Oznámenie č. 126/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 59/1997
Platnosť od 08.05.1997 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 17. januára 1997 na základe článku 17 ods. 1.

126

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 1996 bola v Jeruzaleme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín.

Dohoda nadobudla platnosť 17. januára 1997 na základe článku 17 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Vláda Slovenskej republiky a vláda Štátu Izrael (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín,

uvedomujúc si dôležitosť prevencie pred karanténnymi škodcami, minimalizovať straty v poľnohospodárskej výrobe a zjednodušiť vzájomný obchod a výmenu tovarov rastlinného pôvodu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy uvádzané v tejto dohode majú tento význam:

a) „rastliny“ – živé rastliny a ich časti vrátane semien,

b) „rastlinný produkt“ – nespracovaný materiál rastlinného pôvodu (vrátane zrna) a tie spracované produkty, ktoré svojou povahou alebo spracovaním môžu vytvoriť riziko na rozšírenie škodcov,

c) „osivá“ – semená na siatie, nie na konzumovanie ani na spracovanie,

d) „tovar rastlinného pôvodu“ – položky spomenuté v písmenách a), b) a c),

e) „škodca (rastlinný)“ – forma života rastlinného alebo živočíšneho pôvodu alebo patogénny činiteľ poškodzujúci alebo potenciálne poškodzujúci rastliny alebo rastlinné produkty,

f) „karanténny škodca“ – škodca možného ekonomického významu pre takto ohrozenú krajinu, ktorý zatiaľ nie je v krajine prítomný alebo je prítomný, ale nie je veľmi rozšírený a je pod aktívnou kontrolou,

g) „hospodársky významný škodca“ – škodca rozšírený z jednej zmluvnej strany do druhej, ktorý v prípade premnoženia spôsobuje väčšie škody a jeho ničenie sa môže nariadiť predpisom.

Článok 2

Keďže obe zmluvné strany sú členmi EPPO (Európska a stredozemská organizácia ochrany rastlín), akceptujú zoznamy škodcov vydávané EPPO, ktoré sú zároveň akceptované aj IPPC (Medzinárodná konvencia o ochrane rastlín).

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú ihneď navzájom informovať o výskyte karanténnych škodcov uvedených v zoznamoch každej zmluvnej strany, ako aj o opatreniach proti ich rozširovaniu a o realizovaných opatreniach na boj s nimi.

Článok 4

Export a tranzit tovarov rastlinného pôvodu z územia štátu jednej zmluvnej strany na alebo cez územie štátu druhej zmluvnej strany sa bude uskutočňovať v súlade s právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany týkajúcimi sa karantény rastlín a ochrany rastlín.

Článok 5

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že pri exporte tovaru na územie štátu druhej zmluvnej strany sa ako obalový materiál budú používať hobliny, piliny, papier, umelá hmota a iný materiál, ktorý nemôže prenášať karanténne škodce. Exportovaný tovar sa musí očistiť od zeminy. Zasielaný osivový a sadbový materiál sa bude baliť do predtým nepoužitého obalu.

(2) Dopravné prostriedky, ktoré sa používajú na prepravu rastlinného tovaru na územie štátu druhej zmluvnej strany, sa musia dôkladne vyčistiť a v prípade potreby aj dezinfikovať.

Článok 6

(1) Každá vyvážaná zásielka tovaru, ktorá podlieha rastlinnolekárskej prehliadke, musí byť sprevádzaná rastlinnolekárskym osvedčením vydaným orgánom služby karantény a ochrany rastlín, ktoré potvrdzuje, že tovar neobsahuje škodce, ktoré sú karanténne v štáte dovozu.

(2) Prítomnosť rastlinnolekárskeho osvedčenia nevylučuje právo importujúceho štátu vykonať rastlinnolekársku prehliadku dodávaných materiálov rastlinného pôvodu a prijať príslušné opatrenia.

(3) Príslušné orgány zmluvných strán môžu určovať dodatočné rastlinnolekárske požiadavky pri dovoze jednotlivých druhov tovaru rastlinného pôvodu.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú navzájom informovať o hraničných priechodoch, ktorými sa uskutočňuje alebo ktorými je povolené uskutočňovať v ich štátoch export, import a tranzit rastlín a rastlinných produktov.

Článok 8

Keď sa pri rastlinnolekárskej prehliadke nájde karanténny škodca alebo sa zistí nejaké porušenie pravidiel karantény rastlín importujúceho štátu, príslušné orgány danej zmluvnej strany majú právo odmietnuť prijatie tovaru alebo tovar zničiť, alebo uskutočniť iné nevyhnutné rastlinnolekárske opatrenia.

Článok 9

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať podmienky tejto dohody pri výmene rôznych rastlín a tovarov rastlinného pôvodu vrátane prípadov darovania, vedeckej výmeny a tiež vtedy, keď sa tovar posiela diplomatickou cestou.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán si budú v prípade potreby navzájom poskytovať odbornú, technickú a inú pomoc v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podľa tejto dohody.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán budú

a) sa navzájom informovať o zákonoch a iných normách, ktoré sa týkajú karantény rastlín a ochrany rastlín vo svojich krajinách najneskôr do troch mesiacov odo dňa ich vydania,

b) si poskytovať informácie o profesionálnych a špeciálnych časopisoch, monografiách a iných publikáciach z oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín vydaných vo svojich štátoch.

Článok 12

(1) S cieľom urýchliť prepravu a zmenšiť riziko zavlečenia karanténnych škodcov v prípade obojstranného súhlasu môžu rastlinnolekársku prehliadku vykonať príslušné orgány štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Postup a iné podmienky rastlinnolekárskej prehliadky určujú príslušné orgány zmluvných strán pre každý jednotlivý prípad v osobitnej dohode.

Článok 13

(1) Príslušné orgány zmluvných strán budú v prípade potreby zvolávať na riešenie praktických otázok spojených s plnením tejto dohody spoločné porady, ktoré sa budú konať striedavo v Slovenskej republike a v Štáte Izrael. Dátum a miesto konania porád sa určí na základe vzájomného dohovoru.

(2) Náklady spojené s konaním porád si každá zmluvná strana vždy hradí sama.

Článok 14

Príslušné orgány zmluvných strán, ktoré zabezpečujú koordináciu plnenia tejto dohody sú

v Slovenskej republike – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,

v Štáte Izrael – Služby ochrany rastlín a inšpekcie, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Štátu Izrael.

Príslušné orgány zmluvných strán, ktoré zabezpečujú plnenie tejto dohody a sú poverené iniciovať jej vylepšenia a modifikácie na základe vzájomného dohovoru medzi zmluvnými stranami, sú

v Slovenskej republike – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,

v Štáte Izrael – Služby ochrany rastlín a inšpekcie, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Štátu Izrael.

Článok 15

Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z iných uzatvorených zmluvných dokumentov alebo z členstva v medzinárodných organizáciách pre karanténu a ochranu rastlín.

Článok 16

Spory týkajúce sa výkladu o vykonávaní tejto dohody bude riešiť zmiešaná komisia ustanovená po vzájomnej dohode. Ak zmiešaná komisia nedospeje k dohode, spor sa bude riešiť diplomatickou cestou.

Článok 17

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

(2) Každá zmena alebo doplnenie tejto dohody nadobudne platnosť po ukončení rovnakého schvaľovacieho postupu.

(3) Táto dohoda sa uzatvára na päť rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Jeruzaleme 29. apríla 1996, čo zodpovedá 10. Iyar 5756, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Peter Baco v. r.

Za vládu Štátu Izrael:

Yaacov Tsur v. r.