Vyhláška č. 118/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.

Čiastka 55/1997
Platnosť od 30.04.1997 do22.01.1998
Účinnosť od 30.04.1997 do22.01.1998
Zrušený 15/1998 Z. z.

OBSAH

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 29. apríla 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa vkladá nová položka, ktorá znie:

„2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, hl 450 000 ČR".
&nbsp s prídavkom cukru alebo iných sladidiel &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp alebo aromatizované a iné nealkoholické ná- &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp poje s výnimkou ovocných alebo zelenino- &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp vých štiav čísla 2009 &nbsp &nbsp &nbsp

2. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa v položke

„2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom cukru hl všetky štáty"
  alebo Iných sladidiel alebo aromatizované a iné nealkoholické   
  nápoje s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla   
  2009   

mení štát pôvodu na „všetky štáty okrem ČR“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.