Oznámenie č. 104/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 3/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene článku 50 prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime

Čiastka 46/1997
Platnosť od 10.04.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. marca 1997.

104

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 3/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene článku 50 prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1997 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. marca 1997.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.