Vyhláška č. 123/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou

(v znení č. 184/1998 Z. z.)

Čiastka 58/1997
Platnosť od 01.05.1997 do30.04.2004
Účinnosť od 13.06.1998 do30.04.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.

123

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. apríla 1997

o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 28 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o vyhotovení, spôsobe používania, odbere a zúčtovaní kontrolných pások (ďalej len „páska“), ako aj ďalšie náležitosti súvisiace s označovaním spotrebiteľského balenia liehu.1)

§ 2

(1) Vyhotoviteľom pásky je na účely tejto vyhlášky fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená tlačiť cenné papiere.2)

(2) Odberateľom pásky je na účely tejto vyhlášky výrobca liehu, dovozca liehu alebo vývozca liehu, ktorý vyskladňuje spotrebiteľské balenie liehu zatriedeného podľa číselného kódu colného sadzobníka do skupiny 2207 alebo 2208.

(3) Páska má na účely tejto vyhlášky povahu ceniny.

§ 3

Páska sa považuje za tovar v nezmenenom stave, ak je v rovnakom stave, v akom ju dodáva vyhotoviteľ pásky odberateľovi pásky alebo v akom je nalepená na spotrebiteľské balenie liehu podľa § 5.

§ 4

(1) Páska sa vyhotovuje z bezdrevného papiera bez optických zjasňovadiel, ktorý obsahuje farebné vlákna kontrolovateľné vizuálne a opticky. Páska má tieto rozmery v milimetroch:

a) 7 x 80 na označenie spotrebiteľského balenia liehu s objemom do 0,05 l vrátane,

b) 16 x 90 na označenie spotrebiteľského balenia liehu s objemom nad 0,05 do 0,3 l,

c) 16 x 150 na označenie spotrebiteľského balenia liehu s objemom 0,3 l a vyšším,

d) 16 x 210 na označenie spotrebiteľského balenia liehu s netypizovaným hrdlom s objemom 0,3 l a vyšším. 16 x 210 na označenie spotrebiteľského balenia liehu s netypizovaným hrdlom s objemom 0,3 l a vyšším.

(2) Na líci pásky je ochranná podtlač gilošového charakteru, ktorá pokrýva celú plochu pásky okrem plochy negatívnej giloše a štátneho znaku Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“).

(3) V strednej časti pásky je umiestnená sústava dvoch giloší. Vonkajšia giloš je v negatívnom vyhotovení. V nej je vnútorná zmenšená pozitívna giloš. V strede oboch giloší je umiestnený štátny znak a v rámčeku nápis „Slovenská republika“.

(4) Na páske je sústava ochranných giloší symetricky umiestnených po oboch stranách centrálnych giloší so štátnym znakom. Rámčeky umiestnené v gilošiach sú lemované mikrotextovým riadkom s viacnásobne opakovaným textom „MINISTERSTVOFINANCIÍSR“. V pravej časti pásky je označenie vyhotoviteľa pásky.

(5) Páska, ktorou sa označuje spotrebiteľské balenie liehu určené na spotrebu v tuzemsku, sa člení na tri časti. V strednej časti pásky je štátny znak. V pravej časti pásky je nápis „TUZEMSKÝ TRH“. V ľavej časti pásky je identifikačné číslo spotrebiteľského balenia liehu pridelené Ústredným daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“).

(6) Páska, ktorou sa označuje spotrebiteľské balenie liehu určené na vývoz, sa člení na tri časti, v ľavej a strednej časti má náležitosti podľa odseku 5. V pravej časti pásky je namiesto nápisu „TUZEMSKÝ TRH“ nápis „EXPORT“. Táto páska sa nepoužije, ak je spotrebiteľské balenie liehu označené páskou štátu, do ktorého sa spotrebiteľské balenie liehu vyváža, a do tuzemska sa táto páska prepúšťa do režimu dočasného použitia.3)

§ 5

(1) Odberateľ pásky nalepí pásku na spotrebiteľské balenie liehu lícnou stranou nahor cez uzáver spotrebiteľského balenia liehu (ďalej len „uzáver“) tak, aby stredná časť pásky bola na hornej strane uzáveru a aby ľavá aj pravá časť pásky boli rovnakým dielom nalepené pozdĺž hrdla spotrebiteľského balenia liehu.

