Opatrenie č. 137/1997 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 62/1997
Platnosť od 17.05.1997 do30.06.2002