Vyhláška č. 124/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

Čiastka 58/1997
Platnosť od 01.05.1997 do30.04.2004
Účinnosť od 01.05.1997 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.

OBSAH

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. apríla 1997,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ústrednému daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“)“.

2. V § 5 odseky 4 až 7 znejú:

(4) Daňové riaditeľstvo vystaví odberateľovi odberný poukaz, ktorý má tri diely. Diel A odberného poukazu vystavený daňovým riaditeľstvom predloží odberateľ vyhotoviteľovi známky. Diel B odberného poukazu dostane odberateľ. Na tomto diele potvrdí vyhotoviteľ známky skutočný počet prevzatých známok. Diel C si ponechá daňové riaditeľstvo.

(5) Vyhotoviteľ známky vydá známky odberateľovi až po predložení odberného poukazu a po úhrade ceny odberateľom. Uznané množstvo reklamovaných známok vyhotoviteľ známky písomne oznámi daňovému riaditeľstvu a zničí pod dozorom daňového riaditeľstva alebo daňového úradu povereného daňovým riaditeľstvom. O zničení známok vyhotoví vyhotoviteľ známky protokol.

(6) Ak odberateľ neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných známok do 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu prevzatia známok, vyhotoviteľ známky to písomne oznámi daňovému riaditeľstvu. Vyhotoviteľ známky zničí neprevzaté známky na základe písomného oznámenia daňového riaditeľstva pod dozorom daňového riaditeľstva alebo daňového úradu povereného daňovým riaditeľstvom. O zničení známok vyhotoví vyhotoviteľ známky protokol. Daňové riaditeľstvo upraví stav evidencie známok podľa odberného poukazu.

(7) Ak odberateľ nepoužije časť alebo celé množstvo prevzatých známok, oznámi to písomne daňovému riaditeľstvu, ktoré upraví stav evidencie známok. Odberateľ zničí nepoužité známky pod dozorom daňového riaditeľstva alebo daňového úradu povereného daňovým riaditeľstvom. O zničení známok vyhotoví odberateľ protokol.“.

3. V § 6 ods. 1 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „5“.

4. V § 5 ods. 2 a 8, v § 6 ods. 1, 2 a 3 a v § 7 sa slovo „ministerstvo“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádza slovami „daňové riaditeľstvo“ v príslušnom gramatickom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1997.


Sergej Kozlík v. r.