Oznámenie č. 146/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom

Čiastka 67/1997
Platnosť od 30.05.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 12. decembra 1995, na základe článku 39 ods. 1.

146

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. novembra 1994 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 109 z 3. mája 1995 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 31. júla 1995.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 12. decembra 1995, na základe článku 39 ods. 1.

DOHODA

o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom

PREAMBULA

Slovenská republika a Rumunsko (ďalej len „strany“),

majúc na zreteli Memorandum o liberalizácii vzájomných obchodných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Rumunskom z 3. marca 1994,

pripomínajúc svoj zámer aktívne sa podieľať na procese ekonomickej integrácie ako významnom prvku stability na európskom kontinente a vyjadrujúc svoju pripravenosť spolupracovať pri hľadaní metód a spôsobov, ako tento proces posilniť,

potvrdzujúc svoj pevný záväzok voči zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov,

pripomínajúc svoj pevný záväzok voči Záverečnému aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskej charte, a najmä zásadám, ktoré obsahuje Záverečný dokument Bonnskej konferencie o ekonomickej spolupráci v Európe,

rozhodnuté na tento účel postupne odstraňovať prekážky v podstatnej časti svojho vzájomného obchodu v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode,

presvedčené, že táto dohoda podporí zintenzívnenie vzájomne výhodných obchodných vzťahov medzi nimi a prispeje k procesu integrácie v Európe,

berúc do úvahy, že žiadne ustanovenie tejto dohody nemožno interpretovať ako oslobodenie strán od ich záväzkov prijatých v rámci iných medzinárodných dohôd, najmä Všeobecnej dohody o clách a obchode,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ciele

1. Strany vytvoria postupne v prechodnom období, ktoré sa skončí najneskôr 1. januára 1998, oblasť voľného obchodu v súlade s ustanoveniami tejto dohody a podľa ustanovení článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode.

2. Ciele tejto dohody sú:

a) podporovať rozširovaním obchodu harmonický rozvoj ekonomických vzťahov medzi stranami a tým napomáhať rozvoj ich ekonomickej činnosti, zlepšovanie životných a pracovných podmienok a zvyšovanie produktivity a finančnej stability,

b) poskytovať spravodlivé podmienky súťaže v obchode medzi stranami,

c) prispieť odstraňovaním bariér obchodu k harmonickému rozvoju a rozmachu svetového obchodu.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 2

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na priemyselné výrobky majúce pôvod v stranách. Výraz „priemyselné výrobky“ znamená na účely tejto dohody výrobky zahrnuté do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe Ia a vrátane výrobkov uvedených v prílohe Ib.

Článok 3

Dovozné clá

1. V obchode medzi stranami sa nebudú zavádzať žiadne nové dovozné clá.

2. Dovozné clá sa zrušia v súlade s ustanoveniami protokolu 1.

Článok 4

Základné clo

1. Pre každý výrobok je základným clom, z ktorého sa bude uplatňovať postupné znižovanie stanovené v tejto dohode, colná sadzba podľa Doložky najvyšších výhod platná k 1. januáru 1993.

2. Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody dôjde k akémukoľvek zníženiu ciel podľa zásady „erga omnes“, tieto znížené clá nahradia základné clá uvedené v odseku 1, počínajúc dňom, keď sa takéto zníženie uplatní.

3. Znížené clá vypočítané v súlade s odsekom 2 sa budú uplatňovať po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto.

4. Strany si navzájom oznámia svoje príslušné národné základné colné sadzby v súlade s ustanoveniami odseku 2.

Článok 5

Poplatky rovnocenné s clami

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové poplatky, ktoré majú účinok rovnocenný s dovoznými clami.

2. Všetky poplatky, ktoré majú účinok rovnocenný s dovoznými clami, sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou uvedenou v prílohe II.

Článok 6

Fiškálne clá

Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na fiškálne clá.

Článok 7

Vývozné clá a poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové vývozné clá alebo poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Strany vzájomne zrušia ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody všetky vývozné clá a poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok, s výnimkou uvedenou v prílohe III.

Článok 8

Kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové kvantitatívne obmedzenia dovozu alebo opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok na dovoz výrobkov majúcich pôvod v stranách, sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkami uvedenými v prílohe IV.

Článok 9

Kvantitatívne obmedzenia vývozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové kvantitatívne obmedzenia vývozu alebo opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok.

2. Všetky kvantitatívne obmedzenia vývozu zo strán a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, sa zrušia v súlade s ustanoveniami príloh Va a Vb.

Článok 10

Postup pri výmene informácií o návrhoch technických predpisov

1. Strany sa budú navzájom písomne informovať v čo najkratšom čase a v súlade s ustanoveniami prílohy VI o návrhoch technických predpisov a návrhoch doplnkov k nim, ktoré hodlajú vydať.

2. Spoločný výbor rozhodne o dátume zavedenia ustanovení odseku 1.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 11

Rozsah

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v stranách. Výraz „poľnohospodárske výrobky“ znamená na účely tejto dohody výrobky začlenené do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe Ib a vrátane výrobkov uvedených v prílohe Ia.

Článok 12

Výmena koncesií

1. Strany si navzájom poskytnú koncesie špecifikované v protokole 2 v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

2. Berúc do úvahy

– úlohu poľnohospodárstva vo svojich ekonomikách,

– rozvoj obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi stranami,

– zvláštnu citlivosť poľnohospodárskych výrobkov,

– pravidlá svojich poľnohospodárskych politík,

– dôsledky Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode,

strany preskúmajú možnosti vzájomného poskytovania ďalších koncesií.

Článok 13

Koncesie a poľnohospodárska politika

1. Ustanovenia tejto kapitoly nebudú žiadnym spôsobom obmedzovať realizáciu príslušných poľnohospodárskych politík strán alebo prijímanie akýchkoľvek opatrení v rámci týchto politík vrátane uplatňovania výsledkov Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, pričom koncesie udelené podľa článku 12 nebudú dotknuté.

2. Strany sa budú navzájom písomne informovať o zmenách svojich príslušných poľnohospodárskych politík alebo o uplatnených opatreniach, ktoré by mohli ovplyvniť podmienky vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, ako sú stanovené v tejto dohode. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia okamžité konzultácie s cieľom preskúmať situáciu.

Článok 14

Zvláštne ochranné opatrenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto dohody, a najmä článku 27, ak pri zvláštnej citlivosti poľnohospodárskych trhov dovozy výrobkov majúcich pôvod v ktorejkoľvek strane, ktoré sú predmetom koncesií poskytnutých podľa tejto dohody, spôsobujú vážne narušenie trhu druhej strany, začne dotknutá strana okamžité konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenie. Pred dosiahnutím takéhoto riešenia môže dotknutá strana prijať opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné.

Článok 15

Veterinárne, zdravotné a fytosanitárne opatrenia

1. Opatrenia týkajúce sa fytosanitárnej kontroly rastlín a fytofarmaceutických prípravkov sa zladia s legislatívou Európskej únie a medzi stranami tejto dohody.

2. Veterinárno-sanitárne opatrenia a výkon veterinárnych služieb budú v súlade s kódexom Medzinárodného úradu pre nákazy a s ďalšími medzinárodnými konvenciami v tejto oblasti.

3. Strany sa zaväzujú, že pri výkone týchto služieb nebudú zavádzať diskriminačné ani iné neobvyklé opatrenia, ktoré by obmedzovali pohyb informácií a obchod so zvieratami, rastlinami alebo s produktmi.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Pravidlá pôvodu a spolupráca v colnej správe

1. Protokol 3 ustanovuje pravidlá pôvodu a metódy administratívnej spolupráce, ktoré sa na ne vzťahujú.

2. Strany prijmú vhodné opatrenia vrátane pravidelného preverovania Spoločným výborom a úprav administratívnej spolupráce, aby zabezpečili účinné a harmonické uplatňovanie ustanovení protokolu 3 a článkov 3 až 9, 12, 17 a 28 tejto dohody a aby čo najviac obmedzili formality používané v obchode a dosiahli vzájomne uspokojivé riešenia všetkých problémov, ktoré by vyplynuli z uplatňovania týchto ustanovení.

3. Vzájomná spolupráca medzi colnými úradmi strán sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami protokolu 4.

Článok 17

Vnútorné zdanenie

1. Strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútorného fiškálneho charakteru, ktoré priamo alebo nepriamo vytvárajú diskrimináciu medzi výrobkami majúcimi pôvod v stranách.

2. Výrobky vyvážané na územie ktorejkoľvek zo strán nesmú mať výhody z navrátenia vnútornej dane, ak by prevyšovala sumu priameho alebo nepriameho zdanenia na ne uvaleného.

Článok 18

Všeobecné výnimky

Táto dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného záujmu alebo verejnej bezpečnosti; ochrany života alebo zdravia ľudí, zvierat a rastlín; ochrany národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty; ochrany duševného vlastníctva alebo pravidiel týkajúcich sa zlata a striebra alebo zachovania vyčerpateľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú v spojitosti s obmedzeniami domácej výroby alebo spotreby. Takéto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať prostriedkom svojvoľnej diskriminácie alebo skrytých obmedzení obchodu medzi stranami.

Článok 19

Bezpečnostné výnimky

Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni ktorejkoľvek strane, aby prijala akékoľvek primerané opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na

a) zabránenie úniku informácií, ktoré sú v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,

b) ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov alebo na plnenie medzinárodných záväzkov alebo národnej politiky, ktoré

i) sa vzťahujú na obchod so zbraňami, strelivom a s vojenským materiálom, za predpokladu, že takéto opatrenia nenarušia podmienky súťaže pri výrobkoch, ktoré nie sú určené na špeciálne vojenské účely, ako aj na obchod s iným tovarom, materiálmi a službami, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely zásobovania ozbrojených zložiek, alebo

ii) sa vzťahujú na nerozširovanie biologických a chemických zbraní, jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení, alebo

iii) sa prijali v čase vojny alebo iného vážneho medzinárodného napätia.

Článok 20

Štátne monopoly

1. Strany postupne upravia akýkoľvek štátny monopol obchodného charakteru tak, aby zabezpečili, že do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody nebude medzi štátnymi príslušníkmi strán existovať žiadna diskriminácia týkajúca sa podmienok, za ktorých sa tovar obstaráva a obchoduje sa s ním.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na akýkoľvek orgán, ktorého prostredníctvom príslušné úrady strán právne alebo fakticky, priamo alebo nepriamo dohliadajú na dovozy alebo na vývozy medzi stranami, rozhodujú o nich alebo ich podstatne ovplyvňujú. Tieto ustanovenia sa obdobne uplatnia aj na iné orgány, ktoré ktorákoľvek strana poverí zabezpečovaním monopolu.

Článok 21

Platby

1. Platby vo voľne vymeniteľných menách týkajúce sa obchodu s tovarom medzi stranami a prevod takýchto platieb na územie tej strany tejto dohody, v ktorej má sídlo veriteľ, sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení.

2. Strany sa zdržia akýchkoľvek devízových alebo administratívnych obmedzení na poskytovanie, splácanie alebo na prijímanie krátkodobých a strednodobých úverov vo vzťahu k obchodu s tovarom, na ktorom sa zúčastňuje rezident.

3. Bez ohľadu na odsek 2, kým článok VIII článkov Dohody o Medzinárodnom menovom fonde bude použiteľný pre strany, vyhradzujú si strany právo uplatňovať devízové obmedzenia na poskytovanie alebo na prijímanie krátkodobých a strednodobých úverov vo vzťahu k obchodu s tovarom v rozsahu povolenom podľa ich štatútu v Medzinárodnom menovom fonde za podmienky, že tieto obmedzenia sa uplatňujú nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o pôvod výrobkov, a že sa neuplatňujú len na určité výrobky alebo druh výrobkov. Tieto obmedzenia budú časovo limitované a budú odstránené, len čo už nebudú existovať podmienky oprávňujúce ich zachovanie. Strana bude ihneď informovať druhú stranu o zavedení takýchto opatrení a o každej ich zmene.

Článok 22

Pravidlá súťaže týkajúce sa podnikateľských subjektov

1. S riadnym vykonávaním tejto dohody sú nezlučiteľné, ak môžu poškodiť obchod medzi stranami, tieto skutočnosti:

a) všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia asociácií podnikateľských subjektov a dohodnuté praktiky medzi podnikateľskými subjektmi, ktorých cieľom alebo výsledkom je zabránenie, obmedzenie alebo narušenie súťaže,

b) zneužitie dominantného postavenia jedného alebo viacerých podnikateľských subjektov na území strán ako celku alebo v jeho podstatnej časti.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na činnosť všetkých podnikateľských subjektov vrátane verejných a podnikateľských subjektov, ktorým strany poskytnú zvláštne alebo výhradné práva. Podnikateľské subjekty, ktorým bola zverená prevádzka služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo ktoré majú charakter monopolu vytvárajúceho štátny príjem, budú podliehať ustanoveniam odseku 1 do tej miery, pokiaľ použitie týchto ustanovení nebráni právne alebo fakticky vykonávaniu zvláštnych verejných úloh, ktoré sú im pridelené.

3. Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II, ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na také dohody, rozhodnutia a praktiky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť organizácie národného trhu.

4. Ak sa strana domnieva, že daná praktika je nezlučiteľná s ustanoveniami odsekov 1, 2 a 3, a ak takáto praktika spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážne poškodenie záujmov tejto strany alebo hmotnú škodu domácemu priemyslu, môže prijať vhodné opatrenia v rámci podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 23

Štátna pomoc

1. Každá pomoc poskytnutá štátom, ktorý je stranou tejto dohody, alebo zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí narušiť súťaž zvýhodnením určitých podnikov alebo výroby určitého tovaru, je nezlučiteľná s riadnym plnením tejto dohody, a to do tej miery, pokiaľ môže ovplyvniť obchod medzi stranami.

2. Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na výrobky uvedené v kapitole II.

3. Spoločný výbor prijme do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody kritériá, na ktorých základe sa budú hodnotiť praktiky, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, ako aj pravidlá na ich zavedenie.

4. Strany zabezpečia transparentnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného aj vzájomným predkladaním ročných správ o celkovej výške a o rozdelení poskytnutej pomoci a na požiadanie druhej strany sa poskytne informácia o programoch pomoci a o osobitných prípadoch štátnej pomoci.

5. Ak sa ktorákoľvek strana domnieva, že konkrétna praktika vrátane praktík v poľnohospodárstve

– je nezlučiteľná s podmienkami odseku 1 a nezaobchádza sa s ňou adekvátne podľa pravidiel uvedených v odseku 3 alebo

– spôsobuje, alebo hrozí spôsobiť v prípade, že takéto pravidlá neexistujú, vážne poškodenie záujmu tejto strany alebo hmotnú škodu jej domácemu priemyslu,

môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 31. Takéto vhodné opatrenia sa môžu prijať len v súlade s postupmi a za podmienok, ktoré sú stanovené vo Všeobecnej dohode o clách a obchode a v akýchkoľvek príslušných dokumentoch dohodnutých pod jej záštitou, ktoré sa uplatňujú medzi stranami.

Článok 24

Verejné zákazky

1. Strany považujú liberalizáciu svojich trhov verejných zákaziek za cieľ tejto dohody.

2. Strany si postupne vytvoria príslušné pravidlá pre verejné zákazky s cieľom poskytnúť dodávateľom druhej strany najneskôr do konca roka 1998 prístup k procedúram udeľovania kontraktov na svojich trhoch verejných zákaziek podľa ustanovení Dohody o vládnych zákazkách Všeobecnej dohody o clách a obchode z 12. apríla 1979, upravených Protokolom o zmenách z 2. februára 1987.

3. Spoločný výbor preskúma vývoj vzťahujúci sa na dosiahnutie cieľov tohto článku a môže odporučiť praktické spôsoby vykonávania ustanovení odseku 2, aby tak zabezpečil voľný prístup, transparentnosť a úplnú rovnováhu práv a záväzkov.

4. Počas preskúmania uvedeného v odseku 3 môže Spoločný výbor zvážiť, najmä vzhľadom na rozvoj tejto oblasti v medzinárodných vzťahoch, možnosť rozšírenia rozsahu a/alebo stupňa otvorenia trhu v súlade s odsekom 2.

5. Strany sa budú usilovať o pristúpenie k príslušným dohodám uzatváraným pod záštitou Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Článok 25

Ochrana duševného vlastníctva

1. Strany budú poskytovať a zabezpečovať ochranu práv duševného vlastníctva na nediskriminačnom základe vrátane opatrení na poskytovanie a vynucovanie takýchto práv. Ochrana sa bude postupne zlepšovať a pred koncom piateho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody dosiahne úroveň zodpovedajúcu vecným normám multilaterálnych dohôd uvedených v prílohe VII.

2. Na účely tejto dohody „ochrana duševného vlastníctva“ zahŕňa najmä ochranu autorských práv vrátane počítačových programov a databáz a príbuzných práv, obchodných známok, zemepisných označení, priemyselných vzorov, patentov, topografií integrovaných obvodov, ako aj utajovaných informácií o know-how.

3. Strany budú spolupracovať v otázkach duševného vlastníctva. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie expertov o týchto otázkach, najmä o činnostiach vzťahujúcich sa na existujúce alebo na budúce medzinárodné konvencie o harmonizácii, vykonávaní a vynucovaní duševného vlastníctva a o činnostiach medzinárodných organizácií, ako je Všeobecná dohoda o clách a obchode, Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo, ako aj o vzťahoch strán s tretími krajinami v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Článok 26

Dumping

Ak ktorákoľvek strana zistí, že sa v obchodných vzťahoch riadiacich sa touto dohodou uplatňuje dumping v zmysle článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, môže prijať primerané opatrenia proti týmto praktikám v súlade s článkom VI Všeobecnej dohody o clách a obchode a s dohodami vzťahujúcimi sa na tento článok, a to za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 27

Všeobecné ochranné opatrenia

Ak sa akýkoľvek výrobok dováža v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí spôsobiť

a) vážne poškodenie domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov na území dovážajúcej strany alebo

b) vážne poruchy v akomkoľvek príbuznom hospodárskom odvetví, alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť vážne zhoršenie hospodárskej situácie regiónu,

môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 28

Štrukturálne úpravy

1. Ktorákoľvek strana môže prijať výnimočné opatrenia s obmedzeným trvaním, ktoré sa odlišujú od ustanovení článku 3, vo forme zvýšených ciel.

2. Tieto opatrenia sa môžu týkať iba novorozvíjaných priemyselných odvetví, určitých sektorov, v ktorých prebieha reštrukturalizácia alebo ktoré majú vážne ťažkosti, najmä tam, kde tieto ťažkosti vyvolávajú vážne sociálne problémy.

3. Dovozné clá uplatňované príslušnou stranou na výrobky, ktoré majú pôvod v druhej strane, zavedené týmito opatreniami nesmú prekročiť 25 % ad valorem a zachovajú preferenčný prvok na výrobky, ktoré majú pôvod v stranách. Celková hodnota dovozu výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nesmie v priebehu posledného roka, za ktorý sú k dispozícii štatistické údaje, prekročiť 15 % celkového dovozu priemyselných výrobkov z druhej strany, ktoré sú vymedzené v kapitole I.

4. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať po dobu nepresahujúcu päť rokov, ak ich dlhšie trvanie neschváli Spoločný výbor.

5. Žiadne takéto opatrenia nemožno zaviesť pri výrobku, pri ktorom uplynulo viac ako päť rokov od odstránenia všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení alebo poplatkov a opatrení, ktoré majú na tento výrobok rovnocenný účinok.

6. Príslušná strana bude informovať druhú stranu o všetkých mimoriadnych opatreniach, ktoré hodlá prijať, a na požiadanie druhej strany sa o týchto opatreniach a o odvetviach, na ktoré sa budú vzťahovať, uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore ešte pred ich uplatnením. Pri prijímaní takýchto opatrení príslušná strana poskytne Spoločnému výboru časový rozvrh odstraňovania ciel zavedených podľa tohto článku. Tento časový rozvrh stanovuje etapy postupného odstraňovania týchto ciel, počnúc najneskôr dva roky po ich zavedení, a to v rovnakých ročných sadzbách. Spoločný výbor môže rozhodnúť o inom časovom rozvrhu.

