:
&nbsp 44219010 - Cievky, potáče, dutinky, cievky, šijacie nite a podobné výrobky zo sústruženého dreva
450410 Kocky, tehly, dosky, listy a pásy; dlaždice všetkých tvarov; plné valce vrátane kotúčov
46 Výrobky zo slamy, esparta a iného materiálu na úplety; košikárske výrobky
4814 Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier
48150000 Dlážkové krytiny na podklade z papiera, kartónu alebo lepenky, tiež prirezaného do tvaru
&nbsp (do formátu)
4817 Obálky, aerogramy, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera, kartónu alebo
&nbsp lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu,
&nbsp z papiera, kartónu alebo lepenky
4818 Toaletný papier a podobné papiere, buničitá vata alebo pásy z plstených buničitých vláken,
&nbsp druhy používané v domácnosti alebo na hygienické, alebo zdravotné účely, v kotúčoch so šírkou
&nbsp nepresahujúcou 36 cm alebo rezané do tvaru; vreckovky, odmaskúvacie obrúsky, uteráky,
&nbsp obrusy, obrúsky, detské plienky, hygienické tampóny, prestieradlá a podobné výrobky toaletné
&nbsp a hygienické, používané v domácnosti a v nemocnici, odevy a ich doplnky z papieroviny, papiera,
&nbsp buničitej vaty alebo pásov z plstených buničinových vláken
&nbsp okrem:
&nbsp 48184091 - Detské plienky a podobné hygienické výrobky
&nbsp 48184099 - Detské plienky ostatné
4819 Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera, kartónu, lepenky, buničitej vaty alebo pásov
&nbsp splstených buničinových vláken; škatuľové zaraďovače, listové priehradky a podobné výrobky
&nbsp z papiera, kartónu alebo lepenky, používané v kanceláriách, obchodoch a podobne
4820 Registre, účtovné knihy, bloky (poznámkové, objednávok, potvrdeniek), memorandové zápisníky,
&nbsp súpravy listových papierov a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače
&nbsp (s voľnými listami alebo iné), dosky a spisové mapy, obchodné tlačivá, súpravy papierov poprekladané
&nbsp karbónovými papiermi a ostatné školské, kancelárske a papiernické výrobky z papiera alebo
&nbsp kartónu; albumy na vzorky alebo zbierky a obaly na knihy z papiera, kartónu alebo lepenky
4821 Papierové, kartónové alebo lepenkové štítky a nálepky všetkého druhu, tiež potlačené
482360 Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera, kartónu alebo
&nbsp lepenky
4908 Obtlačky všetkých druhov
490900 Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi,
&nbsp správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne s obálkami alebo ozdobami
4910000 Kalendáre všetkých druhov, tlačené vrátane kalendárov vo forme blokov
4911 Ostatné tlačiarenské výrobky vrátane tlačených
&nbsp obrazov, rytín a fotografií
57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny
58021100 Slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny nebielené
58021900 Slučkové uterákoviny ostatné
58022000 Slučkové uterákoviny z ostatných materiálov
5903 Textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastmi, iné ako textílie čísla 5902
&nbsp okrem:
&nbsp 59031010 - Textílie impregnované PVC
&nbsp 59031090 - Textílie laminované PVC
&nbsp 59032010 - Textílie impregnované polyuretánom
&nbsp 59032090 - Textílie laminované polyuretánom
&nbsp 59039010 - Textílie ostatné impregnované
&nbsp 59039099 - Textílie ostatné
5904 Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z vrstvy alebo povlaku na textilnom
&nbsp podklade, tiež prirezané do tvaru
590500 Textilné tapety
5906 Pogumované textílie, iné ako textílie čísla 5902
61 Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
&nbsp okrem:
&nbsp 6111 - Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
&nbsp 61159310 - Pančuchy na kŕčové žily
62 Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované
&nbsp okrem:
&nbsp 6209 - Dojčenské odevy a odevné doplnky
63 Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky;
&nbsp handry
64 Obuv, gamaše a podobné výrobky; časti týchto výrobkov
66 Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti
&nbsp okrem:
&nbsp 6603 - Súčasti, výstroj a príslušenstvo výrobkov čísel 6601 alebo 6602
67 Upravené perá a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov
68010000 Dlažbové kocky, obrubníky a dlažbové dosky, z prírodného kameňa ( s výnimkou bridlice)
6802 Opracované kamene na výtvarné a stavebné účely (s výnimkou bridlice) a výrobky z nich, iné ako
&nbsp tovar čísla 6801; kamienky na mozaiky a podobné účely z prírodného kameňa (vrátane bridlice),
&nbsp tiež na podložkách umelo farbené granuly, odštiepky a prach z prírodného kameňa (vrátane bridlice)
680300 Opracovaná bridlica a výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice
6804 Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky, bez rámových konštrukcií,
&nbsp používané na brúsenie, ostrenie, leštenie, tvarové opracovanie alebo rezanie, ručné brúsky alebo
&nbsp leštiace kamene a ich časti z prírodných kameňov, z aglomerovaných prírodných alebo umelých
&nbsp brúsiv alebo z keramiky, tiež s niektorými časťami z iných materiálov
6810 Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa, tiež vystužené
6811 Tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný
6904 Keramické tehly, dlážkové kamene, nosné tvarovky alebo výplňové vložky a podobné výrobky
6907 Neglazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky;
&nbsp neglazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade
6908 Glazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky,
&nbsp obkladové dosky alebo obkladačky; glazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky,
&nbsp tiež na vhodnom podklade
6910 Keramické výlevky, umývadlá, bidety, podstavce pod umývadlá, kúpacie vane, záchodové misy,
&nbsp splachovacie nádrže, záchodové mušle a podobné inštalačné zariadenia na sanitárne
&nbsp a hygienické účely
6911 Kuchynský a stolový riad a ostatné predmety do domácnosti, toaletné predmety z porcelánu
691200 Kuchynský a stolový riad a ostatné predmety do domácnosti a toaletné potreby z iných
&nbsp keramických materiálov ako z porcelánu
6913 Sošky a iné ozdobné predmety z keramických materiálov
6914 Ostatné keramické výrobky
700991 Sklené zrkadlá, ostatné, nezarámované
7010 Demižóny, sklené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky,
&nbsp fľaštičky na tablety, ampulky a iné sklené obaly používané na dopravu alebo na balenie tovaru,
&nbsp sklené zátky, viečka a iné uzávery zo skla
&nbsp okrem:
&nbsp 70101000 - Sklené ampulky
7013 Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklený tovar toaletný, kancelársky, na
&nbsp výzdobu miestností a na podobné účely (s výnimkou tovaru čísel 7010 alebo 7018)
7113 Šperky a klenoty, ako aj ich časti z drahých kovov alebo plátované drahými kovmi
7114 Zlatnícke a striebornícke výrobky a ich častí z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými
&nbsp kovmi
7116 Výrobky z pravých perál (prírodných alebo umelo pestovaných), drahokamov alebo
&nbsp polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)
7117 Umelá bižutéria
7118 Mince
73152000 Protišmykové reťaze
731700 Klince, cvočky, pripináčiky, spony vlnité aj skosené, svorky, sponky (s výnimkou patriacich do
&nbsp čísla 8305) a podobné výrobky zo železa alebo z ocele, tiež s hlavičkou z iného materiálu,
&nbsp s výnimkou z medi
7318 Skrutky a svorníky, matice, vrtule (do podvalov), skrutkové háky, nity, priečne kliny a závlačky,
&nbsp podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele
&nbsp okrem:
&nbsp 73181410 - Závitorezné skrutky z nehrdzavejúcej ocele
&nbsp 73181491 - Skrutky s priestorovým závitom
7319 Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky
&nbsp určené na ručné práce, zo železa alebo z ocele; zatváracie a ostatné špendlíky, zo železa alebo
&nbsp z ocele, inde neuvedené ani nezahrnuté
7320 Pružiny a listy pružín, zo železa alebo z ocele
7321 Kachle, kotly s ohniskom, sporáky, kozuby (tiež s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie),
&nbsp ražne, koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky
&nbsp používané v domácnostiach, ich časti a súčasti zo železa alebo z ocele
7322 Radiátory ústredného kúrenia nevykurovaného elektricky a ich časti a súčasti, zo železa alebo
