117

VYHLÁŠKA

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

z 10. apríla 1997,

ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z.  o ochranných známkach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 44 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Podrobnosti o náležitostiach prihlášky ochrannej známky

§ 1

(1) V prihláške ochrannej známky fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „prihlasovateľ“) uvedie:

a) či ide o slovné, obrazové, kombinované alebo o trojrozmerné označenie,

b) ak ide o slovné označenie, či má byť zapísané v bežnom písme používanom úradom, alebo v inom písme; ak označenie obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, uvedie sa aj ich prepis v latinskom písme,

c) či sa označenie prihlasuje v čierno-bielom, alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, vymenujú sa aj použité farby,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,

e) adresu pre doručovanie, ak nie je zhodná so sídlom alebo s bydliskom prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

(2) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa § 6 ods. 3 zákona, uvedie v prihláške ochrannej známky

a) deň podania prihlášky ochrannej známky, od ktorého sa odvodzuje právo prednosti,

b) štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, a spisovú značku prihlášky ochrannej známky,

c) číslo zápisu, ak bola ochranná známka zapísaná.

(3) Skutočnosti podľa odseku 2 prihlasovateľ doloží prioritným dokladom vydaným alebo overeným príslušným zápisným úradom.

(4) Presne vymedzené tovary alebo služby, pre ktoré je označenie prihlásené, sa v prihláške ochrannej známky uvedú v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie.

§ 2

(1) K prihláške ochrannej známky obsahujúcej iné ako slovné označenie v bežnom písme prihlasovateľ priloží na formáte najviac A4 dve zreteľné vyobrazenia označenia vhodné na reprodukciu so všetkými podrobnosťami s rozmerom dlhšej strany najmenej 8 cm.

(2) Ak z plošného vyobrazenia nie sú zrejmé podrobnosti trojrozmerného označenia, prihlasovateľ k prihláške ochrannej známky priloží aj ďalšie vyobrazenie umožňujúce jasné rozlíšenie podrobností prihláseného označenia alebo jeho slovný opis, prípadne jeho vzorku.

(3) K prihláške kolektívnej ochrannej známky prihlasovateľ priloží zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky, ktorá obsahuje najmä

a) názov alebo obchodné meno a sídlo prihlasovateľa2),

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu členov prihlasovateľa a určenie predmetu ich podnikania, pre ktorý budú používať kolektívnu ochrannú známku,

c) vymedzenie vzájomných práv a povinností jednotlivých členov prihlasovateľa pri používaní kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií za ich porušenie a spôsob riešenia sporov.

(4) Ak je prihlasovateľ zastúpený, priloží k prihláške plnomocenstvo pre svojho zástupcu.

§ 3

Podrobnosti o náležitostiach rozdelenej prihlášky ochrannej známky

Rozdelená prihláška ochrannej známky obsahuje aj deň podania pôvodnej prihlášky ochrannej známky a spisovú značku pôvodnej prihlášky ochrannej známky.

§ 4

Podrobnosti o náležitostiach dokladov preukazujúcich rozlišovaciu spôsobilosť označenia

Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť označenia obsahujú najmä dátum a rozsah používania označenia priamo na výrobkoch alebo v súvislosti s výrobkami alebo so službami.

§ 5

Údaje pri zverejnení prihlášky ochrannej známky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Pri zverejnení prihlášky ochrannej známky podľa § 8 ods. 5 zákona úrad vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Vestník“) uvedie

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky,

b) deň podania prihlášky a údaje o vzniku práva prednosti, ak sa uplatňuje,

c) znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia,

d) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

e) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa.

§ 6

Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra ako ochrannej známky

(1) Námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra obsahujú

a) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu namietateľa,

b) spisovú značku prihlášky ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú, a deň jej zverejnenia,

c) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu zástupcu, ako aj plnomocenstvo, ak je namietateľ zastúpený,

e) označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodnej klasifikácie alebo údaj, že sa námietky týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške,

f) odôvodnenie námietok,

g) návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť,

h) listinné dôkazy alebo presné označenie listinných alebo iných dôkazov, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera.

(2) Námietky sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach vrátane listinných alebo iných dôkazov.

(3) Namietateľ preukazuje odôvodnenosť námietok dôkazmi, ktoré sa na námietky vzťahujú. Ak sa námietky zakladajú na prihláške ochrannej známky alebo na ochrannej známke so skorším právom prednosti, stačí uviesť jej spisovú značku alebo číslo zápisu ochrannej známky a znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia alebo ochrannej známky.