Článok 29

Reexport a vážny nedostatok (tovaru)

Tam, kde dodržiavanie ustanovení článkov 7 a 9 vedie k

a) reexportu do tretej krajiny, voči ktorej vyvážajúca strana zachováva pri danom výrobku kvantitatívne vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia či poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok, alebo

b) vážnemu nedostatku, alebo k jeho hrozbe pri výrobku potrebnom pre vyvážajúcu stranu

a kde uvedené situácie spôsobujú alebo môžu spôsobiť vážne problémy vyvážajúcej strane, môže táto strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v článku 31.

Článok 30

Plnenie záväzkov

1. Strany prijmú všetky všeobecné alebo špecifické opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody. Budú sa usilovať o dosiahnutie cieľov stanovených v tejto dohode.

2. Ak sa jedna strana domnieva, že druhá strana nesplnila záväzok podľa tejto dohody, môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Článok 31

Postup pri uplatnení ochranných opatrení

1. Pred začatím postupu, ktorý vedie k použitiu ochranných opatrení stanovených v nasledujúcich odsekoch tohto článku, strany sa budú usilovať vyriešiť všetky vzájomné rozpory prostredníctvom priamych konzultácií.

2. Ak niektorá strana podrobuje dovozy výrobkov, ktoré môžu spôsobiť situáciu uvedenú v článku 27, administratívnemu postupu, ktorého účelom je rýchle získanie informácií o trende obchodných tokov, bude o tom informovať druhú stranu.

3. Bez dotknutia odseku 7 strana, ktorá uvažuje o použití ochranných opatrení, okamžite o tom písomne upovedomí druhú stranu a poskytne jej všetky príslušné informácie. Bezodkladne sa v Spoločnom výbore uskutočnia konzultácie medzi stranami s cieľom nájsť riešenie.

4.

a) Pokiaľ ide o články 26, 27 a 29, Spoločný výbor preskúma prípad alebo situáciu a môže prijať rozhodnutie potrebné na skončenie ťažkostí, o ktorých príslušná strana informovala. Ak takéto rozhodnutie nebude prijaté do 30 dní od oznámenia záležitosti Spoločnému výboru, môže dotknutá strana prijať opatrenia potrebné na riešenie situácie.

b) Pokiaľ ide o článok 30, môže dotknutá strana prijať primerané opatrenia po skončení konzultácií alebo po uplynutí troch mesiacov od dátumu prvej notifikácie druhej strane.

c) Pokiaľ ide o články 22 a 23, dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru akúkoľvek pomoc potrebnú na preskúmanie prípadu, a ak je to primerané, aj na odstránenie praktiky, proti ktorej boli vznesené námietky. Ak dotknutá strana neskončí namietanú praktiku v lehote stanovenej Spoločným výborom alebo ak sa Spoločnému výboru nepodarí dosiahnuť dohodu do 30 pracovných dní od predloženia záležitosti, dotknutá strana môže prijať vhodné opatrenia na riešenie ťažkostí vyplývajúcich z príslušnej praktiky.

5. Prijaté ochranné opatrenia sa bezodkladne oznámia druhej strane. Ich rozsah a trvanie sa obmedzia na to, čo je nevyhnutné na riešenie situácie, ktorá bola dôvodom na ich použitie, a nesmú presahovať škodu spôsobenú príslušnou praktikou alebo ťažkosťami. Prednosť dostanú také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia vykonávanie tejto dohody.

6. Prijaté ochranné opatrenia budú predmetom pravidelných konzultácií v Spoločnom výbore s cieľom dosiahnuť ich zmiernenie, len čo to bude možné, alebo zrušenie, keď už netrvajú podmienky na ich zachovanie.

7. Ak mimoriadne okolnosti vyžadujúce okamžité kroky neumožňujú predchádzajúce preskúmanie, môže dotknutá strana v prípade článkov 26, 27 a 29 bezodkladne použiť dočasné opatrenia potrebné na riešenie situácie. Opatrenia budú bezodkladne notifikované a strany uskutočnia čo najskôr konzultácie v Spoločnom výbore.

Článok 32

Problémy v oblasti platobnej bilancie

1. Strany sa budú usilovať, aby sa vyhli zavedeniu obmedzujúcich opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa dovozov na účely ochrany platobnej bilancie.

2. Ak sa jedna zo strán nachádza vo vážnych ťažkostiach v oblasti platobnej bilancie alebo pod ich bezprostrednou hrozbou, môže dotknutá strana v súlade s podmienkami stanovenými podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení vzťahujúcich sa na dovozy, ktoré budú mať obmedzené trvanie, pričom nesmú prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na riešenie situácie v platobnej bilancii. Tieto opatrenia sa budú postupne zmierňovať tak, ako sa budú zlepšovať podmienky platobnej bilancie, a odstránia sa, keď už nebudú trvať podmienky na ich zachovanie. Strana bude bezodkladne informovať druhú stranu o ich zavedení, a ak to bude možné, o časovom rozvrhu ich odstraňovania.

Článok 33

Vývojová doložka

1. Ak sa niektorá strana domnieva, že v záujme ekonomík strán by bolo užitočné rozvíjať a prehlbovať vzťahy ustanovené touto dohodou ich rozšírením aj na doteraz nepokryté oblasti, predloží druhej strane zdôvodnenú žiadosť. Strany môžu dať Spoločnému výboru pokyn, aby preskúmal takúto žiadosť, a ak to bude vhodné, aj na to, aby vypracoval odporúčania, najmä s cieľom začať rokovania.

2. Dohody vyplývajúce z postupu uvedeného v odseku 1 podliehajú ratifikácii alebo schváleniu stranami v súlade s ich právnym poriadkom.

Článok 34

Spoločný výbor

1. Strany súhlasia s ustanovením Spoločného výboru zloženého z predstaviteľov strán.

2. Spoločný výbor bude sledovať a riadiť vykonávanie tejto dohody.

3. Na účely vlastného plnenia tejto dohody si strany budú vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore. Spoločný výbor bude sledovať možnosť ďalšieho odstraňovania prekážok v obchode medzi stranami.

4. Spoločný výbor môže prijímať rozhodnutia v prípadoch stanovených v tejto dohode. V ostatných záležitostiach môže Spoločný výbor vydávať odporúčania.

Článok 35

Postup Spoločného výboru

1. V záujme riadneho plnenia tejto dohody sa Spoločný výbor bude schádzať vždy, keď to bude potrebné, najmenej však raz ročne. Každá strana môže požiadať o zvolanie zasadnutia.

2. Spoločný výbor bude pracovať na základe spoločnej dohody.

3. Ak predstaviteľ niektorej strany tejto dohody prijal v Spoločnom výbore rozhodnutie s výhradou splnenia ústavných požiadaviek, rozhodnutie nadobudne platnosť dňom oznámenia odvolania výhrady, ak v ňom nie je uvedený neskorší dátum.

4. Na účely tejto dohody prijme Spoločný výbor svoje procedurálne pravidlá, ktoré budú okrem iného obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadnutí a o vymenovaní predsedu a jeho funkčnom období.

5. Spoločný výbor môže rozhodnúť o vytvorení takých podvýborov a pracovných skupín, ktoré pokladá za potrebné, aby mu pomáhali pri plnení jeho úloh.

Článok 36

Obchodné vzťahy, ktoré sa riadia touto dohodou a inými dohodami

1. Táto dohoda sa bude vzťahovať na obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Rumunskom.

2. Táto dohoda nebráni zachovaniu alebo vytváraniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo dohovorov o pohraničnom obchode, ak nepôsobia negatívne na obchodný režim, a najmä na ustanovenia týkajúce sa pravidiel pôvodu tovaru, ktoré stanovuje táto dohoda.

Článok 37

Prílohy a protokoly

1. Prílohy Ia až VII a protokoly 1 až 4 k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmenách alebo o doplnkoch príloh a protokolov. V tomto prípade zmeny alebo doplnky nadobudnú platnosť dňom prijatia neskoršej diplomatickej nóty potvrdzujúcej ich schválenie vládou príslušnej strany.

Článok 38

Doplnky

Doplnky k tejto dohode, iné ako sú uvedené v článku 37 ods. 2, nadobudnú platnosť dňom prijatia poslednej diplomatickej nóty potvrdzujúcej, že všetky procedúry požadované národnými zákonodarstvami na nadobudnutie platnosti týchto doplnkov v každej zo strán boli splnené.

Článok 39

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda je predmetom ratifikácie a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

2. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Bratislave.

Článok 40

Platnosť a vypovedanie

Každá strana môže vypovedať túto dohodu písomným oznámením druhej strane. Výpoveď nadobudne platnosť prvý deň siedmeho mesiaca nasledujúceho po dátume, keď druhá strana dostala písomné oznámenie.

Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bukurešti 11. novembra 1994 v dvoch origináloch, každý v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú autentické. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúci anglický text.

Za Slovenskú republiku:

Peter Magvaši v. r.

Za Rumunsko:

Cristian Ionescu v. r.

ZÁZNAM O POROZUMENÍ

1. Pokiaľ ide o článok 4 ods. 2, strany súhlasia, že tam, kde sa clá znížia prostredníctvom ich suspenzie na určité obdobie, takéto znížené clá nahradia základné clá iba na obdobie takejto suspenzie. Kedykoľvek sa uskutoční čiastočná suspenzia ciel, bude medzi stranami zachované preferenčné rozpätie.

2. Pri vypracovaní kritérií a pravidiel uvedených v článku 23 ods. 3 strany

– sa zamerajú na zabezpečenie čo najväčšej zhody s príslušnými kritériami a pravidlami používanými v rámci dohôd medzi každou zo strán a Európskou úniou,

– vymedzia podmienky a/alebo situácie, keď možno uplatniť dočasné odchýlky od ustanovení článku 23 ods. 1,

– posúdia podmienky, v ktorých rámci možno urobiť opatrenia proti praktikám štátnej pomoci.

3. Pokiaľ ide o článok 23 ods. 4, Spoločný výbor do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody prerokuje a prijme pravidlá potrebné na zavedenie sprehľadňujúcich opatrení.

4. Pokiaľ ide o článok 24 ods. 2, ak to situácia v Slovenskej republike dovolí, bude úplná liberalizácia trhu verejných zákaziek vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom zavedená ešte pred koncom roka 1998.

5. Pokiaľ ide o článok 37 ods. 2, vláda bude konať v súlade s právnymi postupmi vyžadovanými platným národným zákonodarstvom.

6. Pokiaľ ide o článok 9, strany vzali na vedomie, že sa v stranách uplatňujú kvantitatívne obmedzenia vývozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok. Strany sa budú vzájomne informovať o aktuálnom rozsahu týchto obmedzení prostredníctvom ich príslušných orgánov každoročne do 31. marca.

Príloha Ia

Zoznam výrobkov k článkom 2 a 11

HS Podpoložka 290543
HS Podpoložka 290544
HS Položka 3301
HS Položka 3501
HS Položka 3502
HS Položka 3503
HS Položka 3504
HS Položka 3505
HS Podpoložka 380910
HS Podpoložka 382360
HS Položka 4101
HS Položka 4102
HS Položka 4103
HS Položka 4301
HS Položka 5001
HS Položka 5002
HS Položka 5003
HS Položka 5101
HS Položka 5102
HS Položka 5103
HS Položka 5201
HS Položka 5202
HS Položka 5203
HS Položka 5301
HS Položka 5302

Príloha Ib

Zoznam výrobkov k článkom 2 a 11

HS Kapitola 03
HS Podpoložka 050900
HS Položka 1504
HS Podpoložka 160300
HS Položka 1604
HS Položka 1605

Príloha II (k článku 5 ods. 2)

Rumunsko zruší na svoje dovozy zo Slovenskej republiky poplatok 0,5 % ad valorem za colné formality podľa tohto časového rozvrhu:

– poplatok sa zredukuje na 0,25 % na konci roka 1995,

– poplatok sa zruší najneskôr do konca roka 1997.

Príloha III (k článku 7 ods. 2)

Rumunsko zruší na svoje vývozy do Slovenskej republiky poplatok 0,5 % ad valorem za colné formality podľa tohto časového rozvrhu:

– poplatok sa zredukuje na 0,25 % na konci roka 1995,

– poplatok sa zruší najneskôr do konca roka 1997.

Príloha IV (k článku 8 ods. 2)

Slovenská republika zruší najneskôr k 1. januáru 2001 kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, pri nižšie uvedených výrobkoch majúcich pôvod v Rumunsku.

Položka CNkód Opis výrobkov
&nbsp 261210 - Uránové alebo tónové rudy a ich koncentráty
2701 &nbsp - Uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z uhlia
&nbsp - Koksovateľné uhlie
- Uhlie na energetické účely
2702 &nbsp - Hnedé uhlie
2844 &nbsp - Rádioaktívne chemické prvky a rádioaktívne izotopy (vrátane štiepnych alebo
&nbsp reprodukčných chemických prvkov a izotopov) a ich zlúčeniny
284410 - Prírodný urán a jeho zlúčeniny, zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické
&nbsp výrobky a zmesi obsahujúce prírodný urán alebo prírodné zlúčeniny uránu
284420 - Urán obohatený U 235 a jeho zlúčeniny, plutónium a jeho zlúčeniny, zliatiny,
&nbsp disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce urán
obohatený U 235, plutónium alebo zlúčeniny týchto výrobkov
284450 - Vyhorené (vyžiarené) palivové články (kazety) jadrových reaktorov
4707 &nbsp - Odpad a výmet papiera, kartón a lepenky
&nbsp 840130 - Palivové články (kazety) neožiarené

Príloha Va (k článku 9 ods. 2)

Slovenská republika zruší uplatňované kvantitatívne obmedzenia vývozu a akékoľvek opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, najneskôr do 31. decembra 1997.

Príloha Vb (k článku 9 ods. 2)

Rumunsko zruší uplatňované kvantitatívne obmedzenia vývozu a akékoľvek opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, najneskôr do 31. decembra 1999.

Príloha VI (k článku 10 ods. 1)

POSTUP PRI NOTIFIKOVANÍ NÁVRHOV TECHNICKÝCH PREDPISOV

Článok 1

Na účel tohto postupu platia tieto definície:

a) „technická špecifikácia“ – špecifikácia obsiahnutá v dokumente, ktorý stanovuje charakteristiku požadovanú od výrobku, ako je úroveň kvality, výkon, bezpečnosť alebo rozmery, vrátane požiadaviek uplatňovaných na výrobok, pokiaľ ide o terminológiu, symboly, testovanie a testovacie metódy, balenie, označenie a/alebo etiketovanie,

b) „technické predpisy“ – technické špecifikácie vrátane príslušných správnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je povinné de iure alebo de facto pri obchodovaní alebo pri používaní stranou alebo v jej väčšej časti, okrem tých, ktoré sú stanovené miestnymi úradmi,

c) „návrh technického predpisu“ – text technickej špecifikácie vrátane správnych ustanovení formulovaných s cieľom ich vyhlásenia alebo konečného uzákonenia ako technického predpisu, text, ktorý je v štádiu prípravy, v ktorom ešte vždy možno vykonať podstatné zmeny,

d) „výrobok“ – všetky tovary zahrnuté do tejto dohody.

Článok 2

1. Notifikácia bude

a) obsahovať úplný text návrhov technických predpisov v pôvodnom jazyku a v úplnom preklade alebo vo výťahu v anglickom jazyku,

b) uvádzať, či je návrh technického predpisu identický s technickou špecifikáciou predmetu, ktorého sa týka, alebo či sa návrh vypracovaný medzinárodným alebo regionálnym subjektom od takýchto špecifikácií odchyľuje; ak dôjde k odchýlke od takýchto špecifikácií, uvedie sa dôvod tejto odchýlky,

c) uvádzať názov a sídlo národného úradu kompetentného na poskytnutie ďalšej informácie o predpise,

d) obsahovať uvažovaný dátum nadobudnutia platnosti.

2. Ak návrh technického predpisu iba transponuje úplný text medzinárodej alebo európskej normy, stačí odkaz na príslušnú normu.

Článok 3

Každá strana môže žiadať ďalšiu informáciu o oznámenom návrhu technického predpisu v súlade s týmto postupom.

Článok 4

1. Strana môže uplatniť pripomienky k oznámenému návrhu technických predpisov.

2. Strany si vymenia informácie o svojich informačných miestach (Enquiry Points).

Článok 5

Časový limit na pripomienky k notifikáciám bude tri mesiace od dátumu, keď strana dostane text návrhu predpisu. Počas tohto obdobia sa návrh technického predpisu nesmie prijať.

Článok 6

Dodatočná notifikácia uvedie, do akej miery sa mohli vziať do úvahy akékoľvek pripomienky získané od strany, akékoľvek zásadné zmeny uskutočňované v porovnaní s oznámeným návrhom, ako aj dátum nadobudnutia platnosti tohto predpisu.

Článok 7

Obdobie troch mesiacov, keď sa technický predpis nesmie prijať, sa však neuplatní, ak z naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia alebo bezpečnosti obyvateľstva, ochrany zdravia a života zvierat a rastlín musia príslušné úrady pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom čase, aby ich, ak je to možné, vyhlásili alebo zaviedli okamžite bez konzultácií. Dôvody, ktoré oprávňujú naliehavosť prijatia opatrenia, budú oznámené.

Článok 8

Strany budú v rámci tejto dohody uskutočňovať pravidelné konzultácie, aby zabezpečili uspokojivé vykonávanie postupu pri notifikácii návrhov technických predpisov.

Príloha VII (k článku 25 ods. 1)

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Multilaterálne dohody podľa článku 25 ods. 1 sú tieto:

– Parížska konvencia z 20. marca 1883 o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967),

– Bernská konvencia z 9. septembra 1886 o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971),

– Medzinárodná konvencia z 26. októbra 1961 o ochrane umelcov, producentov fonogramov a rozhlasových organizácií (Rímska konvencia),

– Európska patentová konvencia z 5. októbra 1973.

PROTOKOL 1 (k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A RUMUNSKOM

1. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v Rumunsku, uvedené v prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– ku dňu nadobudnutia – na 75 % základného cla,
platnosti dohody

– k 1. januáru 1996 – na 50 % základného cla,

– k 1. januáru 1997 – na 25 % základného cla,

– k 1. januáru 1998 – zostávajúce clá sa zrušia.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v Rumunsku, uvedené v prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– k 1. januáru 1996 – na 80 % základného cla,

– k 1. januáru 1998 – na 60 % základného cla,

– k 1. januáru 2000 – na 40 % základného cla,

– k 1. januáru 2001 – na 20 % základného cla,

– k 1. januáru 2002 – zostávajúce clá sa zrušia.

3. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v Rumunsku, uvedené v prílohe C k tomuto protokolu sa zrušia k 1. januáru 2003.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v Rumunsku, neuvedené v prílohách A, B a C k tomuto protokolu sa zruša ku dňu nadobudnutia platnosti dohody.

5. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, uvedené v prílohe D k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– ku dňu nadobudnutia – na 75 % základného cla,
platnosti dohody

– k 1. januáru 1996 – na 50 % základného cla,

– k 1. januáru 1997 – na 25 % základného cla,

– k 1. januáru 1998 – zostávajúce clá sa zrušia.

6. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, uvedené v prílohe E k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– k 1. januáru 1996 – na 80 % základného cla,

– k 1. januáru 1998 – na 60 % základného cla,

– k 1. januáru 2000 – na 40 % základného cla,

– k 1. januáru 2001 – na 20 % základného cla,

– k 1. januáru 2002 – zostávajúce clá sa zrušia.

7. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, uvedené v prílohe F k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

– ku dňu nadobudnutia – na 50 % základného cla,
platnosti dohody

– k 1. januáru 1996 – na 25 % základného cla,

– k 1. januáru 1997 – zostávajúce clá sa zrušia.

8. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, neuvedené v prílohách D, E a F k tomuto protokolu sa zrušia ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Príloha A

k protokolu 1

(HS kód)

252310 282110 285000 290715 291614 292212
252321 282120 285100 290722 291615 292213
252329 282300 290110 290723 291619 292219
252330 282619 290121 290729 291620 292221
252390 282620 290122 290730 291631 292222
262020 282630 290123 290810 291632 292229
270710 282710 290124 290820 291633 292230
270720 282738 290129 290890 291639 292241
270730 282739 290211 290911 291711 292242
270740 282741 290219 290920 291713 292249
270750 282749 290220 290930 291719 292250
270760 282810 290230 290941 291720 292310
270791 282890 290241 290942 291731 292320
270799 282919 290242 290944 291732 292390
270810 283110 290243 290949 291733 292410
270820 283319 290244 290950 291734 292421
271000 283322 290260 290960 291736 292429
271112 283324 290270 291010 291737 292511
271113 283326 290290 291020 291739 292519
271114 283327 290312 291090 291811 292520
271119 283421 290313 291211 291812 292620
271210 283429 290314 291213 291813 292690
271220 283510 290315 291219 291814 292700
271290 283521 290316 291221 291815 292800
271390 283522 290321 291230 291816 292990
271490 283523 290322 291241 291817 293010
271500 283524 290323 291242 291819 293020
280110 283525 290329 291250 291822 293030
280300 283526 290330 291260 291823 293040
280410 283529 290351 291300 291829 293090
280421 283531 290359 291419 291830 293100
280429 283539 290361 291422 291890 293211
280430 283610 290362 291449 291900 293212
280440 283630 290369 291511 292010 293219
280450 283650 290410 291512 292090 293229
280461 283720 290420 291513 292111 293290
280469 283911 290490 291522 292112 293311
280610 283990 290512 291523 292119 293319
280700 284160 290515 291524 292121 293321
280800 284290 290519 291529 292122 293329
280920 284310 290521 291531 292129 293331
281111 284321 290531 291533 292130 293339
281121 284330 290532 291534 292141 293340
281129 284390 290539 291535 292142 293351
281210 284420 290541 291539 292143 293359
281420 284440 290542 291550 292144 293369
281512 284450 290549 291560 292145 293371
281520 284510 290611 291570 292149 293379
281530 284590 290612 291590 292151 293390
281700 284910 290613 291611 292159 293410
281810 284990 290711 291613 292211 293430
293490 320416 340700 390120 392010 401191
293610 320417 350610 390130 392020 401199
293621 320419 350691 390190 392030 401210
293622 320420 350699 390210 392041 401220
293623 320490 350710 390220 392042 401290
293625 320500 350790 390230 392051 401390
293626 320610 360100 390290 392059 401410
293627 320620 360200 390311 392061 401490
293690 320630 360490 390319 392062 401511
293710 320641 360500 390330 392063 401519
293722 320642 370191 390390 392069 401590
293890 320643 370199 390410 392071 401691
293910 320649 370220 390421 392079 401692
293940 320650 370310 390422 392092 401694
293950 320720 370320 390430 392093 401695
293960 320740 370390 390440 392094 401699
293970 320810 370610 390511 392099 401700
293990 320820 370690 390519 392111 410410
294000 320890 370710 390520 392112 410421
294110 320910 370790 390590 392113 410422
294120 321000 380110 390610 392114 410429
294130 321100 380120 390690 392119 410431
294140 321290 380130 390730 392210 410439
294150 321310 380210 390750 392220 410710
300310 321390 380290 390791 392290 410790
300320 321511 380620 390799 392310 411100
300331 321519 380630 390810 392321 420100
300339 330410 380690 390890 392329 420211
300340 330420 380810 390910 392330 420212
300390 330430 380820 390920 392340 420219
300410 330491 380830 390930 392350 420221
300420 330499 380840 390940 392390 420222
300431 330510 380991 390950 392410 420229
300432 330520 380993 391000 392490 420231
300439 330530 380999 391110 392510 420232
300440 330590 381010 391190 392520 420239
300450 330610 381090 391231 392530 420291
300490 330690 381121 391239 392590 420292
300510 330710 381129 391310 392610 420299
300640 330720 381210 391510 392620 420329
310100 330730 381230 391520 392630 420500
310210 330741 381300 391530 392640 420610
310221 330749 381400 391590 392690 430310
310229 330790 381511 391610 400249 430390
310240 340111 381512 391620 400400 430400
310250 340119 381519 391690 400811 440791
310280 340120 381590 391710 400819 440910
310290 340211 381710 391721 400821 440920
310430 340212 381720 391722 400829 441010
310510 340213 381800 391723 400910 441090
310520 340219 381900 391729 400920 441111
310551 340220 382000 391731 400930 441119
310559 340290 382100 391732 400940 441121
310560 340319 382200 391733 401010 441129
310590 340410 382320 391739 401091 441131
320411 340420 382330 391740 401099 441139
320412 340490 382340 391810 401110 441191
320413 340510 382350 391890 401120 441199
320414 340520 382390 391910 401140 441212
320415 340600 390110 391990 401150 441219
441221 480620 482090 520535 520949 540241
441229 480710 482110 520541 520951 540242
441291 480791 482190 520542 520952 540243
441299 480799 482210 520543 520959 540249
441300 480810 482290 520544 521011 540251
441400 480820 482311 520545 521012 540252
441510 480830 482319 520611 521019 540259
441520 480890 482320 520612 521021 540261
441700 480910 482330 520613 521022 540262
441810 480920 482340 520614 521029 540269
441820 480990 482351 520615 521031 540310
441830 481011 482359 520621 521032 540320
441840 481012 482360 520622 521039 540331
441890 481021 482370 520623 521041 540332
441900 481029 482390 520624 521042 540333
442010 481031 490290 520625 521049 540339
442090 481032 490300 520631 521051 540341
442110 481039 490510 520632 521052 540342
442190 481091 490700 520633 521059 540349
460120 481099 490810 520634 521111 540410
460191 481110 490890 520635 521112 540490
460199 481121 490900 520641 521119 540500
460210 481129 491000 520642 521121 540610
460290 481131 491110 520643 521122 540620
470710 481139 491191 520644 521129 540710
470720 481140 491199 520645 521131 540720
470730 481190 500600 520710 521132 540730
470790 481200 500710 520790 521139 540741
480100 481310 500720 520811 521141 540742
480220 481320 500790 520812 521142 540743
480230 481390 510610 520813 521143 540744
480240 481410 510620 520819 521149 540751
480251 481420 511000 520821 521151 540752
480252 481430 511111 520822 521152 540753
480253 481490 511119 520823 521159 540754
480300 481500 511120 520829 521211 540760
480411 481610 511130 520831 521212 540771
480419 481620 511190 520832 521213 540772
480421 481630 511211 520833 521214 540773
480429 481690 511219 520839 521215 540774
480431 481710 511220 520841 521221 540781
480439 481720 511230 520842 521222 540782
480441 481730 511290 520843 521223 540783
480442 481810 520411 520849 521224 540784
480449 481820 520419 520851 521225 540791
480451 481830 520420 520852 530911 540792
480452 481840 520511 520853 530919 540793
480459 481850 520512 520859 530921 540794
480510 481890 520513 520911 530929 540810
480521 481910 520514 520912 531010 540821
480522 481920 520515 520919 531090 540822
480523 481930 520521 520921 531100 540823
480529 481940 520522 520922 540110 540824
480530 481950 520523 520929 540120 540831
480540 481960 520524 520931 540210 540832
480550 482010 520525 520932 540220 540833
480560 482020 520531 520939 540231 540834
480570 482030 520532 520941 540232 550110
480580 482040 520533 520942 540233 550120
480610 482050 520534 520943 540239 550190
550200 551343 560730 590699 610451 611591
550310 551349 560741 590700 610452 611592
550320 551411 560749 590800 610453 611593
550340 551412 560750 590900 610459 611599
550390 551413 560790 591000 610461 611610
550410 551419 560811 591131 610462 611691
550490 551421 560819 591132 610463 611692
550610 551422 560890 591140 610469 611699
550620 551423 560900 591190 610510 611710
550630 551429 570110 600110 610520 611720
550690 551431 570190 600122 610590 611790
550700 551432 570210 600191 610610 620111
550810 551433 570220 600192 610620 620112
550820 551439 570231 600210 610690 620113
550911 551441 570232 600230 610711 620119
550912 551442 570239 600242 610712 620191
550921 551443 570241 600243 610719 620192
550922 551449 570242 600291 610721 620193
550931 551511 570249 600292 610722 620199
550932 551512 570251 600293 610729 620211
550941 551513 570252 600299 610791 620212
550942 551519 570259 610110 610792 620213
550951 551521 570291 610120 610799 620219
550952 551522 570292 610130 610811 620291
550953 551529 570299 610190 610819 620292
550959 551591 570310 610210 610821 620293
550961 551592 570320 610220 610822 620299
550962 551599 570330 610230 610829 620311
550969 551611 570390 610290 610831 620312
550991 551612 570410 610311 610832 620319
550992 551613 570490 610312 610839 620321
550999 551614 570500 610319 610891 620322
551011 551621 580620 610321 610892 620323
551012 551622 580631 610322 610899 620329
551020 551623 580632 610323 610910 620331
551030 551624 580639 610329 610990 620332
551090 551631 580640 610331 611010 620333
551110 551632 580710 610332 611020 620339
551120 551633 580790 610333 611030 620341
551130 551634 580810 610339 611090 620342
551211 551641 580890 610342 611120 620343
551219 551642 581010 610343 611130 620349
551221 551643 581091 610349 611190 620411
551229 551644 581092 610411 611211 620412
551291 551691 581099 610412 611212 620413
551299 551692 581100 610413 611219 620419
551311 551693 590110 610419 611220 620421
551312 551694 590190 610421 611231 620422
551313 560210 590210 610422 611239 620423
551319 560221 590220 610423 611241 620429
551321 560229 590290 610429 611249 620431
551322 560290 590310 610431 611300 620432
551323 560300 590320 610432 611410 620433
551329 560410 590390 610433 611420 620439
551331 560420 590410 610439 611430 620441
551332 560500 590491 610441 611490 620442
551333 560600 590492 610442 611511 620443
551339 560710 590500 610443 611512 620444
551341 560721 590610 610444 611519 620449
551342 560729 590691 610449 611520 620451
620452 621440 640110 680790 701399 720835
620453 621510 640191 680800 701400 720841
620459 621520 640192 680911 701510 720842
620461 621590 640199 680919 701590 720843
620462 621710 640211 680990 701610 720844
620463 621790 640219 681011 701690 720845
620469 630110 640220 681019 701710 720890
620510 630120 640230 681020 701720 720911
620520 630130 640291 681091 701790 720912
620530 630140 640299 681099 701820 720913
620590 630190 640311 681110 701890 720914
620620 630210 640319 681120 701910 720921
620630 630221 640320 681190 701920 720922
620640 630222 640330 681210 701931 720923
620690 630229 640340 681230 701932 720924
620711 630231 640351 681240 701939 720931
620719 630232 640359 681250 701990 720932
620721 630239 640391 681260 702000 720933
620722 630240 640399 681270 710700 720934
620729 630251 640411 681290 710820 720941
620791 630252 640419 681310 710900 720942
620792 630253 640420 681390 711311 720943
620799 630259 640510 681510 711319 720944
620811 630260 640520 681591 711320 720990
620819 630291 640590 681599 711411 721011
620821 630292 640610 690210 711419 721012
620822 630293 640620 690220 711420 721020
620829 630299 640691 690290 711719 721031
620891 630311 640699 690310 711790 721039
620892 630312 650200 690320 720211 721041
620899 630319 650300 690390 720219 721049
620910 630391 650400 690810 720221 721050
620920 630392 650590 690890 720229 721060
620930 630399 650610 691110 720230 721070
620990 630411 650691 691190 720241 721090
621010 630419 650692 691410 720249 721111
621020 630491 650699 691490 720250 721112
621030 630492 660110 700239 720270 721119
621040 630493 660191 700600 720280 721121
621050 630499 660199 700711 720291 721122
621111 630510 660200 700719 720299 721129
621112 630520 660310 700721 720510 721130
621120 630539 660320 700729 720610 721141
621131 630590 660390 700800 720690 721149
621132 630611 670100 700910 720711 721190
621133 630612 670210 700991 720712 721210
621139 630619 670290 700992 720719 721221
621141 630621 680100 701010 720720 721229
621142 630622 680210 701090 720811 721230
621143 630629 680221 701110 720812 721240
621149 630631 680222 701120 720813 721250
621210 630639 680223 701190 720814 721260
621220 630641 680229 701200 720821 721310
621230 630649 680291 701310 720822 721320
621310 630691 680292 701321 720823 721331
621320 630699 680293 701329 720824 721339
621390 630710 680299 701331 720831 721341
621410 630720 680300 701332 720832 721349
621420 630790 680520 701339 720833 721350
621430 630800 680710 701391 720834 721410
721420 722510 730723 732182 741539 820520
721430 722520 730729 732183 741600 820540
721440 722530 730791 732190 741700 820551
721450 722540 730792 732211 741810 820559
721460 722550 730793 732219 741820 820560
721510 722590 730799 732290 741910 820570
721520 722610 730810 732310 741991 820580
721530 722620 730820 732391 741999 820590
721540 722691 730830 732392 750400 820711
721590 722692 730840 732393 750800 820712
721610 722699 730890 732394 760310 820720
721621 722710 730900 732399 760320 820730
721622 722720 731010 732410 760410 820740
721631 722790 731021 732421 760421 820750
721632 722810 731029 732429 760429 820760
721633 722820 731100 732490 760511 820770
721640 722830 731210 732510 760519 820780
721650 722840 731290 732591 760521 820790
721660 722850 731300 732599 760529 820900
721690 722860 731411 732611 760611 821000
721711 722870 731419 732619 760612 821192
721712 722880 731420 732620 760691 821193
721713 722910 731430 732690 760711 821210
721719 722920 731441 740610 760719 821220
721721 722990 731442 740620 760720 821290
721722 730110 731449 740710 760810 821420
721723 730120 731450 740721 760820 821490
721729 730210 731511 740722 761010 821510
721731 730220 731512 740729 761090 821520
721732 730230 731519 740811 761100 821591
721733 730240 731520 740819 761210 821599
721739 730290 731581 740821 761290 830110
721810 730300 731582 740822 761510 830120
721890 730410 731589 740829 761520 830130
721911 730420 731590 740911 761610 830140
721912 730431 731600 740919 761690 830150
721913 730439 731700 740921 780300 830160
721914 730441 731811 740929 780420 830170
721921 730449 731812 740931 780500 830210
721922 730451 731813 740939 780600 830220
721923 730459 731814 740940 790310 830230
721924 730490 731815 740990 790390 830241
721931 730511 731816 741011 790400 830242
721932 730512 731819 741012 790500 830249
721933 730519 731821 741021 790710 830250
721934 730520 731822 741022 790790 830260
721935 730531 731823 741110 800520 830300
721990 730539 731824 741121 800600 830400
722011 730590 731829 741122 820110 830510
722012 730610 731910 741129 820120 830520
722020 730620 731920 741210 820130 830590
722090 730630 731930 741220 820140 830610
722100 730640 731990 741300 820150 830621
722210 730650 732010 741410 820190 830629
722220 730660 732020 741490 820231 830630
722230 730690 732090 741510 820310 830710
722240 730711 732111 741521 820411 830790
722300 730719 732112 741529 820412 830810
722410 730721 732113 741531 820420 830820
722490 730722 732181 741532 820510 830890
830910 841710 842691 843790 845891 847191
830990 841720 842699 843830 845899 847192
831000 841780 842710 843880 845910 847193
831120 841790 842720 843890 845921 847199
831190 841810 842790 843910 845929 847220
840120 841821 842810 843920 845931 847230
840211 841822 842820 843930 845940 847290
840212 841829 842831 843991 845951 847321
840219 841830 842832 843999 845959 847329
840220 841840 842833 844311 845961 847330
840290 841850 842839 844312 845969 847410
840310 841861 842840 844319 846011 847420
840390 841869 842850 844321 846019 847431
840410 841891 842860 844330 846021 847432
840420 841899 842890 844520 846029 847439
840490 841919 842911 844530 846040 847480
840710 841920 842919 844540 846090 847490
840721 841931 842920 844610 846110 847710
840729 841932 842930 844621 846140 847720
840731 841939 842940 844629 846210 847730
840732 841940 842951 844630 846221 847740
840733 841950 842952 844711 846229 847751
840734 841960 842959 844712 846231 847759
840790 841981 843010 844720 846239 847780
840810 841989 843031 844819 846241 847910
840820 841990 843039 844820 846249 847920
840890 842010 843041 844831 846291 847930
840910 842091 843049 845011 846299 847940
841011 842099 843050 845012 846310 847981
841012 842123 843061 845019 846420 847982
841013 842131 843062 845020 846490 847989
841090 842211 843069 845110 846510 848010
841221 842219 843110 845121 846592 848020
841229 842310 843120 845129 846593 848030
841290 842320 843131 845130 846594 848041
841311 842330 843139 845140 846595 848049
841319 842381 843141 845150 846596 848050
841320 842382 843149 845180 846599 848060
841330 842389 843210 845190 846610 848110
841340 842410 843221 845210 846620 848120
841350 842420 843229 845221 846630 848130
841360 842430 843230 845229 846691 848140
841370 842481 843240 845230 846692 848180
841381 842489 843311 845240 846693 848190
841382 842490 843319 845290 846694 848210
841392 842511 843320 845380 846810 848220
841410 842519 843330 845410 846820 848230
841420 842520 843340 845420 846880 848250
841430 842531 843351 845430 846890 848280
841440 842539 843352 845490 846910 848310
841451 842541 843353 845510 846921 848320
841459 842542 843359 845521 846929 848330
841460 842549 843360 845522 846931 848340
841480 842611 843510 845590 846939 848350
841490 842612 843610 845610 847010 848360
841510 842619 843621 845710 847021 850110
841581 842620 843629 845720 847029 850120
841582 842630 843680 845730 847050 850131
841583 842641 843710 845811 847110 850132
841590 842649 843780 845819 847120 850133
850134 851440 853180 854790 902221 940330
850140 851490 853190 854800 902229 940340
850151 851511 853210 860310 902230 940350
850152 851519 853221 860390 902290 940360
850153 851521 853222 860400 902300 940390
850161 851529 853223 860500 902410 940520
850162 851531 853224 860610 902480 940530
850163 851539 853225 860620 902490 940540
850164 851580 853229 860630 902520 940591
850211 851590 853230 860691 902610 940592
850212 851610 853290 860692 902620 950100
850213 851621 853400 860699 902720 950291
850220 851631 853510 860711 902790 950299
850230 851632 853521 860712 902810 950310
850240 851633 853529 860719 902830 950320
850300 851640 853530 860721 902910 950330
850410 851650 853540 860729 903031 950341
850422 851660 853590 860730 903039 950349
850423 851671 853610 860791 903040 950350
850432 851672 853620 860799 903081 950360
850433 851679 853630 860800 903089 950370
850434 851680 853641 860900 903110 950380
850440 851710 853649 870110 903120 950390
850490 851730 853650 870210 903130 950410
850511 851740 853661 870290 903289 950420
850519 851781 853669 870324 903300 950430
850590 851782 853690 870390 910610 950440
850611 851810 853710 900211 910620 950490
850612 851821 853720 900219 910690 950510
850613 851822 853810 900220 911012 950590
850619 851829 853890 900290 911019 950611
850620 851840 853921 900911 911210 950612
850690 851850 853922 900921 911280 950619
850710 851890 853929 900930 911290 950629
850720 851910 853931 901010 911310 950639
850730 851921 853939 901020 911320 950640
850740 851929 853940 901030 911390 950651
850780 851931 854011 901310 911410 950659
850790 851939 854041 901420 911420 950661
850910 851940 854042 901510 911430 950662
850940 851991 854380 901600 911440 950669
850980 851999 854411 901710 920110 950670
851010 852010 854419 901730 920120 950691
851020 852020 854420 901780 920190 950699
851110 852031 854430 901811 920710 950710
851120 852039 854441 901819 920790 950730
851130 852090 854449 901820 920810 950790
851140 852290 854451 901831 920890 960321
851180 852510 854459 901832 920930 960329
851190 852520 854460 901839 920991 960330
851210 852692 854470 901841 920992 960350
851220 852810 854511 901849 930200 960390
851230 852820 854519 901850 930320 960500
851240 852910 854520 901890 930330 960610
851290 852990 854590 901920 930400 960621
851310 853010 854610 902000 930610 960622
851390 853080 854620 902150 930621 960629
851410 853090 854690 902190 930629 960630
851420 853110 854710 902211 940120 960711
851430 853120 854720 902219 940210 960719
960720 961210 961320 961390 961800
960899 961220 961330 961620 &nbsp
961000 961310 961380 961700 &nbsp

Príloha B

k protokolu 1

(HS kód)

870321
870322
870323
870331
870332
870333

Príloha C

k protokolu 1

(HS kód)

03019100
03019300
03021100
03026911
03032100
03037911

Príloha D

k protokolu 1

(HS kód)

