Oznámenie č. 120/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 15. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 55/1997
Platnosť od 30.04.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. mája 1997.

120

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami

výmer z 18. apríla 1997 č. Z-6/1997, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 15. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Výmerom sa určujú maximálne ceny nových tuzemských i dovážaných liečiv a zdravotníckych pomôcok.

Výmer nadobúda záväznosť 1. mája 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.