(2) Páska sa nalepí na spotrebiteľské balenie liehu tak, aby sa jeho obsah nedal použiť bez poškodenia pásky. Súčasne s otvorením spotrebiteľského balenia liehu sa páska pretrhne v mieste uzáveru tak, aby sa neporušila ľavá ani pravá časť pásky nalepenej pozdĺž hrdla pod uzáverom. Pred novým plnením spotrebiteľského balenia liehu sa páska odstráni z pravej aj ľavej časti hrdla spotrebiteľského balenia liehu.

(3) Za neoznačené sa považuje spotrebiteľské balenie liehu

a) bez pásky,

b) s poškodenou páskou, ktorá spochybňuje nedotknutosť jeho obsahu,

c) označené páskou, ktorá nemá náležitosti podľa § 4,

d) označené falzifikátom pásky,

e) označené na tuzemskom trhu páskou určenou na označenie spotrebiteľského balenia liehu na vývoz,

f) označené nesprávne nalepenou páskou,

g) označené páskou iného odberateľa pásky ako toho odberateľa pásky, u ktorého došlo k vyskladneniu liehu v spotrebiteľskom balení liehu4) alebo ktorému bolo spotrebiteľské balenie liehu5) prepustené do režimu voľného obehu.

h) označené páskou, na ktorej uvedené identifikačné číslo spotrebiteľského balenia liehu nezodpovedá objemu spotrebiteľského balenia alebo stupňovitosti liehu v spotrebiteľskom balení liehu, na ktorom je páska nalepená.

(4) Ak je pri predaji liehu zo spotrebiteľského balenia na priamu konzumáciu na mieste vrátane skladových a iných účelových priestorov z jedného sortimentu viac ako jeden otvorený kus spotrebiteľského balenia liehu, ktorý je označený pretrhnutou páskou, považuje sa každé spotrebiteľské balenie liehu označené pretrhnutou páskou, prevyšujúce jeden otvorený kus spotrebiteľského balenia liehu označeného pretrhnutou páskou za neoznačené spotrebiteľské balenie liehu.

§ 6

Vyhotoviteľ pásky vydáva pásku len odberateľovi pásky. Pásku odoberá a používa len odberateľ pásky.

§ 7

(1) Odberateľ pásky písomne požiada Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o pridelenie registračného odberného čísla. K žiadosti pripojí overenú kópiu oprávnenia na podnikanie6) nie staršiu ako 30 kalendárnych dní a potvrdenie miestne príslušného správcu dane o registrácii podľa § 5 zákona nie staršie ako 30 kalendárnych dní.

(2) Odberateľ pásky po pridelení registračného odberného čísla ministerstvom písomne požiada daňové riaditeľstvo o vystavenie odberného poukazu. V žiadosti o vystavenie odberného poukazu uvedie

a) obchodné meno a sídlo odberateľa pásky, jeho daňové identifikačné číslo a pridelené registračné odberné číslo,

b) počet objednaných kusov pások podľa § 4 ods. 1, 5 a 6,

c) či lieh, ktorým je spotrebiteľské balenie liehu naplnené, je tuzemskej výroby alebo je dovezený, alebo bude dovezený,

d) názov výrobku,

e) objem spotrebiteľského balenia liehu,

f) stupňovitosť liehu v spotrebiteľskom balení.

(3) V prípade dovozu spotrebiteľského balenia liehu sa v žiadosti podľa odseku 2 uvádza aj obchodné meno a sídlo (bydlisko) zahraničného výrobcu liehu, u ktorého sa pásky budú lepiť na spotrebiteľské balenie liehu; ak sa pásky budú lepiť v colnom sklade, uvádza sa obchodné meno a sídlo (bydlisko) zahraničného výrobcu liehu, meno a adresa uskladňovateľa7) a ukladateľa7) a úplná adresa colného skladu.

(4) Daňové riaditeľstvo vystaví odberateľovi pásky odberný poukaz, ktorý má tri diely. Diel A odberného poukazu vystavený daňovým riaditeľstvom predloží odberateľ pásky vyhotoviteľovi pásky. Diel B odberného poukazu dostane odberateľ pásky, na tomto diele potvrdí vyhotoviteľ pásky skutočný počet prevzatých pások odberateľom. Diel C si ponechá daňové riaditeľstvo. Ďalší odberný poukaz sa vystavuje odberateľovi pásky len v prípade, ak odberateľ pásky zúčtováva odber a použitie pások s daňovým riaditeľstvom podľa § 8.