030110 030420 160520 252520 27100077 281830
030191 030490 160530 252530 27100078 281990
030192 030510 160540 252610 271210 282010
030193 030520 160590 252620 271220 282110
030199 030530 250100 252700 271290 282120
030211 030541 250510 252910 271311 282200
030212 030542 250590 252921 271312 282410
030219 030549 250610 252922 271320 282490
030221 030551 250621 252930 271390 282550
030222 030559 250629 253030 280110 282590
030223 030561 250810 253040 280300 282611
030229 030562 250820 253090 280410 282612
030231 030563 250830 260200 280421 282619
030232 030569 250840 260300 280429 282630
030233 030611 250870 260600 280430 282690
030239 030612 250900 260700 280440 282710
030240 030613 251010 260800 280450 282720
030250 030614 251020 260900 280461 282731
030261 030619 251110 261100 280469 282732
030262 030621 251120 261210 280470 282733
030263 030622 251400 261310 280480 282736
030264 030623 251511 261390 280490 282738
030265 030624 251512 261400 280610 282739
030266 030629 251520 261510 280700 282741
030269 030710 251611 261610 280800 282749
030270 030721 251612 261690 280910 282810
030310 030729 251621 261800 280920 282890
030321 030731 251622 262011 281111 282911
030322 030739 251690 262019 281119 282919
030329 030741 251710 262020 281121 282990
030331 030749 251741 262030 281122 283010
030332 030751 251749 262040 281123 283020
030333 030759 251810 262050 281129 283030
030339 030760 251820 262090 281210 283090
030341 030791 251830 262100 281290 283210
030342 030799 251990 270300 281310 283220
030343 050900 okrem 270710 281390 283230
030349 150410 25199010 270720 281410 283311
030350 150420 252010 270730 281420 283319
030360 150430 252020 270740 281511 283321
030371 160300 252100 270750 281512 283322
030372 160411 252210 270760 281520 283323
030373 160412 252220 270799 okrem 283324
030374 160413 252230 270810 28152010 283325
030375 160414 252310 270820 281530 283326
030376 160415 252321 271000 281610 283327
030377 160416 252329 okrem 281620 283329
030378 160419 252330 27100071 281630 283330
030379 160420 252390 27100072 281700 283340
030380 160430 252400 27100074 281810 283410
030410 160510 252510 27100076 281820 283421
283429 290330 okrem 291711 okrem okrem
283522 290340 29095010 291712 29242990 29372910
283523 290351 290960 291713 292511 293890
283610 290359 291010 291714 292519 293921
283620 290361 291020 291719 292610 okrem
283630 290362 291030 okrem 292690 29392190
283640 290369 291090 29171990 okrem 293940
283650 290410 291100 291720 29269090 okrem
283660 290420 291211 291731 292700 29394010
283670 290490 291212 291732 292800 293950
283699 290511 291213 291733 292910 okrem
283911 290513 291221 291734 292990 29395010
283919 290514 291229 291735 293010 293960
283920 290515 291230 291736 293020 okrem
283990 290516 291249 291737 293030 29396010
284011 290517 291250 291739 293040 29396030
284019 290519 291260 okrem 293090 293970
284020 290521 291411 29173990 293100 293990
284030 290522 291412 291812 293211 okrem
284120 290529 291413 291813 293212 29399090
284130 290531 291419 291816 293213 294000
284140 290532 291421 291817 293219 294110
284210 290539 291423 291819 293221 294120
284290 290541 291429 291821 293229 294130
284510 290544 291430 291822 293290 294140
284590 okrem 291441 291823 293311 294150
284700 29054411 291449 291829 293319 300310
284810 29054419 291450 291890 293321 300320
284890 290549 291461 291900 293329 300331
284910 okrem 291470 292010 293331 300339
284990 29054910 291511 292090 293339 300340
285000 290550 291512 292111 293340 300390
285100 okrem 291513 292112 293351 300410
290110 29055090 291521 292119 293359 300420
290123 290611 291522 okrem 293361 300431
290129 290613 291523 29211990 293369 300432
290211 290614 291524 292122 293371 300439
290219 290619 291529 292129 293379 300440
okrem 290621 291531 292130 293390 300450
29021930 290629 291532 292141 293410 300490
290220 290711 291533 292142 293420 300510
290230 290713 291534 292143 293430 300590
290241 290714 291535 292144 293490 310210
290242 290719 291539 292145 293500 310229
290243 290723 291540 292149 293610 310230
290244 290729 291560 292211 293621 310240
290260 290730 291570 292212 293622 310250
290270 290810 291590 292213 293623 310260
290290 290820 291611 292219 293624 310270
290311 290911 291612 292221 293625 310280
290312 290919 291613 292222 293626 310290
290313 290930 291614 292229 293627 310310
290314 290941 291619 292230 293629 310320
290315 290942 okrem 292241 okrem 310390
290316 290943 29161930 292242 29362990 310410
290319 290944 291620 292249 293690 310420
290321 290949 291631 292250 293710 okrem
290322 okrem 291632 292310 293722 31042050
290323 29094910 291633 292320 293729 310430
290329 290950 291639 292429 &nbsp 310490
310510 330590 380820 390740 392061 400610
310520 330610 380840 390750 392062 400690
310530 330690 380890 390760 392063 400700
310540 330710 380991 390791 392069 400811
310551 330720 380992 390799 392071 400819
310559 330730 380993 390810 392072 400821
310560 340111 381010 390890 392073 400829
310590 340119 381090 390910 392079 okrem
320130 340120 381111 390920 392091 40082910
320210 340211 381119 390930 392092 400910
320290 340212 381121 390940 392093 400920
320411 340213 381129 390950 392094 400930
320412 340219 381190 391000 392099 400940
320413 340290 381210 391110 392111 400950
320414 340311 381220 391190 392112 okrem
320415 340319 381230 391211 392114 40095010
320416 340391 okrem 391212 392119 401010
320417 340399 38123020 391220 392190 401099
320419 340410 381300 391239 392210 401110
320420 340420 381400 okrem 392220 401120
320490 340490 381600 39123990 392290 401130
320500 340510 381710 391290 392310 okrem
320610 340520 okrem 391510 392321 40113010
320620 340530 38171050 391520 392329 401140
320630 340540 381720 391530 392330 401150
320641 340590 381900 391610 392340 401191
320642 350610 382000 391620 392350 401199
320643 350691 382320 391721 392390 401210
320649 350699 382340 okrem 392410 okrem
320650 350710 382350 39172191 392490 40121010
320710 350790 390110 391722 392510 401220
320720 360100 390120 okrem 392520 okrem
320730 360200 390130 39172291 392530 40122010
320740 360300 390190 391723 392590 401290
320810 360410 390210 okrem 392610 401310
320820 360490 390220 39172391 392620 401320
320890 360500 390230 391729 392630 401390
320910 360610 390290 okrem 392640 401610
320990 360690 390311 39172991 392690 okrem
321100 370110 390319 391731 okrem 40161010
321210 370120 390320 okrem 39269010 401691
321290 370130 390330 39173110 400211 401692
321310 370210 390390 391732 400219 401693
321390 370220 390410 391733 400220 okrem
321410 370231 390421 okrem 400231 40169310
321490 370232 390422 39173310 400239 401694
321511 370310 390430 391739 400249 401695
321519 370320 390440 okrem 400251 401699
321590 370390 390450 39173991 400259 okrem
330210 370400 390461 391740 400260 40169910
330290 370510 390469 okrem 400270 401700
330300 370520 390490 39174010 400280 okrem
330410 370590 390511 391910 400291 40170091
330420 370610 390519 391990 400299 410611
330430 370690 390520 392010 400300 410710
330491 370710 390590 392020 400400 411000
330499 370790 390610 392030 400510 420100
330510 380400 390690 392042 400520 420211
330520 380700 390710 392051 400591 420212
330530 380810 390720 392059 400599 420219
420221 441850 481011 490510 520543 521131
420222 441890 481012 490591 520544 521132
420229 441900 481021 490599 520545 521139
420231 442010 481029 490600 520811 521141
420232 442090 481031 490700 520812 521142
420239 442110 481032 490810 520813 521143
420291 442190 481039 490890 520819 521149
420292 460110 481091 490900 520821 521151
420299 460120 481099 491000 520822 521152
420310 460191 481110 491110 520823 521159
420321 460199 481129 491191 520829 521211
420329 460210 481131 491199 520831 521212
420330 460290 481139 500400 520832 521213
420340 480100 481140 500500 520833 521214
420400 480210 481190 500600 520839 521215
420500 480220 481200 500710 520841 521221
420610 480230 481310 500720 520842 521222
420690 480240 481390 500790 520843 521223
430211 480251 481410 510400 520849 521224
430212 480252 481420 510510 520851 521225
430213 480253 481430 510521 520852 530610
430219 480260 481490 510529 520853 530820
430220 480300 481500 510530 520859 530830
430230 480411 481610 510540 520911 530890
430310 480419 481620 510610 520912 okrem
430390 480421 481630 510620 520919 53089011
440610 480429 481690 510710 520921 53089013
440690 480431 481710 510720 520922 53089019
440791 480439 481720 510910 520929 530911
440792 480441 481730 510990 520931 530919
440810 480442 481810 511111 520932 530921
440890 480449 481820 511119 520939 530929
440910 480451 481830 511120 520941 531010
440920 480452 481840 511130 520942 531090
441010 480459 481850 511190 520943 531100
441090 480510 481910 511211 520949 540110
441111 480521 481920 511219 520951 540120
441119 480522 481930 511220 520952 540210
441121 480523 481940 511230 520959 540220
441129 480529 481950 511290 521011 540231
441131 480530 481960 520411 521012 540232
441139 480540 482010 520419 521019 540233
441191 480550 482020 520420 521021 540239
441199 480560 482030 520511 521022 540241
441212 480570 482040 520512 521029 540242
441219 480580 482050 520513 521031 540243
441221 480610 482090 520514 521032 540249
441229 480620 482110 520515 521039 540251
441291 480630 482190 520521 521041 540252
441299 480640 482210 520522 521042 540259
441300 480710 482290 520523 521049 540261
441400 480791 482311 520524 521051 540262
441510 480799 482319 520525 521052 540269
441520 480810 482320 520531 521059 540310
441600 480820 482330 520532 521111 540320
441700 480830 482340 520533 521112 540331
441810 480890 482351 520534 521119 540332
441820 480910 482359 520535 521121 540333
441830 480920 482360 520541 521122 540339
441840 480990 482370 520542 521129 540341
540342 550820 551439 570241 590290 610431
540349 550911 551441 570242 590310 610432
540410 550912 551442 570249 590320 610433
540490 550921 551443 570251 590410 610439
540500 550922 551449 570252 590491 610441
540610 550931 551511 570259 590492 610442
540620 550932 551512 570291 590500 610443
540710 550941 551513 570292 okrem 610444
540720 550942 551519 570299 59050031 610449
540730 550951 551521 570310 59050039 610451
540741 550952 551522 570320 591000 610452
540742 550953 551529 570330 600110 610453
540743 550959 551591 570390 600121 610459
540744 550961 551592 570410 600122 610461
540751 550962 551599 570490 600129 610462
540752 550969 551611 570500 600191 610463
540753 550991 551612 580110 600192 610469
540754 550992 551613 580121 600199 610510
540760 550999 551614 580123 600210 610520
540771 551011 551621 580124 600220 610590
540772 551012 551622 580125 600230 610610
540773 551020 551623 580126 600241 610620
540774 551030 551624 580131 600242 610690
540781 551090 551631 580132 600243 610711
540782 551110 551632 580133 600249 610712
540783 551120 551633 580134 600291 610719
540784 551130 551634 580135 600292 610721
540791 551211 551641 580136 600293 610722
540792 551219 551642 580190 600299 610729
540793 551221 551643 580211 610110 610791
540794 551229 551644 580219 610120 610792
540810 551291 551691 580220 610130 610799
540821 551299 551692 580230 610190 610811
540822 551311 551693 580310 610210 610819
540823 551312 551694 580390 610220 610821
540824 551313 560121 580410 610230 610822
540831 551319 560122 580421 610290 610829
540832 551321 560129 580429 610311 610831
540833 551322 560130 580430 610312 610832
540834 551323 560410 580500 610319 610839
550110 551329 560420 580610 610321 610891
550120 551331 560490 580620 610322 610892
550130 551332 560500 580631 610323 610899
550190 551333 560600 580632 610329 610910
550200 551339 560710 580639 610331 610990
550310 551341 560721 580640 610332 611010
550320 551342 560729 580710 610333 611020
550330 551343 560730 580790 610339 611030
550340 551349 560741 580810 610341 611090
550390 551411 560749 580890 610342 611110
550410 551412 560750 580900 610343 611120
550490 551413 560790 581010 610349 611130
550510 551419 560900 581091 610411 611190
550520 551421 570110 581092 610412 611211
550610 551422 570190 581099 610413 611212
550620 551423 570210 581100 610419 611219
550630 551429 570220 590110 610421 611220
550690 551431 570231 590190 610422 611231
550700 551432 570232 590210 610423 611239
550810 551433 570239 590220 610429 611241
611249 620429 621142 630612 670290 690710
611300 620431 621143 630619 670300 690790
611410 620432 621149 630621 670411 690810
611420 620433 621210 630622 670419 690890
611430 620439 621220 630629 670420 690911
611490 620441 621230 630631 670490 690919
611511 620442 621290 630639 680100 690990
611512 620443 621310 630641 680210 691010
611519 620444 621320 630649 680221 691090
611520 620449 621390 630691 680222 691110
611591 620451 621410 630699 680223 691190
611592 620452 621420 630710 680229 691200
611593 620453 621430 630720 680291 691310
611599 620459 621440 630790 680292 691390
611610 620461 621490 630800 680293 691410
611691 620462 621510 630900 680299 691490
611692 620463 621520 631010 680300 700311
611693 620469 621590 631090 680423 700319
611699 620510 621600 640110 680430 700320
611720 620520 621710 640191 680510 700330
611780 620530 621790 640192 680520 700410
611790 620590 630120 640199 680530 700490
620111 620610 630130 640211 680610 700510
620112 620620 630140 640219 680620 700521
620113 620630 630190 640220 680690 700529
620119 620640 630210 640291 680710 700530
620191 620690 630221 640299 680790 700600
620192 620711 630222 640319 680800 700711
620193 620719 630229 640320 680911 700719
620199 620721 630231 640330 680919 700721
620211 620722 630232 640351 680990 okrem
620212 620729 630239 640359 681011 70072110
620213 620791 630240 640391 681020 700729
620219 620792 630251 640399 681091 700800
620291 620799 630252 640411 681099 700910
620292 620811 630253 640419 681110 700991
620293 620819 630259 640510 681120 700992
620299 620821 630260 640520 681130 701010
620311 620822 630291 640590 681190 701090
620312 620829 630292 640610 681210 701110
620319 620891 630293 640620 681220 701120
620321 620892 630299 640691 681230 701190
620322 620899 630311 640699 681240 701200
620323 620910 630312 650100 681250 701310
620329 620920 630319 650200 681260 701321
620331 620930 630391 650300 681270 701329
620332 620990 630392 650400 681290 701331
620333 621010 630399 650510 okrem 701332
620339 621020 630411 650590 68129010 701339
620341 621030 630419 650610 681510 701391
620342 621040 630491 650691 681591 701399
620343 621050 630492 650700 681599 701400
620349 621111 630493 660110 690100 701510
620411 621112 630499 660191 690210 701590
620412 621120 630510 660199 690220 701610
620413 621131 630520 660310 690290 701690
620419 621132 630531 660320 690410 701810
620421 621133 630539 660390 690490 701820
620422 621139 630590 670100 690510 701890
620423 621141 630611 670210 690590 701910
701920 720833 721240 721934 okrem 731419
701931 720834 721250 721935 73044930 731420
701932 720835 721260 721990 730451 731430
701939 720841 721310 722011 okrem 731441
701990 720842 721320 722012 73045130 731442
711311 720843 721339 722020 730459 731449
711319 720844 721341 722090 okrem 731450
711320 720845 721349 722100 73045950 731511
711411 720890 721350 722210 730490 731512
711419 720911 721410 722220 okrem 731519
711420 720912 721420 722230 73049010 731520
711510 720913 721430 722240 730511 731581
711590 720914 721440 722300 730512 731582
711610 720921 721450 722410 730519 731589
711620 720922 721460 722490 730520 731590
711711 720923 721510 722510 730531 731600
711719 720924 721520 722520 730539 731700
711790 720931 721530 722530 730590 731811
711810 720932 721540 722540 730610 731812
711890 720933 721590 722550 730620 731813
720211 720934 721610 722590 730630 731814
720221 720941 721621 722610 okrem 731815
720229 720942 721622 722620 73063010 731816
720230 720943 721631 722691 730640 731819
720241 720944 721632 722692 okrem 731821
720249 721011 721633 722699 73064010 731822
okrem 721012 721640 722710 730650 731823
72024910 okrem 721650 722720 okrem 731824
72024950 72101211 721660 722790 73065010 731829
720711 72101219 721690 722810 730660 731910
okrem 721020 721711 722820 okrem 732020
72071119 721031 721712 722830 73066010 okrem
720719 721039 721713 722840 730690 73202020
okrem 721041 721719 722850 730711 73202081
72071915 721049 721721 722860 730719 73202089
72071919 721050 721722 722870 730721 732111
72071931 721060 721723 722880 730722 732112
72071939 okrem 721729 722910 730723 732113
72071990 72106011 721731 722920 730729 732181
720720 72106019 721732 722990 730791 732182
okrem 721070 721733 730120 730792 732183
72072015 721090 721739 730210 730793 732190
72072019 okrem 721890 730220 730799 732211
72072032 72109031 okrem 730230 730810 732219
72072039 72109033 72189011 730240 730820 732290
72072055 72109035 72189013 730290 730830 732310
72072059 72109039 72189015 730300 730840 732391
72072071 721111 72189019 730410 730890 732392
72072079 721112 72189050 730420 730900 732393
72072090 721119 721911 730431 731010 732394
720811 721121 721912 okrem 731029 732399
720812 721122 721913 73043110 731100 732410
720813 721129 721914 730439 731210 okrem
720814 721130 721921 okrem okrem 73241010
720821 721141 721922 73043920 73121010 732421
720822 721149 721923 730441 731290 732429
720823 721210 721924 okrem okrem 732490
720824 721221 721931 73044110 73129010 okrem
720831 721229 721932 730449 731300 73249010
720832 721230 721933 &nbsp 731411 732510
732591 760110 820190 okrem okrem 841451
732599 760120 820210 83021010 84081021 okrem
732611 760200 820220 830220 84081025 84145110
732619 760310 820231 okrem 84081030 841459
732620 760320 820232 83022010 84081040 okrem
okrem 760410 820240 830230 84081050 84145910
73262010 760421 820291 830241 84081060 841460
732690 760429 820299 830242 84081070 841480
740610 760511 820310 okrem 84081080 okrem
740620 760519 820320 83024210 84081090 84148010
740710 760521 820330 830249 840820 84148021
740721 760529 820340 okrem okrem 841490
740722 760611 820411 83024910 84082010 okrem
740729 760612 820412 830250 84082091 84149010
740811 760691 820420 830300 84082099 841510
740819 760692 820510 830400 840890 841582
740821 760711 820520 830510 okrem okrem
740822 760719 820530 830520 84089010 84158210
740829 760720 820540 830590 84089055 841583
740911 760810 820551 830610 841011 okrem
740919 okrem 820559 830621 841012 84158310
740921 76081010 820560 830629 841013 841590
740929 760820 820570 830630 841090 okrem
740931 okrem 820580 830810 841112 84159010
740939 76082010 820590 830820 okrem 841610
740940 760900 820600 830890 84111211 841620
740990 761010 820711 830910 84111213 841630
741011 761090 820712 830990 84111219 841690
741012 761100 820720 831000 841320 841710
741021 761210 820730 831110 okrem 841720
741022 761290 820740 831120 84132010 841780
741110 761300 820750 831130 841330 841790
741121 761410 820760 831190 okrem 841810
741122 761490 820770 840211 84133010 okrem
741129 761510 820780 840212 841340 84181010
741210 761520 820790 840219 841350 841822
741220 761610 820810 840220 okrem 841829
741300 761690 820820 840290 84135010 841830
okrem 780300 820900 840310 841360 okrem
74130010 780411 821110 840390 okrem 84183010
741410 780419 821191 840410 84136010 841840
741490 780420 821192 840510 84136030 okrem
741510 780500 821193 840590 841370 84184010
741521 790400 821194 840619 okrem 841850
741529 790500 821300 840690 84137010 841861
741531 790600 821410 840721 841381 okrem
741532 790710 821420 okrem okrem 84186110
741539 790790 821490 84072110 84138110 841869
741700 800300 821510 840729 841382 okrem
741810 800400 821520 840731 841391 84186910
741820 800510 821591 840732 okrem 841891
750511 800520 821599 840733 84139110 841899
750512 800600 830110 840734 841392 841911
750521 800700 830120 okrem 841410 841919
750522 820110 830130 84073410 okrem 841920
750610 820120 830140 84073491 84141010 841940
750620 820130 830150 84073499 84141030 841950
750711 820140 830160 840790 841420 okrem
750712 820150 830170 840810 okrem 84195010
750720 820160 830210 &nbsp 84142010 842010
842091 okrem 843240 844390 845891 847210
842099 84254910 843280 844400 845899 847220
842111 842611 843290 844511 845910 847230
842119 842612 843311 844512 845921 847290
okrem 842619 843319 844513 845929 847310
84211910 842620 843320 844519 845931 847321
842121 842630 843330 844520 845939 847329
okrem 842641 843340 844530 845940 847340
84212110 842649 843351 844540 845951 847410
842122 842691 843352 844590 845959 847420
842123 842699 843353 844610 845961 847431
okrem okrem 843359 844629 845969 847432
84212310 84269910 843360 844630 845970 847439
842129 842710 843390 844712 846019 847480
okrem 842790 843410 844720 846021 847490
84212910 842810 843420 844790 846029 847611
842131 okrem 843490 844811 846031 847619
okrem 84281010 843510 844819 846039 847690
84213110 842820 843590 844820 846040 847730
842139 okrem 843610 844831 846090 847740
okrem 84282010 843621 844832 846110 847751
84213910 842831 843629 844833 846120 847759
842191 842832 843680 844839 846130 847780
842211 842833 843691 844841 846140 847790
842219 okrem 843699 844842 846150 847920
842220 84283310 843710 844900 846190 847930
842230 842839 843780 845011 846210 847940
842240 okrem 843790 845012 846221 847981
842290 84283910 843810 845019 846229 847982
842310 842840 843820 845020 846231 848010
842320 842850 843830 845090 846239 848020
842330 842860 843840 845110 846241 848030
842381 842890 843850 845121 846249 848041
842382 okrem 843860 845129 846291 848049
842389 84289010 843880 845130 846299 848050
842390 842911 843890 845140 846310 848060
842410 842919 843910 845150 846320 848071
okrem 842920 843920 845180 846330 848079
84241010 842930 843930 845190 846390 848110
842420 842940 843991 845210 846510 848120
842430 842951 843999 845221 846591 848130
842481 842952 844010 845229 846592 848140
842489 842959 844090 845230 846593 848180
842511 843010 844110 845240 846594 848210
okrem 843020 844120 845310 846595 848220
84251110 843031 844130 845320 846596 848230
842519 843039 844140 845380 846599 848240
okrem 843041 844180 845410 846711 848250
84251910 843049 844190 845420 846719 848280
842520 843050 844210 845430 846810 848291
842531 843061 844220 845490 846820 848299
okrem 843062 844230 845510 846880 848310
84253110 843069 844240 845522 846890 okrem
842539 843139 844250 845530 847010 84831010
okrem okrem 844321 845590 847021 848320
84253910 84313990 844329 845710 847029 848330
842542 843210 844330 845720 847030 okrem
okrem 843221 844340 845730 847040 84833010
84254210 843229 844350 845811 847050 848340
842549 843230 844360 845819 847090 &nbsp
okrem 850240 850920 okrem 853223 854330
84834010 okrem 850940 85182110 853224 854380
848350 85024010 850980 851822 853225 okrem
okrem 850410 851010 okrem 853229 85438010
84835010 okrem 851020 85182210 853230 854390
848360 85041010 851090 851829 853310 okrem
okrem 850421 851110 okrem 853321 85439010
84836010 850422 okrem 85182910 853329 854411
848390 850423 85111010 851830 853331 854419
okrem 850431 851120 okrem 853339 854420
84839010 okrem okrem 85183010 853340 854430
848510 85043110 85112010 851840 853400 okrem
850110 850432 851130 okrem 853510 85443010
850120 okrem okrem 85184010 853521 854441
okrem 85043210 85113010 851850 853529 854449
85012010 850433 851140 okrem 853530 854451
850131 okrem okrem 85185010 853540 854459
okrem 85043310 85114010 851931 853590 854460
85013110 850434 851150 851939 853610 854470
850132 850440 okrem 851991 853620 854511
okrem okrem 85115010 851999 853630 854519
85013210 85044010 851180 852020 853641 854520
850133 850450 okrem 852031 853649 854590
okrem okrem 85118010 852039 853650 854610
85013310 85045010 851190 852090 853661 854620
850134 850490 851210 okrem 853669 854690
okrem 850511 851220 85209010 853690 854710
85013410 850519 851230 852110 853710 854720
85013450 850520 851240 okrem 853720 854790
850152 850530 851290 85211010 853810 854800
okrem 850590 851310 852311 853890 860110
85015210 850611 851390 852312 853910 860120
850153 850612 851511 852313 okrem 860210
okrem 850613 851519 852320 85391010 860290
85015310 850619 851521 852390 853921 860310
850161 850620 851529 852410 853922 860390
okrem 850690 851610 852421 853929 860400
85016110 850710 851621 852422 853931 860500
850162 okrem 851629 852423 853939 860610
okrem 85071010 851631 852490 853940 860620
85016210 850720 851633 852711 853990 860630
850163 okrem 851640 okrem 854012 860691
okrem 85072010 851660 85271110 854030 860692
85016310 850730 851671 852719 854081 860699
850164 okrem 851672 852721 854089 860711
850211 85073010 851679 852729 854110 860712
okrem 850740 851680 852731 854121 860719
85021110 okrem 851690 852732 854129 860721
850212 85074010 851710 852739 854130 860729
okrem 850780 851720 852810 854140 860730
85021210 okrem 851730 852820 854150 860791
850213 85078010 851740 852910 854160 860799
okrem 850790 851781 okrem 854190 860800
85021310 okrem 851782 85291010 854211 870120
850220 85079010 851790 852990 854219 870130
okrem 850810 851810 okrem 854220 870210
85022010 850820 okrem 85299010 854280 870290
850230 850880 85181010 853210 854290 870324
okrem 850890 851821 853221 854310 870390
85023010 850910 &nbsp 853222 854320 870410
870421 871639 900390 okrem okrem 911110
okrem 871640 900410 90258010 90321010 911120
87042110 871680 900490 902610 903220 911180
870422 871690 900510 okrem okrem 911190
okrem 880110 900580 90261010 90322010 911210
87042210 okrem 900590 902620 903281 911280
870423 88011010 900721 okrem okrem 911290
okrem 880211 900729 90262010 90328110 911310
87042310 okrem 900791 902680 903289 911320
870431 88021110 900792 okrem okrem 911390
okrem 880212 900840 90268010 90328910 911410
87043110 okrem 900911 902810 903290 911420
870432 88021210 900912 902820 okrem 911430
okrem 880220 900921 902830 90329010 911440
87043210 okrem 900922 902890 910111 911490
870490 88022010 900930 902910 910112 920110
870510 880230 901010 okrem 910119 920120
870520 okrem 901020 90291010 910121 920190
870530 88023010 901030 902920 910129 920210
870540 880240 901090 okrem 910191 920290
870590 okrem 901110 90292010 910199 920300
870710 88024010 901120 902990 910211 920410
870790 880310 901180 okrem 910212 920420
870810 okrem 901190 90299010 910219 920510
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
870829 88031010 901210 903010 910221 920590
870831 880320 901290 okrem 910229 920600
870840 okrem 901310 &nbsp 910291 920710
&nbsp &nbsp &nbsp 90301010 &nbsp &nbsp
870850 88032010 901320 903020 910299 920790
870870 880330 901380 okrem 910310 920910
870880 okrem 901390 &nbsp 910390 920920
&nbsp &nbsp &nbsp 90302010 &nbsp &nbsp
870891 88033010 901410 &nbsp 910400 920930
870892 880390 okrem 903031 okrem 920991
870893 okrem 90141010 okrem 91040010 930100
&nbsp &nbsp &nbsp 90303110 &nbsp &nbsp
870894 88039091 901480 &nbsp 910511 930200
870899 880400 901510 903039 910519 930310
870911 890110 901520 okrem 910521 930320
okrem 890120 901530 90303910 910529 930330
87091110 890130 901540 903040 910591 930390
870919 890190 901580 okrem 910599 930400
okrem 890200 901590 90304010 910610 930510
87091910 890310 901600 903081 910620 930521
871000 890391 901710 okrem 910690 930529
871120 890392 901720 90308110 910700 930590
871140 890399 901730 903089 910811 930610
871150 890400 901780 okrem 910812 930621
871190 890510 901790 90308910 910819 930629
871200 890520 902121 903090 910820 930630
871411 890590 902300 okrem 910891 930690
871419 890600 902410 90309010 910899 930700
871420 890710 902480 903110 910911 940110
871491 890790 902511 903120 910919 okrem
871492 890800 okrem 903130 okrem 94011010
871493 900120 90251110 903140 91091910 940120
871494 900140 902519 903180 910990 940130
871495 900150 okrem okrem okrem 940140
871496 900211 90251910 90318010 91099010 940150
871499 900219 902520 903190 911011 940161
871610 900220 okrem okrem 911012 940169
871620 900311 90252010 90319010 911019 940171
871631 900319 902580 903210 911090 940179
940180 okrem 950310 950629 960400 960990
940190 94051010 950320 950640 960500 961000
940310 940520 950330 950651 960610 961100
940320 940530 950341 950659 960621 961310
okrem 940540 950349 950661 960622 961320
94032010 940550 950350 950662 960629 961330
940330 940560 950360 950669 960630 961380
940340 okrem 950370 950670 960711 961390
940350 94056010 950380 950710 960719 961410
940360 940591 950390 950720 960720 961420
940370 940592 950410 950730 960810 961490
okrem okrem 950420 950790 960820 961511
94037010 94059210 950430 950800 960831 961519
940380 940599 950440 960190 960839 961590
940390 okrem 950490 960200 960840 961610
940410 94059910 950510 960310 960850 961620
940421 940600 950590 960329 960860 961700
940429 950100 950611 960330 960891 961800
940430 950210 950612 960340 960899 &nbsp
940490 950291 950619 960350 960910 &nbsp
940510 950299 950621 960390 960920 &nbsp