&nbsp z ocele; ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu (vrátane rozvádzačov, ktoré môžu
&nbsp distribuovať čerstvý alebo upravený vzduch), iné ako elektricky vykurované so vstavaným motoricky
&nbsp poháňaným ventilátorom alebo s dúchadlom a ich časti a súčasti, zo železa alebo z ocele
&nbsp okrem:
&nbsp 732290 - Ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu ostatné
7323 Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, železné alebo oceľové;
&nbsp železná alebo oceľová vlna; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky alebo vankúšiky na
&nbsp čistenie, rukavice a podobné výrobky zo železa alebo z ocele
7324 Sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti, zo železa alebo z ocele
7412 Príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená, nátrubky), z medi
7415 Klince, cvočky, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov čísla 8305) a podobné výrobky z medi
&nbsp alebo zo železa, alebo z ocele s medenými hlavičkami; skrutky, svorníky, matice, háčiky so závitom,
&nbsp nity, závlačky, priečne kliny, podložky (vrátane pružinových podložiek) a podobné výrobky z medi
74170000 Prístroje na varenie alebo kúrenie používané v domácnosti, neelektrické, ich časti a súčasti, z medi
7418 Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, z medi; drôtiky na
&nbsp čistenie riadu, drôtené vankúšiky alebo vankúšiky na čistenie, rukavice a podobné výrobky z medi;
&nbsp sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti, z medi
7615 Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, z hliníka; drôtiky
&nbsp na čistenie riadu, drôtené vankúšiky alebo vankúšiky na čistenie, rukavice a podobné výrobky,
&nbsp z hliníka, sanitárne (hygienické) výrobky a ich časti a súčasti, z hliníka
8201 Ručné nástroje: rýle, lopaty, čakany, škrabky, motyky, vidly a hrable; sekery, lesné sekáče
&nbsp a podobné nástroje na sekanie; záhradnícke nožnice a prerezávače stromov všetkých druhov;
&nbsp kosy, kosáky, dlhé nože na rezanie sena alebo slamy, nožnice na strihanie kríkov, kliny
&nbsp a ostatné ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
82021000 Ručné píly
8203 Pilníky, rašple, kliešte všetkých druhov (vrátane štikacích), pinzety, klieštiky, nožnice na plech,
&nbsp rezače rúr, čapov, dierkovacie kliešte a priebojníky a podobné ručné nástroje
&nbsp okrem:
&nbsp 82032010 - Pinzety a depilačné klieštiky
8204 Ručné maticové a napínacie kľúče (vrátane dynamometrických kľúčov, ale nie vrátane vratidiel na
&nbsp závitníky); výmenné kľúčové nadstavce, tiež s rukoväťou
8205 Ručné nástroje (vrátane vsadených sklenárskych diamantov), inde neuvedené ani nezahrnuté;
&nbsp spájkovacie lampy; zveráky, úpinky a podobné nástroje, iné ako príslušenstvo časti a súčasti
&nbsp obrábacích strojov; nákovy; prenosné vyhne; ručné alebo pedálmi ovládané brúsne kotúče
&nbsp s konštrukciou
82060000 Dva nástroje alebo niekoľko nástrojov čísel 8202 až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom
8211 Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou vrátane lesných sekáčov (iné ako nože
&nbsp čísla 8208) a ich čepele
8212 Britvy, holiace strojčeky a holiace žiletky (vrátane polotovarov žiletiek z ocele v pásoch)
82130000 Nožnice (krajčírske a podobné) a ich čepele
8214 Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáčiky,
&nbsp štiepacie sekery a obojručné sekáčiky, nože na papier), súpravy a náčinie na manikúru alebo
&nbsp pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty)
8215 Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla,
&nbsp klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské výrobky
8302 Príchytky, kovanie a podobné výrobky zo základného kovu na nábytok, dvere, schodištia, okná,
&nbsp rolety, na karosérie, na sedlársky tovar, kufre, truhly a puzdra a podobne; vešiaky a háčiky na šaty,
&nbsp na klobúky, konzoly a podobné výrobky, zo základného kovu; riadiace kolieska s príchytkami,
&nbsp zo základných kovov; zariadenia na automatické zatváranie dverí zo základného kovu
&nbsp okrem:
&nbsp 83021090 - Závesy ostatné
