Nariadenie vlády č. 145/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty

(v znení č. 328/1999 Z. z., 72/2000 Z. z.)

Čiastka 66/1997
Platnosť od 27.05.1997 do31.12.2001
Účinnosť od 07.03.2000 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z.

145

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. apríla 1997

o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie upravuje

a) podmienky a spôsob vrátenia časti zaplatenej dane z motorovej nafty (ďalej len „daň“) spotrebovanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom podnikania1) je

1. rastlinná výroba alebo živočíšna výroba (ďalej len „poľnohospodársky podnik“),

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v chovateľstve poľnohospodárskemu podniku (ďalej len „poskytovateľ služby“),

b) náležitosti vedenia evidencie poľnohospodárskymi podnikmi a poskytovateľmi služby,

c) náležitosti vedenia evidencie o vrátení dane.

§ 2

(1) Podmienkou vrátenia dane je, že poľnohospodársky podnik alebo poskytovateľ služby

a) predloží písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie miestne príslušnému daňovému úradu (ďalej len „daňový úrad“), v ktorej uvedie tieto údaje:

1. svoje obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo bydlisko a daňové identifikačné číslo,

2. celkovú výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, z toho celkovú výmeru skutočne obrábanej poľnohospodárskej pôdy, a jej zaradenie do príslušnej skupiny ceny pôdy a v prípade živočíšnej výroby aj počet hospodárskych zvierat vrátane ich živej hmotnosti a má doklady potvrdzujúce tieto údaje; tieto údaje neuvádza poskytovateľ služby,

3. súpis poľnohospodárskych strojov, ktorými sa na účely tohto nariadenia rozumejú vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe, podľa prílohy č. 4,

4. ročný predpokladaný nárok na vrátenie dane, ktoré v prípade zmien doplní do 15 dní a žiadosť doloží dokladmi potvrdzujúcimi predmet podnikania podľa § 1 (výpis z obchodného registra2), osvedčenie podľa osobitného predpisu a iné3)),

b) uschováva doklady potvrdzujúce nadobudnutie motorovej nafty, a to doklad o kúpe (daňový doklad, faktúra, doklad z registračnej pokladne čerpacej stanice pohonných látok) a doklad potvrdzujúci zaplatenie motorovej nafty (výpis z bankového účtu alebo výdavkový pokladničný doklad, ak motorovú naftu nakúpil za hotové),

c) uschováva doklady potvrdzujúce skutočnú spotrebu motorovej nafty na účely uvedené v § 1.

(2) Podmienkou vrátenia dane poskytovateľovi služby je aj predloženie zoznamu poľnohospodárskych podnikov s pridelenými evidenčnými číslami, ktorým poskytol službu. Tento zoznam je súčasťou žiadosti o vrátenie dane podľa § 3.

(3) Daňový úrad pridelí poľnohospodárskemu podniku alebo poskytovateľovi služby evidenčné číslo.

§ 3

(1) Podmienkou vrátenia dane je aj to, že poľnohospodársky podnik alebo poskytovateľ služby, ktorému daňový úrad pridelil evidenčné číslo, uplatní nárok na vrátenie dane za kalendárny mesiac do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom splnil podmienky na uplatnenie nároku na vrátenie dane. Nárok na vrátenie dane uplatní na základe písomnej žiadosti podanej daňovému úradu. Žiadosť obsahuje

a) obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo bydlisko, daňové identifikačné číslo a evidenčné číslo žiadateľa,

b) obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo bydlisko, daňové identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, od ktorej nakúpil motorovú naftu (ďalej len „predávajúci“),

c) prepočet nároku na vrátenie dane podľa prílohy č. 1,

d) u poskytovateľa služby zoznam podľa § 2 ods. 2.

(2) Poľnohospodársky podnik alebo poskytovateľ služby, ktorého daňový úrad zaradil do evidencie podľa tohto nariadenia, má nárok na vrátenie dane z motorovej nafty spotrebovanej odo dňa pridelenia evidenčného čísla, pričom pri uplatňovaní nároku na vrátenie dane postupuje podľa odseku 1. V tomto prípade sa neuplatní ustanovenie § 6 ods. 3.

§ 4

(1) Daňový úrad vráti daň poľnohospodárskemu podniku a poskytovateľovi služby vo výške podľa § 11 ods. 2 zákona, a to iba za motorovú naftu skutočne spotrebovanú poľnohospodárskymi strojmi, najviac však do výšky normatívov podľa prílohy č. 2 a 3.

(2) Daňový úrad zašle do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, Ústrednému daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) súčet výšky uplatnených nárokov na vrátenie dane.

(3) Daňový úrad vráti daň podľa odseku 1 poľnohospodárskemu podniku a poskytovateľovi služby po súhlase daňového riaditeľstva najneskôr do 30 dní od termínu na podanie žiadosti o vrátenie dane.

(4) Ak v priebehu roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na vrátenie dane, daňové riaditeľstvo zistí, že súčet nárokov na vrátenie dane uplatnených v termínoch podľa § 3 by prekročil úhrnnú sumu ustanovenú na konkrétny rok zákonom o štátnom rozpočte, dá súhlas na pomerné vrátenie dane, najviac však do ustanovenej úhrnnej sumy.