Príloha E

k protokolu 1

(HS kód)

870321
870322
870323
870331
870332
870333

Príloha F

k protokolu 1

(HS kód)

290250
340220
841821

PROTOKOL 2 (k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A RUMUNSKOM

1. Poľnohospodárske výrobky majúce pôvod v Rumunsku, uvedené v prílohe A budú zvýhodnené od nadobudnutia platnosti dohody v súlade s podmienkami stanovenými v tejto prílohe v rámci limitov colných kvót poskytnutých Slovenskou republikou.

2. Poľnohospodárske výrobky majúce pôvod v Slovenskej republike, uvedené v prílohe B budú zvýhodnené od nadobudnutia platnosti dohody v súlade s podmienkami stanovenými v tejto prílohe v rámci limitov colných kvót poskytnutých Rumunskom.

3. Pri výrobkoch uvedených v prílohách A a B k tomuto protokolu, podliehajúcich dovoznému licenčnému konaniu sa dovozné licencie budú vydávať automaticky až do výšky množstva stanoveného v prílohách.

Príloha A

k protokolu 2

Vývoz z Rumunska do Slovenskej republiky

HS Opis výrobku Ročná kvóta Colná sadzba v %
1995 1996 1997 1998 1999
0203 Bravčové mäso čerstvé, chladené a mrazené 100 t 30 30 30 30 30
0702 Paradajky čerstvé alebo chladené 400 t 13,5 12 10,5 9 7,5
0702 00 90 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0707 Uhorky a nakladačky čerstvé alebo chladené 300 t 16,2 14,4 12,6 10,8 9
0707 00 19 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
až 90 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0806 10 1 Hrozno čerstvé 400 t 3,6 3,2 2,8 2,4 2
0806 10 11 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0806 10 15 &nbsp &nbsp 22,5 20 17,5 15 12,5
až 19 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0809 Marhule, broskyne a slivky čerstvé 300 t &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0809 10 &nbsp &nbsp 9 8 7 6 5
0809 30 &nbsp &nbsp 9 8 7 6 5
0809 40 11 &nbsp &nbsp 9 8 7 6 5
0809 40 19 &nbsp &nbsp 0 0 0 0 0
0809 40 90 &nbsp &nbsp 0 0 0 0 0
2204 Víno z čerstvého hrozna 2 000 hl 25 25 25 25 25

Príloha B

k protokolu 2

Vývoz zo Slovenskej republiky do Rumunska

HS Opis výrobku Ročná kvóta Colná sadzba v %
1995 1996 1997 1998 1999
0402 Mlieko a smotana zahustené alebo obsahujúce 50 t 25 25 25 25 25
&nbsp prídavok cukru alebo sladidiel &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0402 21 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0402 29 11 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0402 29 15 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0402 29 19 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
1101 00 Múka pšeničná alebo zo súraže 50 t 25 25 25 25 25
1107 10 Slad nepražený 1 000 t 25 25 25 25 25
1602 Iné prípravky alebo konzervy z mäsa, drobkov 50 t 25 25 25 25 25
&nbsp a krvi &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
2203 Pivo zo sladu 2 500 hl 20 20 20 20 20

PROTOKOL 3 (k článku 16 ods. 1)

TÝKAJÚCI SA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

HLAVA I

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 1

Kritériá pôvodu

Na účely plnenia dohody a bez dotknutia ustanovení článkov 2 a 3 tohto protokolu sa za pôvodné výrobky v strane budú považovať

a) výrobky úplne získané v strane v zmysle článku 4 tohto protokolu,

b) výrobky získané v strane, obsahujúce materiály, ktoré v tejto strane neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto materiály sa podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v tejto strane v zmysle článku 5 tohto protokolu.

Článok 2

Bilaterálna kumulácia

Bez ohľadu na článok 1 písm. b) materiály majúce pôvod v strane v zmysle tohto protokolu sa budú považovať za materiály majúce pôvod v druhej strane a nie je potrebné, aby sa takéto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu nepresahujúcemu rozsah uvedený v článku 5 ods. 3 tohto protokolu.

Článok 3

Kumulácia s materiálmi majúcimi pôvod v Českej republike

1. Pretože obchod medzi stranami a medzi Rumunskom a Českou republikou sa riadi dohodami, ktoré obsahujú pravidlá totožné s pravidlami tohto protokolu, budú sa uplatňovať podmienky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

2. Bez ohľadu na článok 1 písm. b) a podľa ustanovení odsekov 3 a 4 materiály majúce pôvod v Českej republike v zmysle protokolu 3, ktorý tvorí prílohu Dohody medzi Rumunskom a Českou republikou, sa považujú za pôvodné v strane a nie je potrebné, aby sa takéto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu za predpokladu, že sa podrobili opracovaniu alebo spracovaniu v strane presahujúcemu rozsah uvedený v článku 5 ods. 3 tohto protokolu.

3. Výrobky, ktoré na základe odseku 2 získali štatút pôvodného výrobku, naďalej sa budú považovať za pôvodné výrobky zo strany, ak pridaná hodnota presahuje hodnotu použitých materiálov majúcich pôvod v Českej republike. Ak to tak nie je, budú sa tieto výrobky na účely vykonávania tejto dohody alebo Dohody medzi Rumunskom a Českou republikou považovať za výrobky majúce pôvod v Českej republike podľa toho, ktorá z týchto krajín má najväčší podiel na hodnote pôvodných použitých materiálov.

Nebude sa prihliadať na materiály majúce pôvod v Českej republike, ktoré boli v jednej strane zúčastňujúcej sa na dohode dostatočne spracované alebo opracované v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

4. „Pridaná hodnota“ sa bude brať ako cena výrobkov ex-works (fco závod) mínus colná hodnota všetkých použitých materiálov, ktoré nemajú pôvod v strane, v ktorej boli tieto výrobky získané.

Článok 4

Úplne získané výrobky

1. V zmysle článku 1 písm. a) sa za úplne získané výrobky v strane budú považovať

a) nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z jej morského dna,

b) výrobky z rastlín, ktoré sa tam urodili,

c) živé zvieratá tam narodené a dochované,

d) výrobky zo živých zvierat tam dochovaných,

e) výrobky získané lovom alebo rybolovom v tejto strane,

f) výrobky pochádzajúce z morského rybolovu a iné výrobky získané z mora jej plavidlami,

g) výrobky vyrobené na palube rybárskych spracovateľských lodí výhradne z výrobkov uvedených v písmene f),

h) použité predmety zozbierané v tejto strane, vhodné len na recykláciu surovín,

i) odpad a šrot pochádzajúce z výrobných operácií, ktoré sa vykonávajú v strane,

j) tovar vyrobený v strane výlučne z výrobkov špecifikovaných v písmenách a) až i).

2. Výraz „jej plavidlami“ v odseku 1 písm. f) sa uplatní len na plavidlá,

– ktoré sú registrované alebo zaznamenané v strane,

– ktoré plávajú pod vlajkou strany,

– ktoré vlastnia v rozsahu najmenej 50 % občania strán alebo spoločnosť s ústredím v jednej zo strán, ktorej riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú občanmi strany, a navyše ak v prípade partnerstva alebo spoločností s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto strane, jej verejným inštitúciám alebo jej občanom,

– ktorých veliteľ a dôstojníci sú občanmi strany,

– ktorých posádku tvorí najmenej 75 % občanov strany.

3. Výraz „strana“ tiež zahŕňa teritoriálne vody tejto strany. Námorné plavidlá vrátane spracovateľských lodí, na ktorých sa vylovené ryby spracúvajú alebo opracúvajú, sa budú považovať za súčasť územia strany, ak spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.

Článok 5

Dostatočne spracované výrobky

1. Na účely článku 1 sa nepôvodné materiály považujú za dostatočne opracované alebo spracované, keď je získaný výrobok zaradený do iného čísla, ako je číslo, do ktorého sú zaradené všetky nepôvodné materiály použité pri jeho výrobe, ak platia ustanovenia odsekov 2 a 3.

Výrazy „kapitoly“ a „čísla“ používané v tomto protokole znamenajú kapitoly a čísla (štvormiestny kód) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „harmonizovaný systém“ alebo „HS“).

Výraz „zaradený“ sa vzťahuje na zaradenie výrobku alebo materiálu do príslušného čísla.

2. Pri výrobku uvedenom v stĺpcoch 1 a 2 zoznamu prílohy II musia byť namiesto pravidla uvedeného v odseku 1 splnené podmienky stanovené pre príslušný výrobok v stĺpci 3.

Pri výrobkoch uvedených v kapitolách 84 až 91 si vývozca môže zvoliť podmienky stanovené v stĺpci 4, a to ako alternatívu splnenia podmienok uvedených v stĺpci 3.

a) Tam, kde sa v zozname prílohy II používa percentuálne pravidlo na určenie pôvodu tovaru získaného v strane, bude pridaná hodnota z opracovania alebo zo spracovania zodpovedať cene ex-works (fco závod) získaného výrobku zmenšenej o hodnotu materiálov z tretej krajiny dovážajúcej do strany.

b) Výraz „hodnota“ v zozname prílohy II znamená colnú hodnotu v čase dovozu použitých nepôvodných materiálov, alebo ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu platenú za tieto materiály na príslušnom území.

Tam, kde treba stanoviť hodnotu použitých pôvodných materiálov, uplatňujú sa ustanovenia hore uvedeného písmena mutatis mutandis.

c) Výraz „cena ex-works“ (cena fco závod) v zozname prílohy II znamená cenu platenú za výrobok získaný od výrobcu, ktorý uskutočnil posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že cena obsahuje hodnotu všetkých materiálov použitých pri výrobe mínus akékoľvek vnútorné dane, ktoré sú alebo môžu byť vrátené, ak sa získaný výrobok vyváža.

d) „Colná hodnota“ sa chápe ako hodnota stanovená v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode, uzavretou v Ženeve 12. apríla 1979.

