Opatrenie č. 128/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997

Čiastka 59/1997
Platnosť od 08.05.1997 do31.12.2001

128

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 22. apríla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 sa mení a dopĺňa takto:

Krátkodobé štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 2 a dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 5 sa menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe tohto opatrenia.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z.

ÚPRAVY

Programu štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

Za bod 3 sa pripája bod 4, ktorý znie:

„4. Energia 1997 Spotreba energií v domácnostiach“.

Charakteristiky zisťovaní

Za bod 3 sa pripája bod 4, ktorý znie:

„4. Názov zisťovania: Spotreba energií v domácnostiach

Značka štatistického formulára: Energia 1997

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebe palív a energie v domácnostiach.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o spotrebe jednotlivých druhov palív a energie vo fyzikálnych jednotkách a v Sk, o byte a jeho vybavenosti spotrebičmi palív a energie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie stanoví obyvateľom v zmysle § 1 ods. 1 písm. a) a § 6 zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: od 15. 5. do 15. 7. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.“.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Bod 51sa zrušuje.

2. Za bod 164 sa pripája bod 165, ktorý znie: „MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

165. A (MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o počte občanov so zdravotným postihnutím a ich štruktúre“.

Charakteristiky zisťovaní

1. Bod 51sa zrušuje.

2. V bode 54 (Ročný výkaz o dávkach sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov) písmeno d) znie:

„d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 30. kalendárneho dňa a krajské úrady do 35. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.“.

3. V bode 60 (Karta zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia sociálnych služieb) písmeno d) znie:

„d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia sociálnych služieb do 15. kalendárneho dňa, krajské úrady do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.“.

4. Za bod 164 sa pripája bod 165, ktorý znie:

„165. Názov zisťovania: Ročný výkaz o počte občanov so zdravotným postihnutím a ich štruktúre

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte občanov SR so zdravotným postihnutím s možnosťou ich využitia pre potreby ústredných orgánov štátnej správy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa vekových kategórií a druhu zdravotného postihnutia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast, ambulancia dorastového lekára, ambulancia praktického lekára pre dospelých.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.“.