§ 5

(1) Daňový úrad vedie evidenciu poľnohospodárskych podnikov a poskytovateľov služby podľa prideleného evidenčného čísla v členení na

a) výšku uplatneného nároku na vrátenie dane,

b) výšku skutočne vrátenej dane,

c) evidenciu predávajúcich

a túto evidenciu predkladá daňovému riaditeľstvu mesačne do 20. dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, pričom v evidencii poľnohospodárskych podnikov a poskytovateľov služby, ako i v evidencii predávajúcich uvádza iba zmeny oproti predchádzajúcej evidencii.

(2) Daňové riaditeľstvo vedie centrálnu evidenciu o

a) zaevidovaných poľnohospodárskych podnikoch a poskytovateľoch služby,

b) výške uplatneného nároku na vrátenie dane,

c) výške skutočne vrátenej dane,

d) predávajúcich,

a sumár údajov predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky mesačne do 25. dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.

(3) Poľnohospodársky podnik alebo poskytovateľ služby vedú evidenciu o

a) nákupe, výdaji a skutočnej spotrebe motorovej nafty na účely poľnohospodárskej výroby alebo poskytnutých služieb a o výdaji a spotrebe motorovej nafty na iné účely,

b) poľnohospodárskych strojoch a ich spotrebe motorovej nafty podľa technickej dokumentácie v prípade, ak táto dokumentácia údaje o spotrebe motorovej nafty obsahuje.

(4) Poskytovateľ služby okrem evidencií podľa odseku 3 vedie aj evidenciu poľnohospodárskych podnikov, ktorým poskytol službu s poľnohospodárskymi strojmi, s uvedením obchodného mena alebo mena a priezviska, sídla alebo bydliska, daňového identifikačného čísla a evidenčného čísla. Rovnakú evidenciu vedie aj poľnohospodársky podnik, ak poskytol službu s poľnohospodárskymi strojmi inému poľnohospodárskemu podniku.

§ 6

(1) Podmienka uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) sa považuje za splnenú, ak poľnohospodársky podnik, ktorému daňový úrad pridelil evidenčné číslo podľa doterajších predpisov,4) predloží súpis poľnohospodárskych strojov podľa § 2 ods. 1 písm. a) bodu 3 do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, najneskôr v termíne na uplatnenie prvého nároku na vrátenie dane podľa tohto nariadenia.

(2) Poľnohospodársky podnik uvedený v odseku 1 uplatní nárok na vrátenie dane z motorovej nafty spotrebovanej od 1. januára 1997 do skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudlo účinnosť toto nariadenie vlády, pričom žiadosť predloží daňovému úradu do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto nariadenie nadobudlo účinnosť.

(3) Poľnohospodársky podnik alebo poskytovateľ služby, ktorého daňový úrad zaradil do evidencie podľa tohto nariadenia, uplatní nárok na vrátenie dane z motorovej nafty spotrebovanej od 1. januára 1997 do skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo, pričom prvú žiadosť predloží daňovému úradu do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo daňovým úradom.

(4) Ak v priebehu roku 1997 daňové riaditeľstvo zistí, že súčet výšky nárokov vrátenia dane uplatnených v termínoch podľa § 3 prekročil úhrnnú sumu ustanovenú osobitným predpisom,5) dá súhlas len na pomerné vrátenie dane, najviac však do ustanovenej úhrnnej sumy.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 145/1997 Z. z.

Prepočet nároku na vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty

Množstvo nakúpenej nafty v tonách1) Suma dane pripadajúca na nakúpené množstvo v Sk Množstvo použitej motorovej nafty do výšky normatívov v tonách Prepočet nároku na vrátenie časti dane z motorovej nafty v nárokovom období2) Vrátená daň za uplynulé obdobie v Sk
spolu z toho zaplatenej spolu z toho zaplatenej
1 2 3 4 5 6 7
I.
II.
III.
IV.
Vysvetlivky: 1) Ak je nakúpené množstvo motorovej nafty vyjadrené v litroch (bez uvedenia hmotnosti), použije sa prepočet:
1 tona nafty = 1 200 l nafty.
2) Množstvo použitej zaplatenej motorovej nafty v tonách x výška nároku na vrátenie dane podľa § 11 ods. 2 zákona.
3) I. rastlinná výroba
II. živočíšna výroba
III. poskytovateľ služby
IV. spolu

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 145/1997 Z. z.