3. Na účely implementácie odsekov 1 a 2 sa ďalej uvedené úkony považujú za opracovanie alebo za spracovanie nedostatočné na priznanie štatútu pôvodného výrobku, a to bez ohľadu na zmenu číselného zaradenia:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie tovaru v dobrom stave počas prepravy a skladovania (ventilácia, rozprestieranie, sušenie, chladenie, nakladanie do soli, do oxidu siričitého alebo do iných vodných roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné operácie),

b) jednoduché operácie, ako je odstraňovanie prachu, preosievanie, triedenie, zatrieďovanie, zoskupovanie (vrátane zostavovania súprav predmetov), umývanie, natieranie, rezanie,

c)

i) zmeny balenia a rozoberanie a zostavovanie zásielok,

ii) jednoduché plnenie do fliaš, opletených fliaš, vriec, debien, škatúľ, upevňovanie na kartóny alebo na dosky a podobne a všetky ostatné jednoduché baliace operácie,

d) pripevňovanie značiek, štítkov a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo na ich obaly,

e) jednoduché miešanie výrobkov, a to aj rôzneho druhu, pri ktorých jedna alebo viaceré zložky zmesi nespĺňajú podmienky stanovené týmto protokolom, podľa ktorých by sa mohli považovať za pôvodné výrobky v každej strane,

f) jednoduché zostavovanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný predmet,

g) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií špecifikovaných v písmenách a) až f),

h) porážka zvierat.

Článok 6

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či výrobok má pôvod v strane, netreba dokazovať pôvod elektrickej energie, paliva, zariadení a vybavenia a strojov a nástrojov použitých na získanie takéhoto výrobku ani materiálov, ktoré nevstupujú do ich konečnej zostavy.

Článok 7

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo s vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do celkovej ceny alebo nie sú samostatne fakturované, sa považujú za súčasť zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Článok 8

Súpravy

Súpravy, ktoré sú definované vo všeobecnom pravidle 3 harmonizovaného systému, sa považujú za pôvodné, ak všetky komponenty sú pôvodné výrobky. Ak je súprava zložená z pôvodných a nepôvodných predmetov, bude sa považovať za pôvodnú, ak hodnota nepôvodných predmetov nepresiahne 15 % ceny ex-works (fco závod) za súpravu.

Článok 9

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie poskytované podľa tejto dohody pri uplatnení ustanovení článku 3 alebo podľa Dohody medzi Rumunskom a Českou republikou sa uplatní len na výrobky a materiály, ktoré sa prepravujú medzi územiami strán alebo z Českej republiky bez toho, aby vstúpili na iné územie. Pôvodný tovar, ktorý tvorí jednu jednoduchú zásielku, ktorá nie je rozdelená, sa však môže prevážať cez iné územie, ako je územie strán, ak si to okolnosti vyžadujú, s prevozom alebo s dočasným uskladnením na tomto území za podmienky, že tovar zostal pod dohľadom colných úradov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a že nebol podrobený iným operáciám, než je vykladanie, prekladanie alebo akékoľvek operácie určené na zachovanie tovaru v dobrom stave.

2. Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 sú splnené, sa predloží zodpovedným colným úradom

a) ako jednoduchý prepravný dokument vydaný vyvážajúcou stranou, ktorý obsahuje prechod cez krajinu tranzitu, alebo

b) ako certifikát vydaný colnými úradmi krajiny tranzitu

– udávajúci presný opis tovaru,

– stanovujúci dátum vykladania a prekladania tovaru alebo nalodenia alebo vylodenia s identifikáciou lode alebo iných prostriedkov použitej prepravy a

– potvrdzujúci podmienky, za ktorých tovar zostal v krajine tranzitu,

c) alebo ak tieto chýbajú, akékoľvek náhradné dokumenty.

Článok 10

Územné požiadavky

Podmienky uvedené v tejto hlave, vzťahujúce sa na nadobudnutie pôvodu musia byť splnené bez prerušenia v stranách okrem prípadov uvedených v článkoch 2 a 3.

Ak sa pôvodné výrobky vyvážané zo strany do inej krajiny vrátia okrem prípadov uvedených v článkoch 2 a 3, musia sa považovať za nepôvodné, ak sa na spokojnosť colných úradov nemôže dokázať, že vrátený tovar

– je ten istý ako tovar, ktorý bol vyvezený, a

– nebol podrobený žiadnym operáciám okrem operácií potrebných na zachovanie tovaru v dobrom stave v tejto krajine.

HLAVA II

DÔKAZ PÔVODU

Článok 11

Sprievodné osvedčenie EUR.1

Dôkaz pôvodu výrobku v zmysle tohto protokolu poskytne sprievodné osvedčenie EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III k tomuto protokolu.

Článok 12

Bežná procedúra na vydávanie osvedčení

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 sa vydáva len na písomnú žiadosť vývozcu alebo na jeho zodpovednosť oprávnenému zástupcovi. Takáto žiadosť musí byť podaná na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe III k tomuto protokolu a ktoré sa vyplní v súlade s týmto protokolom.

Žiadosti o sprievodné osvedčenia EUR. 1 musia colné úrady vyvážajúcej strany uschovať najmenej dva roky.

2. Vývozca alebo jeho zástupca predloží so žiadosťou akýkoľvek vhodný podporný dokument dokazujúci, že výrobky, ktoré majú byť vyvážané, sú také, ako sú kvalifikované vo výtlačku sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Zaväzuje sa tiež predložiť na žiadosť príslušných úradov akýkoľvek doplňujúci dôkaz, o ktorý ho požiadajú, na účel zistenia správnosti pôvodu výrobkov vhodných na poskytnutie preferencií, ako aj súhlasiť s akoukoľvek prehliadkou na jeho účet a s akoukoľvek kontrolou v procese získania uvedených výrobkov, ktoré uskutočnia príslušné úrady.

Vývozca musí uschovať podporné dokumenty uvedené v tomto odseku najmenej dva roky.

3. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 možno vydať iba vtedy, ak bude slúžiť ako dôkaz požadovaný na účely vykonávania tejto dohody alebo Dohody medzi Rumunskom a Českou republikou.

4. Colné úrady strany vydajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, ak tovar, ktorý sa má vyvážať, možno považovať za pôvodný v strane podľa článku 1 alebo za pôvodný v Českej republike v zmysle článku 3 tohto protokolu.

5. Ak sa uplatňujú kumulatívne ustanovenia článku 2 alebo článku 3, môžu colné úrady strany vydať sprievodné osvedčenia EUR. 1 za podmienok uvedených v tomto protokole, ak tovar, ktorý sa má vyvážať, možno považovať za pôvodný v zmysle tohto protokolu, a za podmienky, že tovar uvedený v sprievodných osvedčeniach EUR.1 je v tejto strane.

V týchto prípadoch sa sprievodné osvedčenia EUR.1 vydajú v závislosti od predloženia dôkazu pôvodu predtým vydaného alebo schváleného. Colné úrady vyvážajúcej strany musia tento dôkaz pôvodu uschovať najmenej dva roky.

6. Keďže sprievodné osvedčenie EUR.1 predstavuje písomný dôkaz na použitie preferenčného cla podľa dohody, budú colné úrady vyvážajúcej strany zodpovedné za uskutočnenie potrebných krokov na overenie pôvodu tovaru a za kontrolu ostatných údajov uvedených v osvedčení.

7. Na účely overenia, či sa splnili podmienky na vydanie osvedčení EUR.1, majú colné úrady právo požiadať o akékoľvek dôkazové dokumenty alebo uskutočniť akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za potrebnú.

8. Colné úrady vyvážajúcej strany zaručujú, že tlačivá uvedené v odseku 1 sú riadne vyplnené. Predovšetkým budú kontrolovať, či je miesto vyhradené na opis výrobkov vyplnené tak, aby sa vylúčili všetky možnosti podvodného dopĺňania. Preto musí byť opis výrobkov uvedený tak, aby nezostali žiadne prázdne riadky. Ak nie je miesto úplne vyplnené, urobí sa pod posledný riadok opisu vodorovná čiara a prázdne miesto sa prečiarkne.

9. Dátum vydania sprievodného osvedčenia musí byť umiestnený na mieste vyhradenom na osvedčení pre colné úrady.

10. Colné úrady vyvážajúcej strany vydajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, ak sa výrobky, na ktoré sa vzťahuje, vyvážajú. Vývozcovi sa poskytne, len čo sa vlastný vývoz vykonáva alebo zabezpečuje.

Článok 13

Dlhodobé osvedčenia EUR. 1

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 12 ods. 10 môžu sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydať colné úrady vyvážajúcej strany, aj keď sa vyvezie len časť výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, a to v prípade osvedčenia, ktoré obsahuje sériu vývozov rovnakých výrobkov od rovnakého vývozcu k rovnakému dovozcovi v období najviac jedného roka od dátumu vydania (ďalej len „LT osvedčenie“).

2. LT osvedčenia sa vydávajú v súlade s ustanoveniami článku 12 podľa uváženia colných úradov vyvážajúcej strany a podľa ich vlastného posúdenia potreby tejto procedúry len vtedy, ak pôvod vyvážaného tovaru zostane nezmenený počas platnosti LT osvedčenia. Ak sa skončí platnosť LT osvedčenia pre akýkoľvek tovar, bude vývozca okamžite informovať colné úrady, ktoré osvedčenie vydali.

3. Ak sa uplatní procedúra LT osvedčenia, môžu colné úrady vyvážajúcej strany predpísať použitie osvedčení EUR. 1 so zreteľným označením, podľa ktorého ich možno identifikovať.

4. Oddiel 11 „Colná indosácia“ osvedčenia EUR. 1 musí byť indosovaný ako obvykle colnými úradmi vyvážajúcej strany.

5. V oddiele 7 osvedčenia EUR.1 bude zapísaná jedna z týchto fráz:

„LT OSVEDČENIE PLATNÉ DO...“,

„CERTIFICAT TL VALABIL PINA LA...“,

„LT OSVĚDČENÍ PLATNÉ DO...“,

„LT CERTIFICATE VALID UNTIL...“,

„CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU`AU...“,

„LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS...“

(dátum je zapísaný arabskými číslicami).

6. Do oddielov 8 a 9 LT osvedčenia sa nevyžaduje uvádzať typy a počty a druhy balíkov a hrubú hmotnosť (kg) alebo iné miery (liter, meter kubický a podobne). Oddiel 8 však musí obsahovať opis a označenie tovaru, ktoré sú dostatočne presné na jeho identifikáciu.

7. Bez ohľadu na článok 18 sa LT osvedčenie musí predložiť colnici pri dovoze alebo pred prvým dovozom akéhokoľvek tovaru, na ktorý sa vzťahuje. Keď dovozca vykonáva colné konanie na niekoľkých colniciach v dovážajúcej strane, môžu colné úrady požadovať predloženie kópie LT osvedčenia všetkým týmto colniciam.

8. V prípadoch, keď sa LT osvedčenie predložilo colným úradom, musí sa podať dôkaz pôvodu dovážaného tovaru počas platnosti LT osvedčenia faktúrami, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) ak faktúra obsahuje pôvodný, ako aj nepôvodný tovar, musí vývozca presne rozlíšiť tieto dve kategórie,

b) vývozca musí uviesť na každej faktúre číslo LT osvedčenia, ktoré platí na tovar, dátum uplynutia platnosti osvedčenia a názvy krajiny alebo krajín, z ktorých tovar pochádza.

Uvedenie čísla LT osvedčenia a krajiny pôvodu vývozcom na faktúre je vyhlásením, že tovar spĺňa podmienky stanovené v tomto protokole na získanie preferenčného pôvodu.

Colné úrady vyvážajúcej strany môžu požadovať, aby zápisy, ktoré sa podľa vyššie uvedených ustanovení musia uviesť na faktúre, boli potvrdené vlastnoručným podpisom spolu s čitateľným menom podpisujúcej osoby,

c) opis a označenie tovaru na faktúre musia byť dostatočne podrobné, aby bolo úplne jasné, že ten istý tovar je uvedený aj na LT osvedčení, ktorého sa faktúra týka,

d) faktúry sa môžu vystavovať len na tovar vyvážaný počas platnosti príslušného LT osvedčenia. Môžu sa však predložiť colnici pri dovoze počas štyroch mesiacov od dátumu ich vystavenia vývozcom.

9. V rámci postupu LT osvedčenia možno faktúry, ktoré spĺňajú podmienky tohto článku, vyhotovovať a/alebo prenášať prostredníctvom telekomunikácií alebo metódami elektronického spracovania dát. Takéto faktúry prijmú colné úrady dovážajúcej strany ako dôkaz pôvodu tovaru dovážaného v súlade s postupmi stanovenými tuzemskými colnými úradmi.

10. Ak colné úrady vyvážajúcej strany zistia, že osvedčenie a/alebo faktúra vydaná podľa ustanovení tohto článku sú neplatné vo vzťahu k akémukoľvek dodanému tovaru, musia o tom ihneď informovať colné úrady dovážajúcej strany.

11. Ustanovenia tohto článku nebudú ovplyvňovať použitie pravidiel strán v rámci colných formalít a použitia colných dokladov.

Článok 14

Vydanie EUR. 1 so spätnou platnosťou

1. Vo výnimočných prípadoch možno sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydať aj po vývoze tovaru, na ktorý sa vzťahuje, ak nebolo vydané v čase vývozu pre chyby, neúmyselné opomenutia alebo pre mimoriadne okolnosti.

2. Na implementáciu odseku 1 musí vývozca v písomnej žiadosti

– uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje,

– potvrdiť, že v čase vývozu predmetných výrobkov nebolo vydané žiadne sprievodné osvedčenie EUR. 1, a uviesť dôvody.

3. Colné úrady môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 so spätnou platnosťou len po overení, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi na zodpovedajúcom dokumente.

Osvedčenia vydané so spätnou platnosťou musia byť indosované jednou z týchto fráz:

„VYSTAVENÉ DODATOČNE“,

„EMIS A POSTERIORI“,

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“,

„ISSUED RETROSPECTIVELY“,

„DELIVRE A POSTERIORI“,

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“.

4. Indosácie uvedené v odseku 3 sa zaznamenajú do oddielu „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1.

Článok 15

Vydanie duplikátu dôkazu pôvodu

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia akéhokoľvek sprievodného osvedčenia môže vývozca písomne požiadať colné úrady, ktoré ho vydali, o vystavenie duplikátu EUR. 1 alebo LT EUR. 1 na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. V prípade krádeže, straty alebo zničenia faktúry, ktorá obsahuje vyhlásenie vývozcu uvedeného v článku 13 ods. 8, článku 16 alebo článku 23, alebo EUR. 1 na základe ustanovení článku 16 môže vývozca vydať duplikát dôkazu pôvodu vypracovaný na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastní.

3. Takto vystavený duplikát musí byť indosovaný jedným z týchto slov:

„DUPLIKÁT“,

„DUPLICAT“,

„DUPLIKÁT“,

„DUPLICATE“,

„DUPLICATA“,

„DUPLIKAT“.

4. Indosácie uvedené v odseku 3 sa zaznamenávajú do oddielu „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo LT EUR.1 alebo na faktúre.

5. Duplikát, ktorý musí mať dátum vydania pôvodného dôkazu pôvodu, nadobudne platnosť od tohto dátumu.

Článok 16

Zjednodušená procedúra na vydanie dôkazov pôvodu

1. Bez ohľadu na články 12 a 14 tohto protokolu možno použiť zjednodušenú procedúru na vydanie dôkazu pôvodu v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

2. Colné úrady vyvážajúcej strany môžu oprávniť ktoréhokoľvek vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje opakované zásielky, na ktoré možno vydávať osvedčenia EUR. 1, a ktorý ponúka na spokojnosť kompetentných úradov všetky záruky nevyhnutné na overenie charakteru pôvodu tovaru, aby nepredkladal colnému úradu vo vyvážajúcej strane pri vývoze ani tovar, ani žiadosť o osvedčenie EUR. 1 na tento tovar na účel získania osvedčenia EUR. 1 podľa podmienok uvedených v článku 12 tohto protokolu.

3. Oprávnenie uvedené v odseku 2 stanovuje podľa uváženia kompetentných úradov, že oddiel 11 „Colná indosácia“ sprievodného osvedčenia EUR. 1 musí byť

a) buď indosovaný vopred, a to pečiatkou príslušného colného úradu vyvážajúcej strany a vlastnoručným podpisom pracovníka tohto úradu, alebo

b) indosovaný schváleným vývozcom, a to osobitnou pečiatkou, ktorá bola schválená colnými úradmi vyvážajúcej strany a zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe V k tomuto protokolu. Táto pečiatka môže byť na formulári predtlačená.

4. V prípadoch uvedených v odseku 3 písm. a) sa v oddiele 7 „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1 uvádza jedna z týchto fráz:

„ZJEDNODUŠENÉ KONANIE“,

„PROCEDURA SIMPLIFICATA“,

„ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ“,

„SIMPLIFIED PROCEDURE“,

„PROCEDURE SIMPLIFIEE“,

„VEREINFACHTES VERFAHREN“.

5. Oddiel 11 „Colná indosácia“ sprievodného osvedčenia EUR.1 vypĺňa v prípade potreby schválený vývozca.

6. Schválený vývozca uvedie, ak je to potrebné, v oddiele 13 „Žiadosť o overenie“ osvedčenia EUR. 1 názov a adresu colného úradu kompetentného overovať také osvedčenie.

7. Tam, kde sa uplatňuje zjednodušená procedúra, môžu colné úrady vyvážajúcej strany predpísať použitie osvedčení EUR. 1 so zreteľným označením, podľa ktorého ich možno identifikovať.

8. Colné úrady môžu oprávniť schváleného vývozcu na vystavovanie faktúr, ktoré obsahujú vyhlásenie uvedené v prílohe IV k tomuto protokolu namiesto osvedčenia EUR. 1.

Toto vyhlásenie vystavené schváleným vývozcom na faktúre musí byť vyhotovené v jednom z jazykov uvedených v prílohe IV k dohode. Musí byť vlastnoručne podpísané a tiež musí

a) mať odkaz na číslo oprávnenia schváleného vývozcu alebo

b) byť indosované schváleným vývozcom osobitnou pečiatkou podľa prílohy V. Táto pečiatka môže byť na faktúre predtlačená.

9. Colné úrady vyvážajúcej strany však môžu oprávniť schváleného vývozcu, aby nepodpisoval vyhlásenie podľa odseku 8 uvedené na faktúre, keď sa takéto faktúry vystavujú a/alebo prenášajú telekomunikáciami alebo metódami elektronického spracovania dát.

Colné úrady vyvážajúcej strany stanovia podmienky na plnenie tohto odseku, ak tak vyžadujú, vrátane písomného potvrdenia schváleného vývozcu, že prijíma plnú zodpovednosť za takéto vyhlásenie a deklaráciu, ako keby ním boli vlastnoručne podpísané.

10. V oprávneniach uvedených v tomto článku budú colné úrady špecifikovať predovšetkým

a) podmienky, na ktorých základe sa vyhotovuje žiadosť o osvedčenie EUR. 1 alebo podľa ktorých sa vykonáva vyhlásenie o pôvode tovaru na faktúre,

b) podmienky, na ktorých základe sa tieto žiadosti alebo faktúry obsahujúce vyhlásenie vývozcu uschovávajú najmenej dva roky.

11. Colné úrady vyvážajúcej strany môžu vyhlásiť určité kategórie tovaru za nespôsobilé na osobitné zaobchádzanie podľa tohto článku.

12. Colné úrady odmietnu oprávnenia uvedené v tomto článku tým vývozcom, ktorí neposkytujú všetky záruky, ktoré colné úrady považujú za potrebné. Kompetentné úrady môžu oprávnenie odobrať. Musia to vykonať v prípadoch, keď schválený vývozca už nespĺňa alebo už neposkytuje tieto záruky.

13. Od schváleného vývozcu sa môže vyžadovať, aby v súlade s predpismi informoval kompetentné úrady o tovare, ktorý má odoslať, tak, aby tieto úrady mohli vykonať akékoľvek overenie, ktoré budú považovať za potrebné, pred odoslaním tovaru.

14. Colné úrady vyvážajúcej strany môžu uskutočňovať akúkoľvek kontrolu u schválených vývozcov, ktorú uznajú za potrebnú. Takíto vývozcovia musia umožniť uskutočnenie týchto kontrol.

15. Ustanovenia tohto článku nesmú nepriaznivo ovplyvňovať uplatňovanie pravidiel strán o colných formalitách a o použití colných dokumentov.

