Oznámenie č. 107/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 49/1997
Platnosť od 17.04.1997

107

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 5. marca 1997 do 9. apríla 1997 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 9. decembra 1996 medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–1998 uzavretá 12. decembra 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 uzavretá 14. februára 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou samostatných polikliník Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 uzavretá 26. februára 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, Lekárskym odborovým združením

a

Asociáciou nemocníc Slovenska.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–1999 uzavretá 3. marca 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením strojárskych podnikov Slovenska.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 uzavretá 3. marca 1997 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov vína na Slovensku.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–1999 uzavretá 12. marca 1997 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 14. marca 1997 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

9. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretá 24. marca 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením podnikateľov opravárenstva a služieb.

10. Dodatok č. 1 zo dňa 4. decembra 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretej 10. januára 1996 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

11. Dodatok č. 1 zo dňa 19. februára 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 19. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

12. Dodatok č. 1 zo dňa 20. februára 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretej 11. januára 1996 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Úniou hydinárov Slovenska.

13. Dodatok č. 1 zo dňa 3. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 29. marca 1996 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

14. Dodatok č. 1 zo dňa 4. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretej 13. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.

15. Dodatok č. 1 zo dňa 5. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 5. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským spolkom cukrovarníckym.

16. Dodatok č. 1 zo dňa 6. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretej 20. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenskou spoločnosťou mlynárov.

17. Dodatok č. 1 zo dňa 7. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretej 18. marca 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Spoločenstvom pracovníkov práčovní, chemických čistiarní a farbiarní v Slovenskej republike.

18. Dodatok č. 1 zo dňa 11. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 28. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

19. Dodatok č. 1 zo dňa 20. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–2000 uzavretej 26. marca 1996 medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

20. Dodatok č. 1 zo dňa 20. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 20. februára 1996 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským mliekárenským zväzom.