Výška ročného normatívu použitia motorovej nafty v kg na 1 ha poľnohospodárskej pôdy podľa skupín cien pôdy

SCP Cena 1 ha p.p. normatív SCP Cena 1 ha p.p. normatív
v Sk od - do v kg/ ha v Sk od - do v kg/ ha
001 5 000- 6 000 35 12a 30 001 - 31 500 100
002 6 001 - 7 000 35 12b 31 501 - 33 000 105
003 7 001 - 8 000 40 12c 33 001 - 34 500 105
004 8 001 - 9 000 45 12d 34 501 - 36 000 105
005 9 001 - 10 000 45 13a 36 001 - 37 500 105
006 10 001 - 11 000 50 13b 37 501 - 39 000 105
07a 11 001 - 12 000 60 13c 39 001 - 40 500 110
07b 12 001 - 13 000 60 14a 40 501 - 42 000 110
07c 13 001 - 14 000 60 14b 42 001 - 43 500 110
07d 14 001 - 15 000 65 14c 43 501 - 45 000 115
08a 15 001 - 16 500 65 14d 45 001 - 46 500 115
08b 16 501 - 18 000 70 15a 46 501 - 48 000 115
08c 18 001 - 19 500 70 15b 48 001 - 49 500 120
009 19 501 - 21 000 80 15c 49 501 - 51 000 120
10a 21 001 - 22 500 80 15d 51 001 - 52 800 120
10b 22 501 - 24 000 90 016 52 801 - 65 000 125
10c 24 001 - 25 500 90 017 65 001 - 75 000 130
11a 25 501 - 27 000 90 018 75 001 - 85 000 130
11b 27 001 - 28 500 100 019 85 001 - 95 000 135
11c 28 501 - 30 000 100 020 95 001 a viac 135

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 145/1997 Z. z.

Výška normatívu použitia motorovej nafty v živočíšnej výrobe

Výrobok Merná jednotka Normatív v kg2)
Hovädzí dobytok - odchov t.ž.h. 41,7
Hovädzí dobytok - vykŕm t.ž.h. 66,7
Jatočné ošípané t.ž.h. 25,0
Ovce, kozy t.ž.h. 16,7
Brojlery hydinové t.ž.h. 33,3
Sliepky t.ž.h. 25,0
Husi, kačky, morky, pštrosy
a ostatná hrabavá a vodná hydina t.ž.h. 20,8
Králiky, ryby, kožušinové zvieratá t.ž.h. 8,3
Kone t.ž.h. 22,3
Mlieko kravské 1000 l 8,3
Mlieko ovčie a kozie v prepočte
na 1 kg hrudkového syra1) 1000 kg 41,5
Med 1000 kg 8,3
Vajcia 1000 ks 0,8

Vysvetlivky:
1) 5 l mlieka/1 kg hrudkového syra.
2) Normatív v kg sa vykazuje podľa údajov štatistického výkazu Poľ 2.12 o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby, časť „živočíšna výroba“.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 145/1997 Z. z.

Prehľad strojov pre poľnohospodárstvo

KP Názov
29.31 Traktory pre poľnohospodárstvo
29.31.1 Jednonápravové kultivačné malotraktory
29.31.10 Jednonápravové kultivačné malotraktory
29.31.2 Ostatné traktory pre poľnohospodárstvo
29.31.21 Traktory, s výkonom motoru nepresahujúcim 37 kW
29.31.22 Traktory, i.n., s výkonom nepresahujúcim 59 kW
29.31.23 Traktory, i.n., s výkonom presahujúcim 59 kW
29.31.24 Traktory, použité a iné
29.32 Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo
29.32.1 Stroje pre poľnohospodárstvo na prípravu alebo obrábanie pôdy
29.32.11 Pluhy a tanierové brány
29.32.12 Brány okrem tanierových, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové brány a piecky
29.32.13 Stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie
29.32.14 Rozmetávače hnoja a umelých hnojív
29.32.15 Stroje pre poľnohospodárstvo, i.n., valce na úpravu trávnikov alebo športových plôch
29.32.2 Kosačky na trávu, na úpravu trávnikov, parkov a športových plôch
29.32.20 Kosačky na trávu, na úpravu trávnikov, parkov a športových plôch
29.32.3 Stroje a prístroje na zberové práce
29.32.31 Žacie stroje vrátane žacích líšt na pripevnenie na traktory, i.n.
29.32.32 Stroje a prístroje na spracovanie sena a zelených krmovín
29.32.33 Stroje na lisovanie a balenie slamy a zelených krmovín vrátane zberači ch lisov
29.32.34 Stroje a prístroje na zberové práce, stroje a prístroje pre výmlat, i.n.
29.32.4 Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov
pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
29.32.40 Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo na rozprašovanie kvapalín alebo
práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
29.32.5 Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy na poľnohospodárske účely
29.32.6 Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo, i.n.
29.32.61 Stroje na čistenie, triedenie alebo na klasifikovanie vajec, ovocia alebo iných poľnohospodárskych
výrobkov
29.32.62 Stroje na dojenie
29.32.63 Stroje a prístroje na prípravu krmív pre dobytok; stroje a prístroje pre hydinárne; umelé liahne
a umelé kvočky
29.32.64 Stroje na čistenie, triedenie alebo na preosievame semien, zrna alebo suchých strukovín
29.32.65 Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, hydinárstvo a včelárstvo, i.n.
29.11.13 Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
34.10.4 Motorové vozidlá na nákladnú dopravu
Vysvetlivky:KP - klasifikácia produkciei.n. - inde neuvedené

Poznámky pod čiarou

1) § 2 Obchodného zákonníka.

2) § 3 Obchodného zákonníka.

3) § 12b a nasl. zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb.§ 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/1996 Z. z., ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 259/1996 Z. z.

5) Článok XXI ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.