(4) Pri podaní námietok majiteľom zahraničnej ochrannej známky z dôvodu, že prihláška ochrannej známky bola podaná obchodným zástupcom bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky, prílohu tvoria doklady preukazujúce vlastníctvo ochrannej známky registrovanej v zahraničí a doklady preukazujúce postavenie prihlasovateľa ako obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky.

(5) Pri podaní námietok z dôvodu zásahu do práv majiteľa nezapísaného označenia majiteľ označenia preukáže, pre aké tovary alebo služby a na akom území alebo v akej oblasti skutočne používal nezapísané označenie, a odôvodní, ako by mohlo dôjsť k nekalosúťažnému konaniu.2a)

(6) Pri podaní námietok z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s obchodným menom alebo jeho podstatnou časťou namietateľ preukáže, že pred dňom podania prihlášky podnikal s rovnakými alebo podobnými tovarmi alebo službami, a priloží doklady preukazujúce dodávanie tovarov alebo poskytovanie služieb pod týmto obchodným menom.

(7) Pri podaní námietok z dôvodu zásahu zverejneného označenia do práva na ochranu osobnosti namietateľ preukáže oprávnenie na uplatnenie práva na ochranu osobnosti a uvedie, akým spôsobom zápis zverejneného označenia do registra ohrozuje právo na ochranu osobnosti.

(8) Pri podaní námietok z dôvodu zásahu do práva iného priemyselného vlastníctva prílohu tvoria doklady namietateľa preukazujúce vlastníctvo k predmetu práva, ktorého sa tento zásah týka.

(9) Pri podaní námietok z dôvodu zásahu do autorského práva namietateľ preukáže oprávnenie na uplatnenie autorských práv a uvedie autorské dielo a spôsob, akým by mohlo byť právo na toto autorské dielo zápisom zverejneného označenia do registra dotknuté.

(10) Pri podaní námietok z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s nezapísanou všeobecne známou známkou prílohu tvoria doklady o tom, že známka namietateľa sa pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pred dňom podania prihlášky.

(11) Pri podaní námietok z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti so zapísanou všeobecne známou známkou prílohu tvoria doklady o tom, že známka namietateľa sa stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pred dňom podania prihlášky, ako aj odôvodnenie poukazujúce na spojitosť s tovarmi alebo so službami a s majiteľom zapísanej všeobecne známej známky, ak by záujmy majiteľa zapísanej všeobecne známej známky mohli byť týmto použitím poškodené.

§ 7

Údaje zapisované do registra a zverejňované vo Vestníku po zápise ochrannej známky

(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje:

a) číslo zápisu ochrannej známky,

b) deň podania prihlášky ochrannej známky úradu alebo aj údaje o vzniku práva prednosti,

c) dátum zverejnenia prihlášky ochrannej známky vo Vestníku,

d) dátum zápisu ochrannej známky do registra,

e) spisová značka prihlášky ochrannej známky,

f) znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky; ak ochranná známka obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, uvedie sa ich prepis v latinskom písme,

g) trieda klasifikácie obrazových prvkov ochrannej známky,

h) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

i) druh ochrannej známky,

j) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré je známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

k) dátum obnovy zápisu ochrannej známky,

l) medzinárodný zápis ochrannej známky,

m) zoznam členov prihlasovateľa podľa zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,

n) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu majiteľa, ak je zastúpený,

o) zánik ochrannej známky.

(2) Do registra sa zapisujú aj tieto ďalšie skutočnosti:

a) úprava prihláseného označenia alebo ochrannej známky,

b) zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

c) zmena názvu alebo obchodného mena a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

d) zmena názvu alebo obchodného mena a sídla alebo mena, priezviska a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu majiteľa, ak je zastúpený,

e) zmena zoznamu členov prihlasovateľa podľa zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,

f) údaje o prevode a prechode ochrannej známky,

g) licenčné zmluvy o ochrannej známke,

h) zriadenie a zánik záložného práva na ochrannú známku.

i) ďalšie údaje.

(3) Úrad po zápise ochrannej známky do registra zverejní vo Vestníku údaje uvedené v § 7 ods. 1 písm. a) až e) a zmeny týkajúce sa základných údajov, ku ktorým došlo po zápise ochrannej známky do registra.

