Oznámenie č. 114/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14

Čiastka 52/1997
Platnosť od 24.04.1997 do31.03.1999
Zrušený 51/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1997.

114

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 21. marca 1997 č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14.

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 61/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov sa dopĺňa tak, že minimálna výška likvidných prostriedkov bánk, ktoré vykonávajú hypotekárne obchody, je 3 % z vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií. Týmto opatrením sa ďalej ustanovuje, že povinné minimálne rezervy tvorené podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa neúročia.

Spresňuje sa tiež údajová základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv v nadväznosti na zmeny vo výkaze V(NBS) 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1997.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 8/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.