&nbsp 83024100 - Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky pre stavebníctvo
&nbsp 83024200 - Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky na nábytok
83040000 Kartotékové skrine, zoraďovače spisov, schránky na ukladanie papierov alebo písacích pier,
&nbsp zásuvky na pečiatky a podobné vybavenie kancelárií alebo písacích stolov, zo základných kovov,
&nbsp iné ako kancelársky nábytok čísla 9403
8305 Mechanika na zoraďovače spisov, rýchloviazačov a dosiek s voľnými listami, drôtené spinky,
&nbsp spínacie rožky, zošívacie drôtiky, štítky na registre a podobný kancelársky tovar, zo základných
&nbsp kovov; zošívacie spinky v pásoch (napr. na kancelárske potreby, čalúnnické výrobky, baliace
&nbsp potreby), zo základného kovu
8306 Zvony, gongy a podobné výrobky, neelektrické, zo základných kovov; sošky a iné ozdobné
&nbsp predmety, zo základných kovov; rámiky na fotografie a obrazy alebo podobné rámy zo základných
&nbsp kovov; zrkadlá zo základných kovov
8308 Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné výrobky
&nbsp zo základných kovov na odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo na výstroj iných výrobkov;
&nbsp duté nity a nity s rozštiepeným driekom, zo základného kovu; perly a filtre zo základných kovov
&nbsp okrem:
&nbsp 83081000 - Svorky, háčiky a očká
&nbsp 83089000 - Ostatné vrátane častí a súčastí k číslu 8308
8309 Zátky, viečka a uzávery fliaš (vrátane korunkových uzáverov, korunkových čapov so závitom
&nbsp a nalievacích zátok), odtrhovacie kapsle (na uzávery fliaš), vrchnáky so závitom, plomby a iné
&nbsp príslušenstvo obalov, zo základných kovov
&nbsp okrem:
&nbsp 83091000 - Korunkové uzávery
83100000 Dosky (štíty) a doštičky (štítky) s orientačnými nápismi, s adresami a podobné číslice, písmená
&nbsp a iné značky, zo základných kovov (iné ako čísla 9405)
8403 Kotly na ústredné kúrenie, iné ako čísla 8402
840721 Závesné motory
841320 Ručné čerpadlá, iné ako čísel 841311 alebo 841319
841451 Stolové, podlahové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory s vlastným elektrickým
&nbsp motorom s výkonom nepresahujúcim 125 W
841821 Kompresorové chladničky používané v domácnosti
84182200 Absorpčné chladničky používané v domácnosti
84182900 Ostatné chladničky
84184091 Mrazničky skriňového typu s objemom nepresahujúcim 250 1
84191100 Prietokové plynové ohrievače vody
84191900 Ostatné ohrievače a zásobníky vody
84211200 Žmýkačky bielizne
84221100 Umývačky riadu pre domácnosť
842310 Osobné váhy vrátane detských váh; kuchynské váhy
843120 Časti a súčasti na stroje a zariadenia čísla 8427
843230 Sejacie a sádzacie stroje
843240 Rozmetače hnojív
84333010 Obracače, stranové hrabače a rozhadzovače
843311 Kosačky na trávu na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch, s motorom, so sekacím
&nbsp zariadením otáčajúcim sa v horizontálnej polohe
843319 Ostatné
8450 Práčky pre domácnosť a práčovne, tiež spojené so sušičkami
&nbsp okrem:
&nbsp 84502000 - Práčky s jednotkovou kapacitou prevyšujúcou 10 kg suchej bielizne
&nbsp 84509000 - Časti a súčasti
845210 Šijacie stroje pre domácnosť
&nbsp okrem:
&nbsp 84521011 - Šijacie stroje (bez rámu, stolčeka alebo iného nábytku) s hodnotou väčšou ako 65 ECU
8481 Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné kade
&nbsp vrátane redukčných ventilov riadených termostatom
8484 Tesnenia a podobné spojenia z kovových platní kombinovaných s iným materiálom alebo s dvoma
&nbsp alebo s viacerými vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia
&nbsp balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch; mechanické upchávky
8507 Elektrické akumulátory vrátane separátorov, tiež s pravouhlým prierezom (vrátane štvorcového)
&nbsp okrem:
&nbsp 85073091 - Elektrické akumulátory niklo-kadmiové, hermeticky uzavreté
&nbsp 85078091 - Ostatné akumulátory na báze hydridu niklu
&nbsp 85079091 - Dosky pre akumulátory
&nbsp 85079098 - Ostatné časti a súčasti elektrických akumulátorov
8508 Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom
8509 Elektromechanické zariadenia pre domácnosť so vstavaným elektrickým motorom
