Oznámenie č. 141/1997 Z. z.Oznámenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Čiastka 65/1997
Platnosť od 27.05.1997 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

141

OZNÁMENIE

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydal

výnos z 5. mája 1997 č. 1/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

V prílohách výnosu je uvedený zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky.