Vyhláška č. 113/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 35/1996 Z. z.

Čiastka 52/1997
Platnosť od 24.04.1997 do28.02.2005
Účinnosť od 24.04.1997 do28.02.2005
Zrušený 78/1992 Zb.

113

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 4. apríla 1997,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 35/1996 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 35/1996 Z. z. sa mení takto:

§ 6 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.