Oznámenie č. 125/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 59/1997
Platnosť od 08.05.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 27. decembra 1996 na základe článku 11.

125

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 1996 bola v Kapskom Meste podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 27. decembra 1996 na základe článku 11.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Juhoafrickou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, podpísaná v Pretórii 29. októbra 1991.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Juhoafrickej republiky

(ďalej len „zmluvné strany“),

uznávajúc význam rozvoja vzťahov medzi oboma štátmi,

v snahe zrušiť vzájomnú vízovú povinnosť,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody, môžu vstupovať na účely turistiky a z obchodných dôvodov na územie štátu druhej zmluvnej strany, zdržiavať sa na ňom, tranzitovať cez toto územie a vycestovať z neho bez víz po dobu tridsať (30) dní.

Článok 2

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí vstupujú na územie štátu druhej zmluvnej strany na účely plateného alebo neplateného zamestnania, štúdia, účasti na športovom podujatí, vykonávania novinárskej činnosti alebo získania trvalého pobytu, musia mať príslušné povolenie a vstupné vízum tohto štátu.

Článok 3

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia platných diplomatických alebo služobných/oficiálnych pasov, ktorí sú členmi diplomatického zboru, konzulárneho zboru alebo oficiálni predstavitelia medzinárodných organizácií majúcich štatút diplomatickej misie, so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu na územie štátu druhej zmluvnej strany vstupovať, zdržiavať sa na ňom, tranzitovať cez toto územie a vycestovať z neho bez víz po dobu ich akreditácie.

(2) Členovia domácnosti osôb uvedených v odseku 1, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného/oficiálneho pasu, môžu na územie štátu druhej zmluvnej strany vstupovať, zdržiavať sa na ňom, tranzitovať cez toto územie a vycestovať z neho bez víz po dobu akreditácie týchto osôb.

Článok 4

Občania štátu jednej zmluvnej strany môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a vycestovať z neho cez hraničné priechody určené na medzinárodný styk.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú bezodkladne informovať diplomatickou cestou o prípadných zmenách podmienok na vstup, pobyt, tranzit a vycestovanie občanov štátov oboch zmluvných strán.

Článok 6

Občania štátu jednej zmluvnej strany sú povinní počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať zákony a predpisy tohto štátu týkajúce sa najmä požiadaviek súvisiacich s colným a pasovým režimom a evidenciou pobytu, ustanovených pre cudzincov.

Článok 7

(1) Táto dohoda neobmedzuje právo zmluvných strán zakázať vstup na územie svojho štátu alebo pobyt na území svojho štátu občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí by mohli ohrozovať jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, a tiež občanom, ktorí nedisponujú dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie pobytu.

(2) Zmluvné strany budú kedykoľvek bez formalít prijímať na územie svojho štátu svojich občanov.

Článok 8

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí stratili platné cestovné doklady na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vycestovať s náhradným cestovným dokladom vydaným zastupiteľským alebo konzulárnym úradom príslušnej zmluvnej strany.

Článok 9

(1) Zmluvné strany môžu z dôvodov bezpečnosti, zachovania verejného poriadku, ochrany zdravia a tiež z iných dôvodov čiastočne alebo úplne pozastaviť platnosť tejto dohody okrem ustanovenia článku 7 ods. 2.

(2) O zavedení a zrušení opatrení podľa odseku 1 sa budú zmluvné strany bezodkladne informovať diplomatickou cestou. Tieto opatrenia nadobudnú platnosť dňom ich oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok 10

V prípade zmien platných cestovných dokladov alebo zavedenia nových cestovných dokladov si zmluvné strany diplomatickou cestou vymenia ich vzory a informujú sa o postupe ich používania najneskôr tridsať (30) dní pred začiatkom platnosti týchto dokladov.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty potvrdzujúcej, že každá zo zmluvných strán splnila vnútroštátne podmienky nevyhnutné na nadobudnutie jej platnosti.

Článok 12

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca medzi zmluvnými stranami platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, podpísaná v Pretórii 29. októbra 1991.

Článok 13

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže diplomatickou cestou písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí tridsiatym (30) dňom odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Kapskom Meste 4. novembra 1996 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Hamžík v. r.

Za vládu

Juhoafrickej republiky:

Alfréd Nzo v. r.

Příloha 01

Príloha k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky
o zrušení vízovej povinnosti

Platnými cestovnými dokladmi podľa článku 1 tejto dohody sú:

1. Pre občanov Slovenskej republiky:

- diplomatický pas,
- služobný pas,
- cestovný pas,
- cestovný preukaz totožnosti,
- cestovný preukaz.

2. Pre občanov Juhoafrickej republiky:

- diplomatický pas,
- oficiálny pas,
- cestovný pas,
- dokument na cestovné účely,
- doklad na núdzové cestovné účely.