Opatrenie č. 137/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 62/1997
Platnosť od 17.05.1997 do30.06.2002

137

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. mája 1997

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb náhrad stravného1) upravuje takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „50 Sk“ upravuje na sumu „52 Sk“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „79 Sk“ upravuje na sumu „82 Sk“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „123 Sk“ upravuje na sumu „127 Sk“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „50 Sk“ upravuje na sumu „52 Sk“.

5. V § 16 ods. 4 sa suma „400 Sk“ upravuje na sumu „413 Sk“.


Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 383/1996 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.