Článok 17

Výmena osvedčení

1. Kedykoľvek možno jedno alebo viac sprievodných osvedčení EUR. 1 nahradiť jedným alebo viacerými osvedčeniami pod podmienkou, že to uskutoční colný úrad alebo iné kompetentné úrady zodpovedné za kontrolu tovaru.

2. Ak sú pôvodné výrobky strán alebo Českej republiky dovážané do zóny voľného obchodu uvedené v osvedčení EUR. 1 a prejdú opracovaním alebo spracovaním, musia príslušné úrady vydať nové osvedčenie EUR. 1 na žiadosť vývozcu, ak opracovanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

3. Náhradné osvedčenie sa bude považovať na účely aplikácie tohto protokolu vrátane ustanovení tohto článku za konečné sprievodné osvedčenie EUR. 1.

4. Náhradné osvedčenie bude vydané na základe písomnej žiadosti nového vývozcu, len čo príslušné úrady overili informácie uvedené v žiadosti žiadateľa. Dátum a sériové číslo pôvodného sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa uvedie v oddiele 7 „Poznámky“.

Článok 18

Platnosť osvedčení

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 sa musí predložiť počas štyroch mesiacov od dátumu vydania colnými úradmi vyvážajúcej strany colnici dovážajúcej strany, do ktorej výrobky vstupujú.

2. Sprievodné osvedčenia EUR. 1, ktoré sú predložené colným úradom dovážajúcej strany po konečnom dátume predloženia uvedenom v odseku 1, možno prijať na účely aplikácie preferenčného zaobchádzania, ak nesplnenie termínu predloženia osvedčení spôsobila vyššia moc alebo iné výnimočné okolnosti.

3. V iných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné úrady dovážajúcej strany prijať osvedčenia, keď im boli výrobky predložené pred uvedeným konečným dátumom.

Článok 19

Výstavy

1. Výrobky odosielané zo strany na výstavu do inej krajiny, než je druhá strana, a predané po výstave na účely dovozu do strany budú zvýhodnené pri dovoze na základe ustanovení dohody za podmienky, že výrobky spĺňajú požiadavky tohto protokolu, ktoré oprávňujú považovať ich za výrobky majúce pôvod v strane, za predpokladu, že sa uspokojivým spôsobom preukáže colným úradom, že

a) vývozca odoslal tieto výrobky z tejto strany do krajiny, v ktorej sa konala výstava, a vystavoval ich tam,

b) tieto výrobky boli predané alebo iným spôsobom prenechané týmto vývozcom niekomu v strane,

c) tieto výrobky boli odoslané počas výstavy alebo bezprostredne po nej strane v stave, v akom boli odoslané na výstavu,

d) tieto výrobky, pretože boli určené na vystavenie, nepoužili sa na žiadny iný účel, než na predvedenie na výstave.

2. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 sa musí predložiť colným úradom bežným spôsobom. Na osvedčení sa musí uviesť názov a adresa výstavy. V prípade potreby možno požadovať aj ďalšie písomné doklady o charaktere výrobkov a o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 sa uplatní na akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo na podobnú verejnú udalosť, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských priestoroch s cieľom predaja zahraničného tovaru a počas ktorej zostáva tovar pod colným dohľadom.

Článok 20

Predkladanie osvedčení

Sprievodné osvedčenia EUR. 1 sa predkladajú colným úradom dovážajúcej strany v súlade s postupmi stanovenými touto stranou. Uvedené úrady môžu požadovať preklad osvedčenia. Môžu požadovať aj dovoznú deklaráciu doloženú vyhlásením dovozcu, že výrobky spĺňajú podmienky požadované na implementáciu dohody.

Článok 21

Dovoz po častiach

Bez ohľadu na článok 5 ods. 3 tohto protokolu tam, kde na žiadosť osoby deklarujúcej na colnici výrobok, ktorý je rozobratý alebo nezmontovaný, zahrnutý do kapitoly 84 alebo 85 harmonizovaného systému a ktorý sa dováža po častiach za podmienok stanovených kompetentnými úradmi, môže sa tento predmet považovať za jeden výrobok a sprievodné osvedčenie sa môže predkladať za celý výrobok pri dovoze prvej časti.

Článok 22

Uschovanie osvedčení

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 uschovávajú colné úrady dovážajúcej strany v súlade s pravidlami platnými v tejto strane.

Článok 23

Vyhlásenie na faktúre

1. Bez ohľadu na článok 11 dôkaz pôvodu dodávok, ktoré obsahujú len pôvodné výrobky a ktorých hodnota nepresiahne 5 110 ECU za dodávku, môže byť daný na faktúre, ktorá obsahuje vyhlásenie vývozcu podľa prílohy IV k tomuto protokolu.

2. Vyhlásenie vzťahujúce sa na odsek 1 vývozca vystaví v jednom z úradných jazykov strán alebo v českom, alebo v anglickom, alebo v nemeckom, alebo vo francúzskom jazyku. Musí byť napísané strojom alebo opečiatkované a vlastnoručne podpísané. Vývozca si musí uschovať kópiu faktúry, ktorá obsahuje uvedené vyhlásenie, najmenej dva roky.

3. Vyhlásenie na faktúre musí byť vyplnené pre každú dodávku.

4. Vývozca, ktorý vystavil vyhlásenie na faktúre, predloží na žiadosť colných úradov vyvážajúcej strany všetky podporné dokumenty týkajúce sa použitia tohto vyhlásenia.

5. Články 18, 20 a 22 sa uplatnia na vyhlásenia na faktúre mutatis mutandis.

Článok 24

Nezrovnalosti

Odhalením malých nezrovnalostí medzi vyhláseniami na sprievodnom osvedčení EUR. 1 alebo vyhlásením na faktúre a tými, ktoré sú na dokumentoch predložených colnému úradu na účely zabezpečenia formalít na dovoz výrobkov, nebude dokument ipso facto neplatný, ak je náležite vystavený tak, že zodpovedá predkladaným výrobkom.

Článok 25

Výnimky z dôkazu pôvodu

1. Výrobky zasielané ako malé balíčky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúceho sa považujú za pôvodné výrobky bez toho, aby sa vyžadovalo sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenia na faktúre, za predpokladu, že tieto výrobky sa nedovážajú na obchodné účely, sú deklarované ako vyhovujúce podmienkam požadovaným na aplikáciu dohody a nie je ani dôvod pochybovať o pravdivosti takéhoto vyhlásenia.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a pozostávajú výlučne z výrobkov osobnej potreby príjemcov alebo cestujúcich, alebo rodinných príslušníkov, sa nepovažujú za dovozy obchodného charakteru, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel.

Navyše celková hodnota týchto výrobkov nesmie prekročiť 365 ECU v prípade malých balíčkov alebo 1 025 ECU v prípade obsahu osobnej batožiny cestujúceho.

Článok 26

Čiastky vyjadrené v ECU

1. Vyvážajúca strana stanoví čiastky v národnej mene vyvážajúcej strany, ktoré sa rovnajú čiastkam vyjadreným v ECU, a oznámi ich druhej strane. Ak sú tieto čiastky vyššie ako príslušné čiastky stanovené dovážajúcou stranou, potom ich bude dovážajúca strana akceptovať, ak sa bude tovar fakturovať v mene vyvážajúcej strany.

Ak sa bude tovar fakturovať v mene druhej strany alebo v mene Českej republiky, potom dovážajúca strana uzná čiastku oznámenú príslušnou krajinou.

2. Do 30. apríla 1995 vrátane je ECU, ktorý sa má používať v ktorejkoľvek národnej mene, ekvivalentom v tejto národnej mene z 1. októbra 1992. Po každom nasledujúcom dvojročnom období je ekvivalentom v tej národnej mene ECU, ktorá platí v prvý pracovný deň mesiaca októbra toho roku, ktorý bezprostredne predchádzal tomuto dvojročnému obdobiu.

HLAVA III

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 27

Pečiatky a adresy

Colné úrady strán si navzájom poskytnú vzory pečiatok používaných ich colnicami pri vydávaní osvedčení EUR. 1 a adresy colných úradov zodpovedných za vydávanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a za overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

Článok 28

Overovanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a vyhlásení na faktúre

1. Následné overovanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a vyhlásení na faktúre sa vykonáva náhodne alebo kedykoľvek colné úrady dovážajúcej strany majú pochybnosti o pravosti dokumentov alebo o presnosti informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušných výrobkov.

2. Na účely následného overovania sprievodných osvedčení EUR. 1 musia colné úrady vyvážajúcej strany uschovať kópie osvedčení spolu s akýmikoľvek vývoznými dokumentmi vzťahujúcimi sa na ne najmenej dva roky.

3. Na účely zabezpečenia správneho uplatňovania tohto protokolu si strany budú prostredníctvom svojich colných úradov navzájom pomáhať pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR. 1 vrátane osvedčení vydaných podľa článku 12 ods. 5 a vyhlásení na faktúre a presnosti informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušných výrobkov.

4. Na účely plnenia odseku 1 vrátia colné úrady dovážajúcej strany sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo faktúru alebo ich fotokópie colným úradom vyvážajúcej strany a uvedú, kde je to vhodné, dôvody formy alebo podstatu vyšetrovania.

Príslušné obchodné dokumenty alebo ich fotokópie sa priložia k osvedčeniu EUR. 1 alebo k faktúre a colné úrady zašlú všetky získané informácie a označia, ktoré konkrétne údaje uvedené v spomínanom osvedčení alebo formulári sú nepresné.

5. Ak colné úrady dovážajúcej strany rozhodnú pozastaviť vykonávanie ustanovení dohody v čase, keď sa čaká na výsledky overovania, ponúknu dovozcovi prepustenie výrobkov za podmienky vykonania preventívnych opatrení, ktoré považujú za nevyhnutné.

6. Colné orgány dovážajúcej strany musia byť čo najskôr informované o výsledkoch overovania. Tieto výsledky musia byť také, aby umožnili rozhodnúť, či sa sporné sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenie na faktúre môže skutočne použiť na aplikáciu preferenčných výhod.

Ak v prípade oprávnených pochybností neexistuje žiadna odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu žiadosti na overenie alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti spomínaných dokumentov alebo skutočného pôvodu výrobkov, odmietnu požadujúce úrady okrem prípadov vyššej moci alebo výnimočných okolností udeliť preferenčné výhody uvedené v príslušnej dohode.

7. Spory, ktoré nebude možné vyriešiť medzi colnými úradmi dovážajúcej strany a colnými úradmi vyvážajúcej strany, alebo také, ktoré vyvolajú otázku výkladu tohto protokolu, sa predložia Výboru pre colnú spoluprácu.

8. Vo všetkých prípadoch urovnanie sporov medzi dovozcom a colnými úradmi dovážajúcej strany podlieha legislatíve spomínanej strany.

9. Ak overovací postup alebo akákoľvek iná dostupná informácia ukáže, že sa porušujú ustanovenia tohto protokolu, uskutočnia strany z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť druhej strany príslušné zisťovania alebo dohodnú uskutočnenie takéhoto zisťovania s naliehavou požiadavkou na identifikáciu a prevenciu takýchto porušení a na tento účel môže ktorákoľvek strana prizvať na zisťovanie druhú stranu.

10. Ak overovací postup alebo akékoľvek iné dostupné informácie ukážu, že sa porušujú ustanovenia tohto protokolu, výrobky sa môžu prijať ako pôvodné výrobky podľa tohto protokolu len po skončení všetkých možných aspektov administratívnej spolupráce stanovených v tomto protokole vrátane overovacieho postupu.

Podobne možno výrobky odmietnuť ako pôvodné výrobky podľa tohto protokolu len po skončení overovacieho postupu.

Článok 29

Pokuty

Pokuty sa uložia ktorejkoľvek osobe, ktorá vystaví alebo spôsobí vystavenie dokumentu, ktorý obsahuje nesprávne údaje, s cieľom získať preferenčné výhody pre výrobky.

Článok 30

Voľné zóny

Strany prijmú nevyhnutné kroky na to, aby zabezpečili, že výrobky, s ktorými sa obchoduje na základe sprievodného osvedčenia EUR. 1 a ktoré v rámci dopravy použijú voľnú zónu umiestnenú na ich území, nie sú nahradené iným tovarom a že sa s nimi nebude zaobchádzať inak, len tak, že sa uskutočnia bežné operácie navrhnuté na zabránenie ich poškodeniu.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Zmeny v protokole

Spoločný výbor preskúma v dvojročných intervaloch alebo kedykoľvek, ak o to strana požiada, uplatňovanie ustanovení protokolu s cieľom prijať nevyhnutné zmeny a úpravy.

Takéto preskúmanie bude brať do úvahy predovšetkým účasť strany v zónach voľného obchodu alebo v colných úniách s tretími krajinami.

Článok 32

Výbor pre colnú spoluprácu

1. Výbor pre colnú spoluprácu bude zriadený a poverený vykonávaním administratívnej spolupráce s cieľom správne a jednotne uplatňovať tento protokol a prípadne vykonávaním uložených úloh v odbore colníctva.

2. Výbor bude zložený z odborníkov oboch strán, ktorí sú zodpovední za colné otázky.

Článok 33

Prílohy

Prílohy k tomuto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 34

Implementácia protokolu

Každá strana uskutoční potrebné kroky na implementáciu tohto protokolu.

Článok 35

Tovar v tranzite alebo skladovaný

Ustanovenia dohody sa môžu uplatňovať na tovar, ktorý vyhovuje ustanoveniam tohto protokolu a ktorý je v čase nadobudnutia platnosti dohody buď v režime tranzitu, alebo sa v strane alebo v Českej republike dočasne skladuje v colných skladoch alebo vo voľných zónach, za podmienky, že do štyroch mesiacov od tohto dátumu sa colným úradom dovážajúcej strany predloží osvedčenie EUR. 1 indosované so spätnou platnosťou kompetentnými úradmi vyvážajúcej strany spoločne s dokumentmi potvrdzujúcimi, že tovar bol dopravený priamo.

Príloha I

k protokolu 3

POZNÁMKY

Predslov

Tieto poznámky sa uplatnia, kde je to vhodné, na všetky výrobky používajúce nepôvodné materiály, aj keď nepodliehajú špecifickým podmienkam obsiahnutým v zozname prílohy II, ale namiesto toho podliehajú pravidlu zmeny čísla stanovenému v článku 5 ods. 1.

Poznámka 1

1.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec udáva číslo záhlavia alebo kapitoly používané v harmonizovanom systéme a druhý stĺpec udáva opis tovaru používaný v tomto systéme pre dané číslo alebo kapitolu. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je určené pravidlo v stĺpci 3 alebo 4. Keď v niektorých prípadoch zápisu v prvom stĺpci predchádza ex, znamená to, že pravidlo v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatňuje len v tej časti čísla alebo kapitoly, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

1.2 Ak je niekoľko čísiel zoskupených v stĺpci 1 alebo ak je dané číslo kapitoly a opis výrobku v stĺpci 2 je teda vo všeobecnej forme, susedné pravidlo v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatní na všetky výrobky, ktoré sú podľa harmonizovaného systému zaradené v číslach kapitoly alebo v akýchkoľvek číslach zoskupených v stĺpci 1.

1.3 Keď sa v zozname rozdielne pravidlá uplatňujú na rozdielne výrobky v rámci jedného čísla, každá položka obsahuje opis časti čísla upraveného susedným pravidlom v stĺpci 3 alebo 4.

Poznámka 2

2.1 Pojem „výroba“ zahŕňa akýkoľvek druh opracovania alebo spracovania vrátane „montáže“ alebo špecifických operácií. Pozri aj poznámku 3.5.

2.2 Pojem „materiál“ zahŕňa akúkoľvek prísadu, surovinu, súčasť alebo časť a podobne, ktoré sa použili pri výrobe výrobku.

2.3 Pojem „výrobok“ sa vzťahuje na vyrábaný výrobok, aj keď sa ráta s jeho neskorším použitím v inej výrobnej operácii.

2.4 Pojem „tovar“ zahŕňa aj materiály, aj výrobky.

Poznámka 3

3.1 V prípade akéhokoľvek čísla neuvedeného v zozname alebo akejkoľvek časti čísla neuvedeného v zozname sa uplatní pravidlo „zmeny čísla“ stanovené v článku 5 ods. 1. Ak sa podmienka „zmeny čísla“ uplatní na akýkoľvek zápis v zozname, potom je obsiahnutá v pravidle v stĺpci 3 alebo 4.

3.2 Opracovanie alebo spracovanie vyžadované pravidlom v stĺpci 3 alebo 4 sa musí vykonať len vo vzťahu k použitým nepôvodným materiálom. Obmedzenia uvedené v pravidle v stĺpci 3 alebo 4 sa rovnako uplatnia len na použité nepôvodné materiály.

3.3 Ak pravidlo stanovuje, že sa môžu použiť „materiály akéhokoľvek čísla“, potom možno použiť aj materiály uvedené pod rovnakým číslom ako výrobok, ale za podmienky uplatnenia špecifických obmedzení, ktoré môžu byť obsiahnuté aj v pravidle. Výraz „výroba z materiálov akéhokoľvek čísla vrátane iných materiálov čísla...“ však znamená, že sa môžu použiť iba materiály uvedené pod rovnakým číslom, ako pre výrobok uvádza stĺpec 2 zoznamu.

3.4 Ak sa výrobok zhotovený z nepôvodných materiálov, ktorý získal charakter pôvodu počas výroby na základe pravidla zmeny čísla alebo podľa vlastného pravidla zoznamu, použije ako materiál pri výrobe iného výrobku, potom sa pravidlo uplatňované na výrobok, v ktorom je začlenený, naň nevzťahuje.

Napríklad:

Motor pod číslom 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť 40 % ceny prác vykonaných mimo krajiny, je zhotovený z inej legovanej ocele zhruba tvárnenej kovaním pod číslom 7224.

Ak bol tento výkovok zhotovený v príslušnej krajine z nepôvodného ingotu, potom už tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre číslo ex 7224 v zozname. Pri výpočte hodnoty motora ho možno potom považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v rovnakom podniku alebo v inom podniku. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda pri započítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.5 Aj keď sa splní pravidlo zmeny čísla alebo iné pravidlo obsiahnuté v zozname, výrobok nezískava charakter pôvodu, ak vykonané spracovanie ako celok je nepostačujúce v zmysle článku 5 ods. 3.

3.6 Jednotkou pre podanie žiadosti týkajúcej sa pravidiel pôvodu bude jednotlivý výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní klasifikácie, používajúc nomenklatúru harmonizovaného systému. V prípade súprav výrobkov, ktoré sú klasifikované podľa všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému, jednotka pre podanie žiadosti sa určí vo vzťahu ku každej jednotke v súprave: toto ustanovenie sa rovnako uplatní na súpravy pod číslami 6308, 8206 a 9605.

Preto z toho vyplýva, že

– keď sa tovar zložený zo skupiny alebo z celku článkov klasifikuje podľa podmienok harmonizovaného systému v jednoduchom čísle, považuje sa ako celok za jednotku pre podanie žiadosti,

– keď dodávka pozostáva z viacerých rovnakých výrobkov klasifikovaných podľa rovnakého čísla harmonizovaného systému, každý výrobok sa musí brať pri podávaní žiadosti o určenie pôvodu individuálne,

– keď je podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému balenie zahrnuté s výrobkom na účely klasifikácie, bude zahrnuté aj na účely určenia pôvodu.

Poznámka 4

4.1 Pravidlo v zozname predstavuje minimálny rozsah požadovaného opracovania alebo spracovania a vykonanie väčšieho opracovania alebo spracovania udeľuje aj charakter pôvodu a opačne, vykonanie menšieho opracovania alebo spracovania nemôže udeliť pôvod. Ak teda pravidlo stanovuje, že na určitom stupni výroby sa môže použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu na nižšom stupni výroby je povolené, ale na vyššom stupni už nie.

4.2 Keď pravidlo v zozname určuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že možno použiť akýkoľvek jeden alebo viac materiálov. Nevyžaduje použitie všetkých materiálov.

Napríklad:

Pravidlo pre látky určuje, že prírodné vlákna možno použiť a že chemické materiály spolu s inými materiálmi možno tiež použiť. To neznamená, že sa musia použiť obidva materiály – možno použiť jeden alebo druhý, alebo obidva.

Ak sa však uplatní obmedzenie na jeden materiál a iné obmedzenia sa uplatnia pri rovnakom pravidle na iné materiály, potom sa tieto obmedzenia uplatnia len na skutočne použité materiály.