85131000 Svietidlá
8516 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické zariadenia
&nbsp na vykurovanie miestností, pôdy a na podobné účely; elektrotepelné zariadenia na ošetrovanie
&nbsp vlasov [napr. sušiče vlasov, vlničky na vlasy (kulmy), prístroje na trvalú onduláciu] a sušiče
&nbsp rúk; žehličky; ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnosti; elektrické vykurovacie
&nbsp odpory, iné ako čísla 8545
&nbsp okrem:
&nbsp 851680 - Elektrické vykurovacie odpory
&nbsp 85169000 - Časti a súčasti
8518 Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; slúchadlá všetkých druhov a kombinované
&nbsp rečnícke súpravy; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; elektrické zosilňovače zvuku
&nbsp okrem:
&nbsp 85182990 - Reproduktory, tiež vstavané, ostatné
8519 Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové šasi, kazetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné
&nbsp prístroje bez zariadenia na záznam zvuku
8520 Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením
8521 Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom
8523 Hotové nenahrané médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam s výnimkou výrobkov
&nbsp kapitoly 37
8524 Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahráte médiá na záznam zvuku alebo na podobné
&nbsp záznamy vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní, ale s výnimkou výrobkov
&nbsp kapitoly 37
&nbsp okrem:
&nbsp 85243100 - Disky pre laserové čítacie systémy
&nbsp 85249110 - Iné nahráte médiá obsahujúce dáta alebo inštrukcie (iné ako zvukové alebo vizuálne
&nbsp záznamy), ktoré sa používajú v strojoch na automatické spracovanie dát
8528 Televízne prijímače, tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam
&nbsp či reprodukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory a videoprojektory
8539 Elektrické žiarovky alebo výbojky vrátane žiaroviek na svetlomety, tzv. zapečatené svetlomety
&nbsp a ultrafialové alebo infračervené žiarovky; oblúkovky
&nbsp okrem:
&nbsp 85394100 - Oblúkovky
&nbsp 85394910 - Ultrafialové žiarovky
&nbsp 85394930 - Infračervené žiarovky
&nbsp 853990 - Časti a súčasti
8701 Traktory a ťahače (s výnimkou traktorov čísla 8709)
&nbsp okrem:
&nbsp 870120 - Cestné návesové ťahače
&nbsp 87019021 - Poľnohospodárske kolesové traktory a lesnícke kolesové traktory s výkonom
&nbsp motora presahujúcim 25 kW, ale nepresahujúcim 37 kW
&nbsp 87019025 - Poľnohospodárske kolesové traktory a lesnícke kolesové traktory s výkonom
&nbsp motora presahujúcim 37 kW, ale nepresahujúcim 59 kW
8703 Osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (s výnimkou
&nbsp uvedených v čísle 8702) vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov
8704 Motorové vozidlá na nákladnú dopravu okrem šasi motorových vozidiel s kabínou
8711 Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom;
&nbsp prívesné vozíky
871200 Cestovné bicykle a iné (vrátane dodávkových trojkoliek), bez motora
871610 Obytné alebo kempingové prívesy a návesy karavánového typu
8801 Balóny a vzducholode; vetrone (klzáky), deltaplány (rogalá) a ostatné bezmotorové lietadlá
88022010 Civilné lietadlá
8903 Jachty a ostatné rekreačné a športové plavidlá, veslové člny a kanoe
9005 Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy;
&nbsp ostatné astronomické prístroje a ich podstavce a rámy s výnimkou rádioastronomických prístrojov
&nbsp Fotografické prístroje
90065100 So zameraním cez objektív (jednooké zrkadlovky) na zvitkové filmy so šírkou nepresahujúcou
&nbsp 35 mm
90065200 Ostatné, na zvitkové filmy užšie ako 35 mm
900653 Ostatné, na zvitkové filmy široké 35 mm
90065900 Ostatné
9007 Kinematografické kamery a premietacie prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam
&nbsp a reprodukciu zvuku
&nbsp okrem:
&nbsp 90072000 - Projektory
&nbsp 90079100 - Časti, súčasti a príslušenstvo kamier
&nbsp 90079200 - Premietacie prístroje
9008 Premietacie prístroje na statické snímky (iné ako kinematografické); fotografické prístroje
&nbsp zväčšovacie alebo zmenšovacie (iné ako kinematografické)
