Oznámenie č. 134/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 61/1997
Platnosť od 15.05.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 16. mája 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

134

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 30. apríla 1997 č. R-4/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa

– menia podmienky regulácie cien vo vnútroštátnej doprave osôb,

– určujú minimálne (garantované) ceny pre štátny intervenčný nákup cukru repného, kryštálového a rafinovaného.

Výmer nadobúda záväznosť 16. mája 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.