Napríklad:

Pravidlo pre šijacie stroje určuje, že použitý mechanizmus na napínanie nite, ako aj použitý mechanizmus pre kľukatý steh musia byť pôvodné; tieto dve obmedzenia sa uplatnia len vtedy, ak príslušné mechanizmy sú skutočne zabudované do šijacieho stroja.

4.3 Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, potom táto podmienka nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť.

Napríklad:

Pravidlo pre číslo 1904, ktoré špecificky vylučuje použitie obilnín alebo ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemikálií alebo iných prísad, ktoré nie sú vyrábané z obilnín.

Napríklad:

V prípade výrobku vyrobeného z netkaných materiálov, ak je dovolené pre túto triedu výrobkov použiť len nepôvodnú priadzu, nemožno vychádzať z netkanej látky, aj keď netkané látky nemôžu byť bežne vyrobené z priadze. V takýchto prípadoch by východiskový materiál bol bežne z fázy pred priadzou, t. j. ako vlákno.

Pokiaľ ide o textílie, pozri aj poznámku 7.3.

4.4 Ak sa v pravidle v zozname uvádzajú pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov, ktoré možno použiť, dve alebo viac percentuálnych sadzieb, potom tieto percentuálne sadzby nemožno spočítať. Maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy presiahnuť najvyššiu z daných percentuálnych sadzieb. Jednotlivé percentuálne sadzby sa nesmú prekročiť pri konkrétnych materiáloch, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 5

5.1 Pojem „prírodné vlákna“ sa používa v zozname na označenie iných vlákien ako umelých alebo syntetických vlákien a je obmedzený na fázy pred spriadaním vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa vlákna, ktoré boli mykané, česané alebo inak spracované, ale nie spriadané.

5.2 Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa konské vlásie pod číslom 0503, hodváb pod číslami 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé živočíšne vlákna pod číslami 5101 až 5105, bavlnené vlákna pod číslami 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna pod číslami 5301 až 5305.

5.3 Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa v zozname používajú na opísanie materiálov nezaradených v kapitolách 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

5.4 Pojem „ručne vyrobené vlnené a bavlnené vlákna“ sa v zozname používa pre syntetický alebo pre umelý káblik, strižové vlákna alebo pre odpad pod číslami 5501 až 5507.

Poznámka 6

6.1 V prípade výrobkov zaradených pod tými číslami zoznamu, na ktoré sa odvoláva v tejto poznámke, podmienky stanovené v stĺpci 3 zoznamu sa neuplatnia na akékoľvek základné textilné materiály používané na ich výrobu, ktoré spoločne predstavujú 10 % alebo menej z celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri aj poznámky 6.3 a 6.4).

6.2 Táto tolerancia sa však môže uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo z viacerých základných textilných materiálov.

Základné textilné materiály sú:

- hodváb,
- vlna,
- hrubé živočíšne vlákna,
- jemné živočíšne vlákna,
- konské vlásie,
- bavlna,
- papierenské materiály a papier,
-ľan,
- pravé konope,
- jutové a iné textilné lykové vlákna,
- sisalové a iné textilné vlákna z rodu Agáve,
- kokosové vlákna, vlákna manilského konope, vlákna čínskej trávy a iné rastlinné vlákna,
- syntetické chemické vlákna,
- umelé chemické vlákna,
- syntetické chemické strižové vlákna,
- umelé chemické strižové vlákna.

Napríklad:

Priadza pod číslom 5205 vyrobená z bavlnených vlákien pod číslom 5203 a zo syntetických strižových vlákien pod číslom 5506 je zmesová priadza. Preto nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo z textilných materiálov), možno použiť až do hmotnosti 10 % priadze.

Napríklad:

Vlnená látka pod číslom 5112 vyrobená z vlnenej priadze pod číslom 5107 a zo syntetickej priadze zo strižových vlákien pod číslom 5509 je zmesová látka. Preto umelá priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo z textilných materiálov), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných priadzí, ktoré neboli mykané alebo česané, alebo inak spracované na spriadanie), alebo kombinácia obidvoch môže sa použiť až do hmotnosti 10 % látky.

Napríklad:

Všívaná textilná látka pod číslom 5802 vyrobená z bavlnenej priadze pod číslom 5205 a z bavlnenej látky pod číslom 5210 je zmesový výrobok len vtedy, ak je bavlnená látka sama zmesovou látkou vyrobenou z priadzí klasifikovaných v dvoch rozdielnych číslach alebo ak použité bavlnené priadze sú už samy zmesami.

Napríklad:

Ak príslušná všívaná textilná látka bola vyrobená z bavlnenej priadze pod číslom 5205 a zo syntetickej látky pod číslom 5407, potom sa použité priadze považujú za dva rozdielne základné textilné materiály a všívaná textilná látka je teda zmesový výrobok.

Napríklad:

Koberec so strapcami vyrobený z umelých priadzí a bavlnených priadzí a s jutovou podložkou sa považuje za zmesový výrobok, pretože sa použili tri základné textilné materiály. A tak možno použiť akékoľvek nepôvodné materiály v neskoršom stupni výroby, než pripúšťa pravidlo, za podmienky, že ich celková hmotnosť nepresiahne 10 % hmotnosti textilných materiálov v tomto koberci. Preto jutová podložka, ako aj umelé priadze by mohli byť dovezené na tomto stupni výroby za podmienky, že sú splnené hmotnostné podmienky.

6.3 V prípade látok obsahujúcich priadzu vyrobenú z polyuretánu s pružnými polyéterovými segmentmi, tiež opradenú, je táto tolerancia 20 % pre túto priadzu.

6.4 V prípade látok obsahujúcich pruh, ktorého základ tvorí hliníková fólia alebo plastový povlak s povlakom alebo bez povlaku hliníkového prášku so šírkou nepresahujúcou 5 mm, uzavretá lepidlom medzi dvoma povlakmi z plastu, je táto tolerancia 30 % pre tento pruh.

Poznámka 7

7.1 V prípade tých textilných výrobkov, ktoré sú označené v zozname poznámkou pod čiarou odvolávajúcou sa na túto poznámku, textilné materiály okrem podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo stanovené v stĺpci 3 zoznamu pre príslušný vyrobený výrobok, možno použiť za podmienky, že sú zaradené pod iným číslom, než je číslo výrobku, a ich hodnota nepresiahne 8 % z ceny prác vykonaných mimo krajiny.

7.2 Akékoľvek použité netextilné ozdoby a doplnky alebo iné materiály, ktoré obsahujú textil, nemusia spĺňať podmienky stanovené v stĺpci 3, aj keď nespadajú pod poznámku 4.3.

7.3 V súlade s poznámkou 4.3 akékoľvek nepôvodné netextilné ozdoby a doplnky alebo iný výrobok, ktorý neobsahuje textil, možno voľne použiť v prípadoch, keď sa nedajú vyrobiť z materiálov uvedených v stĺpci 3.

Napríklad:

Ak pravidlo v zozname určuje, že pre určitú textilnú položku, ako je blúzka, sa musí použiť priadza, toto ustanovenie nebráni použitiu kovových prvkov, ako sú gombíky, pretože ich nemožno vyrobiť z textilných materiálov.

7.4 V prípadoch, kde sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnotu ozdôb a doplnkov treba vziať do úvahy pri výpočte hodnoty nepôvodných použitých materiálov.

Príloha II k protokolu 3

OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ TREBA VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL CHARAKTER VÝROBKU S PÔVODOM

Tabuľka prílohy II k protokolu 3

Príloha III

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenia EUR. 1 musia byť vyhotovené na formulári, ktorého vzor je v tejto prílohe. Formulár musí byť vytlačený v slovenskom alebo v rumunskom, alebo v českom jazyku. Osvedčenia sa musia vyhotoviť v jednom z týchto jazykov alebo v anglickom, alebo v nemeckom, alebo vo francúzskom jazyku a v súlade s ustanoveniami domáceho práva vyvážajúcej strany. Ak sa vypĺňa rukou, treba použiť atrament a veľké tlačené písmená.

2. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s dovolenou toleranciou mínus 5 alebo plus 8 mm v dĺžke. Papier použitý na tento účel musí byť biely, bez obsahu buničiny a jeho hmotnosť nesmie byť menšia ako 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek sfalšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

3. Kompetentné úrady strán si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení, alebo si ich môžu nechať vytlačiť u schválených tlačiarov. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takom schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara alebo znak, na ktorého základe možno tlačiara identifikovať. Musí obsahovať aj poradové číslo, či vytlačené alebo nevytlačené, podľa ktorého ho možno identifikovať.

Vzor 01 prílohy III k protokolu 3

Vzor 02 prílohy III k protokolu 3

Vzor 03 prílohy III k protokolu 3

Príloha IV

Príloha 04 k protokolu 3

Príloha V

OSOBITNÁ PEČIATKA K ČLÁNKU 16

Obrázok 05 k protokolu 3

PROTOKOL 4
(k článku 16 ods. 3)

VZÁJOMNÁ POMOC V COLNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu

a) „colná legislatíva“ znamená predpisy uplatňované na územiach strán, podľa ktorých sa riadi dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho prepustenie do colného režimu vrátane opatrení zákazu, reštrikcie a kontroly prijatých spomenutými stranami,

b) „clo“ znamená všetky clá, dane, dávky a iné poplatky, ktoré sa vymeriavajú a vyberajú na územiach strán, v súlade s colnou legislatívou, ale nezahŕňa dávky ani poplatky, ktorých výška je limitovaná sumou zodpovedajúcou približným nákladom za poskytnuté služby,

c) „dožadujúci úrad“ znamená kompetentný administratívny úrad vymenovaný stranou na tento účel, ktorý predkladá žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

d) „dožiadaný úrad“ znamená kompetentný administratívny úrad vymenovaný stranou na tento účel, ktorý dostal žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

e) „porušenie“ znamená akékoľvek porušenie colnej legislatívy a tiež akýkoľvek pokus o porušenie tejto legislatívy,

f) „colný úrad“ znamená v Slovenskej republike Ministerstvo financií Slovenskej republiky – Ústredná colná správa a v Rumunsku Ministerstvo financií – Generálne riaditeľstvo ciel (Ministerul Finantelor – Directia Generala a Vamilor).

Článok 2

Rozsah

1. Strany si budú navzájom pomáhať pri zabezpečovaní aplikácie colnej legislatívy spôsobom a za podmienok uvedených v tomto protokole, najmä prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním porušovania tejto legislatívy.

2. Pomoc v colných otázkach poskytovaná na základe tohto protokolu sa vzťahuje na colný úrad strany, ktorý je kompetentný uplatňovať tento protokol. Netýka sa to pravidiel, ktoré upravujú vzájomnú pomoc v trestných záležitostiach, a nebudú sa utajovať informácie získané úradnou mocou na požiadanie súdnych orgánov, ak s tým tieto orgány súhlasia.

Článok 3

Pomoc na požiadanie

1. Na požiadanie dožadujúceho úradu bude dožiadaný úrad poskytovať všetky príslušné informácie, aby umožnil zabezpečiť správnu aplikáciu legislatívy vrátane informácií týkajúcich sa zaznamenaných alebo plánovaných operácií, ktoré sú alebo by boli v rozpore s legislatívou.

2. Na požiadanie dožadujúceho úradu bude dožiadaný úrad informovať, či tovar vyvezený z územia jednej zo strán sa skutočne doviezol na územie druhej strany, a ak je to potrebné, uvedie colný režim, do ktorého bol tovar prepustený.

3. Na žiadosť dožadujúceho úradu vykoná dožiadaný úrad potrebné kroky na zabezpečenie dohľadu nad

a) fyzickými osobami alebo nad právnickými osobami, u ktorých možno predpokladať, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu,

b) pohybom tovaru, o ktorom je známe, že by mohol spôsobiť podstatné porušenie colnej legislatívy,

c) dopravnými prostriedkami, ktoré vyvolávajú odôvodnené podozrenie, že sa použili alebo že ich možno použiť na porušenie colnej legislatívy.

Článok 4

Spontánna pomoc

Strany si v rámci svojej právomoci poskytnú navzájom pomoc, ak usúdia, že je to potrebné na správnu aplikáciu colnej legislatívy, najmä keď získajú informácie o

– operáciách, ktoré porušili, porušujú alebo by porušili colnú legislatívu, a ak o tieto informácie má záujem druhá strana,

– nových prostriedkoch a metódach používaných pri realizácii takých operácií,

– tovare, o ktorom je známe, že je predmetom závažného porušovania colnej legislatívy vo vývoze, dovoze, tranzite alebo v inom colnom režime,

– osobách, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu, ktorá platí na území druhej strany,

– dopravných prostriedkoch a kontajneroch, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že boli, sú alebo by mohli byť použité v rozpore s colnou legislatívou druhej strany.

Článok 5

Doručenie/Oznámenie

Na žiadosť dožadujúceho úradu vykoná dožiadaný úrad v zhode s legislatívou svojho štátu všetky potrebné opatrenia na

– doručenie všetkých dokladov,

– oznámenie všetkých rozhodnutí,

ktoré sa týkajú tohto protokolu, adresátovi, ktorý má bydlisko alebo sídli na jeho území. V takom prípade sa uplatní článok 6 ods. 3.

Článok 6

Forma a obsah žiadosti o pomoc

1. Žiadosti podľa tohto protokolu sa vyhotovujú písomne. Doklady potrebné na výkon takých žiadostí sa priložia k žiadosti. Pri urgentných žiadostiach možno prijať aj ústnu žiadosť, ale musí sa okamžite potvrdiť písomne.

2. Žiadosti podľa odseku 1 budú obsahovať tieto informácie:

a) dožadujúci úrad, ktorý predkladá žiadosť,

b) požadované opatrenia,

c) predmet a dôvody žiadosti,

d) príslušné zákony, pravidlá a iné predpisy,

e) čo najpresnejšie a vyčerpávajúce údaje o fyzických osobách alebo o právnických osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania,

f) súhrn závažných faktov okrem prípadov ustanovených v článku 5.

3. Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku dožadujúceho úradu alebo v jazyku prijateľnom pre tento úrad.

4. Ak žiadosť nespĺňa formálne požiadavky, možno vyžiadať jej opravu alebo doplnenie; potrebné predbežné opatrenia sa však môžu vykonať.

Článok 7

Vybavenie žiadosti

1. Dožiadaný úrad, alebo ak nemôže konať sám, iný správny orgán, ktorému dožiadaný úrad žiadosť postúpil, bude sa usilovať vyhovieť žiadosti o pomoc, a v rámci svojej právomoci a dostupných prostriedkov pri poskytovaní informácií, ktoré vlastní, pri vykonávaní potrebných dopytov alebo pri zabezpečovaní ich získania bude postupovať tak, ako keby konal z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iných úradov strany.

2. Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi, pravidlami a inými zákonnými nástrojmi dožiadanej strany.

3. Riadne splnomocnení úradníci jednej strany môžu so súhlasom druhej strany a za podmienok, ktoré táto strana určila, získať od dožiadaného úradu alebo od iného úradu, ktorému je dožiadaný úrad nadriadený, informácie týkajúce sa porušenia colnej legislatívy, ktoré dožadujúci úrad potrebuje na účely tohto protokolu.

4. Úradníci jednej strany môžu byť so súhlasom druhej strany prítomní pri zisťovaniach vykonávaných na jej území.

Článok 8

Forma, v akej má byť informácia oznámená

1. Dožiadaný úrad oznámi dožadujúcemu úradu výsledky zisťovaní vo forme dokladov, overených kópií dokladov, správ a podobne.

2. Doklady uvedené v odseku 1 sa môžu nahradiť počítačovou informáciou vytvorenou v akejkoľvek forme na ten istý účel.

Článok 9

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný úrad usúdi, že žiadaná pomoc by mohla narušiť suverenitu, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné zásadné záujmy dožiadanej strany alebo by mohla spôsobiť porušenie priemyselného, obchodného alebo iného tajomstva na území tejto strany, môže poskytnutie takej pomoci odmietnuť, poskytnúť ju čiastočne alebo ju podrobiť určitým podmienkam alebo požiadavkám.

2. Ak dožiadaný úrad nemôže vyhovieť žiadosti o pomoc, okamžite to oznámi dožadujúcemu úradu s informáciou o dôvodoch odmietnutia poskytnutia pomoci.

3. Ak colný úrad požiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť v prípade, keď by o to požiadal colný úrad druhej strany, potom vo svojej žiadosti na tento fakt upozorní. Dožiadaný úrad posúdi, či takej žiadosti vyhovie.

Článok 10

Povinnosť utajenia

1. Každá informácia v akejkoľvek forme bude podľa tohto protokolu utajená. Vzťahujú sa na ňu predpisy o utajovaní skutočností a požíva ochranu, ktorá sa poskytuje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v strane, ktorá informáciu získala.

2. Uvedené informácie sa nebudú prenášať, ak existuje odôvodnené podozrenie, že prenos alebo použitie týchto informácií by mohlo byť v rozpore so základnými právnymi princípmi jednej zo strán a najmä že by mohli dotknutej osobe spôsobiť neprimerané nevýhody. Prijímajúca strana bude na žiadosť strany, ktorá informácie poskytla, informovať túto stranu o spôsobe použitia dodaných informácií a o dosiahnutých výsledkoch.

3. Uvedené informácie sa môžu prenášať iba na colné úrady a v prípade potreby na prokuratúru, verejné súdy a súdne orgány. Iné osoby alebo úrady môžu také informácie získať len na základe splnomocnenia úradu, ktorý informácie poskytol.

4. Strana, ktorá poskytuje informácie, si overí presnosť informácií, ktoré sa majú preniesť. Ak sa zistí, že poskytnutá informácia bola nepresná alebo má byť zrušená, musí sa na to prijímajúca strana ihneď upozorniť. Druhá strana je povinná urobiť korekciu informácie alebo ju zrušiť.

5. Okrem prípadov, v ktorých prevláda verejný záujem, môže príslušná osoba na požiadanie získať informácie o uchovávaní údajov a o dôvode ich uchovávania.

Článok 11

Použitie informácií

1. Získané informácie sa použijú výhradne na účely tohto protokolu a na iné účely ich môže každá strana použiť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu colného úradu, ktorý informácie poskytol, a s obmedzeniami, ktoré tento úrad určil. To sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa týkajú deliktov v súvislosti s drogami a psychotropnými látkami. Také informácie sa môžu poskytnúť iným úradom, priamo činným v boji proti drogám, podľa obmedzení uvedených v článku 2.

2. Odsek 1 nebráni využitiu informácií v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní vyvolanom pre porušenie colnej legislatívy.

3. Strany môžu vo svojich svedeckých výpovediach, protokoloch a zápisniciach, v konaniach a v obvineniach predložených súdom použiť ako dôkaz získané informácie a doklady v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

4. Originálne záznamy a doklady sa budú vyžadovať len v prípadoch, v ktorých by overené kópie neboli dostačujúce a ak to národná legislatíva povoľuje. Originály, ktoré boli poskytnuté, sa vrátia, len čo pominie dôvod, na ktorý sa poskytli druhej strane.

Článok 12

Experti a svedkovia

Úradník dožiadaného úradu môže byť splnomocnený vystúpiť v rámci poskytnutého splnomocnenia ako expert alebo ako svedok v súdnom alebo v správnom konaní, ktoré sa týka záležitostí obsiahnutých v tomto protokole, pred súdom druhej strany a predložiť také predmety, doklady alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť na účely tohto konania potrebné. V žiadosti o vystúpenie pred súdom sa musí osobitne uviesť, o akú záležitosť ide a aká funkcia alebo kvalifikácia úradníka sa požaduje.

Článok 13

Náklady na pomoc

Strany sa vzdávajú všetkých nárokov na úhradu nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu okrem prípadov, keď je to vhodné, a okrem nákladov na expertov a svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nepracujú vo verejných službách.

Článok 14

Vykonávanie

1. Vykonávaním tohto protokolu sú poverené colné úrady strán. Rozhodujú o všetkých praktických opatreniach a úpravách potrebných na jeho použitie, pričom berú do úvahy pravidlá v oblasti ochrany údajov.

2. Strany navzájom konzultujú a informujú sa o podrobných pravidlách vykonávania, ktoré sa prijímajú v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Colné úrady strán sa môžu navzájom dohodnúť na priamom styku vyšetrovacích orgánov.

Poznámky pod čiarou

1) Iniciály alebo znak vyvážajúcej strany.

2) Názov (obchodná značka) a číslo oprávnenia schváleného vývozcu.