§ 8

Podrobnosti o náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti

(1) V osvedčení o zápise ochrannej známky do registra sa uvádzajú údaje podľa § 7 ods. 1. O zmenách v zápise ochrannej známky do registra, ku ktorým došlo po vydaní osvedčenia, vydá úrad majiteľovi ochrannej známky dodatok k osvedčeniu.

(2) Na žiadosť majiteľa ochrannej známky vydá úrad druhopis osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra a o dodatkoch k osvedčeniu.

(3) Na žiadosť vydá úrad výpis z registra alebo výpis z údajov o prihláške ochrannej známky každému, kto o to požiada. Výpis z registra obsahuje údaje platné ku dňu podania žiadosti o výpis z registra.

(4) Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky vydá úrad doklad o vzniku práva prednosti na ochrannú známku, ktorý obsahuje

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia alebo zapísanej ochrannej známky,

d) zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie, pre ktoré je označenie prihlásené alebo ochranná známka zapísaná,

e) dátum podania prihlášky ochrannej známky.

§ 9

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o úpravu prihláseného označenia alebo ochrannej známky

(1) Žiadosť o úpravu prihláseného označenia alebo ochrannej známky podľa § 7 ods. 1 alebo § 14 zákona obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) nové znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia alebo ochrannej známky,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený,

e) opis požadovanej zmeny.

(2) K žiadosti o úpravu prihláseného označenia alebo ochrannej známky, ktoré obsahujú iné ako slovné označenie v bežnom písme, prihlasovateľ ochrannej známky priloží na formáte najviac A4 dve zreteľné vyobrazenia označenia vhodné na reprodukciu so všetkými podrobnosťami s rozmerom dlhšej strany najmenej 8 cm.

(3) Prílohou žiadosti o úpravu prihláseného označenia alebo ochrannej známky je doklad, ktorý potvrdzuje zmenu v údajoch podľa odseku 1.

§ 10

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb

Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) zúžený zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený.

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zmenu názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu

§ 11

Žiadosť o zápis zmeny názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) nový názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, ktorý má byť zapísaný do registra,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený.

§ 12

Žiadosť o zápis zástupcu alebo zmeny zástupcu v konaní o prihláške ochrannej známky alebo v konaní o ochrannej známke zapísanej do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, udelenie plnomocenstva, v prípade zmeny zástupcu zrušenie plnomocenstva pre skôr zapísaného zástupcu.

§ 13

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky

(1) Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa ochrannej známky,

d) vyjadrenie, či sa ochranná známka prevádza alebo či ochranná známka prechádza na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo len na časť z nich; ak sa ochranná známka prevádza alebo prechádza len na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, uvedie sa ich zoznam v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie, a zároveň sa uvedie zoznam tovarov a služieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie tej časti tovarov a služieb, na ktorú sa ochranná známka neprevádza alebo neprechádza,

e) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, ak je žiadateľ o prevod a prechod ochrannej známky zastúpený.

(2) Pri prevode ochrannej známky sa k žiadosti priloží zmluva o prevode alebo jej rovnopis, alebo výňatok, či iný doklad preukazujúci zmenu majiteľa ochrannej známky.

(3) Pri prechode ochrannej známky sa k žiadosti priloží doklad preukazujúci prechod ochrannej známky podľa osobitných predpisov.2b)

(4) Pri žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky ochrannej známky sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 a 2.

§ 14

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy

(1) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie na ochrannú známku,

d) vyjadrenie, či sa licencia na ochrannú známku poskytuje na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo len na časť z nich; ak sa licencia poskytuje len na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, uvedie sa ich zoznam v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

e) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, ak je majiteľ ochrannej známky zastúpený.

(2) K žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra sa priloží licenčná zmluva alebo jej rovnopis.

§ 15

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku

(1) Žiadosť o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záložného veriteľa,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, ak je záložný veriteľ zastúpený.

(2) K žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra sa priloží zmluva o zriadení záložného práva.

§ 16

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz ochrannej známky z registra

(1) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra obsahuje najmä

a) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá podáva návrh na výmaz (ďalej len „navrhovateľ"),

b) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

c) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je navrhovateľ zastúpený,

e) odôvodnenie návrhu,

f) návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť.

(2) Návrh na výmaz sa predkladá v dvoch vyhotoveniach vrátane listinných alebo iných dôkazov, o ktoré sa návrh na výmaz opiera.