&nbsp okrem:
&nbsp 90089000 - Časti, súčasti a príslušenstvo
9009 Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontaktným systémom a termokopírovacie prístroje
&nbsp okrem:
&nbsp 900990 - Časti, súčasti a príslušenstvo
9101 Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (vrátane stopiek) s puzdrom z drahých
&nbsp kovov alebo z kovu plátovaného drahými kovmi (doublé)
9102 Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (vrátane stopiek) s výnimkou zaradených
&nbsp do čísla 9101
9103 Hodiny s hodinovým strojčekom s výnimkou tých, čo sa zaradujú do čísla 9104
910400 Hodiny do prístrojových (palubných) dosiek a podobné hodiny do vozidiel, lietadiel, kozmických
&nbsp lodí alebo plavidiel
9105 Ostatné hodiny
9106 Časové kontrolné prístroje a časové počítadlá s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom, alebo
&nbsp synchrónnym motorom (napr. kontrolné časové registračné hodiny, hodiny zaznamenávajúce
&nbsp dátum a hodinu, meracie hodiny)
9113 Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti a súčasti
930200 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísel 9303 alebo 9304
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe výbuchu strelného prachu
&nbsp (napr. športové brokovnice a guľovnice, strelné zbrane, ktoré možno nabíjať len ústím hlavne,
&nbsp pištole vystreľujúce rakety a ostatné zariadenia určené len na vypúšťanie signálových rakiet,
&nbsp pištole a revolvery na streľbu slepými nábojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie kotevného lana)
93040000 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo na plyn, obušky)
&nbsp s výnimkou sečných a bodných zbraní čísla 9307
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísel 9301 až 9304
9307 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy
9401 Sedadlá (s výnimkou sedadiel zaradených do čísla 9402), tiež premeniteľné na lôžka a ich časti
&nbsp a súčasti
9403 Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti
9404 Matracové podložky; posteľoviny a podobné výrobky (napr. matrace, prešívané prikrývky, periny,
&nbsp vankúše a podhlavníky), s pružinami alebo vypchávané, alebo vo vnútri vyložené akýmkoľvek
&nbsp materiálom, alebo z ľahčenej gumy, alebo plastov, tiež potiahnuté
9405 Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné
&nbsp reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným
&nbsp osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté
&nbsp okrem:
&nbsp 94051091 - Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá, ostatné, zo skla, používané
&nbsp so žiarovkami
&nbsp 94051099 - Lustre a svietidlá ostatné
&nbsp 94054099 - Ostatné elektrické svietidlá z iných materiálov
&nbsp 940560 - Svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky
&nbsp 940591 -Sklené
&nbsp 940599 - Ostatné
9406 Montované stavby
9504 Potreby na lunaparkové a spoločenské hry vrátane biliardov, špeciálnych stolov pre herne
&nbsp a automatické zariadenia do kolkárni
9505 Výrobky na slávnosti, karnevaly alebo na iné zábavy vrátane kúzelníckych rekvizít a žartovných
&nbsp výrobkov
9506 Výrobky a potreby na telesné cvičenie, na gymnastiku, atletiku alebo na ostatné športy (vrátane
&nbsp stolného tenisu), alebo na hry pod šírym nebom, inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté;
&nbsp plavecké a veslárske bazény
9507 Rybárske prúty, rybárske háčiky, udice a ostatné rybárske navijaky; podberáky, sieťky na
&nbsp motýle a podobné sieťky; umelé návnady (iné ako zaradené v číslach 9208 alebo 9705)
&nbsp a podobné lovecké alebo strelecké potreby
95080000 Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné jarmočné atrakcie; kočovné cirkusy, zverince a divadlá
96 Rôzne výrobky
&nbsp okrem:
&nbsp 96121010- Farbiace pásky do písacích strojov z plastov
&nbsp 96121020 - Farbiace pásky do písacích strojov z chemických vláken (neťkaných)
97 Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

8. Za prílohu č. 1 sa dopĺňa príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 122/1997 Z. z.

Příloha 02


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.