(5) Vyhotoviteľ pásky vydá pásky odberateľovi pásky až po predložení odberného poukazu. Uznané množstvo reklamovaných pások vyhotoviteľ pásky písomne oznámi daňovému riaditeľstvu a zničí pod dozorom daňového riaditeľstva alebo daňového úradu povereného daňovým riaditeľstvom. O zničení pások vyhotoví protokol.

(6) Ak odberateľ pásky neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných pások do 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu prevzatia pások, vyhotoviteľ pásky písomne oznámi túto skutočnosť daňovému riaditeľstvu. Neprevzaté pásky vyhotoviteľ pásky zničí pod dozorom daňového riaditeľstva alebo daňového úradu povereného daňovým riaditeľstvom a o zničení pások vyhotoví protokol.

(7) Ak odberateľ pásky nepoužije časť alebo celé množstvo prevzatých pások do dvanástich mesiacov odo dňa ich prevzatia od vyhotoviteľa pásky, písomne oznámi túto skutočnosť daňovému riaditeľstvu. Ak odberateľovi pásky zostanú poškodené pásky, ktorých zvyšky umožňujú identifikáciu odberateľa pásky, písomne oznámi túto skutočnosť daňovému riaditeľstvu jeden raz štvrťročne, najneskôr však do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka.

(8) Ak sa nepoužité alebo poškodené pásky ničia, ničia sa pod dozorom daňového riaditeľstva alebo daňového úradu povereného daňovým riaditeľstvom. O zničení pások sa vyhotovuje protokol.

(9) Ministerstvo môže zrušiť pridelené registračné odberné číslo odberateľovi pásky, ak nie sú splnené podmienky ustanovené vyhláškou. Ministerstvo môže zrušiť registračné odberné číslo odberateľa pásky aj na základe žiadosti odberateľa pásky. Prílohou žiadosti o zrušenie registračného odberného čísla je stanovisko a potvrdenie daňového riaditeľstva o konečnom zúčtovaní odberu a použitia pások odberateľom pásky.

(10) Zmeny v oprávnení na podnikanie,6) ktoré bolo podkladom na pridelenie registračného odberného čísla, odberateľ pásky písomne oznámi ministerstvu do 15 dní.

§ 8

(1) Odberateľ pásky zúčtuje odber a použitie pások s daňovým riaditeľstvom štvrťročne, vždy do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka.

(2) Pri zúčtovaní pások odberateľ pásky predloží daňovému riaditeľstvu

a) diel B odberného poukazu potvrdený vyhotoviteľom pásky,

b) údaj o počte pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu nalepených na spotrebiteľské balenie liehu,

c) údaj o počte pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu vložených do technologického zariadenia,

d) údaj o počte pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu, ktoré sa nenávratne zničili v technologickom zariadení,

e) protokol o zničení pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu, ak k ich zničeniu došlo podľa § 7 ods. 5, 6 a 8,

f) údaj o počte nepoužitých pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia.

(3) Pri zúčtovaní pások v prípade dovozu spotrebiteľského balenia liehu, ktoré je páskou označované v zahraničí alebo v colnom sklade, predkladá odberateľ pásky okrem údajov uvedených v odseku 2 aj

a) údaj o počte pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu vyvezených v režime vývozu,

b) údaj o dovezenom množstve spotrebiteľského balenia liehu označeného kontrolnou páskou podľa názvu tovaru, objemu spotrebiteľského balenia liehu a stupňovitosti liehu,

c) údaj o počte pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu späť dovezených,

d) údaj o počte pások podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia liehu umiestnených v colnom sklade, ktoré neboli použité ku dňu zúčtovania,

e) fotokópiu colných vyhlásení potvrdzujúcich údaje uvedené podľa písmen a) až c).

(4) Daňové riaditeľstvo vedie evidenciu vydaných odberných poukazov a zúčtovaných pások podľa odberateľov pások.

§ 8a

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na pásky prevzaté pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 303/1994 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov kontrolnou páskou.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1997.


Sergej Kozlík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.

2) § 76 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

3) § 147 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

4) § 10 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.

5) § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.

6) Napríklad zákon č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.

7) § 108 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.