(3) Navrhovateľ preukazuje odôvodnenosť návrhu dôkazmi, ktoré sa na návrh na výmaz vzťahujú. Ak sa návrh na výmaz zakladá na prihláške ochrannej známky alebo na ochrannej známke so skorším právom prednosti, stačí uviesť jej spisovú značku alebo číslo zápisu ochrannej známky a znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia alebo ochrannej známky.

(4) Pri podaní návrhu na výmaz proti poskytnutiu ochrany medzinárodným zápisom ochrannej známky na území Slovenskej republiky prílohu tvorí aj preklad návrhu na výmaz do francúzskeho jazyka alebo do anglického jazyka.

(5) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s nezapísanou všeobecne známou známkou prílohu tvoria doklady o tom, že známka navrhovateľa sa pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pred dňom podania prihlášky.

(6) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti so zapísanou všeobecne známou známkou prílohu tvoria doklady o tom, že známka navrhovateľa sa stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pred dňom podania prihlášky, ako aj odôvodnenie poukazujúce na spojitosť s tovarmi alebo so službami a s majiteľom zapísanej všeobecne známej známky, ak by záujmy majiteľa zapísanej všeobecne známej známky mohli byť týmto použitím poškodené.

(7) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zásahu do práv majiteľa nezapísaného označenia majiteľ nezapísaného označenia preukáže, pre aké tovary alebo služby a na akom území alebo v akej oblasti skutočne používal nezapísané označenie, a odôvodní, ako by mohlo dôjsť k nekalosúťažnému konaniu.2a)

(8) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s obchodným menom alebo jeho podstatnou časťou navrhovateľ preukáže, že pred dňom podania prihlášky podnikal s rovnakými alebo podobnými tovarmi alebo službami, a priloží doklady preukazujúce dodávanie tovarov alebo poskytovanie služieb pod týmto obchodným menom.

(9) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zásahu zverejneného označenia do práva na ochranu osobnosti navrhovateľ preukáže oprávnenie na uplatnenie práva na ochranu osobnosti a uvedie, akým spôsobom zápis zverejneného označenia do registra ohrozuje právo na ochranu osobnosti.

(10) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zásahu do práva iného priemyselného vlastníctva prílohu tvoria doklady preukazujúce vlastníctvo navrhovateľa k predmetu práva, ktorého sa tento zásah týka.

(11) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zásahu do autorského práva navrhovateľ preukáže oprávnenie na uplatnenie autorských práv a uvedie autorské dielo a spôsob, akým by mohlo byť právo na toto autorské dielo zápisom zverejneného označenia do registra dotknuté.

§ 17

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o výmaz ochrannej známky z registra

(1) Žiadosť o výmaz ochrannej známky z registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa o výmaz ochrannej známky,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, ak je žiadateľ zastúpený.

(2) K žiadosti o výmaz žiadateľ priloží overenú kópiu právoplatného súdneho rozhodnutia, podľa ktorého ochranná známka porušuje právo na ochranu osobnosti, zasahuje do dobrej povesti fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo zasahuje do práv k autorskému dielu, alebo používanie ochrannej známky je zakázané ako nekalosúťažné konanie2a).

§ 18

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky

(1) Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) vyhlásenie, že sa žiada o obnovu zápisu,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, ak je majiteľ ochrannej známky zastúpený.

(2) Ak je súčasťou žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky do registra žiadosť o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť ochranná známka obnovená, majiteľ ochrannej známky uvedie aj údaje podľa § 10 písm. c).

§ 19

Podrobnosti o vedení spisu a oprave chýb

O prihláške ochrannej známky a o zapísanej ochrannej známke vedie úrad osobitný spis, ktorý obsahuje všetky podania, správy a rozhodnutia úradu urobené v priebehu konania o prihláške ochrannej známky a platnosti zápisu ochrannej známky.

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis medzinárodnej ochrannej známky

§ 20

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky a žiadosti o zapísanie zmien do medzinárodného registra ochranných známok

Na žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky a na žiadosť o zapísanie zmien do medzinárodného registra ochranných známok sa vzťahujú podmienky ustanovené osobitným predpisom.3)

§ 21

Podrobnosti o forme podania na úrad, o doručovaní a podaní prostredníctvom elektronických prostriedkov

Podanie na úrad možno doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov.


§ 23

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1997.


Martin Hudoba v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977, vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.

2) § 20 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.

2a) Napríklad § 44 až 52 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2b) Napríklad § 69 a 259 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 460 až 469 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

3) Vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z. v znení oznámenia č. 59/2000 Z. z.).